Wykonanie robót budowlanych związanych z wymianą drzwi drewnianych na drzwi aluminiowe

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2017-03-17
Części:
NIE
Adres strony www:
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
978
Numer ogłoszenia wyników:
978
Data składania ofert:
2017-03-17
Data ogłoszenia wyników:
2017-03-17
Rodzaj procedury:
Z Wolnej Ręki
Rodzaj przetargu:
Roboty budowlane
Rodzaj zamawiającego:
Administracja samorządowa
Data ogłoszenia wyników:
2017-03-17
Zamawiający

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Józefińska 14/002
30 -529 Kraków.
Województwo małopolskie.

REGON: 35150530800000

Telefon: 12 6165420
Fax: 0126165428
E-mail: **@poczta.mops.krakow.pl

Treść przetargu:

1.	Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z wymianą drzwi drewnianych na drzwi aluminiowe do pomieszczenia oznaczonego numerem 013 na parterze w budynku przy ul. Józefińskiej 14 w Krakowie. 
2.	Zamawiający zwraca szczególna uwagę, że:
1)	roboty należy prowadzić w godzinach pracy placówki po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z użytkownikiem,
2)	prace budowlane należy wykonać w sposób niestwarzający uciążliwości                dla użytkowników budynku m.in. na bieżąco usuwając zdemontowane materiały,
3)	w drzwiach aluminiowych jednoskrzydłowych zastosować w dwóch oddzielnych polach bezbarwne szyby bezpieczne,
4)	drzwi winny posiadać trzy zawiasy, jeden zamek wpuszczany, uszczelkę EPDM         oraz klamki obustronnie o zwiększonej wytrzymałości,
5)	kolor drzwi biały.
2.	Termin realizacji przedmiotu zamówienia: podpisanie umowy i przekazanie placu budowy: marzec 2017 roku; czas realizacji inwestycji: do 40 dni od daty zawarcia umowy.
3.	Inne informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia wynikające z obowiązujących przepisów i zobowiązań zawartych przez zamawiającego
1)	Przedmiot zmówienia realizowany będzie w pomieszczeniu oznaczonym numerem 013 na parterze w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Józefińskiej 14 w Krakowie. Zamawiający zaleca, aby wykonawca, przed złożeniem oferty zapoznał się z miejscem realizacji przedmiotu zamówienia. Termin oględzin można ustalić telefonicznie lub mailowo z osobami upoważnionymi do kontaktów          z wykonawcami, a to Michałem Kasperczykiem tel. 12 616 54 63, adres e-mail: kaspermi@mops.krakow.pl lub Łukaszem Głogowskim 12 616 54 64, adres e-mail: glogowlu@mops.krakow.pl.
2)	Przedmiot zamówienia ma być wykonany zgodnie z wymogami określonymi              w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity:           Dz. U. z 2016 roku, poz. 290 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi.
3)	Prowadzone roboty nie mogą uniemożliwić funkcjonowania placówki i muszą być przeprowadzone w godzinach jej pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 07:30 do 15:30, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
4)	Wykonawca ma na bieżąco usuwać gruz i śmieci i nie dopuszczać do powstania składowiska. Po zakończeniu robót miejsce ich wykonywania ma być uporządkowane i przywrócone do stanu z przed remontu.
5)	Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w ofercie wszystkich kosztów,             jakie poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. Oświadczenie w tej sprawie ma być dołączone do oferty.
6)	Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia zapewniając na własny koszt siłę roboczą oraz wszystkie środki techniczne potrzebne do jego realizacji, w tym zakup, transport, wniesienie i składowanie materiałów. Zamawiający zastrzega, iż wszystkie materiały budowlane, mocowane elementy i wyposażenie mają być fabrycznie nowe, nienoszące śladów używania i zdatne do umówionego użytku bezpośrednio po ich zamontowaniu. 
7)	Wykonawca oraz jego pracownicy mają bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz spożywania alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych             na terenie budynku, w którym będą realizowane roboty. 
8)	Okres rękojmi: 36 miesięcy od daty odbioru robót budowlanych bez wad. 
9)	Okres gwarancji na wbudowane materiały zgodnie z danymi producenta, nie krótszy jednak niż 24 miesiące od daty odbioru robót bez wad. Dokumentem gwarancyjnym będzie umowa o wykonanie robót budowlanych zawarta pomiędzy wykonawcą, któremu zostanie powierzone wykonanie przedmiotu zamówienia a zamawiającym. Dokumenty gwarancyjne dotyczące użytych materiałów, sprzętu i wyposażenia przechowuje wykonawca oraz dokonuje formalności związanych z naprawami gwarancyjnymi.
10)	Wykonawca zobowiązany jest usuwać wady stwierdzone w okresie rękojmi w terminie do 14 dni od daty ich ujawnienia i zgłoszenia przez zamawiającego wykonawcy          za pośrednictwem maila na adres wskazany w ofercie. Wady zagrażające bezpieczeństwu ludzi wykonawca zobowiązany będzie usuwać do 24 godzin od daty ich ujawnienia i zgłoszenia przez zamawiającego wykonawcy pod rygorem zastępczego usunięcia tych wad na koszt i ryzyko wykonawcy przez podmiot trzeci działający na zlecenie zamawiającego. W przypadku nie wywiązania się z tego zobowiązania wykonawca zwróci zamawiającemu koszty zastępczego usunięcia wad i usterek w terminie do 14 dni od otrzymania wezwania do zapłaty.
