Szkolenia językowe i szkolenia TIK w ramach projektu Podniesienie kompetencji językowych i komputerowych mieszkańców Północnej Wielkopolski - realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-08-19
Adres specyfikacji:
Adres strony www:
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
166273
Numer ogłoszenia wyników:
185093
Data składania ofert:
2016-08-08 12:00
Data ogłoszenia wyników:
2016-08-19
Rodzaj procedury:
Przetarg Nieograniczony
Rodzaj przetargu:
Usługi
Rodzaj zamawiającego:
Podmiot prawa publicznego
Data ogłoszenia wyników:
2016-08-19
Możliwość udzielenia przetargu uzupełniającego:
NIE
Zamawiający

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich Piła

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Grunwaldzka 2
64 -920 Piła.
Województwo wielkopolskie.

REGON: 57087576000000

Telefon: 67 2152790
Fax: 672152790w.33
E-mail: *****@sgipn.pl

Treść przetargu:

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawców usług szkoleniowych w zakresie szkoleń językowych z języka angielskiego oraz niemieckiego i szkoleń TIK (Technologie informacyjno-komunikacyjne) wraz z dostawą podręczników do szkoleń językowych z języka angielskiego i niemieckiego oraz podręczników i materiałów szkoleniowych do szkoleń TIK. Zamawiający dzieli przedmiot zamówienia na dwie części (II części).
Pierwsza część zamówienia (I część zamówienia): szkolenia językowe z zakresu języka angielskiego dla 72 osób i z zakresu języka niemieckiego dla 24 osób wraz z dostawą podręczników do szkoleń  z języka angielskiego dla 72 osób oraz języka niemieckiego dla 24 osób.
Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy usług szkoleniowych wraz dostawą podręczników do szkoleń tj.:

a)	Usług szkoleniowych z języka angielskiego dla 72 osób, 
b)	Dostawa podręczników do szkoleń językowych z języka angielskiego dla 72 osób. 
c)	Usług szkoleniowych z języka niemieckiego dla 24 osób.
d)	Dostawa podręczników do szkoleń językowych z  języka niemieckiego dla 24 osób.
Szkolenia mogą być prowadzone na terenie następujących miejscowości:
Trzcianka, Czarnków, Wieleń, Drawsko, Lubasz ,Piła, Łobżenica, Ujście, Wyrzysk, Wysoka, Białośliwie, Miasteczko Krajeńskie, Szydłowo, Budzyń, Chodzież, Szamocin, Krajenka, Okonek, Złotów. Ostateczna lokalizacji poszczególnych grup szkoleniowych zostanie przekazana Wykonawcy po zakończeniu procesu rekrutacji (planowany termin zakończenia rekrutacji 10 września 2016r.)
Ze względów organizacyjnych Zamawiający wymaga aby zajęcia były prowadzone w siedzibach Urzędów Gmin/Miast we wskazanych powyżej miejscowościach lub w ich pobliżu za pisemną zgodą Zamawiającego.
Szkolenia winny być prowadzone przez doświadczonych trenerów stosujących aktywizujące formy prowadzenia zajęć sprzyjające wysokiej percepcji.
Szkoleniami językowymi będzie objęta grupa osób dorosłych w wieku od 25 do 64 z terenu północnej Wielkopolski.
Wykonawca któremu zostanie udzielone zamówienie jest zobowiązany dołożyć należytej staranności przy wykonywaniu umowy i prowadzeniu zajęć tak aby przygotować uczestników do zdania z sukcesem egzaminu zewnętrznego zgodnego Europejskim System Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference for Languages), który zostanie przeprowadzony przez firmę zewnętrzną wyłonioną w drodze odrębnego postępowania.  
Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference for Languages) określa, poziom wiedzy jaki muszą posiadać uczący się, do posługiwania się językiem obcym w celach komunikacyjnych oraz aby komunikować się prawidłowo i z sukcesem.
W ramach Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego ( Common European Framework of Reference for Languages) wyróżnia się trzy poziomy kompetencji językowych:
1. poziom podstawowy (A1, A2)
2. poziom samodzielności (B1, B2)
3. poziom biegłości (C1, C2)
 
