Wykonanie robót zapewniających poprawę funkcjonowania autostrady A1 na odcinku Pyrzowice-Maciejów-Sośnica

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-09-26
Adres specyfikacji:
Części:
NIE
Adres strony www:
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
153895
Numer ogłoszenia wyników:
148908
Data składania ofert:
2016-08-26 08:45
Data ogłoszenia wyników:
2016-09-26
Rodzaj procedury:
Przetarg Nieograniczony
Rodzaj przetargu:
Roboty budowlane
Rodzaj zamawiającego:
Administracja rządowa centralna
Data ogłoszenia wyników:
2016-09-26
Możliwość udzielenia przetargu uzupełniającego:
TAK
Zamawiający

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Myśliwska 5
40 -017 Katowice.
Województwo śląskie.

REGON: 1751157500050

Telefon: 32 2586281
Fax: 0322598710
E-mail: **********@katowice.gddkia.gov.pl

CPV

45.00.00.00: Roboty budowlane

Szukaj przetargów 45.00.00.00 Wyszukaj przetargi 45.00.00.00 w mieście Katowice

45.11.12.00: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Szukaj przetargów 45.11.12.00 Wyszukaj przetargi 45.11.12.00 w mieście Katowice

45.22.00.00: Roboty inżynieryjne i budowlane

Szukaj przetargów 45.22.00.00 Wyszukaj przetargi 45.22.00.00 w mieście Katowice

45.22.11.10: Roboty budowlane w zakresie mostów

Szukaj przetargów 45.22.11.10 Wyszukaj przetargi 45.22.11.10 w mieście Katowice

Treść przetargu:

Przedmiotem zamówienia publicznego jest robota budowlana pn.:  
Wykonanie robót zapewniających poprawę funkcjonowania autostrady A1 na 
odcinku Pyrzowice-Maciejów-Sośnica.    
Zakres Robót obejmuje w szczególności: wykonanie robót naprawczych zapewniających poprawne funkcjonowanie autostrady A1 na odcinku Pyrzowice-Maciejów-Sośnica w tym naprawa osuniętych skarp wraz z robotami towarzyszącymi zlokalizowanymi na odcinku od km 3+620 do km 14+570
Szczegółowo zakres przedmiotu zamówienia określony został w Tomach II - V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: AVR Sp. z o. o.
Cena: 639 692,25 zł
Otrzymano: 3 ofert, w tym 3 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 639 692,25 zł do 2 000 000,00 zł (od 91.91% do 287.37% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 695 969,96 zł

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Rodzaj kryterium: Cena
Wartość procentowa kryterium: 90%
Rodzaj kryterium: Okres gwarancji
Wartość procentowa kryterium: 10%
 

Wadium:

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w kwocie: 7 000,00 PLN. 
(słownie PLN: siedem tysięcy złotych).
Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
a. pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 
16 1130 1091 0003 9079 2490 0001 
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Katowicach;
b. poręczeniach bankowych;
c. poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo- 
kredytowych;
d. gwarancjach bankowych;
e. gwarancjach ubezpieczeniowych;
f. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 
5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji  
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 109, poz.1158 z późn. zm)

Adres www specyfikacji przetargu:

http://www.gddkia.gov.pl

Specyfikacja istotnych warunków przetargu znajduje się pod adresem:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach ul. Myśliwska 5, 40-017 Katowice, pokój nr 303 (III piętro), w formie papierowej po złożeniu wniosku

Warunki możliwej zmiany umowy

Dopuszczalne zmiany Umowy oraz warunki zmian zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wymagane zezwolenia

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Zamówienia dodatkowe

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego

Wymagana wiedza

Zamawiający uzna, iż Wykonawca zdolny do należytego wykonania zamówienia to taki który w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował (zakończył) co najmniej dwa zamówienia polegające na budowie lub przebudowie lub remoncie dróg lub ulic co najmniej klasy GP o łącznej wartości co najmniej 400 tys. PLN brutto (słownie złotych: czterysta tysięcy).
Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna drogę lub ulicę w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 260 z późn. zm.). Jako wykonanie (zakończenie) należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do wystawienia Świadectwa Przejęcia/Protokołu odbioru robót (ostatecznego/ końcowego protokołu odbioru robót) lub innego równoważnego dokumentu. 
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego, Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla Kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC) lub na dzień podpisania Protokołu odbioru robót lub innego równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).

Wymagany potencjał

Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Wymagana umiejętności

Wykonawca musi wykazać osobę(y), która (e) będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującą się doświadczeniem odpowiednim do 
funkcji, jaka zostanie jej powierzona.
Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które musi 
mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające następujące 
wymagania:
Osoba proponowana na funkcję: Kierownik Budowy
a) wymagana liczba osób: 1; b) wymagane doświadczenie:
Wykonawca musi wykazać, że osoba proponowana na tę funkcję, posiada 
doświadczenie w realizacji co najmniej dwóch wykonanych (zakończonych) 
zamówień polegających na budowie lub przebudowie lub remoncie dróg lub ulic co najmniej klasy GP o łącznej wartości co najmniej 400 tys. PLN brutto 
(słownie złotych: czterysta tysięcy) na stanowisku: Kierownik Budowy lub Kierownik robót drogowych. 
Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna drogę lub ulicę w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 260 z późn. zm.). 
Jako wykonanie (zakończenie) należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do wystawienia Świadectwa Przejęcia/Protokołu odbioru robót (ostatecznego/ końcowego protokołu odbioru robót) lub innego równoważnego dokumentu. 
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego, Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla Kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC) lub na dzień podpisania Protokołu odbioru robót lub innego równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).

Wymagana sytuacja ekonomiczna

Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Zmiany w przetargu:

Gdzie Data zmiany Stara treść Nowa treść
IV.4.4) 2016-08-18
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.08.2016 godzina 08:45, miejsce: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Katowicach przy ul. Myśliwskiej 5, w pokoju nr 303.
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.08.2016 godzina 08:45, miejsce: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Katowicach przy ul. Myśliwskiej 5, w pokoju nr 303.

Podobne przetargi

Komentarze

comments powered by Disqus