Świadczenie usług w zakresie przygotowania i dostarczania wyżywienia dla pacjentów Bydgoskiego Dziennego Domu Opieki Medycznej

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-10-13
Części:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
166367
Numer ogłoszenia wyników:
151660
Data składania ofert:
2016-09-06 09:30
Data ogłoszenia wyników:
2016-10-13
Rodzaj procedury:
Przetarg Nieograniczony
Rodzaj przetargu:
Usługi
Rodzaj zamawiającego:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Data ogłoszenia wyników:
2016-10-13
Możliwość udzielenia przetargu uzupełniającego:
NIE
Zamawiający

Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA Bydgoszcz

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Markwarta 4-6
85 -015 Bydgoszcz.
Województwo kujawsko-pomorskie.

REGON: 9232534800000

Telefon: 52 5826252
Fax: 0525826209
E-mail: ***_******_***@op.pl

Treść przetargu:

1.	Przedmiotem postępowania jest przygotowanie i dostarczenie wyżywienia dla pacjentów Bydgoskiego Dziennego Domu Opieki Medycznej, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do siwz.
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Hotelarsko Turystyczne BRDA Sp. z o.o.
Cena: 142 424,64 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 142 424,64 zł do 142 424,64 zł (od 98.88% do 98.88% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 144 041,20 zł

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Rodzaj kryterium: Cena
Wartość procentowa kryterium: 92%
Rodzaj kryterium: Czas transportu posiłków od kuchni Wykonawcy do miejsca dostawy
Wartość procentowa kryterium: 2%
Rodzaj kryterium: Koszt surowca w stawce
Wartość procentowa kryterium: 6%
 

Wadium:

1.	Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 2.800,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset złotych 00/100).
2.	Wadium w pieniądzu wnosi się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w: BGK nr rachunku: 53 1130 1075 0002 6035 9320 0007.
1)	Dowód wniesienia wadium pieniężnego załącza się do oferty w formie poświadczonej przez Wykonawcę kopii oryginału dowodu.
3.	W przypadku wniesienia wadium w formie niepieniężnej - zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Wykonawca dołączy oryginał dokumentu wniesienia wadium w jeden z następujących sposobów:
1)	jako załącznik do oferty połączony w sposób trwały z ofertą;
2)	w osobnej kopercie z dopiskiem Dowód wniesienia wadium stanowiącej załącznik do oferty, lecz z nią trwale nie połączony, a kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem, stanowiącą załącznik do oferty połączy w sposób trwały z ofertą.
4.	Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i musi obejmować okres związania ofertą.
5.	Zwrot wadium nastąpi w trybie i na warunkach określonych w art. 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Adres www specyfikacji przetargu:

http://www.szpital-msw.bydgoszcz.pl

Specyfikacja istotnych warunków przetargu znajduje się pod adresem:

1) SP WZOZ MSW ul. Markwarta 4-6, 85-015 Bydgoszcz, 2) za zaliczeniem pocztowym (koszt: 1,00 z VAT za stronę + koszt przesyłki), 3) na stronie internetowej Zamawiającego

Warunki możliwej zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi w głównych postanowieniach umowy stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszej specyfikacji

Wymagana wiedza

Do oceny spełniania warunku wykonawca musi wykazać, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie wytwarzania i dostarczania wyżywienia na rzecz domów opieki i zakładów opiekuńczo leczniczych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie - minimum 2 usługi na rzecz domów opieki i zakładów opiekuńczo leczniczych o wartości min. 92.000,00 zł brutto każda na rzecz jednostek , gdzie ilość żywionych jest nie mniejsza niż 12 osób.

Wymagany potencjał

Do oceny spełniania warunku wykonawca musi wykazać, że posiada decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego zatwierdzającą zakład (firmę) do prowadzenia działalności na rynku spożywczym w zakresie żywienia zbiorowego i usług cateringowych oraz przewozu żywności (potwierdzenie, że jest aktualna),
Zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających kontroli właściwego państwowego inspektora sanitarnego.

Zmiany w przetargu:

Gdzie Data zmiany Stara treść Nowa treść
IV.4.4) 2016-08-23
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.08.2016 godzina 09:30, miejsce: sekretariat Dyrektora pok. nr 506 (V piętro) SP WZOZ MSW, ul. Markwarta 4-6, 85-015 Bydgoszcz
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.08.2016 godzina 09:30, miejsce: sekretariat Dyrektora pok. nr 506 (V piętro) SP WZOZ MSW, ul. Markwarta 4-6, 85-015 Bydgoszcz
IV.4.4) 2016-08-29
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.08.2016 godzina 09:30, miejsce: sekretariat Dyrektora pok. nr 506 (V piętro) SP WZOZ MSW, ul. Markwarta 4-6, 85-015 Bydgoszcz
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.09.2016 godzina 09:30, miejsce: sekretariat Dyrektora pok. nr 506 (V piętro) SP WZOZ MSW, ul. Markwarta 4-6, 85-015 Bydgoszcz
III.3) 2016-08-30
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

    Do oceny spełniania warunku wykonawca musi wykazać, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie wytwarzania i dostarczania wyżywienia na rzecz domów opieki i zakładów opiekuńczo leczniczych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie - minimum 2 usługi na rzecz domów opieki i zakładów opiekuńczo leczniczych o wartości min. 92.000,00 zł brutto każda na rzecz jednostek , gdzie ilość żywionych jest nie mniejsza niż 12 osób.

