ZAKUP 9-CIO MIEJSCOWEGO SAMOCHODU PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W TYM DWÓCH PORUSZAJĄCYCH SIĘ NA WÓZKACH INWALIDZKICH

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2015-02-16
Adres specyfikacji:
Części:
NIE
Adres strony www:
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
15186
Numer ogłoszenia wyników:
34394
Data składania ofert:
2015-01-29 10:00
Data ogłoszenia wyników:
2015-02-16
Rodzaj procedury:
Przetarg Nieograniczony
Rodzaj przetargu:
Dostawy
Rodzaj zamawiającego:
Administracja samorządowa
Data ogłoszenia wyników:
2015-02-16
Możliwość udzielenia przetargu uzupełniającego:
NIE
Zamawiający

Urząd Gminy w Troszynie

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Słowackiego 13
07 -405 Troszyn.
Województwo mazowieckie.

REGON: 55054500000

Telefon: 29 7671053
Fax: 0297671053
E-mail: ************@interia.pl

Treść przetargu:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2014 r., 9 miejscowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Realizacja projektu współfinansowana jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PFRON w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami II obszar D
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: ZIMNY 93-020 Łódź, ul. Wójtowska 7 Autoryzowany Dealer Volkswagena
Cena: 159 800,00 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 159 800,00 zł do 159 800,00 zł (od 121.14% do 121.14% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 131 912,00 zł

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Rodzaj kryterium: Cena
Wartość procentowa kryterium: 90%
Rodzaj kryterium: Okres gwarancji mechanicznej
Wartość procentowa kryterium: 10%
 

Wadium:

Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium

Adres www specyfikacji przetargu:

http://www.bip.troszyn.pl

Specyfikacja istotnych warunków przetargu znajduje się pod adresem:

Urząd Gminy w Troszynie
ul. Słowackiego 13
07-405 Troszyn

Warunki możliwej zmiany umowy

28.1. Zgodnie z art. 139 i 140 u.p.z.p. umowa w sprawie niniejszego zamówienia :
1) zostanie zawarta w formie pisemnej,
2) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią
inaczej,
3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach u p.z.p. o dostępie
do informacji publicznej,
4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie,
5) jest zawarta na okres wskazany we wzorze umowy
6) jest nieważna :
a) jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 ust.1 u.p.z.p.,
b) w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w niniejszej SIWZ.
28.2.Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy i określa
następujące warunki takich zmian : 
28.2.1. zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
1) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia,
28.2.2. zmiana wysokości ceny brutto w przypadku:
1) zmiany stawki podatku VAT dla dostaw objętych przedmiotem zamówienia. W trakcie
realizacji przedmiotu umowy, strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia
umownego - dotyczy to części wynagrodzenia za dostawy, których w dniu zmiany stawki
podatku VAT jeszcze nie zrealizowano,
2) zmiany wysokości innych opłat wynikających wprost z przepisów prawa a mających istotny
wpływ na koszty realizacji dostaw
- jeżeli zmiany wymienione w pkt 1-2 będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia
przez wykonawcę.
28.2.3. zmiana zakresu rzeczowo-finansowego zamówienia w przypadku:
1) wystąpienia obiektywnych okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć na
etapie przygotowania postępowania,
2) konieczności wprowadzenia zmian w sposobie realizacji umowy w zakresie dostaw nie
wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia.
28.2.4. zmiana oznaczenia danych Zamawiającego i /lub Wykonawcy.
Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

Wymagane zezwolenia

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Wymagana wiedza

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Wymagany potencjał

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Wymagana umiejętności

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Wymagana sytuacja ekonomiczna

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zmiany w przetargu:

Gdzie Data zmiany Stara treść Nowa treść
III.4.4. 2015-01-21

            
Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Komentarze

comments powered by Disqus