Wykonanie uwierzytelnionych map z projektem podziału nieruchomości położonej w miejscowości Zbyczyce gmina Lelów

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-08-19
Części:
NIE
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
158631
Numer ogłoszenia wyników:
184235
Data składania ofert:
2016-08-04 11:30
Data ogłoszenia wyników:
2016-08-19
Rodzaj procedury:
Przetarg Nieograniczony
Rodzaj przetargu:
Usługi
Rodzaj zamawiającego:
Administracja samorządowa
Data ogłoszenia wyników:
2016-08-19
Możliwość udzielenia przetargu uzupełniającego:
NIE
Zamawiający

Starostwo Powiatowe w Częstochowie

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Jana III Sobieskiego 9
42 -200 Częstochowa.
Województwo śląskie.

REGON: 15139875800000

Telefon: 34 3229100
Fax: 0343229111
E-mail: *********@czestochowa.powiat.pl

Treść przetargu:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie czterech egzemplarzy uwierzytelnionych map z projektem podziału nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Zbyczyce, gmina Lelów, oznaczonej jako działka nr 365 k.m. 1 
o pow. 0,13 ha. 
Projekt podziału powinien być uzgodniony z Zamawiającym. Przy czynnościach związanych z wydzieleniem Wykonawca winien zapewnić udział wnioskodawcy postępowania. 

Wykonawca na wezwanie Zamawiającego dokona trwałej stabilizacji punktów granicznych oraz punktów podziałowych, po zatwierdzeniu podziału ostateczną decyzją administracyjną oraz sporządzi z tej czynności stosowny operat. Powyższe będzie miało miejsce po zakończeniu umowy.  

Podział nieruchomości następuje w celu realizacji przepisu art. 118 ust. 2a  ustawy 
z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (jednolity tekst Dz.U. z 2016 r., poz. 277),tj. wydzielenia działki dożywotniej.
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: Usługi Geodezyjne POMIAR Jarosław Knopik
Cena: 2 939,70 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 2 939,70 zł do 2 939,70 zł (od 133.62% do 133.62% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 2 200,00 zł

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Rodzaj kryterium: Cena
Wartość procentowa kryterium: 95%
Rodzaj kryterium: Termin wykonania zamówienia
Wartość procentowa kryterium: 5%
 

Adres www specyfikacji przetargu:

http://www.powiat-czestochowski.4bip.pl

Specyfikacja istotnych warunków przetargu znajduje się pod adresem:

Starostwo Powiatowe w Częstochowie
ul. Jana III Sobieskiego 9
42-217 Częstochowa, pok. 202
lub mailem: przetargi@czestochowa.powiat.pl

Warunki możliwej zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartych umów 
w stosunku do oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
Warunki takiej zmiany: zmiana terminu wykonania przedmiotu zamówienia wynikająca 
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

Wymagane zezwolenia

Ocena będzie dokonana na podstawie właściwego oświadczenia stanowiącego załącznik
nr 2 do SIWZ

Wymagana wiedza

Ocena będzie dokonana na podstawie właściwego oświadczenia stanowiącego załącznik
nr 2 do SIWZ

Wymagany potencjał

Ocena będzie dokonana na podstawie właściwego oświadczenia stanowiącego załącznik
nr 2 do SIWZ

Wymagana umiejętności

Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeśli Wykonawca oświadczy, iż spełnia warunek dot. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotowego zamówienia tj. osobami posiadającymi uprawnienia zawodowe z zakresu 2 -go w dziedzinie geodezji i kartografii.
Ocena będzie dokonana na podstawie właściwego oświadczenia dotyczącego wymaganych uprawnień osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ,
oraz ocena będzie dokonana na podstawie właściwego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ;

Wymagana sytuacja ekonomiczna

Ocena będzie dokonana na podstawie właściwego oświadczenia stanowiącego załącznik
nr 2 do SIWZ

Komentarze

comments powered by Disqus