WYNAJEM I BIEŻĄCA OBSŁUGA SERWISOWA: KABIN SANITARNYCH ORAZ UMYWALEK POLOWYCH. Numer referencyjny P/40/IW/16

Informacje o przetargu

Termin upłynął 2016-08-17, Brak wyników!
Adres specyfikacji:
Części:
NIE
Adres strony www:
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
164781
Data składania ofert:
2016-08-17 10:30
Rodzaj procedury:
Przetarg Nieograniczony
Rodzaj przetargu:
Usługi
Rodzaj zamawiającego:
Podmiot prawa publicznego
Możliwość udzielenia przetargu uzupełniającego:
NIE
Zamawiający

12 Wojskowy Oddział Gospodarczy(Jednostka Wojskowa 4620) Toruń

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Okólna 37
87 -100 Toruń.
Województwo kujawsko-pomorskie.

REGON: 34090172500000

Telefon: 56 6533894
Fax: 566533660
E-mail: *************@wp.mil.pl

CPV

90.00.00.00: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

Szukaj przetargów 90.00.00.00 Wyszukaj przetargi 90.00.00.00 w mieście Toruń

70.31.00.00: Usługi wynajmu lub sprzedaży obiektów budowlanych

Szukaj przetargów 70.31.00.00 Wyszukaj przetargi 70.31.00.00 w mieście Toruń

Treść przetargu:

