Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy wraz z rozbudową budynków urzędu miasta i historycznego ratusza miejskiego Gorzowa Wielkopolskiego

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-08-30
Części:
NIE
Adres strony www:
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
137634
Numer ogłoszenia wyników:
137634
Data składania ofert:
2016-08-30
Data ogłoszenia wyników:
2016-08-30
Rodzaj procedury:
Z Wolnej Ręki
Rodzaj przetargu:
Usługi
Rodzaj zamawiającego:
Administracja samorządowa
Data ogłoszenia wyników:
2016-08-30
Zamawiający

Miasto Gorzów Wlkp.

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Sikorskiego 3-4
66 -400 Gorzów Wielkopolski.
Województwo lubuskie.

REGON: 21096668000000

Telefon: 95 7355576
Fax: 0957355612
E-mail: *******@um.gorzow.pl

Treść przetargu:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie etapowe prac projektowych w następującym zakresie:
1) Etap I - obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy windy wewnętrznej w budynku Urzędu Miasta ul. Sikorskiego 3-4 wraz z dojściem/dojazdem do budynku,
2) Etap II - obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej  w zakresie rozbudowy budynku Urzędu Miasta w oparciu o pracę konkursową . 
2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
1) wykonanie inwentaryzacji obiektów istniejących w tym  uzbrojenia terenu wraz oceną stanu technicznego,
2) wykonanie analizy aktualnego stanu technicznego konstrukcji istniejących obiektów i uzbrojenia terenu  pod kątem możliwości zaadoptowania budynków istniejących, budowy nowych obiektów, dobudowy, przebudowy itp.,
3) uzyskanie kompletu map w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy,
4) wykonanie badań geologicznych na całym obszarze objętym przedmiotem zamówienia, 
5) wykonanie pełno branżowej dokumentacji projektowej dla budowy windy wewnętrznej oraz dojścia/dojazdu na terenie dziedzińca wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, warunków, stanowisk, decyzji wraz z prawomocną decyzją pozwolenia na budowę (Etap I).
6) wykonanie docelowej koncepcji rozbudowy budynku uwzględniającej wymagania Zamawiającego oraz dokonaną inwentaryzację obiektów i badania geologiczne
7) po zatwierdzeniu koncepcji docelowej  przez Zamawiającego, uzyskanie wszelkich warunków technicznych i uzgodnień od gestorów sieci, urządzeń, dróg itp., uzyskanie niezbędnych decyzji w tym lokalizacyjnej, środowiskowej, oraz innych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę,
8) opracowanie  wielobranżowej dokumentacji projektowej w tym projektu budowlanego dla całości zamierzenia budowlanego oraz wykonawczego z uwzględnieniem etapowania robót wraz z niezbędnymi elementami infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu, sporządzenie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
w zakresie  niezbędnym do realizacji robót budowlanych i przeprowadzenia procedury wyłonienia wykonawcy robót zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych,
9) uzyskanie pozwolenia na budowę,
10) pełnienie nadzoru autorskiego,
11) prezentowanie opracowanych rozwiązań, składanie wyjaśnień i udział w spotkaniach na różnych etapach procesu inwestycyjnego,
12) opracowanie odpowiedzi na pytania oferentów i wynikających z nich zmian w projektach w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: ARPA Architektoniczna Pracownia Autorska Jerzego Gurawskiego
Cena: 2 398 500,00 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 2 398 500,00 zł do 2 398 500,00 zł (od 111.07% do 111.07% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 2 159 362,20 zł

Kryteria oceny wykonawców

Komentarze

comments powered by Disqus