Zakup paliw, olejów, smarów, płynów do sprzętów i samochodów Gminy Białogard

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-03-09
Części:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
6207
Numer ogłoszenia wyników:
52178
Data składania ofert:
2016-01-26 12:00
Data ogłoszenia wyników:
2016-03-09
Rodzaj procedury:
Przetarg Nieograniczony
Rodzaj przetargu:
Dostawy
Rodzaj zamawiającego:
Administracja samorządowa
Data ogłoszenia wyników:
2016-03-09
Możliwość udzielenia przetargu uzupełniającego:
NIE
Zamawiający

Gmina Białogard

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Wileńska 8
78 -200 Białogard.
Województwo zachodniopomorskie.

REGON: 53206200000

Telefon: 94 3124401
Fax: 0943127844
E-mail: **.**********@wp.pl

Treść przetargu:

. Przedmiotem zamówienia jest dostawa polegająca na zakupie paliw, olejów, smarów, płynów  do sprzętów i samochodów   Gminy Białogard
2. Ilość paliwa przewidzianego do zakupu wynosi odpowiednio:
a) olej napędowy   do 30. 000 l.
b) oleje, smary, płyny ( 4,5% zużycia oleju napędowego )

3. Zakup paliwa dokonywany będzie w formie tankowania do baku sprzętów i samochodów
Zamawiającego na stacjach paliw.
4. Realizacja zakupu paliw odbywać się będzie w formie bezgotówkowej. Wykonawca będzie wystawiał   w okresach dekadowych ( co 10 dni) fakturę VAT, która musi zawierać załącznik z opisem: datę tankowania, rodzaj i ilość pobranego paliwa, cenę jednostkową brutto 1 l paliwa z uwzględnieniem upustu, markę i Nr rej pojazdu, nazwisko i imię osoby pobierającej, czytelny podpis osoby pobierającej.
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: BEMAR Sp. z o.o.
Cena: 93 825,61 zł
Otrzymano: 2 ofert, w tym 2 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 93 825,61 zł do 108 780,49 zł (od 81.8% do 94.84% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 114 695,12 zł

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Rodzaj kryterium: Cena
Wartość procentowa kryterium: 70%
Rodzaj kryterium: rabat
Wartość procentowa kryterium: 30%
 

Wadium:

nie dotyczy

Adres www specyfikacji przetargu:

http://ug.bialogard.ibip.pl/public/

Specyfikacja istotnych warunków przetargu znajduje się pod adresem:

Urząd Gminy Białogard, ul. Wileńska 8, 78-200 Białogard, pokój 17

Wymagane zezwolenia

Posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Posiadają koncesje na obrót paliwami ciekłymi zgodnie z ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r., Nr 89, poz. 625 ze zm.) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Wymagana wiedza

Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Wymagany potencjał

Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnym do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże Dysponuje stacją paliw czynną całodobowo i przez wszystkie dni tygodnia, zlokalizowanej nie dalej niż 5 km od siedziby zamawiającego - Gmina Białogard Wileńska 8, 78-200 Białogard

Wymagana umiejętności

oświadczenie

Wymagana sytuacja ekonomiczna

oświadczenie

Komentarze

comments powered by Disqus