Wycena nieruchomości GO.SOP.016.21.16

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-08-16
Adres specyfikacji:
Części:
TAK
Adres strony www:
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
162769
Numer ogłoszenia wyników:
181537
Data składania ofert:
2016-08-04 09:00
Data ogłoszenia wyników:
2016-08-16
Rodzaj procedury:
Przetarg Nieograniczony
Rodzaj przetargu:
Usługi
Rodzaj zamawiającego:
Podmiot prawa publicznego
Data ogłoszenia wyników:
2016-08-16
Możliwość udzielenia przetargu uzupełniającego:
NIE
Zamawiający

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Filia w Zielonej Górze

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Lwowska 25
65 -225 Zielona Góra.
Województwo lubuskie.

REGON: 1034470800657

Telefon: 68 3272389
Fax: 0957115433
E-mail: ***********@anr.gov.pl

Treść przetargu:

Wycena nieruchomości GO.SOP.016.21.16- Postępowanie podzielone na 5 zadań częściowych
Wyniki

Część przetargu: 1 - powiat gorzowski

Wykonawca: Pracownia Projektowa
Cena: 1 820,00 zł
Otrzymano: 2 ofert, w tym 2 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 1 820,00 zł do 2 583,00 zł (od 74.62% do 105.9% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 2 439,00 zł

Część przetargu: 2 - powiat strzelecko-drezdenecki

Wykonawca: Wycena Nieruchomości DOMART
Cena: 1 700,00 zł
Otrzymano: 3 ofert, w tym 3 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 1 700,00 zł do 4 700,00 zł (od 119.47% do 330.29% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 1 423,00 zł

Część przetargu: 3 - powiat sulęciński i słubicki

Wykonawca: Pracownia Projektowa
Cena: 1 440,00 zł
Otrzymano: 5 ofert, w tym 5 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 1 440,00 zł do 2 410,80 zł (od 88.56% do 148.27% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 1 626,00 zł

Część przetargu: 4 - powiat świebodziński I

Wykonawca: JANDOM Nieruchomości
Cena: 2 000,00 zł
Otrzymano: 2 ofert, w tym 2 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 2 000,00 zł do 3 900,00 zł (od 82% do 159.9% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 2 439,00 zł

Część przetargu: 5 - powiat świebodziński II

Wykonawca: Jandom Nieruchomości
Cena: 2 000,00 zł
Otrzymano: 2 ofert, w tym 2 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 2 000,00 zł do 5 800,00 zł (od 49.2% do 142.68% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 4 065,00 zł

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Rodzaj kryterium: Cena
Wartość procentowa kryterium: 80%
Rodzaj kryterium: Termin wykonania
Wartość procentowa kryterium: 20%
 

Adres www specyfikacji przetargu:

http://anr.gov.pl

Specyfikacja istotnych warunków przetargu znajduje się pod adresem:

Agencja Nieruchomości Rolnych 
	Oddział Terenowy w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Walczaka 25, 66-400 Gorzów Wielkopolski, pok. 109

Warunki możliwej zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, w przypadku wystąpienia poniższych okoliczności:

a/ wystąpią czynniki zewnętrzne niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy, które nie pozwolą na prawidłowe i terminowe wykonanie zamówienia,
b/ nastąpi zmiana miejscowego planu zagospodarowania lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania.
c/ nastąpiło przekazanie lub konieczność przekazania nieruchomości lub jej części na rzecz instytucji samorządowych lub innych.
d/ urzędowe zmiany wysokości stawki podatku VAT ( łączne wynagrodzenie zostanie zmienione o wysokość zmiany tego podatku ),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
e/ przyczyny losowe,
f/ zmiana treści umowy jest korzystna dla Zamawiającego.

Wymagane zezwolenia

Ocena spełniania warunku na podstawie złożonego oświadczenia

Wymagana umiejętności

Ocena spełniania warunku na podstawie złożonego oświadczenia

Podobne przetargi

Tytuł Data Zakończony Rozstrzygnięty Kwota Ilość ofert
Wycena nieruchomości GO.SOP.016.21.15
2015-05-27 TAK TAK 9 322,00 zł 24
Wycena nieruchomości GO.SOP.016.3.16
2016-01-20 TAK TAK 2 220,00 zł 10
Wycena nieruchomości GO.SOP.016.4.16
2016-02-15 TAK TAK 2 876,00 zł 8
Wycena nieruchomości GO.SOP.016.8.16
2016-03-08 TAK TAK 6 396,00 zł 8
Wycena nieruchomości GO.SOP.016.16.12
2012-03-12 TAK TAK 7 198,00 zł 19

Komentarze

comments powered by Disqus