W ramach niniejszego postępowania Zamawiający przewiduje prowadzenie zajęć na poziomie A1 i A2 zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. Zamawiający przewiduje jednak możliwość podwyższenia poziomu szkoleń - za zgodą Instytucji Zarządzającej, do poziomu B1 i B2 w przypadku gdy po weryfikacji poziomu wiedzy uczestników przez Wykonawcę okaże się, że któraś z grup posiada wyższy poziom wiedzy, lub zbierze się grupa o wyższym poziomie wyjściowym wiedzy.
Druga część zamówienia (II część zamówienia): Szkolenia TIK - technologie informacyjno-komunikacyjne dla 60 osób. 
Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy usług szkoleniowych:
a)	szkolenia TIK -technologie informacyjno-komunikacyjne dla 60 osób w łącznej ilości 1200 godzin szkoleniowych. 
b)	dostaw podręczników niezbędnych do realizacji zajęć z zakresu TIK dla 60 osób.
c)	dostarczenie niezbędnych materiałów szkoleniowych dla 60 osób.
d)	wynajem sal szkoleniowych zapewniających realizację szkoleń z zakresu TIK- sale muszą być wyposażone w sprzęt komputerowy i multimedialny niezbędny do realizacji szkoleń TIK-  1200 godz. szkoleniowych.

Szkolenia mogą być prowadzone na terenie następujących miejscowości:
Trzcianka, Czarnków, Wieleń, Drawsko, Lubasz ,Piła, Łobżenica, Ujście, Wyrzysk, Wysoka, Białośliwie, Miasteczko Krajeńskie, Szydłowo, Budzyń, Chodzież, Szamocin, Krajenka, Okonek, Złotów. Ostateczna lokalizacji poszczególnych grup szkoleniowych zostanie przekazana Wykonawcy po zakończeniu procesu rekrutacji (planowany termin zakończenia rekrutacji 10 września 2016r.)
Ze względów organizacyjnych Zamawiający wymaga aby zajęcia były prowadzone w siedzibach Urzędów Gmin/Miast we wskazanych powyżej miejscowościach lub w ich pobliżu za pisemną zgodą Zamawiającego.
Szkolenie winny być prowadzone przez doświadczonych trenerów stosujących aktywizujące formy prowadzenia zajęć sprzyjające wysokiej percepcji.
Szkoleniami będzie objęta grupa osób dorosłych w wieku od 25 do 64 z terenu północnej Wielkopolski.
Wykonawca któremu zostanie udzielone zamówienie jest zobowiązany dołożyć należytej staranności przy wykonywaniu umowy i prowadzeniu zajęć tak aby przygotować uczestników do zdania z sukcesem egzaminu zewnętrznego z zgodnego z ECDL European Computer Driving Licence i uzyskania certyfikatu umiejętności komputerowych. Wykonawca musi tak prowadzić zajęcia i dobrać materiał aby był one zgodne z ECDL
Zakres poziomu szkolenia zostanie ustalony przez Wykonawcę po weryfikacji poziomu wiedzy uczestników w danej grupie.
Szkolenia TIK muszą zostać przeprowadzone zgodnie z załącznikiem 8.2 Standard wymagań dla kompetencji cyfrowych realizowanych w ramach  Działania 8.2WRPO.
Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w punkcie 3 SIWZ.
Wyniki

Część przetargu: 1 - Szkolenia językowe

Wykonawca: Leader School Monika Cylwa
Cena: 149 472,00 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 149 472,00 zł do 149 472,00 zł (od 99.28% do 99.28% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 150 555,84 zł

Numer części: 1
Tytuł części: Szkolenia językowe
Treść części:

szkolenia językowe z zakresu języka angielskiego dla 72 osób i z zakresu języka niemieckiego dla 24 osób wraz z dostawą podręczników do szkoleń  z języka angielskiego dla 72 osób oraz języka niemieckiego dla 24 osób.

