Wykonanie oznakowania poziomego na drogach krajowych administrowanych przez Oddział w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w ciągu czterech lat od podpisania umowy

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-10-21
Adres specyfikacji:
Części:
NIE
Adres strony www:
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
152707
Numer ogłoszenia wyników:
152300
Data składania ofert:
2016-08-08 11:00
Data ogłoszenia wyników:
2016-10-21
Rodzaj procedury:
Przetarg Nieograniczony
Rodzaj przetargu:
Roboty budowlane
Rodzaj zamawiającego:
Administracja rządowa centralna
Data ogłoszenia wyników:
2016-10-21
Możliwość udzielenia przetargu uzupełniającego:
TAK
Zamawiający

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Legionów 20
35 -959 Rzeszów.
Województwo podkarpackie.

REGON: 1751157500122

Telefon: 17 8534071
Fax: 0178623915,8537395
E-mail: *****@rzeszow.gddkia.gov.pl

Treść przetargu:

Przedmiotem zamówienia jest: 
Wykonanie oznakowania poziomego na drogach krajowych administrowanych przez Oddział w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w ciągu czterech lat od podpisania umowy
Wyniki

Część przetargu: 1 - Wykonanie oznakowania poziomego na drogach krajowych administrowanych przez Oddział w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w ciągu czterech lat od podpisania umowy

Wykonawca: Partnerzy konsorcjum: Zakład Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ZABERD S.A
Cena: 6 326 997,00 zł
Otrzymano: 2 ofert, w tym 1 oceniano, 1 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 6 323 546,85 zł do 6 326 997,00 zł (od 94.62% do 94.67% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 6 683 200,00 zł

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Rodzaj kryterium: Cena
Wartość procentowa kryterium: 70%
Rodzaj kryterium: Dzienna wydajność wykonania oznakowania poziomego cienkowarstwowego
Wartość procentowa kryterium: 30%
 

Wadium:

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 167 000,00 PLN (słownie złotych- sto sześćdziesiąt siedem tysięcy 00/100)

Adres www specyfikacji przetargu:

http://www.gddkia.gov.pl

Specyfikacja istotnych warunków przetargu znajduje się pod adresem:

SIWZ można nabyć w siedzibie Zamawiającego, pokój Nr 25. Cena brutto: 10,00 zł. SIWZ może być przesłana pocztą na koszt Wykonawcy

Warunki możliwej zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy zawartej z Wykonawcą. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian są zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wymagane zezwolenia

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt III.6.1. Ogłoszenia

Zamówienia dodatkowe

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego.

Wymagana wiedza

Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:
jednego zadania polegającego na wykonaniu oznakowania poziomego na drogach klasy min. G o powierzchni malowania wynoszącej:
-	dla technologii cienkowarstwowej nie mniej niż 409 900 m2 i 
-	dla technologii grubowarstwowej nie mniej niż 12 250 m2;

Jako wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć wystawienie, co najmniej Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisanie Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia)

Wymagany potencjał

Wykonawca musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia następujące narzędzia, wyposażenie zakładu i urządzenia techniczne:

-	Malowarka samobieżna do oznakowania cienkowarstwowego, z elektronicznym sterowaniem znakowania, z możliwością regulowania szerokości malowanego pasa oraz wyposażona w system pneumatyczny do wykonania odblasku - min 5 szt. o wydajności co najmniej 1500 m2 dziennie
-	Malowarka do wykonywania drobnych elementów oznakowania cienkowarstwowego, ze sterowaniem ręcznym, wyposażona w system pneumatyczny do wykonywania odblasku - min. 2 szt. o wydajności co najmniej 600 m2 dziennie
-	Sprzęt do wykonywania oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej z mas chemoutwardzalnych gładkich - min. 2 szt.
-	Sprzęt do wykonywania oznakowania poziomego sprayplastem w technologii chemoutwardzalnej - min. 2 szt.
-	Sprzęt do wykonywania oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej z mas termoplastycznych gładkich - min. 2 szt.
-	Pojazdy z przyczepami z oznakowaniem pulsacyjnym - min. 4 szt.
-	Szczotka mechaniczna - min. 2 szt.
-	Sprzęt do bezinwazyjnego usuwania oznakowania cienkowarstwowego i grubowarstwowego - min. 2 szt. (nie dopuszcza się frezarek do oznakowania poziomego)
-	Urządzenie do pomiaru odblaskowości (reflektometr) min. 2 szt.

Wymagana umiejętności

Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające następujące wymagania:

Osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika Budowy:
- wymagana liczba osób 2,
doświadczenie zawodowe:
Doświadczenie przy realizacji 1 zadania polegającego na wykonaniu oznakowania poziomego dróg lub ulic o klasie drogi lub ulicy min. G, na stanowisku: Kierownika Budowy lub Kierownika Robót Drogowych lub Inspektora Nadzoru specjalności inżynieryjnej drogowej.

Osoba proponowana do pełnienia funkcji operatora malowarki:
- wymagana liczba osób 4,
doświadczenie zawodowe:

- 	min. 2 osoby z doświadczeniem w wykonaniu oznakowania poziomego cienkowarstwowego na powierzchni malowania łącznie co najmniej 50 000 m2  oraz
- 	min. 2 osoby z doświadczeniem w wykonaniu oznakowania poziomego grubowarstwowego na powierzchni malowania łącznie co najmniej 5 000 m2,
Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia jednej osoby do pełnienia więcej niż jednej funkcji wymienionych powyżej

Wymagana sytuacja ekonomiczna

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt III.6.1. Ogłoszenia

Podobne przetargi

Tytuł Data Zakończony Rozstrzygnięty Kwota Ilość ofert
Wykonanie pozimowego oczyszczenia nawierzchni po sezonie zimowym 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 i oczyszczania nawierzchni w okresie wiosna - lato - jesień 2009, 2010, 2011r. na drodze krajowej Nr 77 LIPNIK - PRZEMYŚL w miejscowościach DĘBNO, TRYŃCZA, GORZYCE administrowanej przez Oddział w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
2009-04-03 TAK NIE 0,00 zł 0
Dostawa środków chemicznych oraz materiałów uszorstniających do zimowego utrzymania dróg na drogach krajowych administrowanych przez Oddział w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
2013-02-14 TAK TAK 297 506,25 zł 2
Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania chodników, poboczy oddzielonych słupkami blokującymi, ścieżek rowerowych, przejść dla pieszych na drogach krajowych w sezonie zimowym 2015/2016 i świadczenie usług równiarką przy zimowym oraz bieżącym utrzymaniu dróg krajowych administrowanych przez Oddział w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sezonach 2015/2016, 2016/2017 i 2017/2018
2015-10-09 TAK TAK 187 659,85 zł 9
Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania chodników, poboczy oddzielonych słupkami blokującymi, ścieżek rowerowych, przejść dla pieszych na drogach krajowych w sezonie zimowym 2015/2016 i świadczenie usług równiarką przy zimowym oraz bieżącym utrzymaniu dróg krajowych administrowanych przez Oddział w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sezonach 2015/2016, 2016/2017 i 2017/2018
2015-11-13 TAK TAK 225 180,09 zł 5
Obsługa i świadczenie usług informacyjnych w Punkcie Informacji Drogowej dla sieci dróg krajowych administrowanych przez Oddział w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w okresie od dnia 1 sierpnia 2012r. godz. 16:00 do dnia 2 września 2013r. godz. 08:00
2012-06-21 TAK TAK 142 483,20 zł 2

Komentarze

comments powered by Disqus