  III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

    Do oceny spełniania warunku wykonawca musi wykazać, że posiada decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego zatwierdzającą zakład (firmę) do prowadzenia działalności na rynku spożywczym w zakresie żywienia zbiorowego i usług cateringowych oraz przewozu żywności (potwierdzenie, że jest aktualna), Zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających kontroli właściwego państwowego inspektora sanitarnego.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

    III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

    Do oceny spełniania warunku wykonawca musi wykazać, że posiada decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego zatwierdzającą zakład (firmę) do prowadzenia działalności na rynku spożywczym w zakresie żywienia zbiorowego i usług cateringowych oraz przewozu żywności (potwierdzenie, że jest aktualna), Zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających kontroli właściwego państwowego inspektora sanitarnego.
III.4.1) 2016-08-30
W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
  wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  
  wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
III.4.2) 2016-08-30
W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
	aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
	aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
	aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
	aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
	aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
	aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
	wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3.1) 2016-08-30
dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
	nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
	nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
	nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.6) 2016-08-30
INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

8. Formularz OFERTA - wzór stanowi załącznik nr 3 do siwz. 9. Formularz cenowy - wzór stanowi załącznik nr 4 do siwz. 10. Na potwierdzenie zadeklarowanego czasu transportu posiłków, należy do oferty załączyć wydruk ze strony Google maps https://www.google.pl/maps/ pokazujący trasę od kuchni Wykonawcy w której będą przygotowywane posiłki dla Zamawiającego do punktu dystrybucji posiłków (aktualny na dzień złożenia oferty). 11. Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia w odniesieniu do każdego z tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 1, 2. 12. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy jest zobowiązany udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, z uwzględnieniem następujących informacji: 1) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, 3) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 4) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 13. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 14. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 15. W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo posiadające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 16. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie (np. spółkę cywilną, konsorcjum) wykonawcy zobowiązani są do: 1) ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi wskazywać w szczególności: postępowanie o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie tego zamówienia oraz zakres umocowania pełnomocnika. 2) dołączenia w/w pełnomocnictwa do oferty. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 17. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 1 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 18. Dokumenty, o których mowa w ust. 17 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 19. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 17 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Wymóg określony w ust. 18 stosuje się odpowiednio.
INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
10.	Formularz OFERTA - wzór stanowi załącznik nr 3 do siwz.
11.	Formularz cenowy - wzór stanowi załącznik nr 4 do siwz.
12.	Na potwierdzenie zadeklarowanego czasu transportu posiłków, należy do oferty załączyć wydruk ze strony Google maps https://www.google.pl/maps/ pokazujący trasę od kuchni Wykonawcy w której będą przygotowywane posiłki dla Zamawiającego do punktu dystrybucji posiłków (aktualny na dzień złożenia oferty).
13.	Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia w odniesieniu do każdego z tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 1, 2, 4, 5, 6, 7.
14.	Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy jest zobowiązany udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, z uwzględnieniem następujących informacji:
1)	zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2)	sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
3)	charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
4)	zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
15.	Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
16.	Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
17.	W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo posiadające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
18.	W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie (np. spółkę cywilną, konsorcjum) wykonawcy zobowiązani są do:
1)	ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi wskazywać w szczególności: postępowanie o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie tego zamówienia oraz zakres umocowania pełnomocnika.
2)	dołączenia w/w pełnomocnictwa do oferty. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
19.	Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 
20.	Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1, 4, 5 i 7 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
1)	nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
2)	nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
3)	nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
21.	Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 6 składa zaświadczenie właściwego organu sadowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy. 
22.	Dokumenty, o których mowa w ust. 20 pkt. 1 i 3 oraz w ust. 21, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 20 pkt. 2, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
23.	Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 20 i 21 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Wymóg określony w ust. 22 stosuje się odpowiednio.
IV.3) 2016-08-30
ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi w głównych postanowieniach umowy stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszej specyfikacji
ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi w głównych postanowieniach umowy stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszej specyfikacji
III.4.3.2) 2016-08-30

            
zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
	zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Komentarze

comments powered by Disqus