Kryteria oceny wykonawców dla części: 1

Kryteria oceny wykonawców dla części: 1

Rodzaj kryterium: Cena
Wartość procentowa kryterium: 80%
Rodzaj kryterium: doświadczenie wykonawcy
Wartość procentowa kryterium: 20%
 

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Rodzaj kryterium: Cena
Wartość procentowa kryterium: 80%
Rodzaj kryterium: doświadczenie wykonawcy
Wartość procentowa kryterium: 20%
 

Wadium:

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 5.000 zł na każdą część zamówienia.

Adres www specyfikacji przetargu:

http://www.sgipn.pl

Specyfikacja istotnych warunków przetargu znajduje się pod adresem:

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła

Warunki możliwej zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, polegających na:
a) zmianie Harmonogramu szkoleń, 
b) zmianie umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy,
c) zmianie osób przewidzianych do realizacji zamówienia,
d) zmianie terminu wykonania przedmiotu umowy.
Zmiany, o których mowa powyżej mogą nastąpić w następujących sytuacjach:
a) zmiana Harmonogramu szkoleń może nastąpić - w przypadku, gdy ze względów organizacyjnych nie było możliwe przystąpienie do lub kontynuowanie wykonania zamówienia w terminie przewidzianym przez zamawiającego,
b) zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy może nastąpić w przypadku - zmiany np. siedziby, adresu, nazwy, ale bez zmian samego Wykonawcy,
c) zmiana osób przewidzianych do realizacji zamówienia - może nastąpić tylko w uzasadnionych przypadkach i za zgodą Zamawiającego. Osoby te muszą mieć kwalifikacje co najmniej równe,
d) zmiana terminu - może nastąpić tylko w uzasadnionych przypadkach i za zgodą Zamawiającego.

Wymagana wiedza

Wykonawca winien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie - w tym zakresie wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, co najmniej:
1. w przypadku I części zamówienia:
a)	trzy usługi z zakresu szkoleń językowych z języka anielskiego dla osób dorosłych, z których każda polegała na przygotowaniu i przeprowadzeniu szkoleń dla minimum 70 uczestników, każda o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) brutto. 
b)	trzy usługi z zakresu szkoleń językowych z języka niemieckiego dla osób dorosłych, z których każda polegała na przygotowaniu i przeprowadzeniu szkoleń dla minimum 5 uczestników, każda o wartości nie mniejszej niż 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) brutto.
2. w przypadku II części zamówienia:
a)	trzy  usługi z zakresu szkoleń TIK dla osób dorosłych, z których każda polegała na przygotowaniu i przeprowadzeniu szkoleń dla minimum 60 uczestników, każda o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) brutto.

