Świadczenie usług Inżyniera Kontraktu w ramach przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-09-09
Części:
NIE
Adres strony www:
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
92896
Numer ogłoszenia wyników:
143942
Data składania ofert:
2016-05-30 11:00
Data ogłoszenia wyników:
2016-09-09
Rodzaj procedury:
Przetarg Ograniczony
Rodzaj przetargu:
Usługi
Rodzaj zamawiającego:
Podmiot prawa publicznego
Data ogłoszenia wyników:
2016-09-09
Możliwość udzielenia przetargu uzupełniającego:
TAK
Zamawiający

Prowod Sp. z o.o. Czarnowąsy

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Kośnego 3
46 -020 Czarnowąsy.
Województwo opolskie.

REGON: 53094456400000

Telefon: 77 4691181
Fax: 774691184
E-mail: *****.*********@prowod.pl

Treść przetargu:

4.1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług Inżyniera Kontraktu w ramach przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim, realizowane w formule prawnej WARUNKÓW KONTRAKTOWYCH DLA BUDOWY dla Robót Inżynieryjno-Budowlanych Projektowanych przez Zamawiającego (tzw. czerwona książka), przygotowanych i opublikowanych przez: Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria oraz czwarte wydanie angielsko-polskie z 2006r., przygotowane i opublikowane przez: Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców - SIDIR, 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4, lok. 334, III p., budynek Krajowej Izby Gospodarczej, tel./faks: +48 22 826 16 72 i +48 22 826 56 49, e-mail: biuro@sidir.pl. 
4.2. ZAKRES ROBÓT WYKONAWCY PRAC I ROBÓT BUDOWLANYCH W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA
Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje realizacje robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim. W związku z licznymi problemami eksploatacyjnymi, a także w celu osiągnięcia założonej przepustowości oczyszczalni oraz wymaganego efektu ekologicznego (jakości ścieków czyszczonych odprowadzanych do odbiornika) konieczna jest gruntowna zmiana istniejącego układu technologicznego obejmująca:
- likwidację większości istniejących obiektów technologicznych,
- modernizację i/lub przebudowę pozostałych istniejących obiektów technologicznych,
- budowę nowy obiektów technologicznych i towarzyszących wraz ze związaną z nimi infrastrukturą podziemną (fragmenty sieci wodociągowej, rurociągi technologiczne kable elektryczne, sterownicze, itd.),
- modernizację i rozbudowę istniejącego systemu AKPiA,
- dostosowanie istniejącej infrastruktury podziemnej (likwidacja potencjalnych kolizji) do nowego zagospodarowania terenu oczyszczalni.
Ponadto niezbędne będzie:
- przeprowadzenie kompleksowego remontu istniejącego budynku socjalnego z zapleczem technicznym mające na celu dostosowanie go do obowiązujących przepisów prawnych oraz potrzeb oczyszczalni po rozbudowie i przebudowie,
- przeprowadzenie modernizacji i przebudowy istniejącej stacji transformatorowej,
- wykonanie nowego rezerwowego źródła zasilania w postaci agregatu prądotwórczego wyposażonego w układ samoczynnego załączania rezerwy (SZR), o mocy zapewniającej podtrzymanie pracy wszystkich urządzeń technologicznych i instalacji (oświetlenie i ogrzewanie) niezbędnych do zachowania ciągłości procesu oczyszczania ścieków,
- wykonanie nowego ogrodzenia,
- przebudowanie istniejącego wjazdu,
- wybudowanie dodatkowej drogi dojazdowej zakończonej wjazdem na teren oczyszczalni biegnącej wzdłuż zachodniej granicy terenu oczyszczalni (nowego ogrodzenia),
- dostosowanie istniejącego oświetlenia i układu komunikacji wewnętrznej do nowego zagospodarowania terenu oczyszczalni (wykonanie dodatkowych lamp oświetleniowych, dróg wewnętrznych, placów manewrowych oraz ciągów pieszych),
- wykonanie systemu monitoringu terenu oczyszczalni opartego na kamerach przemysłowych z centralną rejestracją zbieranych danych.
W trakcie trwania rozbudowy i przebudowy oczyszczalni istniejący układ technologiczny będzie traktowany jako ciąg rezerwowy eksploatowany do momentu uruchomienia nowych obiektów technologicznych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w SIWZ:
1) DZIALE II: Kontrakcie;
2) DZIALE III: STWiORB;
3) DZIALE IV: Przedmiarze Robót;
4) DZIALE V: Dokumentacji Projektowej.
4.3. ZAKRES USŁUG INŻYNIERA KONTRAKTU
Zakres rzeczowy obejmuje realizacje usług Inżyniera Kontraktu w ramach przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim.
W czasie realizacji Umowy Inżynier Kontraktu będzie świadczył bieżącą pomoc dla Zamawiającego w formie fachowego doradztwa i stałych usług konsultacyjnych. Inżynier Kontraktu będzie w pełni odpowiedzialny za nadzór i zarządzanie procesem inwestycyjnym objętym Projektem.
Usługi podstawowe Inżyniera Kontraktu obejmują:
1) usługi w trakcie wdrażania i realizacji Kontraktu wykonawcy prac i robót budowlanych,
2) usługi w trakcie Okresu Zgłaszania Wad,
3) usługi w okresie rozliczeniowym.
W zakresie szczegółowym Inżynier Kontraktu będzie odpowiedzialny za:
1) zarządzanie administracyjne i finansowe Projektem;
2) sporządzanie dokumentów niezbędnych do prowadzenia Kontraktu wykonawcy na prace i roboty budowlane;
3) wspieranie działań Zamawiającego w trakcie realizacji Projektu poprzez:
a) udział w kwalifikacji kosztów,
b) kontrolę zgodności prac i robót budowlanych prowadzonych przez Wykonawcę z dokumentacją techniczną oraz Kontraktem,
c) rzetelne raportowanie, identyfikowanie wszelkich problemów, ryzyk i zagrożeń dla właściwego (w ramach założonego terminu i budżetu) przebiegu Projektu, podjęcie lub sformułowanie konkretnych rozwiązań,
d) bieżącą sprawozdawczość na podstawie własnej oceny,
e) klasyfikację środków trwałych i ustalanie ich wartości.
4) rozliczenie Kontraktu wykonawcy na prace i roboty budowlane w zakresie rzeczowym i finansowym.
Inżynier Kontraktu będzie wykonywać swoje obowiązki w ścisłej współpracy z Zamawiającym.
Pełny zakres rzeczowy obowiązków Inżyniera Kontraktu na każdym etapie realizacji Projektu określa Dział III SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: Sweco Consulting Sp. z o. o.
Cena: 376 380,00 zł
Otrzymano: 3 ofert, w tym 3 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 376 380,00 zł do 517 338,00 zł (od 117.91% do 162.07% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 319 202,38 zł

