Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej podziałów 11 szt. działek gruntu

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-08-17
Adres specyfikacji:
Adres strony www:
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
159925
Numer ogłoszenia wyników:
182459
Data składania ofert:
2016-08-04 08:50
Data ogłoszenia wyników:
2016-08-17
Rodzaj procedury:
Przetarg Nieograniczony
Rodzaj przetargu:
Usługi
Rodzaj zamawiającego:
Administracja samorządowa
Data ogłoszenia wyników:
2016-08-17
Możliwość udzielenia przetargu uzupełniającego:
NIE
Zamawiający

Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

Zaścianki, Szosa Baranowicka 37
15 -522 Białystok.
Województwo podlaskie.

REGON: 5066810100000

Telefon: 85 7402149
Fax: (085)740-22-19
E-mail: ***@pzd-bialystok.bianet.pl

Treść przetargu:

Dotyczy opracowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej podziałów:
5 szt. działek gruntu dla potrzeb inwestycji Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1529 B Płonka Kościelna - Płonka Matyski i Nr 1528 B w m. Płonka Kościelna gm. Łapy wraz ze zjazdami oraz przebudową, rozbiórką i budową infrastruktury technicznej przepustów
Zadanie I : 5 działek obręb Płonka Kościelna,
6 szt. działek w obrębach: Gąsówka Skwarki i Gąsówka Osse Bagno, gm. Łapy w związku z przygotowaniem inwestycji Przebudowa z rozbudową dróg powiatowych nr 2345 B, 2351 B, 1527 B na odcinku od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do Łap Osse - ul. Sokołowskiej Gąsówka Skwarki - Gąsówka Somachy wraz ze zjazdami, przebudową, rozbiórką i budową przepustów, przebudowa przejazdu kolejowego oraz rozbiórką mostu i budowa przepustu.
Zadanie II: 3 działki obręb Gąsówka Skwarki
          3 działki obręb Gąsówka Osse Bagno
Inwestycje realizowane będą na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2031.)

I.	PRACE PRZYGOTOWAWCZE
I.1	Zapoznanie się z wytycznymi zamawiającego.
Wykonawca obowiązany jest zapoznać się z zakresem opracowania oraz szczegółowymi zaleceniami i wymaganiami Zamawiającego.
I.2	Zebranie niezbędnych materiałów i informacji
- Wykonawca obowiązany jest uzyskać w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dane i materiały niezbędne do wykonania podziałów,
- przeprowadzić badania ksiąg wieczystych (zbiorów dokumentów), lub innych dokumentów stwierdzających stan prawny nieruchomości, sporządzić stosowne protokoły, 
- wykonawca winien dokonać analizy i oceny zebranych materiałów oraz skompletować dokumenty własności poszczególnych nieruchomości, pisemnie wyjaśnić ewentualnych rozbieżności zapisów w księdze wieczystej i w ewidencji gruntów (w sposób zgodny z wymaganiami organu prowadzącego ewidencję gruntów).
I.3	Wywiad szczegółowy w terenie.
- Wykonawca jest obowiązany przeprowadzić rozeznanie w terenie w celu porównania faktycznego przebiegu drogi publicznej z uwzględnieniem istniejących, niezbędnych elementów pasa drogowego, z materiałami geodezyjnymi udostępnionymi przez zleceniodawcę jak i z materiałami otrzymanymi z zasobu geodezyjnego, dokonać porównania mapy zasadniczej z terenem, i jej uzupełnienia o brakujące szczegóły terenowe.
I.4	Opracowanie projektu podziału nieruchomości.
- Opracowanie projektu podziału nieruchomości winno nastąpić zgodnie ze sztuką geodezyjną w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa. Do opracowania projektu podziału nieruchomości Zamawiający dostarczy część graficzną określającą usytuowanie nowego pasa drogowego dla działek wskazanych do podziału. Mapę projektu podziału należy opracować na mapie aktualnej z wykorzystaniem motywów pomierzonych w terenie.


