ZAKUP 9-CIO MIEJSCOWEGO SAMOCHODU PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W TYM DWÓCH PORUSZAJĄCYCH SIĘ NA WÓZKACH INWALIDZKICH

Informacje o przetargu

Termin upłynął 2015-01-09, Brak wyników!
Adres specyfikacji:
Części:
NIE
Adres strony www:
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
420226
Data składania ofert:
2015-01-09 10:00
Rodzaj procedury:
Przetarg Nieograniczony
Rodzaj przetargu:
Dostawy
Rodzaj zamawiającego:
Administracja samorządowa
Możliwość udzielenia przetargu uzupełniającego:
NIE
Zamawiający

Urząd Gminy w Troszynie

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Słowackiego 13
07 -405 Troszyn.
Województwo mazowieckie.

REGON: 55054500000

Telefon: 29 7671053
Fax: 0297671053
E-mail: ************@interia.pl

Treść przetargu:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2014 r., 9 miejscowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch osób poruszających się na wózkach inwalidzkich wraz z pełnym pakietem ubezpieczenia (OC+NW+AC) .
Realizacja projektu współfinansowana jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PFRON w ramach  Programu wyrównywania różnic między regionami II obszar D 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  
Wymagane parametry techniczne, wyposażenie przedmiotu zamówienia oraz wymogi   w zakresie gwarancji, ubezpieczenia i serwisu określono w załączniku nr 2 do SIWZ

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Rodzaj kryterium: Cena
Wartość procentowa kryterium: 90%
Rodzaj kryterium: Okres gwarancji mechanicznej
Wartość procentowa kryterium: 10%
 

Wadium:

Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium

Adres www specyfikacji przetargu:

http://www.bip.troszyn.pl

Specyfikacja istotnych warunków przetargu znajduje się pod adresem:

Urząd Gminy w Troszynie
ul. Słowackiego 13
07-405 Troszyn

Warunki możliwej zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia  zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy i określa następujące warunki takich zmian : 
28.2.1. zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
1) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia,
28.2.2. zmiana wysokości ceny brutto w przypadku:
1) zmiany stawki podatku VAT dla dostaw objętych przedmiotem zamówienia. W trakcie
realizacji przedmiotu umowy, strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia
umownego - dotyczy to części wynagrodzenia za dostawy, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie zrealizowano,
2) zmiany wysokości innych opłat wynikających wprost z przepisów prawa a mających istotny wpływ na koszty realizacji dostaw
- jeżeli zmiany wymienione w pkt 1-2 będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia
przez wykonawcę.
28.2.3. zmiana zakresu rzeczowo-finansowego zamówienia w przypadku:
1) wystąpienia obiektywnych okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania postępowania,
2) konieczności wprowadzenia zmian w sposobie realizacji umowy w zakresie dostaw nie
wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia.
28.2.4. zmiana oznaczenia danych Zamawiającego i /lub Wykonawcy.
Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

Wymagane zezwolenia

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Wymagana wiedza

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Wymagany potencjał

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Wymagana umiejętności

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Wymagana sytuacja ekonomiczna

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Komentarze

comments powered by Disqus