Zakup paliw płynnych oraz płynów eksploatacyjnych do pojazdów i maszyn Oddziału Jurata nr postępowania: DW/O/J/PZP/26/2016

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-08-26
Adres specyfikacji:
Części:
NIE
Adres strony www:
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
155089
Numer ogłoszenia wyników:
189803
Data składania ofert:
2016-08-02 10:30
Data ogłoszenia wyników:
2016-08-26
Rodzaj procedury:
Przetarg Nieograniczony
Rodzaj przetargu:
Dostawy
Rodzaj zamawiającego:
Podmiot prawa publicznego
Data ogłoszenia wyników:
2016-08-26
Możliwość udzielenia przetargu uzupełniającego:
NIE
Zamawiający

Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o. Warszawa

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Grójecka 1/3
02 -019 Warszawa.
Województwo mazowieckie.

REGON: 14299025400000

Telefon: 22 1885162
Fax: 221885163
E-mail: *.*******@dwwam.pl

Treść przetargu:

Przedmiotem zamówienia jest zakup oleju napędowego, benzyny bezołowiowej, autogazu LPG oraz innych produktów eksploatacyjnych MPS do pojazdów i urządzeń stanowiących wyposażenie Oddziału WDW Jurata na stacjach paliw zlokalizowanych w odległości nie większej niż 20 km od siedziby Zamawiającego, tj. 84-150 Hel, ul. Helska 2, w ilościach i asortymencie określonym w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2  do SIWZ.
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: OKTAN Brzeski, Grzenkowicz sp. jawna
Cena: 47 085,00 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 47 085,00 zł do 47 085,00 zł (od 73.57% do 73.57% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 64 000,00 zł

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Rodzaj kryterium: Cena
Wartość procentowa kryterium: 95%
Rodzaj kryterium: Termin płatności
Wartość procentowa kryterium: 5%
 

Adres www specyfikacji przetargu:

http://www.rewita.pl

Specyfikacja istotnych warunków przetargu znajduje się pod adresem:

Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o., Oddział Jurata, 84-150 Hel, ul. Helska 2, w budynku Delfin w pokoju nr 403

Warunki możliwej zmiany umowy

Na podstawie art. 144 Ustawy, w przypadkach niezależnych od Zamawiającego, zastrzega się możliwość dokonania zmian w treści umowy w zakresie:
1)	Z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.
2)	Z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu i zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach.
3)	Zmiana podatku VAT w stosunku do wysokości podanej przez Wykonawcę w ofercie jest możliwa tylko w przypadku urzędowej zmiany przepisów o podatku VAT, z zastrzeżeniem iż nie ulegną zmianie ceny jednostkowe podane w ofercie.

Wymagane zezwolenia

Zamawiający uzna spełnienie warunku, jeżeli Wykonawca posiada aktualną koncesję, zezwolenie lub licencję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym

Wymagana wiedza

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny - ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik 3 nr do SIWZ

Wymagany potencjał

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełnienia warunku dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym  do wykonania zamówienia zostanie uznany za spełniony, na podstawie oświadczenia stanowiącego  - załącznik nr 3 do SIWZ

Wymagana umiejętności

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełnienia warunku dotyczącego dysponowania odpowiednimi  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie uznany za spełniony, na podstawie oświadczenia stanowiącego  - załącznik nr 3 do SIWZ

Wymagana sytuacja ekonomiczna

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny - ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ

Inne wymagane dokumenty

Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 Ustawy stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ.

Komentarze

comments powered by Disqus