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Rodzaj kryterium: Cena
Wartość procentowa kryterium: 90%
Rodzaj kryterium: Jakość
Wartość procentowa kryterium: 10%
 

Wadium:

10.1.	WYSOKOŚĆ WADIUM
Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 9 000,00PLN (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100).
10.2.	FORMA WADIUM
10.2.1. Wadium może być wniesione w następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy oszczędnościowo-kredytowej jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 42 z 2007 roku, poz. 275 z późn. zm.).
10.2.2. Gwarancja bankowa i gwarancja ubezpieczeniowa powinny być sporządzone zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa i muszą zawierać w swej treści następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej) oraz wskazanie ich siedzib;
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją;
3) kwotę gwarancji;
4) termin ważności gwarancji;
5) zobowiązanie gwaranta do bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające jego oświadczenie, iż:
a) Wykonawca, którego ofertę wybrano odmówił podpisania Kontraktu na warunkach określonych w ofercie, lub
b) Wykonawca, którego ofertę wybrano nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu, 
lub
c) zawarcie Kontraktu stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
lub
d) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
10.2.3. Postanowienia pkt 10.2.2. ppkt 5 stosuje się również do poręczeń, o których mowa w pkt 10.2.1. ppkt 2 i 5.
10.3.	SPOSÓB I TERMIN WNIESIENIA WADIUM
Wadium winno być wniesione do dnia terminu składania ofert. 
Gdy wadium wnoszone będzie w pieniądzu, termin ten będzie uważany za zachowany jeżeli przelew Wykonawcy zostanie uznany na rachunku bankowym Zamawiającego w banku BGŻ o/Opole o numerze: 65 2030 0045 1110 0000 0043 3010 przed upływem terminu składania ofert. 
Do oferty należy dołączyć potwierdzenie dokonania przelewu.
Gdy wadium wnoszone będzie w formie niepieniężnej należy dołączyć do oferty stosowny dokument. Jeżeli gwarancja lub poręczenie nie będą spełniać warunków określonych w pkt 10.2.2. i 10.2.3, to oznaczać to będzie, że oferta Wykonawcy nie została zabezpieczona wymaganym wadium.
Wykonawca, którego oferta nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości i formie oraz w wymaganym terminie, zostanie wykluczony z postępowania.
10.4.	ZWROT WADIUM
Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie, według zasad określonych przepisami Prawa zamówień publicznych (art. 46).
Wadium Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana będzie zwrócone wówczas, kiedy Wykonawca podpisze Kontrakt i dostarczy wymagane zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu.

