Usługa polegająca na prowadzeniu rekultywacji środowiska gruntowo- wodnego w rejonie nieczynnej stacji paliw MPS na terenie JW. 1300 w Pruszczu Gdańskim stanowiącej kontynuowanie procesu oczyszczania środowiska gruntowo-wodnego realizowanego w latach 2014-2015.

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-04-21
Adres specyfikacji:
Części:
NIE
Adres strony www:
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
16479
Numer ogłoszenia wyników:
44935
Data składania ofert:
2016-02-26 10:30
Data ogłoszenia wyników:
2016-04-21
Rodzaj procedury:
Przetarg Nieograniczony
Rodzaj przetargu:
Usługi
Rodzaj zamawiającego:
Podmiot prawa publicznego
Data ogłoszenia wyników:
2016-04-21
Możliwość udzielenia przetargu uzupełniającego:
TAK
Zamawiający

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Gdynia

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Jana z Kolna 8b
81 -912 Gdynia.
Województwo pomorskie.


Telefon: 58 6266154
Fax: (058)6207144
E-mail: *******@MW.mil.pl

Treść przetargu:

Usługa polegająca na prowadzeniu rekultywacji środowiska gruntowo- wodnego w rejonie nieczynnej stacji paliw MPS na terenie JW. 1300 w Pruszczu Gdańskim stanowiącej kontynuowanie procesu oczyszczania środowiska gruntowo-wodnego realizowanego w latach 2014-2015.
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: SEGI-AT Sp. z o.o.
Cena: 194 350,32 zł
Otrzymano: 3 ofert, w tym 3 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 194 350,32 zł do 485 460,00 zł (od 66.3% do 165.61% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 293 130,00 zł

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Rodzaj kryterium: Cena
Wartość procentowa kryterium: 90%
Rodzaj kryterium: termin uzupełnienia błędów,braków i wad wskazanych przez Zamawiającego
Wartość procentowa kryterium: 10%
 

Adres www specyfikacji przetargu:

http://www.rzigdynia.wp.mil.pl

Specyfikacja istotnych warunków przetargu znajduje się pod adresem:

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Gdyni 
ul. Jana z Kolna 8 b
81-301 Gdynia
IV piętro, pokój 406

Warunki możliwej zmiany umowy

Zgodnie z SIWZ.

Zamówienia dodatkowe

1. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające w okresie 3 lat od udzielania zamówienia podstawowego, stanowiące nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. 
2. Zakres zleceń uzupełniających:
1) realizacja projektu planu remediacji w zakresie robót określonych w zamówieniu, zlecane w przypadku, gdy przewidziane prace nie będą wystarczające dla spełnienia założeń projektu, 
2) realizację prac rekultywacyjnych przewidzianych umową także po jej zakończeniu -  w przypadku nieosiągnięcia efektu określonego w decyzji RDOŚ.

Wymagana wiedza

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
a) wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 usługi 
w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, tj. usług dotyczących realizacji prac remediacyjnych (rekultywacyjnych) w tym co najmniej 1 usługi z zastosowaniem aplikacji biopreparatów celem redukcji substancji ropopochodnych.
2) Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków w postępowaniu: 
a) Wykonawca do oferty załączy wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia tj. usług dotyczących realizacji prac remediacyjnych (rekultywacyjnych) w tym co najmniej 1 usługi z zastosowaniem aplikacji biopreparatów celem redukcji substancji ropopochodnych z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których zostały wykonane zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej SIWZ oraz
b) dowody - poświadczenia, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia - oświadczenie Wykonawcy, że usługi te zostały wykonane w sposób należyty.
Wykonawca nie ma obowiązku przedstawiania dowodów, o których mowa w zdaniu poprzednim, w stosunku do usług wykonanych na rzecz Zamawiającego.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający dokonując oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22. ust.1 pkt. 2 ustawy PZP, tj. posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia uzna, iż warunek został spełniony, jeżeli przynajmniej jeden z Wykonawców samodzielnie wykaże spełnienie tego warunku. Zamawiający tym samym nie dopuszcza sumowania doświadczenia. 
W przypadku, gdy Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 
o których mowa w art. 22. ust.1 pkt. 2 ustawy PZP, tj. posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, polega na zasobach podmiotu trzeciego na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, Zamawiający dokonując oceny, uzna iż warunek został spełniony jeżeli przynajmniej jeden z tych podmiotów samodzielnie wykaże spełnienie w całości tego warunku. Zamawiający tym samym nie dopuszcza sumowania doświadczenia.