1.	Przedmiotem zamówienia jest usługa wynajmu i obsługi serwisowej przenośnych kabin sanitarnych i umywalek na potrzeby jednostek wojskowych garnizonów Toruń i Inowrocław.
2.	Planowaną ilość kabin, umywalek, miejsca ich ustawienia oraz częstotliwość obsług serwisowych Zamawiający określił w załączniku nr 1 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3.	Powyższe informacje są wyłącznie planowane tj. określone szacunkowo. Zamawiający nie może zagwarantować, że zamówienia odbędą się dokładnie w zakładanych ilościach i terminach. Rzeczywista wielkość i rodzaj zamówienia uzależnione będą od aktualnych potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilościowego zamówienia, jak również nie zrealizowania zamówienia w całości. W takim wypadku Wykonawca może żądać wynagrodzenia jedynie za wykonaną część umowy ustaloną na podstawie cen jednostkowych wynikających ze złożonej oferty i zawartej umowy.
4.	Pojęcia użyte przez Zamawiającego w Zestawieniu planowanych potrzeb załącznik nr 1 do SIWZ oznaczają:
4.1.	kabiny sanitarne typu standard - przenośne kabiny sanitarne wyposażone w: zbiornik o pojemności 250 l, sedes, pisuar, dozownik na płyn dezynfekujący, podłogę antypoślizgową, zamek wewnętrzny ze wskaźnikiem wolny/zajęty, wieszak na ubranie, uchwyty do rak, lustro, wskaźnik damski/męski, podajnik na papier toaletowy, podwójny system wentylacji, bezodpływowy zbiornik z wentylacją, zawiesia do dźwigu;
4.2.	kabiny sanitarne typu VIP - przenośne kabiny sanitarne wyposażone jak kabiny typu standard oraz dodatkowo w umywalki ze zintegrowanym zbiornikiem na wodę oraz podajnik ręczników papierowych;
4.3.	umywalki - przenośne kontenery 1-5-stanowiskowe, wyposażone w zbiornik o pojemności 150 l, pompki nożne do podawania wody, zakryty zbiornik na czystą wodę, zakryty zbiornik na brudną wodę, dozownik do mydła w płynie oraz podajnik ręczników papierowych.
5.	Podstawowe obowiązki Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia:
5.1.	transport, ustawienie kabin i umywalek w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, z uwzględnieniem warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, w terminie 48 godzin od złożenia zamówienia;
5.2.	przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
5.3.	napełnianie zbiorników czystą wodą;
5.4.	mycie kabin pod ciśnieniem wewnątrz i na zewnątrz oraz dezynfekcja wnętrz z zastosowaniem środków myjących każdorazowo podczas wykonywanej usługi;
5.5.	naprawy lub ewentualna wymiana uszkodzonych podczas eksploatacji kabin i umywalek;
5.6.	uporządkowanie terenu wokół kabin i umywalek z nieczystości powstałych w związku z ich obsługą;
5.7.	wywóz nieczystości płynnych ścieków gwarantujący prawidłowe użytkowanie kabin oraz nie przepełnianie się zbiorników nieczystościami. Wykonawca wywiezie nieczystości powstające w trakcie realizowania umowy do oczyszczalni, z którymi ma podpisane umowy oraz zgodnie z posiadanymi koncesjami i pozwoleniami. W przypadku kabin sanitarnych opróżnione i umyte pojemniki na nieczystości Wykonawca napełni preparatem dezynfekującym zapobiegającym odorom i hamującym rozkład fekaliów, a w okresie zimowym również płynem mrozoodpornym;
5.8.	systematyczne uzupełnianie papieru, ręczników papierowych oraz płynów dezynfekujących według potrzeb (podczas obsług serwisowych). Uzupełniane środki higieny oraz płyny dezynfekujące muszą posiadać atesty do stosowania na terytorium RP;
5.9.	uporządkowanie terenu wokół kabin i umywalek po demontażu.
6.	Przez wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający rozumie świadczenie usługi przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zawartej umowy), w wyznaczonych terminach i na poziomie takim, do którego upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego nie wniosą uwag w Protokołach odbioru wykonanych usług.
7.	Usługę w zakresie ustawienia kabin i umywalek uważać się będzie za niewykonaną, jeżeli stwierdzi się brak kabiny / umywalki w miejscu ustalonym przez Zamawiającego lub ustawienie kabiny / umywalki nie zapewni jej stabilności.
8.	Usługę w zakresie obsługi serwisowej kabin i umywalek uważać się będzie za niewykonaną lub nienależycie wykonaną, jeżeli kabiny nie będą spełniać wymogów sanitarno-higienicznych lub technicznych, to znaczy jeżeli stwierdzi się:
8.1.	niewykonanie obsługi serwisowej w terminie ustalonym z przedstawicielem Zamawiającego;
8.2.	brak środka dezynfekującego w zbiorniku na fekalia;
8.3.	zabrudzenia wewnątrz lub na zewnątrz kabin;
8.4.	niewłaściwy zapach wyczuwalny wewnątrz lub na zewnątrz kabin;
8.5.	trwałe uszkodzenia kabiny uniemożliwiające korzystanie z niej, tj. niesprawne drzwi, zepsuty zamek lub jego brak, uszkodzenia ścian lub sufitu, nieszczelny zbiornik na fekalia itp.
9.	Usługa rozliczana będzie fakturami częściowymi w okresach miesięcznych - za faktycznie wykonane usługi w danym miesiącu. Zamawiający dla celów miesięcznej płatności, na podstawie podpisanych przez obie strony umowy (przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy) indywidualnych potwierdzeń obsług serwisowych, sporządzał będzie Protokół odbioru wykonanej usługi. Protokół stanowić będzie potwierdzenie wykonania przedmiotu umowy i będzie podstawą do wystawienia faktury. Jeden egzemplarz protokołu zostanie dołączony do faktury.
10.	W przypadku uszkodzenia infrastruktury technicznej lub obiektów budowlanych Wykonawca zobowiązany będzie do naprawienia powstałych szkód i doprowadzenia do stanu pierwotnego na własny koszt.
11.	Zamawiający na każdym etapie realizacji umowy ma prawo przeprowadzenia kontroli świadczonej usługi, zarówno z udziałem Wykonawcy, jak i bez jego udziału, oraz żądania dokumentu potwierdzającego, że nieczystości ciekłe zostały odtransportowane do stacji zlewnej (oczyszczalni).
12.	Wykonawca zobowiązuje się do posiadania aktualnego ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w okresie realizacji przedmiotu zamówienia pod rygorem odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.
Kryteria oceny wykonawców
Rodzaj kryterium: Cena
Wartość procentowa kryterium: 100%