Specyfikacja istotnych warunków przetargu znajduje się pod adresem:

Zamawiający przekaże Wykonawcom Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z zaproszeniem do składania ofert.

Wymagane zezwolenia

Zamawiający nie wyznacza szczególnych warunków w tym zakresie.

Zamówienia dodatkowe

Zamawiający przewiduje ewentualne udzielanie zamówień uzupełniających w zgodzie z przepisami Prawa Zamówień Publicznych.

Wymagana wiedza

a) Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że wykonał w sposób należyty okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia na usługi Inżyniera Kontraktu w zakresie zamówień na roboty budowlane o wartości każdego nie mniejszej niż 15.000.000,00 PLN netto, których przedmiotem była:
- budowa nowej oczyszczalni ścieków o przepustowości nie mniejszej niż Q dśr = 2000 m3/d,
i/lub
- rozbudowa lub przebudowa lub modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków o przepustowości nie mniejszej niż Q dśr = 2000 m3/d.
b) W sytuacji składania wniosku o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu przez dwa lub więcej podmioty (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia), a także w sytuacji gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach podmiotu trzeciego Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek określony w niniejszym podpunkcie tylko w sytuacji, gdy co najmniej jeden podmiot wykaże doświadczenie w wykonaniu wymaganej w tym punkcie ilości wykonanych usług.

Wymagany potencjał

Zamawiający nie wyznacza szczególnych warunków w tym zakresie.

Wymagana umiejętności

a) Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą tworzyć Zespół Ekspertów, legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca przedstawi wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu osoby, na każdą funkcję wymienioną poniżej, które spełniają następujące wymagania:
- Ekspert nr 1, Kierownik Zespołu - posiadający:
- co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe (po uzyskaniu uprawnień budowlanych) w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej przy realizacji inwestycji dla robót wodociągowo-kanalizacyjnych polegających na budowie nowej oczyszczalni ścieków o przepustowości nie mniejszej niż Q dśr = 2000 m3/d; i/lub rozbudowie lub przebudowie lub modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków o przepustowości nie mniejszej niż Q dśr = 2000 m3/d, 
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a Prawa budowlanego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a w tym przepisów ustawy z dnia z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2015r. poz. 65).
- Ekspert nr 2, Inspektor Nadzoru - branża sanitarna - posiadający:
- co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe (po uzyskaniu uprawnień budowlanych) w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej przy realizacji inwestycji dla robót wodociągowo-kanalizacyjnych polegających na budowie nowej oczyszczalni ścieków o przepustowości nie mniejszej niż Q dśr = 2000 m3/d; i/lub rozbudowie lub przebudowie lub modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków o przepustowości nie mniejszej niż Q dśr = 2000 m3/d, 
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a Prawa budowlanego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a w tym przepisów ustawy z dnia z dnia 22 grudnia 2015r.o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2015r. poz. 65).
- Ekspert nr 3, Inspektor Nadzoru - branża elektryczna oraz robót ds. automatyki, sterowania i AKPiA - posiadający:
- co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe (po uzyskaniu uprawnień budowlanych) w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej oraz inspektora nadzoru branży ds. automatyki i sterowania przy realizacji inwestycji dla robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych polegających na budowie nowej oczyszczalni ścieków o przepustowości nie mniejszej niż Q dśr = 2000 m3/d i/lub rozbudowie lub przebudowie lub modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków o przepustowości nie mniejszej niż Q dśr = 2000 m3/d, 
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a Prawa budowlanego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a w tym przepisów ustawy z dnia z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2015r. poz. 65).
- Ekspert nr 4, Inspektor Nadzoru - branża konstrukcyjno-budowlana - posiadający:
- co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe (po uzyskaniu uprawnień budowlanych) w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych (Kierownik Budowy lub Kierownik Robót lub Inspektor Nadzoru) przy realizacji inwestycji dla robót konstrukcyjno-budowlanych polegających na budowie nowej oczyszczalni ścieków o przepustowości nie mniejszej niż Q dśr = 2000 m3/d i/lub rozbudowie lub przebudowie lub modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków o przepustowości nie mniejszej niż Q dśr = 2000 m3/d, 
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeńzgodnie z przepisami      ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a Prawa budowlanego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a w tym przepisów ustawy z dnia z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2015r. poz. 65).
- Ekspert nr 5, Inspektor Nadzoru - branża drogowa- posiadający:
- co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe (po uzyskaniu uprawnień budowlanych) w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych (Kierownik Budowy lub Kierownik Robót lub Inspektor Nadzoru) przy realizacji robót drogowych, 
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a Prawa budowlanego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a w tym przepisów ustawy z dnia z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2015r. poz. 65).
- Ekspert nr 6, Ekspert ds. kosztorysowania i rozliczeń - posiadający:
- co najmniej 5-letniego doświadczenia zawodowego w zakresie kosztorysowania lub rozliczania zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach programów POIŚ, a także realizowanych według warunków kontraktowych FIDIC lub równoważnych warunków kontraktowych,
- udział w obsłudze minimum dwóch Kontraktów na Roboty z zakresu gospodarki ściekowej realizowanych w ramach programów POIŚ oraz zakończonych wystawieniem Świadectwa Wykonania lub dokumentu równoważnego do Świadectwa Wykonania, jako członek zespołu Specjalistów Inżyniera lub w innej instytucji nadzorującej wykonanie robót budowlanych, na stanowisku związanym z rozliczaniem robót budowlano-montażowych realizowanych zgodnie z Warunkami Kontraktowymi FIDIC lub równoważnymi warunkami kontraktowymi, gdzie stosowano kosztorysowo-obmiarowy sposób rozliczenia.
b) Wymieniony powyżej skład Zespołu Ekspertów należy traktować jako minimalne wymaganie Zamawiającego i nie wyczerpuje całości personelu niezbędnego do prawidłowego wypełnienia zobowiązań Wykonawcy. 
c) Zamawiający informuje, że jedna osoba nie może pełnić więcej niż jednej funkcji w Zespole Ekspertów.
d) Każdy z wymienionych powyżej ekspertów musi posiadać dobrą znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie lub Wykonawca musi zapewnić tłumacza (lub odpowiednią liczbę tłumaczy).
e) Wymagane okresy doświadczenia zawodowego, należy liczyć do dnia składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
f) W sytuacji składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przez dwa lub więcej podmioty (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia), a także w sytuacji gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach podmiotu trzeciego ocena spełnienia warunku, o którym mowa w niniejszym punkcie odbędzie się łącznie dla wszystkich podmiotów.