11)	Wykonawca ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za szkody wynikłe w związku        z realizacją przedmiotu zamówienia i usunie ich skutki i przyczyny, bądź zwróci zamawiającemu koszty z tym związane w terminie do 14 dni od chwili doręczenia wezwania do naprawy szkód lub zwrotu kosztów.
12)	W razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcę, ten wyrazi zgodę i umożliwi kontynuację prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia przez osobę trzecią. W takiej sytuacji wykonawca zabezpieczy teren budowy oraz wykonane przez siebie prace i udzieli gwarancji na wykonane roboty, na zasadach takich, jak w umowie. 
13)	Przewiduje się możliwość wykonania robót dodatkowych i uzupełniających             jedynie w przypadku, gdy ich wykonanie będzie konieczne do zakończenia realizacji inwestycji stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, a czego nie można było przewidzieć na etapie sporządzania kosztorysu ofertowego. W przypadku wystąpienia takich robót wykonawca ma obowiązek spisać i przedłożyć zamawiającemu protokół konieczności.
14)	Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie wykonywania zamówienia robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w przedmiarze robót w sytuacji,            gdy wykonanie tych robot będzie niezbędne do wykonania przedmiotu umowy w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 290 z późniejszymi zmianami). Wprowadzenie robót zamiennych jest możliwe tylko w przypadku uzyskania akceptacji zamawiającego oraz gdy zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
a)	pozwolą osiągnąć obniżenie kosztów, lepsze parametry techniczne, użytkowe            od przyjętych przedmiarze,
b)	wystąpiła niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych ofercie, pojawienie się na rynku, części, materiałów, lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu zamówienia oraz kosztów eksploatacji wykonanego zamówienia.
8.	Wykonawca ma obowiązek spisać i przedłożyć zamawiającemu protokół konieczności        na roboty dodatkowe, uzupełniając, zamienne i zaniechane uzasadniający konieczność          ich wykonania lub zaniechania z uwzględnieniem okoliczności wskazanych w pkt. 9 -10.
9.	Dostarczony zamawiającemu protokół konieczności ma być podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego powołanego przez zamawiającego. Potwierdzenie protokołu konieczności przez inspektora nadzoru nie stanowi potwierdzenia udzielenia zamówienia na roboty dodatkowe, uzupełniające i zamienne. Oprócz protokołu konieczności wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kosztorys ofertowy na roboty dodatkowe, uzupełniające i zamienne. 
10.	Termin sporządzenia i dostarczenia protokołu konieczności oraz kosztorysów na roboty dodatkowe, uzupełniając, zamienne i zaniechane do 7 dni od daty wizji lokalnej, 
11.	W przypadku robót zaniechanych wynagrodzenie należne wykonawcy zostanie proporcjonalnie zmniejszone o wartość robót zaniechanych, ustaloną na podstawie kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik do oferty.
12.	Wykonawca w trakcie prowadzenia robót ma obowiązek każdorazowo zgłaszać zamawiającemu wszelkie problemy z realizacją przedmiotu zamówienia oraz współpracować z zamawiającym w zakresie ich rozwiązywania.
13.	Odbiór robót zanikających bądź ulegających zakryciu ma być zgłaszany przez wykonawcę z wyprzedzeniem co najmniej 1 dnia roboczego
14.	Sposób rozliczenia wynagrodzenia: kosztorysowy, w rozumieniu przepisów ustawy         z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 459). Rozliczenie wykonanych robót nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych i ewentualnie zamiennych - zgodnie z faktyczną ilością wykonanych robót - do wysokości kwoty umowy. Wynagrodzenie zostanie wypłacone po zakończeniu robót, protokolarnym ich odbiorze oraz doręczeniu zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz protokołem bezusterkowego odbioru robót podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy, atestów, certyfikatów, aprobat technicznych dotyczących użytych materiałów. Wynagrodzenie zostanie wypłacone przelewem, bezpośrednio na rachunek bankowy wykonawcy robót wskazany w fakturze w terminie do 14 dni od daty doręczenia zamawiającemu wszystkich dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: Zakład Remontowo - Budowlany Janusz Fliśnik
Cena:
Otrzymano: 0 ofert, w tym 0 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 0,00 zł do 0,00 zł

Kryteria oceny wykonawców

Komentarze

comments powered by Disqus