Wykonanie robót uzupełniających na zadaniu pn. Budowa chodnika z kanalizacją w ciągu drogi powiatowej nr 2184K w miejscowości Kaszów na odcinku od skrzyżowania z DW 780 do granicy miejscowości - zaprojektuj i wybuduj.

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-10-20
Części:
NIE
Adres strony www:
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
152226
Numer ogłoszenia wyników:
152226
Data składania ofert:
2016-10-20
Data ogłoszenia wyników:
2016-10-20
Rodzaj procedury:
Z Wolnej Ręki
Rodzaj przetargu:
Roboty budowlane
Rodzaj zamawiającego:
Inny: Jednostka budżetowa samorządu terytorialnego Powiatu Krakowskiego
Data ogłoszenia wyników:
2016-10-20
Zamawiający

Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Kraków

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Włościańska 4
30 -138 Kraków.
Województwo małopolskie.

REGON: 35157927000000

Telefon: 12 6221010
Fax: 0126371063
E-mail: ***********@zdpk.krakow.pl

Treść przetargu:

1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa chodnika z kanalizacją w ciągu drogi powiatowej nr 2184K w miejscowości Kaszów na odcinku od skrzyżowania z DW 780 do granicy miejscowości - zaprojektuj i wybuduj; 2. Zakres robót obejmuje : - wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej przedmiotu zamówienia (zaopatrzonej w uzyskane wszystkie niezbędne uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne, zaświadczenie o akceptacji przez właściwy organ zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę lub właściwą decyzję administracyjną umożliwiającą wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z ustawą Prawo budowlane i innymi obowiązującymi przepisami); - opracowanie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia BIOZ; - opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej regulacji całego pasa drogowego związanego z przedmiotem zamówienia; - wykonanie robót budowlanych w oparciu o sporządzoną przez Wykonawcę dokumentacje projektową, zatwierdzoną przez Zamawiającego; - przeprowadzenie niezbędnych badań oraz przygotowanie dokumentów wymaganych do odbioru i przekazania do użytkowania wykonanych robót; - opracowanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej; - uzyskanie pozwolenia na użytkowanie jeśli będzie wymagane; 3. Szczegółowy zakres robót, sposób ich wykonania i lokalizacja inwestycji został określony w Programie Funkcjonalno Użytkowym (PFU) 4. Wspólny słownik zamówień (CPV): 45000000-7 , 45110000-1, 451110008, 45111200-0, 45111220-6, 45111230-9, 45111250-5, 45111291-4, 45112000-5, 45112100-6, 45112210-0, 45200000-9, 45213310-9, 45223300-, 45230000-8, 45231000-5, 45231100-6, 45231110-9, 45231111-6, 345231113-0, 45231400-9, 45232400-6, 45232410-9, 45232411-6, 45233000-9, 45233100-0, 45233120-6, 45233123-7, 45233140-2, 45233141-9, 45233142-6, 45233144-0, 45233150-5, 45233160-8, 45233161-5, 45233200-1, 45233220-7, 45233221-4, 45233222-1, 45233223-8, 45233250-6, 45233251-3, 45233260-9, 45233261-6, 45233280-5, 45233290-8, 45233292-2, 45233300-2, 45233330-1, 45233340-4, 45262300-4, 45262310-7, 45262311-4, 45262510-9, 45262511-6, 45262512-3, 45315600-4, 45315700-5, 45316000-5, 45316100-6, 45316110-9, 45316213-1, 45317000-2, 71220000-6, 71240000-2, 71250000-5
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe SKO-BUD Jacek Skoczeń
Cena: 30 600,00 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 30 600,00 zł do 30 600,00 zł (od 123.35% do 123.35% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 24 808,20 zł

Kryteria oceny wykonawców

Komentarze

comments powered by Disqus