Świadczenie usług w zakresie utrzymania dróg z podziałem na zadania dla Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy w 2016 roku

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-10-18
Części:
NIE
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
151962
Numer ogłoszenia wyników:
151962
Data składania ofert:
2016-10-18
Data ogłoszenia wyników:
2016-10-18
Rodzaj procedury:
Z Wolnej Ręki
Rodzaj przetargu:
Usługi
Rodzaj zamawiającego:
Administracja samorządowa
Data ogłoszenia wyników:
2016-10-18
Zamawiający

Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Wojska Polskiego 52c
56 -400 Oleśnica.
Województwo dolnośląskie.

REGON: 93196321000000

Telefon: 71 3981667
E-mail: ***@zdp-olesnica.pl

CPV

77.00.00.00: Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie

Szukaj przetargów 77.00.00.00 Wyszukaj przetargi 77.00.00.00 w mieście Oleśnica

77.31.40.00: Usługi utrzymania gruntów

Szukaj przetargów 77.31.40.00 Wyszukaj przetargi 77.31.40.00 w mieście Oleśnica

77.31.41.00: Usługi w zakresie trawników

Szukaj przetargów 77.31.41.00 Wyszukaj przetargi 77.31.41.00 w mieście Oleśnica

45.11.12.13: Roboty w zakresie oczyszczania terenu

Szukaj przetargów 45.11.12.13 Wyszukaj przetargi 45.11.12.13 w mieście Oleśnica

45.11.12.91: Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Szukaj przetargów 45.11.12.91 Wyszukaj przetargi 45.11.12.91 w mieście Oleśnica

45.23.31.41: Roboty w zakresie konserwacji dróg

Szukaj przetargów 45.23.31.41 Wyszukaj przetargi 45.23.31.41 w mieście Oleśnica

Treść przetargu:

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie p. n. Świadczenie usług w zakresie utrzymania dróg z podziałem na zadania dla Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy w 2016 roku. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.00.00.00-0 - Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie 77.31.40.00-4 - Usługi utrzymania gruntów 77.31.41.00-5 - Usługi w zakresie trawników 45.11.12.13-4 - Roboty w zakresie oczyszczania terenu 45.11.12.91-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 45.23.31.41-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg 2. Zakres przedmiotu zamówienia do wykonania obejmuje świadczenie usług w zakresie utrzymania dróg dla Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy, w zakresie dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie powiatu oleśnickiego. 3. Usługi będą polegały m. in.: na wykonaniu ścinek poboczy pasów drogowych, w szczególności: - drogi powiatowe i wojewódzkie: Wykonanie ścinki pobocza o grubości około 20,0 cm - maksymalna ilość usług: do 50 000 m2. 4. Rozliczenie za wykonany przedmiot zamówienia następować będzie według faktycznie wykonywanych jednostek rzeczowych prac (obmiar) po ryczałtowej cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie przetargowej z dnia 25-04-2016 (nr kanc. 1510/4/16, data wpływu 25-04-2016) na podstawie przedstawionego kosztorysu powykonawczego. 5. Zamawiający szacuje, że w okresie trwania umowy Wykonawca będzie świadczyć przedmiotową usługę w ilości prac j. w.: określona ilość jest ilością szacunkową i służy do wyliczenia ceny. Ilość faktycznych zleceń może odbiegać od ww. Faktyczne wynagrodzenie wynikać będzie z ilości rzeczywiście wykonanych usług i zaoferowanej ceny jednostkowej za m2 świadczenia usług. 6. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 7. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 8. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 9. Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów faks oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 11. Zakres świadczonych usług będzie ustalany sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego. 12. Zamawiający zastrzega sobie wprowadzenie zmian dotyczących wielkości przedmiotu zamówienia, a co za tym idzie, niewykorzystanie pełnej kwoty umowy. 13. Zakres przedmiotu zamówienia będzie ustalany każdorazowo, przez osobę uprawnioną ze strony Zamawiającego. 14. Od chwili otrzymania przez Wykonawcę ilości i zakresu przedmiotu zamówienia, odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe u osób trzecich na skutek nie wykonania przedmiotu zamówienia, ponosi Wykonawca. 15. Przekazanie ilości i zakresu przedmiotu zamówienia odbywać się będzie pisemnie za pomocą sporządzonego protokołu. 16. Wykonawca zobowiązany jest tak zorganizować usługi aby nie wywołały one uciążliwości i niebezpieczeństwa dla użytkowników drogi. 17. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi w wyznaczonym terminie do realizacji przedmiotu zamówienia (przy sprzyjających warunkach atmosferycznych) w terminie dłuższym niż 3 dni od dnia otrzymania zlecenia, powyższe zaniechanie Wykonawcy będzie traktowane przez Zamawiającego jak wypowiedzenie umowy, a co za tym idzie wszelką odpowiedzialność z tytułu niewywiązania się z przedmiotu umowy ponosi Wykonawca. 18. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonanego przedmiotu zamówienia oraz zachowanie wszystkich norm bezpieczeństwa. Wykonawca odpowiada również za ewentualne szkody w majątku własności prywatnej i publicznej (ogrodzenia, budynki, mienie znajdujące się w obrębie robót itp.) 19. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności wobec osób trzecich, za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 20. W szczególnie uzasadnionych okolicznościach, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej z dnia 25-04-2016 (nr kanc. 1510/4/16, data wpływu 25-04-2016) pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to np. okoliczności: a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego, b) powodujące poprawę parametrów technicznych, c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmianę obowiązujących przepisów. Powyższe zmiany, muszą być każdorazowo zatwierdzane w formie pisemnej przez Zamawiającego. Wprowadzone zmiany nie mogą powodować zmiany ceny wykonania przedmiotu zamówienia. 21. UWAGA: 21.1. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam, gdzie w treści dokumentów składających się na opis przedmiotu zamówienia i w samym opisie zostały wskazane znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub normy, Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie, produkty, itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się więc zaproponowanie w ofercie odpowiedników równoważnych o właściwościach nie gorszych i gwarantujących osiągnięcie parametrów nie niższych od wymaganych przez Zamawiającego. 21.2. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie z dnia 25-04-2016 (nr kanc. 1510/4/16, data wpływu 25-04-2016) Wykonawca może przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ z dnia 15-04-2016. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w opisie przedmiotu zamówienia, ale muszą gwarantować spełnienie zdefiniowanych tam wymagań Zamawiającego. 22. Zamawiający żąda, aby Wykonawca wskazał część zamówienia, której wykonanie chce powierzyć podwykonawcom. Jeżeli Wykonawca ma zamiar zlecić wykonanie części zamówienia podwykonawcy to musi wypełnić załącznik nr 1A
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: Zakład Usługowo-Handlowy Wojciech Wojtkowiak
Cena:
Otrzymano: 0 ofert, w tym 0 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 0,00 zł do 0,00 zł

Kryteria oceny wykonawców

Komentarze

comments powered by Disqus