UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU W KWOCIE 600.000,00 ZŁ NA FINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU GMINY TROSZYN ORAZ NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW.

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2015-12-23
Adres specyfikacji:
Części:
NIE
Adres strony www:
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
327994
Numer ogłoszenia wyników:
352384
Data składania ofert:
2015-12-11 11:00
Data ogłoszenia wyników:
2015-12-23
Rodzaj procedury:
Przetarg Nieograniczony
Rodzaj przetargu:
Usługi
Rodzaj zamawiającego:
Administracja samorządowa
Data ogłoszenia wyników:
2015-12-23
Możliwość udzielenia przetargu uzupełniającego:
NIE
Zamawiający

Urząd Gminy w Troszynie

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Słowackiego 13
07 -405 Troszyn.
Województwo mazowieckie.

REGON: 55054500000

Telefon: 29 7671053
Fax: 0297671053
E-mail: ************@interia.pl

Treść przetargu:

1.	Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa bankowa kredytu o następujących parametrach:

a)wysokość kredytu: 600.000,00zł (słownie: sześćset tysięcy złotych), z możliwością niewykorzystania pełnej wysokości kredytu bez dodatkowych prowizji i opłat. Kredyt zostanie wykorzystany do 31 grudnia 2015 roku. Postawienie środków do dyspozycji nastąpi na podstawie zleceń Zamawiającego w transzach i terminach ustalonych przez Zamawiającego,
b)okres kredytowania 10 lat tj. do 31 grudnia 2025 r., z karencją w spłacie rat kapitałowych na okres zaoferowany przez Wykonawcę, jednak nie krótszy niż 12 miesięcy i nie dłuższy niż 36 miesięcy,
c)spłata rat kapitałowych: miesięcznie w równych ratach do dnia 31 grudnia 2025 r. 
W przypadku niewykorzystania pełnej kwoty kredytu, raty kredytu zostaną pomniejszone proporcjonalnie o kwotę niewykorzystanej części kredytu,
d)spłata odsetek od wykorzystanej kwoty kredytu bieżąco w okresach miesięcznych,
e)oprocentowanie kredytu ustalone według zasady: stawka bazowa WIBOR dla depozytów 1M notowana na dwa dni robocze przed podpisaniem umowy kredytu w pierwszym okresie jedno - miesięcznym oraz stawka bazowa WIBOR dla depozytów 1M notowana na dwa dni robocze przed rozpoczęciem kolejnych okresów jedno - miesięcznych powiększona lub pomniejszona o marżę stałą wynikającą z oferty stanowi wysokość oprocentowania w miesiącu następnym,
g)jednorazowa prowizja od uruchamianego kredytu będzie płatna w momencie uruchomienia kredytu,
h)zabezpieczenie kredytu: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową 
i)przeznaczenie kredytu: finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Troszyn oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów,
j)w umowie kredytowej Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedterminowej spłaty całości lub części kredytu, zmiany harmonogramu spłaty rat kredytu oraz odroczenia terminu spłaty ustalonych rat kredytu w sytuacji trudności w dotrzymaniu terminów spłat rat bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych opłat.
k) bank nie pobierze żadnych opłat i prowizji z tytułu udzielenia, obsługi i administracji kredytu poza wyszczególnionymi w formularzu cenowym,
l) bank każdorazowo przeleje transzę kredytu na rachunek bankowy Gminy Troszyn o numerze 44 8915 0003 0010 0003 2000 0020 prowadzony przez Bank Spółdzielczy 
w Goworowie Oddział w Troszynie.
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim
Cena: 107 067,31 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 107 067,31 zł do 107 067,31 zł (od 74.3% do 74.3% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 144 100,71 zł

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Rodzaj kryterium: Cena
Wartość procentowa kryterium: 95%
Rodzaj kryterium: Okres karencji w spłacie rat kapitałowych
Wartość procentowa kryterium: 5%
 

Wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Adres www specyfikacji przetargu:

http://www.bip.troszyn.pl

Specyfikacja istotnych warunków przetargu znajduje się pod adresem:

Urząd Gminy w Troszynie
ul. Słowackiego 13
07-405 Troszyn

Warunki możliwej zmiany umowy

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w szczególności w zakresie: 
- zmiany ze względu na obowiązujące przepisy prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron,
- zmian nazwy, siedziby lub innych danych Wykonawcy i Zamawiającego ,
-zmianę terminu wykonania umowy wynikającą z przedłużających się procedur (np. związanych z zamówieniami publicznymi),
- zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana
nr rachunku bankowego) 
- powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,
- w uzasadnionych przypadkach, gdy konieczna będzie zmiana terminu realizacji zamówienia, Zamawiający może zmienić termin uruchomienia kredytu lub jego spłaty,
- w innych uzasadnionych przypadkach , gdy zajdzie konieczność wprowadzenia zmian
wynikających z okoliczności , których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy,
- w przypadku, gdy zmiany postanowień zawartej umowy będą korzystne dla Zamawiającego
i wynikły one w trakcie realizacji zamówienia,
- w przypadku, gdy zajdzie uzasadniona konieczność ograniczenia lub rezygnacji z części lub
całości kredytu będącego przedmiotem niniejszego zamówienia,
- zmniejszenia kwoty kredytu lub rezygnacji z kredytu w całości.
Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

Wymagane zezwolenia

W tym zakresie wykonawca musi wykazać, iż posiada uprawnienia do wykonywania   działalności objętej przedmiotem zamówienia, tzn. prowadzi działalność w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Prawo bankowe (t. j. Dz. U z 2002 r., Nr 72,poz. 665      z późn. zm.).

Wymagana wiedza

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie 
wg wzoru w załączniku nr 2 do SIWZ o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

Wymagany potencjał

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie 
wg wzoru w załączniku nr 2 do SIWZ o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

Wymagana umiejętności

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie 
wg wzoru w załączniku nr 2 do SIWZ o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

Wymagana sytuacja ekonomiczna

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie 
wg wzoru w załączniku nr 2 do SIWZ o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

Komentarze

comments powered by Disqus