Zakup submodułu Zintegrowanego Systemu Informatycznego KSAT2000i Portal sprawozdawczy - Deklaracje VAT-7

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-10-10
Części:
NIE
Adres strony www:
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
160525
Numer ogłoszenia wyników:
151114
Data składania ofert:
2016-10-10
Data ogłoszenia wyników:
2016-10-10
Rodzaj procedury:
Z Wolnej Ręki
Rodzaj przetargu:
Usługi
Rodzaj zamawiającego:
Administracja samorządowa
Data ogłoszenia wyników:
2016-10-10
Zamawiający

Gmina Miejska Słupsk

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

Plac Zwycięstwa 3/219
76 -200 Słupsk.
Województwo pomorskie.

REGON: 59064500000

Telefon: 59 8423236
Fax: 0598424297
E-mail: *****@um.slupsk.pl

CPV

48.00.00.00: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Szukaj przetargów 48.00.00.00 Wyszukaj przetargi 48.00.00.00 w mieście Słupsk

48.90.00.00: Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

Szukaj przetargów 48.90.00.00 Wyszukaj przetargi 48.90.00.00 w mieście Słupsk

72.00.00.00: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

Szukaj przetargów 72.00.00.00 Wyszukaj przetargi 72.00.00.00 w mieście Słupsk

Treść przetargu:

Rozbudowa i rekonfiguracja modułu Planowanie i Monitorowanie Budżetu w zakresie sprawozdawczości w Systemie KSAT2000i, mające na celu umożliwienie obsługi Zbiorczej Deklaracji VAT w Urzędzie Miejskim W Słupsku
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: COIG S.A.
Cena: 85 000,00 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 85 000,00 zł do 85 000,00 zł (od 80.8% do 80.8% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 105 200,00 zł

Kryteria oceny wykonawców

Zmiany w przetargu:

Gdzie Data zmiany Stara treść Nowa treść
II.3 2016-08-12
Rozbudowa i rekonfiguracja modułu Planowanie i Monitorowanie Budżetu w zakresie sprawozdawczości w Systemie KSAT2000i, mające na celu umożliwienie obsługi Zbiorczej Deklaracji VAT w Urzędzie Miejskim w Słupsku
Rozbudowa i rekonfiguracja modułu Planowanie i Monitorowanie Budżetu w zakresie sprawozdawczości w Systemie KSAT2000i, mające na celu umożliwienie obsługi Zbiorczej Deklaracji VAT oraz zbiorczego Jednolitego Pliku Kontrolnego JPK w Urzędzie Miejskim w Słupsku
III.2 2016-08-12
Zgodnie z projektem spec-ustawy z dnia 05.04.2016 r. w sprawie zasad rozliczeń  podatku od towarów i usług od 01.01.2017 r. obowiązuje centralizacja rozliczeń w zakresie ww. podatku. Wiąże się to z tym, że wszystkie czynności dokonywane przez samorządowe jednostki budżetowe na rzecz osób trzecich powinny być rozliczane przez jednostkę samorządu terytorialnego. W celu realizacji zadań wynikających z wyroku TSUE z dnia 29 września 2015 r. w sprawie C-276/14  niezbędne jest zastosowanie rozwiązania informatycznego, które wesprze ich realizację. Program musi współpracować z działającymi już w urzędzie modułami systemu KSAT2000i, takimi jak należności i zobowiązania (NZ), księga główna (KG), centralna kartoteka kontrahentów (CKK) oraz administrator (ASA). Aby sprostać wymogom merytorycznym oraz wymogom związanym z bezpieczeństwem przetwarzanych danych niezbędne jest, aby oprogramowanie to było kolejnym modułem eksploatowanego w Urzędzie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Gminą KSAT2000i zapewniającym pełną przepływowość danych.
	Autorem, dystrybutorem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Gminą KSAT2000i , a także Wykonawcą usług serwisowych w tym zakresie jest COIG S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Mikołowskiej 100, wpisana do rejestru przedsiębiorców  prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS pod numerem 92497, która jako jedyna posiada kody źródłowe systemu niezbędne do poprawnego zaimplementowania potrzebnych rozwiązań. Zgodnie z oświadczeniem Członków Zarządu działających w imieniu spółki COIG S.A. z dnia 22 czerwca 2016 r. przysługują im wyłączne prawa autorskie do Zintegrowanego Systemu Zarządzania Gminą KSAT2000i w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawach autorskich i prawach pokrewnych.
	W związku z powyższym zamówienie zostanie udzielone firmie COIG S.A. na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a i b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) - Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze oraz z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów.
Zgodnie z projektem spec-ustawy z dnia 05.04.2016 r. w sprawie zasad rozliczeń  podatku od towarów i usług od 01.01.2017 r. obowiązuje centralizacja rozliczeń w zakresie ww. podatku. Wiąże się to z tym, że wszystkie czynności dokonywane przez samorządowe jednostki budżetowe na rzecz osób trzecich powinny być rozliczane przez jednostkę samorządu terytorialnego. W celu realizacji zadań wynikających z wyroku TSUE z dnia 29 września 2015 r. w sprawie C-276/14  niezbędne jest zastosowanie rozwiązania informatycznego, które wesprze ich realizację. Program musi współpracować z działającymi już w urzędzie modułami systemu KSAT2000i, takimi jak należności i zobowiązania (NZ), księga główna (KG), centralna kartoteka kontrahentów (CKK) oraz administrator (ASA). Aby sprostać wymogom merytorycznym oraz wymogom związanym z bezpieczeństwem przetwarzanych danych niezbędne jest, aby oprogramowanie to było kolejnym modułem eksploatowanego w Urzędzie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Gminą KSAT2000i zapewniającym pełną przepływowość danych.
Ponadto w związku z wprowadzeniem zmian w ustawie Ordynacja Podatkowa (art. 82 § 1b i art.193a) Miasto Słupsk od 01.07.2016 r. zobowiązane jest bez wezwania organu podatkowego do przekazywania za pomocą komunikacji elektronicznej informacji o prowadzonej ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług tj. rejestru zakupów i rejestru sprzedaży VAT w formie JPK.
JPK jest zbiorem danych, tworzonych z systemów informatycznych poprzez bezpośredni eksport danych zawierających informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, posiadający standaryzowany układ i format umożliwiający jego łatwe przetwarzanie.
	Firma COIG - autor oprogramowania KSAT2000i w ramach opieki serwisowej dokonuje zmian w systemie KSAT w celu dostosowania obecnych modułów NZ, KG, FKT, GMK na potrzeby tworzenia ewidencji w zakresie VAT odpowiadającej JPK.
	Miasto Słupsk rozlicza VAT łącznie z PGM Sp. z o.o., które wykonuje w imieniu i na rzecz Miasta usługi w zakresie administrowania komunalnym zasobem mieszkaniowym. W związku z tym prowadzi w tym zakresie ewidencję zakupów i sprzedaży w formie rejestrów VAT w zewnętrznym systemie finansowo-księgowym, innym niż Miasto. Na podstawie  rejestrów cząstkowych zakupu i sprzedaży z PGM Sp. z o.o. i  rejestrów prowadzonych na potrzeby ewidencji VAT w Urzędzie Miejskim sporządzana jest co miesiąc zbiorcza deklaracja VAT-7 i przekazywana do Urzędu Skarbowego.
	W związku z wprowadzeniem obowiązku comiesięcznego przekazywania ewidencji zakupów i sprzedaży VAT w formie JPK zachodzi konieczność rozszerzenia funkcjonalności systemu KSAT na potrzeby automatycznego zaimportowania tych danych z innych niż w Urzędzie Miejskim systemów zewnętrznych w celu utworzenia jednolitego rejestru zakupów  i rejestru sprzedaży i przekazania ich do Ministerstwa Finansów w formie JPK.
	Na dzień dzisiejszy jest to ewidencja na potrzeby VAT prowadzona przez PGM Sp. z o.o. a od 01.01.2017 r. będą to wszystkie jednostki budżetowe Miasta, które tą ewidencję prowadzą w innych niż KSAT2000i zewnętrznych systemach informatycznych.
	Powyższa funkcjonalność jest jedynym, rozsądnym rozwiązaniem na potrzeby pozyskiwania informacji od jednostek i stworzenia scentralizowanej ewidencji zakupów i sprzedaży VAT, która od 01.01.2017 r. obejmować będzie  wszystkie jednostki budżetowe Miasta. Funkcjonalność ta będzie uzupełnieniem do tworzenia deklaracji zbiorczych, czyli niezbędnego elementu do centralizacji VAT. 
	Istotnym elementem przekazywania ewidencji zakupów i sprzedaż VAT za każdy miesiąc w formie JPK jest jego zgodność z deklaracją VAT-7, za miesiąc którego ewidencja ta dotyczy.
	W celu zapewnienia posiadania przez Miasto w/w ewidencji nie ma innego rozsądnego alternatywnego rozwiązania tego problemu jak tylko zakupienie rozszerzenia funkcjonalności do systemu KSAT2000i  od jego autora.
	Autorem, dystrybutorem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Gminą KSAT2000i , a także Wykonawcą usług serwisowych w tym zakresie jest COIG S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Mikołowskiej 100, wpisana do rejestru przedsiębiorców  prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS pod numerem 92497, która jako jedyna posiada kody źródłowe systemu niezbędne do poprawnego zaimplementowania potrzebnych rozwiązań. Zgodnie z oświadczeniem Członków Zarządu działających w imieniu spółki COIG S.A. z dnia 22 czerwca 2016 r. przysługują im wyłączne prawa autorskie do Zintegrowanego Systemu Zarządzania Gminą KSAT2000i w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawach autorskich i prawach pokrewnych.
	W związku z powyższym zamówienie zostanie udzielone firmie COIG S.A. na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a i b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) - Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze oraz z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów.

Komentarze

comments powered by Disqus