Wykonanie uzupełniających robót budowlanych polegających na budowie ul. Boiskowej i części ul. Myśliwskiej oraz dokończeniu przebudowy ul. Handlowej w ramach zadania inwestycyjnego p.n. Uzbrojenie i budowa dróg w rejonie ulicy Jaworzyńskiej oraz obwodnicy południowo-zachodniej dla terenów produkcyjno-usługowych w Legnicy

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2017-02-09
Części:
NIE
Adres strony www:
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
526
Numer ogłoszenia wyników:
526
Data składania ofert:
2017-02-09
Data ogłoszenia wyników:
2017-02-09
Rodzaj procedury:
Z Wolnej Ręki
Rodzaj przetargu:
Roboty budowlane
Rodzaj zamawiającego:
Administracja samorządowa
Data ogłoszenia wyników:
2017-02-09
Zamawiający

Prezydent Miasta Legnicy

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

pl. Słowiański 8
59 -220 Legnica.
Województwo dolnośląskie.

REGON: 39064725100000

Telefon: 76 7212100
Fax: 0767212115
E-mail: **@legnica.um.gov.pl

CPV

45.23.31.20: Roboty w zakresie budowy dróg

Szukaj przetargów 45.23.31.20 Wyszukaj przetargi 45.23.31.20 w mieście Legnica

45.23.13.00: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Szukaj przetargów 45.23.13.00 Wyszukaj przetargi 45.23.13.00 w mieście Legnica

Treść przetargu:

Niniejsze zamówienie jest zamówieniem uzupełniającym do zamówienia pn. Wybór Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN-T i dróg krajowych - przebudowa ul. Jaworzyńskiej, które zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego. Zamówienie uzupełniające dotyczy robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamówienie uzupełniające obejmuje budowę dróg wraz z uzbrojeniem podziemnym ul. Boiskowej i części ul. Myśliwskiej oraz dokończenie przebudowy ul. Handlowej.

Zamówienie uzupełniające:
1. uzasadnienie prawne:
art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Prawo zamówień publicznych z 29.1.2004 (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 - z póź. zm),
2. uzasadnienie faktyczne:
a) roboty uzupełniające przewidziano w umowie nr IM.272.247.1U.2014 zawartej w dniu 28.02.2014r.na podstawie zamówienia publicznego nr IM.RZP.271.247.31.2013 (przetarg nieograniczony) pomiędzy Gminą Legnica a Skanska S.A., 01-518 Warszawa na wykonanie robót budowlano-montażowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN-T i dróg krajowych - przebudowa ul. Jaworzyńskiej, cyt.§ 13 ust. 7. Roboty uzupełniające, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wystąpi w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, a których zakres nie przekracza 20 % podstawowego zamówienia, Wykonawca obowiązany jest wykonać na dodatkowe zamówienie Zamawiającego udzielone z wolnej ręki, wycenionych w oparciu o ryczałtowe wartości jednostkowe robót wyszczególnionych w wypełnionym przedmiarze robót (w kosztorysie ofertowym);
b) Przedmiot zamówienia uzupełniającego jest zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego, od daty udzielenia zamówienia podstawowego nie upłynęły 3 lata, zamówienie uzupełniające polega na powtórzeniu przedmiotu zamówienia podstawowego oraz zostaje udzielone dotychczasowemu Wykonawcy. Część zamówienia podstawowego  jest realizowana w oparciu o Decyzję Nr 690/2013 z dnia 09.12.2013r. ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) oraz niniejsze zamówienie uzupełniające realizowane będzie w oparciu o ww. Decyzję Nr 690/2013 z dnia 09.12.2013r. ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej); 
c)również w ogłoszeniu o zamówieniu podstawowym - Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2013/S 237 - 411249 z 6.12.2013 - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Wybór Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN-T i dróg krajowych - przebudowa ul. Jaworzyńskiej;
d) w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) Zamawiający przewidział - zastrzegł możliwość udzielenia zamówień uzupełniających - max. do wysokości 20 % wartości zamówienia podstawowego. Wartość zamówienia podstawowego wyniosła 41 992 813,41 PLN netto. 

Wartość pierwszego-poprzedniego udzielonego w dniu 20.06.2016r. (ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante 2016/S 106-188943 z dnia 01.06.2016r.) zamówienia uzupełniającego wyniosła 1 264 835,86 PLN netto (tj. 3,01% wartości zamówienia podstawowego).

Planowana wartość niniejszego zamówienia uzupełniającego wynosi 6 596 081,51 PLN netto, w tym:
1) budowa ul. Boiskowej i części ul. Myśliwskiej w wysokości 5 739 208,52 PLN netto (13,67% wartości zamówienia podstawowego);
2) dokończenie przebudowy ul. Handlowej w wysokości 856 872,99 PLN netto (2,04% wartości zamówienia podstawowego) - stanowić będzie zwiększenie zamówienia uzupełniającego udzielonego w 2016r. do wartości 2 121 708,85 PLN netto (tj. do 5,05% wartości zamówienia podstawowego).


Łączna wartość zamówień uzupełniających udzielonego i planowanych do udzielenia wynosi 7 860 917,37 PLN netto, tj. 18,72% wartości zamówienia podstawowego i nie przekracza 20 % wartości zamówienia podstawowego.
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: Skanska S.A.
Cena:
Otrzymano: 0 ofert, w tym 0 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 0,00 zł do 0,00 zł

Kryteria oceny wykonawców

Podobne przetargi

Tytuł Data Zakończony Rozstrzygnięty Kwota Ilość ofert
Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla obszaru w rejonie ulicy Jaworzyńskiej oraz obwodnicy południowo-zachodniej w ramach zadania inwestycyjnego p.n. Przygotowanie dokumentacji dla terenów produkcyjno-usługowych w Legnicy- współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
2012-06-28 TAK TAK 195 000,00 zł 4
Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla obszaru w rejonie ulicy Jaworzyńskiej - wschodnie otoczenie osiedla Sienkiewicza, w ramach zadania inwestycyjnego p.n. Przygotowanie dokumentacji dla terenów produkcyjno-usługowych w Legnicy- współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
2012-06-26 TAK TAK 206 271,00 zł 5
Opracowanie dokumentacji studyjno-koncepcyjnej w ramach zadania Przygotowanie dokumentacji dla terenów produkcyjno-usługowych w Legnicy współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka: obszar w rejonie ul. Jaworzyńskiej - wschodnie otoczenie os. Sienkiewicza; obszar w rejonie ul. Jaworzyńskiej oraz obwodnicy południowo- zachodniej
2011-03-18 TAK NIE 0,00 zł 0
Opracowanie dokumentacji studyjno-koncepcyjnej w ramach zadania - Przygotowanie dokumentacji dla terenów produkcyjno-usługowych w Legnicy współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013: obszar w rejonie ul. Jaworzyńskiej - wschodnie otoczenie os. Sienkiewicza; obszar w rejonie ul. Jaworzyńskiej oraz obwodnicy południowo- zachodniej
2011-04-29 TAK TAK 381 300,00 zł 1
Wybór wykonawcy robót budowlanych zadania Budowa ul. Batalionu Zośka od ul. Armii Krajowej do ul. Jankowskiego oraz ul. Pileckiego od ul. Hubalczyków do ul. Okulickiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe - sieci i drogi na Osiedlu Piekary Jednostka B
2012-10-11 TAK TAK 554 950,70 zł 3

Komentarze

comments powered by Disqus