Wymagana sytuacja ekonomiczna

a) Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową wystarczającą do zapewnienia wymaganej płynności finansowej w okresie trwania Kontraktu, w wysokości co najmniej 4.500.000,00PLN.
b) Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na wartość co najmniej 3.000.000,00PLN w postaci opłaconej polisy ubezpieczeniowej.
c) Wykonawca musi spełniać łącznie warunki określone w lit. a i b.
d) W sytuacji składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przez dwa lub więcej podmioty (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia), a także w sytuacji gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach podmiotu trzeciego, ocena spełnienia warunku, o którym mowa w niniejszym punkcie odbędzie się łącznie dla wszystkich podmiotów.

Metoda wyboru wykonawcy

Zamawiający zastosuje jedno kryterium oceny właściwości Wykonawców, to jest kryterium wiedzy i doświadczenia (W).
Znaczenie procentowe kryterium: (W) = 100,00%.
Wykonawca otrzyma punkty za każde wykonane zamówienie powyżej wymaganego minimum, o którym mowa w pkt 6.1.1. ppkt 2 niniejszego Ogłoszenia. Za wykazanie wyłącznie spełnienia warunku określonego w pkt 6.1.1. ppkt 2 niniejszego Ogłoszenia, bez wykazania dodatkowego doświadczenia, wykonawca otrzyma zero punktów.
Wykonawca otrzyma punkty zgodnie z następującą formułą:
1) za każdą dodatkową obsługę budowy nowej oczyszczalni ścieków o przepustowości nie mniejszej niż Q dśr = 2000 m3/d, o której mowa w pkt. 6.1.1. ppkt 2 lit. a tiret 1 niniejszego Ogłoszenia - 10 punktów - maksymalnie 80 punktów;
2)za każdą dodatkową obsługę rozbudowy lub przebudowy lub modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków o przepustowości nie mniejszej niż Q dśr = 2000 m3/d, o której mowa w pkt 6.1.1. ppkt 2 lit. a tiret 2 niniejszego Ogłoszenia - 5 punktów - maksymalnie 20 punktów.
W przypadku, gdy kilku Wykonawców otrzyma taką samą ilość punktów kwalifikującą Wykonawcę na 5 miejsce, wówczas Zamawiający zaprosi do złożenia oferty Wykonawcę, który otrzymał większą ilość punktów w ramach zamówień wykazanych dla spełnienia warunku określonego w pkt. 6.1.1. ppkt 2 lit. a tiret 1 niniejszego Ogłoszenia.
W przypadku, gdy Wykonawcy będą mieli taką samą ilość punktów dla doświadczenia wskazanego w Warunkach udziału w pkt. 6.1.1. ppkt 2 lit. a tiret 1 niniejszego Ogłoszenia, o wyższej lokacie decyduje łączna suma wykonanych oczyszczalni ścieków o przepustowości nie mniejszej niż Q dśr = 2000 m3/d.
W przypadku, gdy Wykonawcy będą mieli taką samą ilość punktów dla doświadczenia wskazanego w Warunkach udziału w pkt. 6.1.1. ppkt 2 lit. a tiret 1 niniejszego Ogłoszenia oraz równą łączną sumę wykonanych oczyszczalni ścieków o przepustowości nie mniejszej niż Q dśr = 2000 m3/d, Zamawiający zaprosi wówczas do złożenia ofert wszystkich tych Wykonawców.