Wymagana umiejętności

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
a) dysponują pełnomocnikiem ds. ochrony informacji niejawnych na zasadach określonych w art.14 ustawy o Ochronie Informacji Niejawnych z dnia 05.08.2010 r.,
b) dysponują osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, które posiadają ważne poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli co najmniej ZASTRZEŻONE lub upoważnienia kierownika jednostki organizacyjnej upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej ZASTRZEŻONE wraz z aktualnymi zaświadczeniami ze szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.
2) Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy 
w celu potwierdzenia spełnienia warunków w postępowaniu: 
a) Wykonawca do oferty załączy wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 7 do niniejszej SIWZ wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, pełnionej funkcji, uprawnieniach i posiadanych poświadczeniach bezpieczeństwa i zaświadczeniach o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych, jeżeli są wymagane.
3) Ważna informacja:
a) Wstęp Obcokrajowców do obiektów wojskowych może być realizowany wyłącznie na podstawie Pozwoleń wydanych na zasadach określonych w decyzji nr 21/MON z dnia 10 lutego 2012 roku Ministra Obrony Narodowej w sprawie planowania i realizowania przedsięwzięć współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. U.MON z 2012 r. poz.33). Powyższe ma również zastosowanie do czynności OTWARCIA OFERT - Obcokrajowcy będą wpuszczani do obiektów wojskowych na otwarcie ofert po uzyskaniu w/wym. Pozwoleń.
b) W przypadku planowania zatrudnienia lub wprowadzenia na teren jednostki wojskowej cudzoziemców, Wykonawca zobowiązany jest pisemnie poinformować Szefa RZI w Gdyni o takim fakcie w terminie 21 dni kalendarzowych przed planowanym podjęciem pracy i uzyskać zgodę. Szczegółowe zasady w tym zakresie określa Decyzja nr 21/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie planowania i realizowania przedsięwzięć współpracy międzynarodowej w resorcie Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON z 2012 r. poz.33). Wykonawca zatrudniający cudzoziemców dostarczy Zamawiającemu wykaz osób związanych z realizacją umowy 
z uwzględnieniem niżej wymienionych danych :
- imię i nazwisko osoby,
- datę i miejsce urodzenia,
- obywatelstwo,
- numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości z podaniem organu wydającego oraz daty wydania i terminu ważności,
- numer pozwolenia na pobyt i pracę w RP,
- numery rejestracyjne samochodów oraz innego sprzętu.
c) Zamawiający zastrzega sobie, iż warunkiem wstępu cudzoziemców na teren chronionych obiektów wojskowych jest wydanie przez właściwy organ wojskowy Jednorazowego pozwolenia uprawniającego do wejścia/wjazdu na teren chronionych obiektów wojskowych. Wydanie Jednorazowego pozwolenia jest uzależnione 
od wyrażenia przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego pozytywnej opinii w przedmiotowej sprawie.

Zmiany w przetargu:

Gdzie Data zmiany Stara treść Nowa treść
III.6) 2016-02-22
Inne dokumenty  niewymienione w pkt III. 4)  albo w pkt III.5) . 

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach potwierdzających brak podstaw do wykluczenia Wykonawców z postępowania. Dla potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania powinien on złożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty: 1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach,o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP wg załącznika nr 3 do niniejszej SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2a Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy, który udowodni, tj. przedłoży Zamawiającemu dowody świadczące o tym, że podjął on konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszeniu jego obowiązków zawodowych w przyszłości oraz dowody, że naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia. 2. Oświadczenie o braku przynależności bądź przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów zgodne z treścią załącznika nr 4 do SIWZ oraz w przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 5 z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty chyba, że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokumenty na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy, składa się na zasadach określonych w § 4 ust.1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów Nr 231 z dn. 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja) i Wykonawców, którzy polegają na zasobach innych podmiotów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy PZP. W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego każdy z Wykonawców występujących wspólnie (np. konsorcja, spółki cywilne) musi oddzielnie złożyć: a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej SIWZ, b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, c) oświadczenie o braku przynależności bądź przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów zgodne z treścią załącznika nr 4 do SIWZ oraz w przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. Dokumenty potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu mogą dotyczyć dowolnego Wykonawcy wśród Wykonawców składających wspólną ofertę. 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej SIWZ powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców. 2. W przypadku składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów to oferta ta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności: a) łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument); b) oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców). W każdym jednak przypadku w treści dokumentu pełnomocnictwa zaleca się wymienić wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, udzielających pełnomocnictwa - stosowny dokument, tj. oryginał pełnomocnictwa należy dołączyć do oferty. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków dotyczących wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia, zdolności finansowych lub ekonomicznych polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, sporządzone na podstawie załącznika nr 8 do niniejszej SIWZ. W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Wykonawca winien przedstawić dokument/y sporządzone/y w oparciu o załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ dotyczący/e w szczególności: zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Ważne informacje dotyczące formy (składanych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania) dokumentów. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa powyżej, muszą zostać złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM przez Wykonawcę lub te podmioty. Wszelkie oświadczenia, w tym oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia oraz lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej powinny być złożone w oryginale. Dokumenty wymagane dla potwierdzenia, że brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania powinny być składane w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Inne dokumenty  niewymienione w pkt III. 4)  albo w pkt III.5) .

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2a Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy, który udowodni, tj. przedłoży Zamawiającemu dowody świadczące o tym, że podjął on konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszeniu jego obowiązków zawodowych w przyszłości oraz dowody, że naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

Komentarze

comments powered by Disqus