Utrzymanie przepompowni wód deszczowych w Sosnowcu i Katowicach stanowiących element systemu odwodnienia drogi ekspresowej S-86

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-09-28
Adres specyfikacji:
Części:
NIE
Adres strony www:
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
160033
Numer ogłoszenia wyników:
149410
Data składania ofert:
2016-08-31 08:45
Data ogłoszenia wyników:
2016-09-28
Rodzaj procedury:
Przetarg Nieograniczony
Rodzaj przetargu:
Usługi
Rodzaj zamawiającego:
Administracja rządowa centralna
Data ogłoszenia wyników:
2016-09-28
Możliwość udzielenia przetargu uzupełniającego:
NIE
Zamawiający

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Myśliwska 5
40 -017 Katowice.
Województwo śląskie.

REGON: 1751157500050

Telefon: 32 2586281
Fax: 0322598710
E-mail: **********@katowice.gddkia.gov.pl

CPV

50.51.10.00: Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp

Szukaj przetargów 50.51.10.00 Wyszukaj przetargi 50.51.10.00 w mieście Katowice

Treść przetargu:

Usługa obejmuje swym zakresem przepompownie w następujących lokalizacjach:
1) przy S 86, km 20+500, jezdnia prawa w m. Sosnowiec,
2) na łącznicy przy jezdni prawej węzła drogowego Agata w ciągu S 86, 
km 23+450, w m. Katowice,
3) na łącznicy przy jezdni lewej węzła drogowego Agata w ciągu S 86, 
km 23+450, w m. Katowice.
Przedmiot zamówienia obejmuje utrzymanie przepompowni wód deszczowy we właściwym stanie technicznym i estetycznym.
Szczegółowo zakres przedmiotu niniejszego zamówienia, określony został w Tomach II-III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: Zakład Budowlano Drogowo Melioracyjny Turczyński Tomasz
Cena: 639 403,20 zł
Otrzymano: 3 ofert, w tym 3 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 639 403,20 zł do 1 461 240,00 zł (od 120.44% do 275.25% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 530 874,00 zł

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Rodzaj kryterium: Cena
Wartość procentowa kryterium: 90%
Rodzaj kryterium: Czas reakcji
Wartość procentowa kryterium: 10%
 

Wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Adres www specyfikacji przetargu:

http://www.gddkia.gov.pl

Specyfikacja istotnych warunków przetargu znajduje się pod adresem:

SIWZ dostępna na stronie internetowej www.gddkia.gov.pl lub w formie papierowej pod adresem Oddział GDDKiA w Katowicach przy ul. Myśliwskiej 5, 40-017 Katowice, pokój nr 303

Warunki możliwej zmiany umowy

Dopuszczalne zmiany Umowy oraz warunki zmian zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wymagane zezwolenia

Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie. Zamawiający 
dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na 
podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia          
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Wymagana wiedza

Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Wymagany potencjał

Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Wymagana umiejętności

Wykonawca musi wskazać osobę/y, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia legitymujące się doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca, na funkcję wymienioną poniżej wskaże osobę, którą musi mieć dostępną na etapie realizacji zamówienia, spełniającą następujące wymagania:
Osoba proponowana na funkcję: Koordynator Usługi. 
a) Wymagana liczba osób: 1. 
b) Minimalne doświadczenie: realizował lub brał udział w realizacji, 
co najmniej jednego zamówienia obejmującego swym zakresem utrzymanie/konserwację przepompowni wód deszczowych.
Osoba proponowana na funkcję: Konserwator 1 w zakresie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych
a) Wymagana liczba osób: 1. 
b) Minimalne doświadczenie: realizował lub brał udział w realizacji, 
co najmniej jednego zamówienia w ramach którego wykonywał  
czynności obejmujące obsługę i/lub konserwację i/lub remont i/lub 
montaż i/lub naprawy kontrolno - pomiarowe w zakresie eksploatacji dla urządzeń, instalacji lub sieci elektroenergetycznym o napięciu nie mniejszym niż 20 kV.
Osoba proponowana na funkcję: Konserwator 2 w zakresie dozoru urządzeń elektroenergetycznych.
a) Wymagana liczba osób: 1. 
b) Minimalne doświadczenie: realizował lub brał udział w realizacji co najmniej jednego zamówienia w ramach którego wykonywał czynności obejmujące obsługę i/lub konserwację i/lub remont i/lub montaż i/lub 
naprawy kontrolno - pomiarowe w zakresie dozoru dla urządzeń, 
instalacji lub sieci elektroenergetycznym o napięciu nie mniejszym niż 20 kV
Uwaga! 
Zamawiający nie dopuszcza przedstawienie tej samej osoby do pełnienia funkcji: Konserwator urządzeń energetycznych 1 oraz Konserwator urządzeń energetycznych 2 (wskazanych funkcji nie można łączyć).

Wymagana sytuacja ekonomiczna

Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Komentarze

comments powered by Disqus