Zmiany w przetargu:

Gdzie Data zmiany Stara treść Nowa treść
IV.4.16) 2016-04-20
4.6. FINANSOWANIE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Płatności na rzecz Wykonawcy będą realizowane przez Zamawiającego w następujący sposób: 1) 5,00% wynagrodzenia po zatwierdzeniu przez Klienta Raportu Otwarcia; 2) 90,00% wynagrodzenia określonego proporcjonalnie do czasu wystawienia przez Wykonawcę Świadectwa Przejęcia, jednak nie częściej niż raz w miesiącu (ryczałtowa kwota umowy winna zostać podzielona na ilość miesięcy, a harmonogram płatności musi zostać uzgodniony i zatwierdzony przez Zamawiającego); 3) 5,00% wynagrodzenia po skutecznym wystawieniu przez Konsultanta Świadectwa Wykonania dla Kontraktu wykonawcy prac i robót budowlanych w ramach Projektu i zatwierdzeniu przez Klienta Końcowego Raportu Konsultanta z Realizacji Umowy. 4.7. FINANSOWANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia będzie współfinansowany ze środków finansowych Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków finansowych Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (na podstawie art. 93 ust. 1a Prawa Zamówień Publicznych)..
FINANSOWANIE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Płatności na rzecz Wykonawcy będą realizowane przez Zamawiającego w następujący sposób: 1) 5,00% wynagrodzenia po zatwierdzeniu przez Klienta Raportu Otwarcia; 2) 90,00% wynagrodzenia określonego proporcjonalnie do czasu wystawienia przez Wykonawcę Świadectwa Przejęcia, jednak nie częściej niż raz w miesiącu (ryczałtowa kwota umowy winna zostać podzielona na ilość miesięcy, a harmonogram płatności musi zostać uzgodniony i zatwierdzony przez Zamawiającego); 3) 5,00% wynagrodzenia po skutecznym wystawieniu przez Konsultanta Świadectwa Wykonania dla Kontraktu wykonawcy prac i robót budowlanych w ramach Projektu i zatwierdzeniu przez Klienta Końcowego Raportu Konsultanta z Realizacji Umowy.
FINANSOWANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia będzie współfinansowany ze środków finansowych Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków finansowych Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (na podstawie art. 93 ust. 1a Prawa Zamówień Publicznych).
KWESTIE FORMALNE
Wartości oraz dane ekonomiczne i finansowe przedstawione przez Wykonawcę, które mają potwierdzić spełnienie przez Wykonawcę warunków określonych w pkt 6.1.1. ppkt 2, podane przez Wykonawcę spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w walucie innej niż PLN, zostaną przez Zamawiającego przeliczone na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych. Średnie kursy walut dostępne są pod następującym adresem: http://www.nbp.pl.
Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
III.6) 2016-04-20

