Wycena nieruchomości

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-10-11
Części:
NIE
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
151280
Numer ogłoszenia wyników:
151280
Data ogłoszenia wyników:
2016-10-11
Rodzaj procedury:
Zapytanie o cenę
Rodzaj przetargu:
Usługi
Rodzaj zamawiającego:
Administracja samorządowa
Data ogłoszenia wyników:
2016-10-11
Zamawiający

Gmina Miasto Lębork

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Armii Krajowej 14
84 -300 Lębork.
Województwo pomorskie.

REGON: 52355400000

Telefon: 59 8624280
Fax: 0-598622427
E-mail: *********@onet.eu

CPV

Treść przetargu:

określenie wartości rynkowej nieruchomości pawilonu handlowo - usługowego o innym niż mieszkalne  przeznaczeniu,  położony  w obrębie 7 miasta Lęborka, przy ul. Węgrzynowicza 7 C, stanowiącym działkę nr 771/16, o powierzchni 114 m ², dla potrzeb sprzedaży nieruchomości na rzecz dzierżawcy,
określenie wartości rynkowej nieruchomości pawilonu handlowo - usługowego o innym niż mieszkalne przeznaczeniu, położony w obrębie 7 miasta Lęborka, przy ul. Handlowa 19/2, oraz przypadającego do tego lokalu udziału w nieruchomości wspólnej  tj. działce nr 771/2 o powierzchni 5 233 m ² i częściach wspólnych budynków dla potrzeb sprzedaży nieruchomości na rzecz dzierżawcy,
określenie wartości rynkowej nieruchomości pawilonu handlowo - usługowego o innym niż mieszkalne przeznaczeniu, z towarzyszącą funkcją mieszkalną położony w obrębie 7 miasta Lęborka, przy ul. Handlowa 10 A/3, oraz przypadającego do tego lokalu udziału w nieruchomości wspólnej  tj. działce nr 771/24 o powierzchni 3 199 m ² i częściach wspólnych budynków dla potrzeb sprzedaży nieruchomości na rzecz dzierżawcy.
W wycenie należy uwzględnić wartość nakładów poniesionych przez dzierżawcę na budowę pawilonu handlowo - usługowego oraz wartość nakładów poniesionych przez gminę, w tym utwardzenie terenu i inne urządzenia i sieci , które stanowią jej wyłączną własność.
Określenia wartości należy dokonać ze szczególnym uwzględnieniem celu wyceny, rodzaj i położenia nieruchomości, przeznaczenia w planie miejscowym, stopnia wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej, stanu zagospodarowania i stanu technicznego, powierzchni, dostępu do drogi publicznej, ograniczeń w korzystaniu lub użytkowaniu w tym wynikających z przebiegu sieci uzbrojenia podziemnego nie związanych z nieruchomością.
W wycenie należy uwzględnić dane wynikające z planu miejscowego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, ewidencji gruntów, ksiąg wieczystych, informacji Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej, Wydziału Urzędu Miejskiego Gospodarki Nieruchomościami, Gospodarki Miejskiej i Inwestycji, Architektury; właścicieli urządzeń i sieci uzbrojenia podziemnego, pozwoleń na budowę, projektów technicznych itp.
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: AWIL S.C
Cena: 900,00 zł
Otrzymano: 2 ofert, w tym 2 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 900,00 zł do 1 700,00 zł (od 100% do 188.89% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 900,00 zł

Kryteria oceny wykonawców

Komentarze

comments powered by Disqus