Usługa sprzątania pomieszczeń i terenu zewnętrznego wokół Rejonu w Zawierciu przy ul. Towarowej 24 oraz pomieszczeń Obwodu Drogowego w Wojkowicach Kościelnych przy ul. Drogowców 6 i Obwodu Drogowego w Szczekocinach przy ul. Żarnowieckiej 51

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-10-27
Adres specyfikacji:
Części:
NIE
Adres strony www:
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
157167
Numer ogłoszenia wyników:
152638
Data składania ofert:
2016-08-16 10:00
Data ogłoszenia wyników:
2016-10-27
Rodzaj procedury:
Przetarg Nieograniczony
Rodzaj przetargu:
Usługi
Rodzaj zamawiającego:
Administracja rządowa centralna
Data ogłoszenia wyników:
2016-10-27
Możliwość udzielenia przetargu uzupełniającego:
TAK
Zamawiający

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Myśliwska 5
40 -017 Katowice.
Województwo śląskie.

REGON: 1751157500050

Telefon: 32 2586281
Fax: 0322598710
E-mail: **********@katowice.gddkia.gov.pl

Treść przetargu:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
a) sprzątanie pomieszczeń w budynku w Rejonie Zawiercie, Obwodzie Drogowym w Wojkowicach Kościelnych i Obwodzie Drogowym w Szczekocinach, przez cały okres obowiązywania Umowy
b) utrzymanie czystości terenu zewnętrznego wokół budynku Rejonu w Zawierciu w okresie wiosenno-jesiennym w trakcie obowiązywania Umowy
c) odśnieżanie terenu zewnętrznego Rejonu w Zawierciu w okresie zimowym, usuwanie śniegu z dachów budynków Rejonu i Obwodów w okresie zimowym  w trakcie obowiązywania Umowy.
Zamawiający określa poniżej wymagania związane z realizacją       
zamówienia stosownie do art. 29 ust. 4 pkt. 4) ustawy Pzp: 
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 Kodeksu pracy), przez wykonawcę lub podwykonawcę, w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż ½ etatu, minimum 3 osób do wykonywania przedmiotu Umowy, tj. 1 osobę w siedzibie Rejonu w Zawierciu, 1 osobę na Obwodzie Drogowym w Wojkowicach Kościelnych i 1 osobę na Obwodzie Drogowym w Szczekocinach.
Wymagania w zakresie zatrudnienia, o którym mowa powyżej odnoszą się do bezpośredniego zaangażowania wyżej wymienionych osób do realizacji Przedmiotu umowy w ustalonym czasie tj. w określone dni i godziny o których mowa w pkt.2 opisu przedmiotu zamówienia. Każda z zatrudnionych osób będzie zobowiązana do wykonywania czynności/prac związanych ze sprzątaniem pomieszczeń biurowych, sanitarnych, korytarzy, schodów, utrzymaniem czystości terenu zewnętrznego itp., zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Zatrudnienie w/w osób przy realizacji Usługi powinno trwać w całym okresie obowiązywania niniejszej Umowy, a w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez którąkolwiek ze stron przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na to miejsce innej osoby. W przypadku niezatrudnienia na podstawie umowy o pracę przy realizacji niniejszej Usługi, wymaganej przez Zamawiającego liczby osób (tj. co najmniej 3 osób), Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej, określonej w umowie w § 13 ust. 1 pkt.6) (SIWZ Tom II). 
Zaniechanie zawarcia umowy o pracę skutkować będzie, obok odpowiedzialności wynikającej z przepisów prawa pracy, powstaniem odpowiedzialności wykonawcy z tytułu nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w/w osób nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku skierowania i zaangażowania do wykonania przedmiotu umowy pozostałej, innej ilości osób, która umożliwi wykonanie Usługi zgodnie z SIWZ Tom II -III.
W przypadku urlopu wypoczynkowego, zwolnień lekarskich lub innych zdarzeń losowych osoby/osób wykonujących czynności objęte przedmiotem umowy (w tym osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę), Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie, w sposób nieprzerwany zapewnić i zaangażować na to miejsce inną osobę/osoby spełniające warunki określone w SIWZ.
Szczegółowo zakres przedmiotu niniejszego zamówienia, w tym pozostałe warunki dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wymaganej liczby osób do realizacji usług będących przedmiotem niniejszego zamówienia, określone zostały w Tomach II-III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: F. U. AGA Kasińska Agnieszka
Cena: 161 712,00 zł
Otrzymano: 6 ofert, w tym 6 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 110 821,24 zł do 277 199,28 zł (od 63.03% do 157.67% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 175 812,44 zł

Kryteria oceny wykonawców
Rodzaj kryterium: Cena
Wartość procentowa kryterium: 100%

Wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Adres www specyfikacji przetargu:

http://www.gddkia.gov.pl

Specyfikacja istotnych warunków przetargu znajduje się pod adresem:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Katowicach
ul. Myśliwska 5, 40-017 Katowice pok. 303 (III piętro) w formie papierowej po złożeniu wniosku

Warunki możliwej zmiany umowy

Dopuszczalne zmiany Umowy oraz warunki zmian zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wymagane zezwolenia

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Zamówienia dodatkowe

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w wysokości do 20% wartości zamówienia podstawowego

Wymagana wiedza

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Wymagany potencjał

Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Wymagana umiejętności

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Wymagana sytuacja ekonomiczna

Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Komentarze

comments powered by Disqus