            
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, a w szczególności:
1) W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunku udziału w postępowaniu polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów - Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie podmiotów udostępniających Wykonawcy swoją wiedzę i doświadczenie, zawierające zakres usług, które te podmioty zobowiązują się wykonać oraz charakter stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z podmiotem udostępniającym wiedzę i doświadczenie (sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 do niniejszego Ogłoszenia);
2) W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów - Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy osób na okres ich udziału w wykonaniu zamówienia, zawierające listę osób, które zostaną przez ten podmiot udostępnione (sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 7 do niniejszego Ogłoszenia);
3) W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach finansowych innych podmiotów - Wykonawca zobowiązany jest przedstawić:
a) pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji zasobów finansowych na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 8 do niniejszego Ogłoszenia),
b) dokumenty, o których mowa w pkt 7.1.1 ppkt 5 niniejszego Ogłoszenia, wystawione dla podmiotów, z których zasobów finansowych Wykonawca będzie korzystał,
c) oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności w związku z udostępnieniem Wykonawcy swoich zasobów (sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 9 do niniejszego Ogłoszenia).
4) W przypadku, gdy Wykonawca polega na ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej innych podmiotów - Wykonawca zobowiązany jest przedstawić:
a) pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na okres korzystania z niego przy wykonywaniu zamówienia (sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 10 do niniejszego Ogłoszenia),
b) dokumenty, o których mowa w pkt 7.1.1 ppkt 6 niniejszego Ogłoszenia, wystawione dla podmiotów, z których ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Wykonawca będzie korzystał,
c) oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności w związku z udostępnieniem Wykonawcy swoich zasobów (sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 9 do niniejszego Ogłoszenia).
2. Wniosek wykonawcy o dopuszczenie do udziału w postępowaniu sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.
IV.1.2) 2016-05-09
Zamawiający zastosuje jedno kryterium oceny właściwości Wykonawców, to jest kryterium wiedzy i doświadczenia (W). Znaczenie procentowe kryterium: (W) = 100,00%. Wykonawca otrzyma punkty za każde wykonane zamówienie powyżej wymaganego minimum, o którym mowa w pkt 6.1.1. ppkt 2 niniejszego Ogłoszenia. Za wykazanie wyłącznie spełnienia warunku określonego w pkt 6.1.1. ppkt 2 niniejszego Ogłoszenia, bez wykazania dodatkowego doświadczenia, wykonawca otrzyma zero punktów. Wykonawca otrzyma punkty zgodnie z następującą formułą: 1) za każdą dodatkową obsługę budowy nowej oczyszczalni ścieków o przepustowości nie mniejszej niż Q dśr = 2000 m3/d, o której mowa w pkt. 6.1.1. ppkt 2 lit. a tiret 1 niniejszego Ogłoszenia - 10 punktów - maksymalnie 80 punktów; 2)za każdą dodatkową obsługę rozbudowy lub przebudowy lub modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków o przepustowości nie mniejszej niż Q dśr = 2000 m3/d, o której mowa w pkt 6.1.1. ppkt 2 lit. a tiret 2 niniejszego Ogłoszenia - 5 punktów - maksymalnie 20 punktów. W przypadku, gdy kilku Wykonawców otrzyma taką samą ilość punktów kwalifikującą Wykonawcę na 5 miejsce, wówczas Zamawiający zaprosi do złożenia oferty Wykonawcę, który otrzymał większą ilość punktów w ramach zamówień wykazanych dla spełnienia warunku określonego w pkt. 6.1.1. ppkt 2 lit. a tiret 1 niniejszego Ogłoszenia. W przypadku, gdy Wykonawcy będą mieli taką samą ilość punktów dla doświadczenia wskazanego w Warunkach udziału w pkt. 6.1.1. ppkt 2 lit. a tiret 1 niniejszego Ogłoszenia, o wyższej lokacie decyduje łączna suma wykonanych oczyszczalni ścieków o przepustowości nie mniejszej niż Q dśr = 2000 m3/d. W przypadku, gdy Wykonawcy będą mieli taką samą ilość punktów dla doświadczenia wskazanego w Warunkach udziału w pkt. 6.1.1. ppkt 2 lit. a tiret 1 niniejszego Ogłoszenia oraz równą łączną sumę wykonanych oczyszczalni ścieków o przepustowości nie mniejszej niż Q dśr = 2000 m3/d, Zamawiający zaprosi wówczas do złożenia ofert wszystkich tych Wykonawców