II PRACE POLOWE

      II.1 Ustalenie i pomiar granic nieruchomości.
Ustalenia i pomiaru granic nieruchomości wykonawca dokona zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa geodezyjnego (ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2015, poz.520); rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. 2004 Nr 268, poz. 2663); rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. Nr.263, poz.1572)
Zamawiający obliguje Wykonawcę do zawiadomienia właściciela nieruchomości o terminie czynności przyjęcia granic nieruchomości zabudowanych, niezależnie od zasad ustalonych w tym względzie w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. 2004 Nr 268, poz. 2663), w sposób przewidziany w przepisach dotyczących rozgraniczenia nieruchomości. Wykonawca upoważniony jest do  informowania zainteresowanych o celu prowadzonego podziału z zastrzeżeniem, że szczegółowych informacji na temat inwestycji udziela Zamawiający.
Wykonawca, po dokonaniu analizy położenia punktów załamania nowych granic pasa drogowego, wyznacza projektowany pas drogowy w terenie poprzez zamarkowanie nowych punktów granicznych palikami i z czynności tych sporządza protokół zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wszelkie niezbędne korekty wynikające z pomiarów i analiz wymagają uzgodnienia z Zamawiającym.

III PRACE KAMERALNE
III.1 Opracowanie wyników prac pomiarowych.
Po dokonaniu pomiarów w terenie, wykonawca przystępuje do sporządzenia dokumentacji będącej załącznikiem do wydania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości.
Mapy projektu podziału, jak też wykazy zmian danych ewidencyjnych, należy przygotować odrębnie dla działek stanowiących własność odrębnych podmiotów w następującej ilości:
- 1 egz. do operatu technicznego,
- 5 egz. dla zamawiającego ( jako załączniki do decyzji zrid)
Szkice wyznaczenia granic powinny być sporządzone w łącznej liczbie 3 egz. - po jednym do operatu technicznego, dla Zamawiającego, do PODGiK celem wprowadzenia zmian).
Wykazy działek do wykupu (sporządzone według stanu własności z uwzględnieniem danych adresowych, numerów i powierzchni działek przed i po podziale, ze wskazaniem dowodu własności) - 1egz.

III 2 Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
Wykonawca zgłasza do odbioru dokumentację geodezyjną, przekazaną celem włączenia do zasobu, dołączając kopię potwierdzenia przekazania. Dokumentacja dotycząca podziału, skompletowana w formie operatu, podlega ocenie i przyjęciu do zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, przed wydaniem decyzji zatwierdzającej podział. Po nałożeniu klauzul potwierdzających przyjęcie dokumentacji do zasobu PODGiK, Wykonawca przekazuje dokumentację (operat wraz z wymaganą ilością egzemplarzy poszczególnych dokumentów) Zamawiającemu. Odbiór dokumentacji następuje w siedzibie zamawiającego, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

III 3Uzyskanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości.

Ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości - stanowi podstawę i obliguje Wykonawcę do utrwalenia nowowyznaczonych punktów granicznych w terenie.

Podział dotyczy następujących działek :

Zadanie I - w obrębie Płonka Kościelna: 57/2, 58/2, 59/2, 62/2, 61/3
          

Zadanie II - w obrębie Gąsówka Skwarki - dz. nr 70/1, 109/1, 110/1,
          - w obrębie Gąsówka Osse Bagno - dz. nr 252, 69/11, 251/1.

Termin realizacji : 21.10.2016 r.
Wyniki

Część przetargu: 1 - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej podziałów 5 szt. działek gruntu dla potrzeb inwestycji Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1529 B Płonka Kościelna - Płonka Matyski i Nr 1528 B w m. Płonka Kościelna gm. Łapy wraz ze zjazdami o

Wykonawca: Usługi Geodezyjne GEOPOL Jarosław Aleksiejuk
Cena: 1 715,00 zł
Otrzymano: 4 ofert, w tym 4 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 1 715,00 zł do 3 500,00 zł (od 93.75% do 191.33% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 1 829,27 zł