Wymagana umiejętności

O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować wykładowcami posiadającymi:
1. w przypadku szkoleń językowych (I część zamówienia) z języka angielskiego co najmniej 5 wykładowców i z języka niemieckiego co najmniej 2 wykładowców:
- wyższe wykształcenie kierunkowe właściwe dla świadczonej usługi oraz wiedzę teoretyczną z zakresu tematyki szkolenia i co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu warsztatów szkoleń i każdy z wykładowców w okresie 12 miesięcy przed upływem terminu składania ofert przeprowadził dla osób dorosłych minimum 2 warsztaty szkolenia lub 1000 godzin warsztatów szkoleń.
Przez wykształcenie wyższe kierunkowe rozumie się ukończone studia pierwszego stopnia lub drugiego stopnia w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) na kierunku filologia w zakresie języka, w którym będzie prowadził zajęcia w ramach niniejszego zamówienia lub ukończone kolegium języków obcych w zakresie nauczania języka, w którym będzie prowadził zajęcia w ramach niniejszego zamówienia lub (dotyczy wyłącznie języka angielskiego) zdany co najmniej egzamin CPE (tzw. proficiency).
Lektorzy obcokrajowcy powinni legitymować się analogicznym wykształceniem do wymaganego przez   zamawiającego powyżej.
2. w przypadku szkoleń TIK (II część zamówienia)  co najmniej 4 wykładowców:
- wyższe wykształcenie kierunkowe właściwe dla świadczonej usługi i wiedzę teoretyczną praktyczną z zakresu tematyki szkolenia i doświadczenie w prowadzeniu wykładów warsztatów szkoleń z zakresu tematyki szkolenia. Każdy z wykładowców w okresie 12 miesięcy przed upływem terminu składania ofert przeprowadził dla osób dorosłych minimum 2 warsztaty szkolenia.
Przez wykształcenie wyższe kierunkowe rozumie się ukończone studia pierwszego stopnia lub drugiego stopnia w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.).

Wymagana sytuacja ekonomiczna

Wykonawca:
a)   z zakresu szkoleń językowych (I część zamówienia) winien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia i w tym względzie udokumentuje, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł.
b) Wykonawca z zakresu szkoleń TIK (II część zamówienia) winien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia i w tym względzie udokumentuje, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 350.000,00 zł.

Zmiany w przetargu:

Gdzie Data zmiany Stara treść Nowa treść
I.1 2016-07-29
Adres strony internetowej zamawiającego: www.sgipn.pl
Adres strony internetowej zamawiającego: www.sgipn.pila.pl
III.1 2016-08-03
Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 5.000 zł na każdą część zamówienia
Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 4.000 zł na pierwszą część zamówienia (szkolenia językowe), 5.000 zł na drugą część zamówienia (szkolenia TIK - technologie informacyjno-komunikacyjne)
IV.4.4 2016-08-03
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.08.2016 godzina 12:00, miejsce: Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła, pokój nr 8
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.08.2016 godzina 12:00, miejsce: Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła, pokój nr 8

Podobne przetargi

Tytuł Data Zakończony Rozstrzygnięty Kwota Ilość ofert
Wdrożenie systemów poboru i windykacji podatków i opłat lokalnych w: Urzędzie Miejskim w Czarnkowie, Urzędzie Gminy Lubasz, Urzędzie Gminy Budzyń i Urzędzie Gminy Miasteczko Krajeńskie - w ramach projektu Profesjonalizm i nowoczesność w JST oraz Dobry i przyjazny urząd realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
2012-11-19 TAK NIE 0,00 zł 0
Wdrożenie systemów poboru i windykacji podatków i opłat lokalnych w: Urzędzie Miejskim w Czarnkowie, Urzędzie Gminy Lubasz, Urzędzie Gminy Budzyń i Urzędzie Gminy Miasteczko Krajeńskie- w ramach projektu Profesjonalizm i nowoczesność w JST oraz Dobry i przyjazny urząd realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
2012-12-04 TAK TAK 125 872,42 zł 1
Wdrożenie systemów poboru i windykacji podatków i opłat lokalnych w: Urzędzie Miejskim w Czarnkowie, Urzędzie Gminy Lubasz, Urzędzie Gminy Budzyń - w ramach projektu Profesjonalizm i nowoczesność w JST oraz Dobry i przyjazny urząd realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
2013-01-03 TAK TAK 216 460,07 zł 4
Wdrożenie systemu poboru i windykacji podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Miasta Czarnków - w ramach projektu Dobry i przyjazny urząd realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
2013-02-13 TAK TAK 0,00 zł 0
Szkolenia ogólne i specjalistyczne dla kadry kierowniczej, szkolenia ogólne i specjalistyczne dla urzędników oraz szkolenia językowe dla urzędników w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
2012-02-03 TAK TAK 243 346,83 zł 4

Komentarze

comments powered by Disqus