Zamawiający zastosuje jedno kryterium oceny właściwości Wykonawców, to jest kryterium wiedzy i doświadczenia (W). Znaczenie procentowe kryterium: (W) = 100,00%. Wykonawca otrzyma punkty za każde wykonane zamówienie powyżej wymaganego minimum, o którym mowa w pkt III.3.2) niniejszego Ogłoszenia. Za wykazanie wyłącznie spełnienia warunku określonego w III.3.2) niniejszego Ogłoszenia, bez wykazania dodatkowego doświadczenia, wykonawca otrzyma zero punktów. Wykonawca otrzyma punkty zgodnie z następującą formułą: 1) za każdą dodatkową obsługę budowy nowej oczyszczalni ścieków o przepustowości nie mniejszej niż Q dśr = 2000 m3/d, o której mowa w pkt. III.3.2) lit. a tiret 1 niniejszego Ogłoszenia - 10 punktów - maksymalnie 80 punktów; 2)za każdą dodatkową obsługę rozbudowy lub przebudowy lub modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków o przepustowości nie mniejszej niż Q dśr = 2000 m3/d, o której mowa w pkt III.3.2) lit. a tiret 2 niniejszego Ogłoszenia - 5 punktów - maksymalnie 20 punktów. W przypadku, gdy kilku Wykonawców otrzyma taką samą ilość punktów kwalifikującą Wykonawcę na 5 miejsce, wówczas Zamawiający zaprosi do złożenia oferty Wykonawcę, który otrzymał większą ilość punktów w ramach zamówień wykazanych dla spełnienia warunku określonego w pkt. III.3.2) lit. a tiret 1 niniejszego Ogłoszenia. W przypadku, gdy Wykonawcy będą mieli taką samą ilość punktów dla doświadczenia wskazanego w Warunkach udziału w pkt. III.3.2) lit. a tiret 1 niniejszego Ogłoszenia, o wyższej lokacie decyduje łączna suma wykonanych oczyszczalni ścieków o przepustowości nie mniejszej niż Q dśr = 2000 m3/d. W przypadku, gdy Wykonawcy będą mieli taką samą ilość punktów dla doświadczenia wskazanego w Warunkach udziału w pkt. III.3.2) lit. a tiret 1 niniejszego Ogłoszenia oraz równą łączną sumę wykonanych oczyszczalni ścieków o przepustowości nie mniejszej niż Q dśr = 2000 m3/d, Zamawiający zaprosi wówczas do złożenia ofert wszystkich tych Wykonawców
IV.4.16) 2016-05-09
FINANSOWANIE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Płatności na rzecz Wykonawcy będą realizowane przez Zamawiającego w następujący sposób: 1) 5,00% wynagrodzenia po zatwierdzeniu przez Klienta Raportu Otwarcia; 2) 90,00% wynagrodzenia określonego proporcjonalnie do czasu wystawienia przez Wykonawcę Świadectwa Przejęcia, jednak nie częściej niż raz w miesiącu (ryczałtowa kwota umowy winna zostać podzielona na ilość miesięcy, a harmonogram płatności musi zostać uzgodniony i zatwierdzony przez Zamawiającego); 3) 5,00% wynagrodzenia po skutecznym wystawieniu przez Konsultanta Świadectwa Wykonania dla Kontraktu wykonawcy prac i robót budowlanych w ramach Projektu i zatwierdzeniu przez Klienta Końcowego Raportu Konsultanta z Realizacji Umowy. FINANSOWANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia będzie współfinansowany ze środków finansowych Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków finansowych Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (na podstawie art. 93 ust. 1a Prawa Zamówień Publicznych). KWESTIE FORMALNE Wartości oraz dane ekonomiczne i finansowe przedstawione przez Wykonawcę, które mają potwierdzić spełnienie przez Wykonawcę warunków określonych w pkt 6.1.1. ppkt 2, podane przez Wykonawcę spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w walucie innej niż PLN, zostaną przez Zamawiającego przeliczone na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych. Średnie kursy walut dostępne są pod następującym adresem: http://www.nbp.pl. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
FINANSOWANIE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Płatności na rzecz Wykonawcy będą realizowane przez Zamawiającego w następujący sposób: 1) 5,00% wynagrodzenia po zatwierdzeniu przez Klienta Raportu Otwarcia; 2) 90,00% wynagrodzenia określonego proporcjonalnie do czasu wystawienia przez Wykonawcę Świadectwa Przejęcia, jednak nie częściej niż raz w miesiącu (ryczałtowa kwota umowy winna zostać podzielona na ilość miesięcy, a harmonogram płatności musi zostać uzgodniony i zatwierdzony przez Zamawiającego); 3) 5,00% wynagrodzenia po skutecznym wystawieniu przez Konsultanta Świadectwa Wykonania dla Kontraktu wykonawcy prac i robót budowlanych w ramach Projektu i zatwierdzeniu przez Klienta Końcowego Raportu Konsultanta z Realizacji Umowy. FINANSOWANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia będzie współfinansowany ze środków finansowych Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków finansowych Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (na podstawie art. 93 ust. 1a Prawa Zamówień Publicznych). KWESTIE FORMALNE Wartości oraz dane ekonomiczne i finansowe przedstawione przez Wykonawcę, które mają potwierdzić spełnienie przez Wykonawcę warunków określonych w pkt III.3.2), podane przez Wykonawcę spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w walucie innej niż PLN, zostaną przez Zamawiającego przeliczone na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych. Średnie kursy walut dostępne są pod następującym adresem: http://www.nbp.pl. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
III.6) 2016-05-09
