Wykonanie archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych poprzedzających roboty budowlane przy realizacji inwestycji pn. Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa - Kukuryki na odcinku węzeł Lubelska - początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego od km 489+325,68 do 504+094,76, w podziale na zadania: Zadanie A (Etap I i II)- od węzła Lubelska (bez węzła) do węzła Konik (z węzłem), Zadanie B (Etap III)- od węzła Konik (bez węzła) do początku obw. Mińska Mazowieckiego wraz z opracowaniem wyników badań oraz pozyskanie i analiza danych LiDAR wraz z opracowaniem wyników

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-10-06
Adres specyfikacji:
Części:
NIE
Adres strony www:
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
163557
Numer ogłoszenia wyników:
150842
Data składania ofert:
2016-08-17 11:30
Data ogłoszenia wyników:
2016-10-06
Rodzaj procedury:
Przetarg Nieograniczony
Rodzaj przetargu:
Usługi
Rodzaj zamawiającego:
Administracja rządowa centralna
Data ogłoszenia wyników:
2016-10-06
Możliwość udzielenia przetargu uzupełniającego:
TAK
Zamawiający

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Mińska 25
03 -808 Warszawa.
Województwo mazowieckie.

REGON: 1751157500108

Telefon: 22 8103984
Fax: 0228190412,022323111
E-mail: **********@warszawa.gddkia.gov.pl

Treść przetargu:

Wykonanie archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych poprzedzających roboty budowlane przy realizacji inwestycji pn. Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa - Kukuryki na odcinku węzeł Lubelska - początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego od km 489+325,68 do 504+094,76, w podziale na zadania: Zadanie A (Etap I i II)- od węzła Lubelska (bez węzła) do węzła Konik (z węzłem), Zadanie B (Etap III)- od węzła Konik (bez węzła) do początku obw. Mińska Mazowieckiego wraz z opracowaniem wyników badań oraz pozyskanie i analiza danych LiDAR wraz z opracowaniem wyników
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: ARCHEL Sylwester Bochyński Usługi archeologiczne
Cena: 166 291,22 zł
Otrzymano: 4 ofert, w tym 4 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 166 291,22 zł do 883 076,17 zł (od 81.2% do 431.2% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 204 795,74 zł

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Rodzaj kryterium: Cena
Wartość procentowa kryterium: 90%
Rodzaj kryterium: Termin wykonania badań terenowych
Wartość procentowa kryterium: 10%
 

Wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Adres www specyfikacji przetargu:

http://www.gddkia.gov.pl

Specyfikacja istotnych warunków przetargu znajduje się pod adresem:

Dostępna bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego

Warunki możliwej zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy zawartej z Wykonawcą. Zmiana umowy jest możliwa jedynie w szczególnie uzasadnionych okolicznościach i na warunkach określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wymagane zezwolenia

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt III.4.1 niniejszego Ogłoszenia

Zamówienia dodatkowe

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, na warunkach,  o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp do wysokości nie większej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.

Wymagana wiedza

Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie przynajmniej - 1 zadania obejmującego wykonanie ratowniczych badań wykopaliskowych wraz z opracowaniem naukowym wyników tych badań na łącznej powierzchni co najmniej 130 arów

Wymagany potencjał

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt III.4.1 niniejszego

Wymagana umiejętności

Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, które spełniają następujące wymagania

1. Kierownik stanowiska  archeologicznych badań wykopaliskowych
Ilość kierowników:  3
Wykształcenie wyższe archeologiczne, tytuł magistra.
Zakończoną co najmniej  12-miesięczną praktykę zawodową  (Zgodnie z art. 37e Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dn. 23 lipca 2003 r. (Dz. U. z 2014, poz. 1446).
Wykonanie co najmniej 1 zadania obejmującego archeologiczne badania wykopaliskowe, na stanowisku archeologicznym jako Kierownik (z wyłączeniem badań sondażowych)

Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia tej samej osoby do pełnienia funkcji kierownika na więcej niż jednym stanowisku.2. Konsultant badań archeologicznych
Stopień doktora habilitowanego w zakresie archeologii
Ilość konsultantów: 1

3. Specjalista / archeolog mający doświadczenie w analizie NMT (Numeryczny Model Terenu) i zdjęć lotniczych
Ilość specjalistów / archeologów: 1
  
3. Ekipa badawcza
Ilość członków ekipy badawczej (merytorycznych i fizycznych) ma być dostosowana przez Wykonawcę do pracochłonności Zadania i musi zapewnić jego terminowe i w pełni zgodne z umową wykonanie. Ewentualne problemy Wykonawcy ze skompletowaniem ekipy badawczej bądź wydajnością i jakością jej pracy nie mogą być podstawą do zmiany terminu umownego ani innych roszczeń Wykonawcy.