Numer części: 1
Tytuł części: Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej podziałów 5 szt. działek gruntu dla potrzeb inwestycji Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1529 B Płonka Kościelna - Płonka Matyski i Nr 1528 B w m. Płonka Kościelna gm. Łapy wraz ze zjazdami o
Treść części:

Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej podziałów 5 szt. działek gruntu dla potrzeb inwestycji Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1529 B Płonka Kościelna - Płonka Matyski i Nr 1528 B w m. Płonka Kościelna gm. Łapy wraz ze zjazdami oraz przebudową, rozbiórką i budową infrastruktury technicznej przepustów
5 szt. działek w obrębie Płonka Kościelna

Kryteria oceny wykonawców dla części: 1

Kryteria oceny wykonawców dla części: 1

Rodzaj kryterium: Cena
Wartość procentowa kryterium: 95%
Rodzaj kryterium: Okres gwarancji
Wartość procentowa kryterium: 5%
 

Część przetargu: 2 - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej podziałów 6 szt. gm. Łapy w związku z przygotowaniem inwestycji Przebudowa z rozbudową dróg powiatowych nr 2345 B, 2351 B, 1527 B na odcinku od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do Łap Osse - ul. Sokołow

Wykonawca: Usługi Geodezyjne GEOPOL Jarosław Aleksiejuk
Cena: 2 196,00 zł
Otrzymano: 4 ofert, w tym 4 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 2 196,00 zł do 6 000,00 zł (od 100.04% do 273.33% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 2 195,12 zł

Numer części: 2
Tytuł części: Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej podziałów 6 szt. gm. Łapy w związku z przygotowaniem inwestycji Przebudowa z rozbudową dróg powiatowych nr 2345 B, 2351 B, 1527 B na odcinku od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do Łap Osse - ul. Sokołow
Treść części:

Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej podziałów 6 szt., gm. Łapy w związku z przygotowaniem inwestycji Przebudowa z rozbudową dróg powiatowych nr 2345 B, 2351 B, 1527 B na odcinku od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do Łap Osse - ul. Sokołowskiej Gąsówka Skwarki - Gąsówka Somachy wraz ze zjazdami, przebudową, rozbiórką i budową przepustów, przebudowa przejazdu kolejowego oraz rozbiórką mostu i budowa przepustu
- 3 działki w obrębie Gąsówka Skwarki
- 3 działki w obrębie Gąsówka Osse Bagno

Kryteria oceny wykonawców dla części: 2

Kryteria oceny wykonawców dla części: 2

Rodzaj kryterium: Cena
Wartość procentowa kryterium: 95%
Rodzaj kryterium: Okres gwarancji
Wartość procentowa kryterium: 5%
 

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Rodzaj kryterium: Cena
Wartość procentowa kryterium: 95%
Rodzaj kryterium: Okres gwarancji
Wartość procentowa kryterium: 5%
 

Wadium:

Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium

Adres www specyfikacji przetargu:

http://www.pzd.bialystok.pl

Specyfikacja istotnych warunków przetargu znajduje się pod adresem:

W siedzibie Zamawiającego, pokój nr 17 lub za pośrednictwem poczty lub na w/p stronie internetowej

Warunki możliwej zmiany umowy

Zmiana wartości zamówienia w zależności od rzeczywistej ilości działek do podziału. W przypadku zwiększenia ilości działek termin zakończenia może ulec przedłużeniu

Wymagana wiedza

Wykonawcy winni udowodnić swą wiarygodność w zakresie zdolności do wykonania zamówienia, przedstawiając w wykazie co najmniej jedno zamówienie wykonane przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających datę składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, polegającego na opracowaniu dokumentacji formalno - prawnych dotyczących podziału min. 10 działek w celu wydzielenia gruntów zajętych pod drogę publiczną lub przewidzianych pod drogę publiczną

Wymagana umiejętności

Wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowane osoby t.j. min. jednego pracownika z uprawnieniami w zakresie rozgraniczania i podziałów nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentów do celów prawnych

Komentarze

comments powered by Disqus