Wadium:

1.	Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 5 000,00 zł.
2.	Wadium można wnieść w formie i na zasadach określonych w art. 45 Ustawy.
3.	Wadium wnoszone w pieniądzu musi mieć formę przelewu bankowego na konto 
NBP 42 1010 1078 0104 3213 9120 0000. Przelew musi nastąpić w takim terminie, aby cała kwota wadium była na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 
W tytule przelewu należy wpisać: Wadium do postępowania - P/40/IW/16.
4.	Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu należy zdeponować w Kancelarii Jawnej 12 WOG, bud. nr 97, pokój nr 11, w godz. od 7:00 do 15:00 w dniach od poniedziałku do piątku, nie później niż w terminie składania ofert.
5.	Wniesione wadium należy opisać jak tytuł przelewu w pkt 2.
6.	Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu musi posiadać zapisy o bezwarunkowym, nieodwołalnym zobowiązaniu wypłaty całej kwoty zabezpieczenia oferty, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, bez żadnych warunków i zastrzeżeń.
7.	Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę jedną z form wadium na cały okres związania ofertą.
8.	Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2.
9.	Zwrot wadium nastąpi na zasadach określonych w art. 46 Ustawy.

Adres www specyfikacji przetargu:

http://www.12wog.pl

Specyfikacja istotnych warunków przetargu znajduje się pod adresem:

12 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY (12 WOG)
87 - 100 TORUŃ, UL. OKÓLNA 37

Warunki możliwej zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie i okolicznościach podanych poniżej:
Zmiana terminu wykonania umowy może nastąpić w przypadku:
wystąpienia siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń zewnętrznych, obiektywnie niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, które zasadniczo i istotnie uniemożliwiają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których nie można było przewidzieć i którym ani Zamawiający, ani Wykonawca nie mogli zapobiec ani im przeciwdziałać;
działania osób trzecich albo innych zdarzeń, które uniemożliwiają wykonanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy w terminie lub mogących negatywnie wpływać na jakość wykonywanych robót;
Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy (ceny podanej w ofercie) może nastąpić w przypadku zmiany (zmniejszenia) zakresu zamówienia;
Inne zmiany:
zmiany adresu firmy, w przypadku poinformowania Zamawiającego o zaistniałej zmianie;
zmiany podwykonawców w przypadku: wprowadzenia podwykonawcy, rezygnacji z podwykonawcy, zmiany zakresu prac wykonywanych przez podwykonawcę (jeśli Wykonawca wskaże podwykonawcę), pod warunkiem, że Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu nie powoływał się na potencjał tego podwykonawcy. W przypadku powołania się na potencjał tego podwykonawcy, kolejny podwykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające spełnianie warunków w zakresie wymaganym od Wykonawcy, pod rygorem nie wyrażenia przez Zamawiającego zgody na zmianę podwykonawcy
Zamawiający zgodnie z treścią art. 142 ust. 5 ustawy przewiduje wprowadzenie odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku:
stawki podatku od towarów i usług,
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

Wymagane zezwolenia

Zamawiający odstępuje od określania szczegółowego warunku w tym zakresie.
Spełnienie warunku ocenione zostanie na podstawie złożonego oświadczenia 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Wymagana wiedza

Zamawiający odstępuje od określania szczegółowego warunku w tym zakresie.
Spełnienie warunku ocenione zostanie na podstawie złożonego oświadczenia 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Wymagany potencjał

Zamawiający odstępuje od określania szczegółowego warunku w tym zakresie.
Spełnienie warunku ocenione zostanie na podstawie złożonego oświadczenia 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Wymagana umiejętności

Zamawiający odstępuje od określania szczegółowego warunku w tym zakresie.
Spełnienie warunku ocenione zostanie na podstawie złożonego oświadczenia 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Wymagana sytuacja ekonomiczna

Zamawiający odstępuje od określania szczegółowego warunku w tym zakresie.
Spełnienie warunku ocenione zostanie na podstawie złożonego oświadczenia 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Komentarze

comments powered by Disqus