Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zakładu Produkcji Wód w Krynicy-Zdroju Etap II obejmujący pomieszczenia produkcji i pomieszczenia biurowe

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-08-22
Części:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
124433
Numer ogłoszenia wyników:
185411
Data składania ofert:
2016-07-25 11:00
Data ogłoszenia wyników:
2016-08-22
Rodzaj procedury:
Przetarg Nieograniczony
Rodzaj przetargu:
Roboty budowlane
Rodzaj zamawiającego:
Inny: Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa
Data ogłoszenia wyników:
2016-08-22
Możliwość udzielenia przetargu uzupełniającego:
TAK
Zamawiający

Uzdrowisko Krynica - Żegiestów S.A.

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Nowotarskiego 9/4
33 -380 Krynica.
Województwo małopolskie.

REGON: 49190027500000

Telefon: 18 4712395
Fax: 0184715081
E-mail: ********@kryniczanka.pl

CPV

Treść przetargu:

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na terenie strefy A ochrony uzdrowiskowej, ponadto znajduje się w obszarze historycznego układu urbanistycznego wpisanym do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
Etap II obejmuje wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach produkcyjnych Zakładu Produkcji Wód i pomieszczeniach biurowych budynku. 
Należy wykonać zakres robót objętych załączoną dokumentacją techniczną za wyjątkiem robót wykonanych w I-szym etapie tj instalacji c.o zasilanej z pionu oznaczonego P2 na rys 02 w projekcie budowlano-wykonawczym pn. Instalacja centralnego ogrzewania Zakład Produkcji Wód .


Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym pn. Instalacja centralnego ogrzewania Zakład Produkcji Wód, ul. Nowotarskiego, 33-380 Krynica-Zdrój opracowanym przez Biuro Projektowe SAN-KLIM mgr inż.M.Ciapała, 33-300 Nowy Sącz, ul. Siemiradzkiego 16, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, prawem budowlanym, sztuką inżynierską, przepisami p.poż. i bhp.


Przedmiary robót stanowią element pomocniczy dla określenia sposobu i technologii wykonania robót, a zakres rzeczowy w nich określony nie jest wiążący dla określenia przedmiotu zamówienia.


UWAGA:
Roboty będą wykonywane w czynnym obiekcie - prace należy prowadzić w sposób umożliwiający funkcjonowanie obiektu .
Prace będą realizowane w 2 lub 3 etapach uzgodnionych z Zamawiającym. Przekazanie poszczególnych pomieszczeń objętych zakresem robót będzie następowało sukcesywnie w terminach uzgodnionych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich robót określonych w dokumentacji 
projektowej, za wyjątkiem wykonanych robót Etapu I, wraz z robotami towarzyszącymi,
organizacyjnymi, zabezpieczającymi i innymi opisanymi w zakresie przedmiotu zamówienia oraz
pozostałe, których wykonanie jest konieczne dla zrealizowania przedmiotu zamówienia.

W ramach Etapu I została wykonana w 2015 roku instalacja centralnego ogrzewania w
pomieszczeniach Warsztatu Mechanicznego i pomieszczeniach socjalnych Zakładu Produkcji 
Wód. Zakres robót obejmował wykonanie instalacji c.o. od rozdzielacza w kotłowni do
pionu instalacyjnego P2 i wszystkie instalacje i odbiorniki zasilane z pionu P2 (rysunek nr 02),
tj. pomieszczenia Warsztatu Mechanicznego (parter) i pomieszczenia socjalne Zakładu Produkcji
Wód (część pomieszczeń I piętra).
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: HEJAN Technika Grzewcza i Sanitarna Henryk Janusz
Cena: 98 400,00 zł
Otrzymano: 7 ofert, w tym 7 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 98 400,00 zł do 155 055,76 zł (od 50.22% do 79.13% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 195 938,79 zł

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Rodzaj kryterium: Cena
Wartość procentowa kryterium: 95%
Rodzaj kryterium: okres gwarancji
Wartość procentowa kryterium: 5%
 

Wadium:

Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

Adres www specyfikacji przetargu:

http://www.uzdrowisko-krynica-zegiestow.pl

Specyfikacja istotnych warunków przetargu znajduje się pod adresem:

Uzdrowisko Krynica - Żegiestów S.A. adres: ul. Nowotarskiego 9/4 33-380 Krynica-Zdrój

Warunki możliwej zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w zakresie:
1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy - z przyczyn niemożliwych do przewidzenia przy podpisywaniu umowy lub, jeżeli zmiany są korzystne dla Zamawiającego,
2) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy - z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego związanych z koniecznością korzystania przez Zamawiającego z pomieszczeń Zakładu Produkcji Wód,
3) zmiany zakresu przedmiotowego umowy - z powodu rezygnacji z wykonywania części (elementów) przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy oraz z powodu wykorzystania materiałów pochodzących z rozbiórki do ponownego wykorzystania,4) zmiany: jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu, technologii, materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej, zmiany personelu wykonawcy lub zamawiającego, zmiany podwykonawców, zmiany podatków i opłat- z przyczyn niemożliwych do przewidzenia przy podpisywaniu umowy, nie wynikających z winy Wykonawcy, o ile zmiany są korzystne dla Zamawiającego,
5) zmiany zakresu przedmiotowego umowy polegającej na wykonaniu robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy,
6) zmiany wynagrodzenia - w przypadku zlecenia robót wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji projektowej opisującej przedmiot zamówienia , jeżeli są one niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego i ich wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia.

Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w § 14 ust.2 umowy jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego:
1) opis propozycji zmiany ,
2) uzasadnienie zmiany, 
3) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie wykonawcy, 
4) opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy

 Zmiany muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego w porozumieniu z projektantem.

Wymagane zezwolenia

w tym zakresie Zamawiający nie formułuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy oraz w pkt IV SIWZ

Zamówienia dodatkowe

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 Prawa zamówień publicznych w wysokości 20 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień

Wymagana wiedza

w zakresie doświadczenia wymaga się od Wykonawcy, żeby w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie; wykonał co najmniej dwa zamówienia, których przedmiotem były roboty odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości 100 tys. zł brutto każde zamówienie. Wykonawca winien podać rodzaj i wartość, datę i miejsce wykonania zamówienia oraz załączyć dokument potwierdzający, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Przy czym w/w dowodem może być poświadczenie lub inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. Wykonawca może w miejsce poświadczenia przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych (na przykład referencje)o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2013, poz. 231).
W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie, o którym mowa w punkcie IV.1.1 zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej

Wymagany potencjał

w tym zakresie Zamawiający nie formułuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca przedłoży jedynie oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy

Wymagana umiejętności

Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował osobą, które będą pełnić funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej  w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń

Wymagana sytuacja ekonomiczna

w tym zakresie Zamawiający nie formułuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca przedłoży jedynie oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy

Podobne przetargi

Tytuł Data Zakończony Rozstrzygnięty Kwota Ilość ofert
Wykonanie remontu - wymiany pokrycia dachu z przebudową kominów wentylacyjnych w budynku Nowy Dom Zdrojowy w Krynicy- Zdroju, ul. Nowotarskiego 7
2012-06-13 TAK TAK 130 472,20 zł 6
Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi pn: WYKONANIE REMONTU ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH, REMONTU TARASU NA I PIĘTRZE ORAZ REMONTU TARASU NA IV PIĘTRZE SANATORIUM NOWY DOM ZDROJOWYW KRYNICY- ZDROJU oraz WYKONANIE REMONTU - WYMIANY POKRYCIA DACHU Z PRZEBUDOWĄ KOMINÓW WENTYLACYJNYCH W BUDYNKU NOWY DOM ZDROJOWY W KRYNICY- ZDROJU UL. NOWOTARSKIEGO 7. realizowany w ramach zadania MODERNIZACJA SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO W NOWYM DOMU ZDROJOWYM
2012-07-24 TAK TAK 49 999,50 zł 2
Nadzór inwestorski nad realizacją oraz w okresie gwarancji następujących inwestycji:1.budowa kotłowni w Nowym Domu Zdrojowym w Krynicy-Zdroju, 2. budowa kotłowni w Pijalni Głównej wraz z rozbudową pozalicznikowej instalacji gazowej zasilającej kotłownie w budynkach Nowym Domu Zdrojowym i Pijalni Głównej w Krynicy-Zdroju 3.wykonanie remontu pokrycia dachu w budynku Nowy Dom Zdrojowy w Krynicy-Zdroju
2013-09-20 TAK NIE 0,00 zł 0
Nadzór inwestorski nad realizacją oraz w okresie gwarancji następujących inwestycji:1.budowa kotłowni w Nowym Domu Zdrojowym w Krynicy-Zdroju, 2. budowa kotłowni w Pijalni Głównej wraz z rozbudową pozalicznikowej instalacji gazowej zasilającej kotłownie w budynkach Nowym Domu Zdrojowym i Pijalni Głównej w Krynicy-Zdroju 3.wykonanie remontu pokrycia dachu w budynku Nowy Dom Zdrojowy w Krynicy-Zdroju
2013-10-10 TAK TAK 39 975,00 zł 1
Przebudowa pomieszczeń kotłowni na lokalną kotłownię gazową wraz z przebudową i rozbudową wewnętrznych instalacji dla budynku sanatorium Nowy Dom Zdrojowy w Krynicy-Zdroju realizowanej w ramach zadania MODERNIZACJA SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO W NOWYM DOMU ZDROJOWYM
2013-07-31 TAK TAK 927 692,57 zł 7

Komentarze

comments powered by Disqus