Wymagana sytuacja ekonomiczna

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt III.4.1 niniejszego

Podobne przetargi

Tytuł Data Zakończony Rozstrzygnięty Kwota Ilość ofert
Wykonanie archeologicznych, ratowniczych badań wykopaliskowych poprzedzających roboty budowlane przy realizacji inwestycji pn. Projekt i budowa drogi ekspresowej S-8 od węzła Marki (bez węzła) do węzła Radzymin Płd., w podziale na zadania: Zadanie I węzeł Marki (bez węzła) - węzeł Kobyłka (odc. A-km 11+600 - km 13+800, odc. B-km 0+521,66 - km 6+450,26), Zadanie II węzeł Kobyłka (bez węzła) - węzeł Radzymin Płd. (km 6+450,26 - km 13+690,73) na stanowiskach Nadma 10 i Nadma 12 wraz z opracowaniem wyników badań oraz pozyskanie i analiza danych LiDAR ...
2016-02-05 TAK TAK 357 053,13 zł 6
Wykonanie zamówienia uzupełniającego do umowy nr 133/2012 - archeologicznych, ratowniczych badań wykopaliskowych poprzedzających roboty budowlane przy realizacji inwestycji pn. Budowa obwodnicy Radomia w ciągu drogi krajowej nr 7 na parametrach drogi ekspresowej - etap I od km 0+000 do km 22+350 wraz z opracowaniem wyników badań na stanowiskach Piastów 3 i Sławno 3.
2013-08-05 TAK TAK 125 418,67 zł 1
Zamówienie uzupełniające do zamówienia nr ref. 25/2013 - wykonanie uzupełniających, archeologicznych, ratowniczych badań wykopaliskowych poprzedzających roboty budowlane przy realizacji inwestycji pn. Budowa drogi ekspresowej S-8 Salomea-Wolica z powiązaniem z DK nr 7, odcinek zamiejski etap I węzeł Opacz - węzeł Paszków, etap II węzeł Janki Małe - skrzyżowanie z DW 721 (S-7/S-8 od km 0+716,12 do km 9+301,95 i S-7 od km 441+641,03 do km 445+650) wraz z opracowaniem wyników badań na 3 stanowiskach Michałowice Wieś 1, Michałowice Wieś 2 i Nowe Grocholice 1 (Zadanie 1)
2013-10-15 TAK TAK 133 467,89 zł 1
Zamówienie uzupełniające do zamówienia nr ref. 25/2013 - wykonanie uzupełniających, archeologicznych, ratowniczych badań wykopaliskowych poprzedzających roboty budowlane przy realizacji inwestycji pn. Budowa drogi ekspresowej S-8 Salomea-Wolica z powiązaniem z DK nr 7, odcinek zamiejski etap I węzeł Opacz - węzeł Paszków, etap II węzeł Janki Małe - skrzyżowanie z DW 721 (S-7/S-8 od km 0+716,12 do km 9+301,95 i S-7 od km 441+641,03 do km 445+650) wraz z opracowaniem wyników badań na 2 stanowiskach Puchały 3 i Puchały 5 (Zadanie 2)
2013-10-15 TAK TAK 243 416,69 zł 1
Zamówienie uzupełniające do zamówienia nr ref. 25/2013 - wykonanie uzupełniających, archeologicznych, ratowniczych badań wykopaliskowych poprzedzających roboty budowlane przy realizacji inwestycji pn. Budowa drogi ekspresowej S-8 Salomea-Wolica z powiązaniem z DK nr 7, odcinek zamiejski etap I węzeł Opacz - węzeł Paszków, etap II węzeł Janki Małe - skrzyżowanie z DW 721 (S-7/S-8 od km 0+716,12 do km 9+301,95 i S-7 od km 441+641,03 do km 445+650) wraz z opracowaniem wyników badań na 2 stanowiskach Janki 3 oraz Wypędy 5 (Zadanie 3)
2013-09-27 TAK TAK 115 503,70 zł 1

Komentarze

comments powered by Disqus