Wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3080W (ul. Sienkiewicza) z drogą gminną Nr 301465W (ul. Żołnierzy Wyklętych)

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2017-02-23
Części:
NIE
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
724
Numer ogłoszenia wyników:
724
Data składania ofert:
2017-02-23
Data ogłoszenia wyników:
2017-02-23
Rodzaj procedury:
Z Wolnej Ręki
Rodzaj przetargu:
Usługi
Rodzaj zamawiającego:
Administracja samorządowa
Data ogłoszenia wyników:
2017-02-23
Zamawiający

Powiatowy Zarząd Dróg Płońsk

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Płocka 101
09 -100 Płońsk.
Województwo mazowieckie.


Telefon: 0 0
E-mail: *******@wp.pl

CPV

71.32.00.00: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Szukaj przetargów 71.32.00.00 Wyszukaj przetargi 71.32.00.00 w mieście Płońsk

71.32.20.00: Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Szukaj przetargów 71.32.20.00 Wyszukaj przetargi 71.32.20.00 w mieście Płońsk

Treść przetargu:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3080W (ul. Sienkiewicza) z drogą gminną Nr 301465W (ul. Żołnierzy Wyklętych).
	
	Dokumentacja projektowa obejmuje wykonanie następujących opracowań w wersji papierowej:
	- Projekt budowlano-wykonawczy wielobranżowy - 5 egz.
	- Przedmiar i kosztorys inwestorski - 2 egz.
	- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot - 1 egz.
	- Projekt stałej organizacji ruchu - 3 egz. 
	
	Opracowania wchodzące w skład dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązuje się sporządzić także w wersji elektronicznej zapisanej na nośniku elektronicznym (preferowany format plików dwg, pdf.). W przypadku braku możliwości otwarcia pliku w dostarczonym formacie, Zamawiający zastrzega sobie możliwość dostarczenia pliku w innym formacie.
	
	Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi, w tym zakresie normami, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz przepisami prawa.
	
	Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie pełnić nadzór autorski.
	
	W związku z tym, iż przedmiot umowy stanowić będzie opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany będzie sporządzić dokumentację zgodnie z wymogami, o których mowa w art. 29 i 30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Stosownie do treści tego artykułu nie można opisywać przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważny- wskazać jednak należy na określone parametry minimalne zarówno techniczne i jakościowe, jakim odpowiadać mają zaoferowane materiały i urządzenia przez Wykonawców. Jeżeli Wykonawca opisze przedmiot zamówienia za pomocą patentów, znaków towarowych lub pochodzenia zobowiązany jest dopuścić rozwiązania równoważne i podać zasadę oceny rozwiązań równoważnych. W przypadku nieuprawnionego posługiwania się nazwami własnymi, Wykonawca zostanie obciążony wszelkimi związanymi z tym kosztami. Zamawiający nie ponosi w takiej sytuacji żadnych kosztów związanych z nieuprawnionym posługiwaniem się nazwami własnymi.
	
	Opracowana dokumentacja projektowa winna zapewnić Zamawiającemu bez konieczności zlecenia dodatkowych opracowań przeprowadzenie postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane i wykonanie robót budowlanych.
	 
Założenia do projektu: 
1. zaprojektowanie skrzyżowaniem o ruchu okrężnym (rondo):
- średnica zewnętrznej krawędzi jezdni w granicach 25 ÷ 28 m 
- średnica wyspy środkowej w granicach 9 ÷ 12 m. 
2. przekrój uliczny,
3. klasa drogi - Z,
4. zaprojektowanie nawierzchni bitumicznej,
5. ewentualne przeprojektowanie:
- studzienek ściekowych na skrzyżowaniu,
- wysp dzielących,
- chodników,
- oświetlenia.
6. wykonanie projektu oznakowania pionowego i poziomego oraz jego zatwierdzenie.
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: DROG-POL II S.C.
Cena: 32 520,33 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 32 520,33 zł do 32 520,33 zł (od 81.3% do 81.3% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 40 000,00 zł

Kryteria oceny wykonawców

Komentarze

comments powered by Disqus