III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 1. W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, a w szczególności: 1) W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunku udziału w postępowaniu polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów - Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie podmiotów udostępniających Wykonawcy swoją wiedzę i doświadczenie, zawierające zakres usług, które te podmioty zobowiązują się wykonać oraz charakter stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z podmiotem udostępniającym wiedzę i doświadczenie (sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 do niniejszego Ogłoszenia); 2) W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów - Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy osób na okres ich udziału w wykonaniu zamówienia, zawierające listę osób, które zostaną przez ten podmiot udostępnione (sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 7 do niniejszego Ogłoszenia); 3) W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach finansowych innych podmiotów - Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: a) pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji zasobów finansowych na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 8 do niniejszego Ogłoszenia), b) dokumenty, o których mowa w pkt 7.1.1 ppkt 5 niniejszego Ogłoszenia, wystawione dla podmiotów, z których zasobów finansowych Wykonawca będzie korzystał, c) oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności w związku z udostępnieniem Wykonawcy swoich zasobów (sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 9 do niniejszego Ogłoszenia). 4) W przypadku, gdy Wykonawca polega na ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej innych podmiotów - Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: a) pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na okres korzystania z niego przy wykonywaniu zamówienia (sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 10 do niniejszego Ogłoszenia), b) dokumenty, o których mowa w pkt 7.1.1 ppkt 6 niniejszego Ogłoszenia, wystawione dla podmiotów, z których ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Wykonawca będzie korzystał, c) oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności w związku z udostępnieniem Wykonawcy swoich zasobów (sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 9 do niniejszego Ogłoszenia). 2. Wniosek wykonawcy o dopuszczenie do udziału w postępowaniu sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.
III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 1. W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, a w szczególności: 1) W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunku udziału w postępowaniu polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów - Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie podmiotów udostępniających Wykonawcy swoją wiedzę i doświadczenie, zawierające zakres usług, które te podmioty zobowiązują się wykonać oraz charakter stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z podmiotem udostępniającym wiedzę i doświadczenie (sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 do niniejszego Ogłoszenia); 2) W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów - Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy osób na okres ich udziału w wykonaniu zamówienia, zawierające listę osób, które zostaną przez ten podmiot udostępnione (sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 7 do niniejszego Ogłoszenia); 3) W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach finansowych innych podmiotów - Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: a) pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji zasobów finansowych na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 8 do niniejszego Ogłoszenia), b) dokumenty, o których mowa w pkt III.4.1) pkt 4 niniejszego Ogłoszenia, wystawione dla podmiotów, z których zasobów finansowych Wykonawca będzie korzystał, c) oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności w związku z udostępnieniem Wykonawcy swoich zasobów (sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 9 do niniejszego Ogłoszenia). 4) W przypadku, gdy Wykonawca polega na ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej innych podmiotów - Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: a) pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na okres korzystania z niego przy wykonywaniu zamówienia (sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 10 do niniejszego Ogłoszenia), b) dokumenty, o których mowa w pkt III.4.1) pkt 5 niniejszego Ogłoszenia, wystawione dla podmiotów, z których ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Wykonawca będzie korzystał, c) oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności w związku z udostępnieniem Wykonawcy swoich zasobów (sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 9 do niniejszego Ogłoszenia). 2. Wniosek wykonawcy o dopuszczenie do udziału w postępowaniu sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.
IV.4.4) 2016-05-09
16.05.2016 godzina 11:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego Prowod Sp. z o. o., 46-020 Czarnowąsy,ul. Kośnego 3
30.05.2016 godzina 11:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego Prowod Sp. z o. o., 46-020 Czarnowąsy,ul. Kośnego 3

Podobne przetargi

Tytuł Data Zakończony Rozstrzygnięty Kwota Ilość ofert
Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim
2016-04-15 TAK NIE 0,00 zł 0
Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim
2016-07-25 TAK TAK 20 020 710,00 zł 4

Komentarze

comments powered by Disqus