Świadczenie na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie wraz z podległymi Rejonami, kompleksowych usług telefonicznych z telefonów stacjonarnych w zakresie abonamentów i połączeń telefonicznych w naliczaniu sekundowym oraz instalacji cyfrowych central abonenckich w podziale na 3 zadania

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-10-17
Adres specyfikacji:
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
165395
Numer ogłoszenia wyników:
151828
Data składania ofert:
2016-08-12 11:30
Data ogłoszenia wyników:
2016-10-17
Rodzaj procedury:
Przetarg Nieograniczony
Rodzaj przetargu:
Usługi
Rodzaj zamawiającego:
Administracja rządowa centralna
Data ogłoszenia wyników:
2016-10-17
Możliwość udzielenia przetargu uzupełniającego:
NIE
Zamawiający

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Mińska 25
03 -808 Warszawa.
Województwo mazowieckie.

REGON: 1751157500108

Telefon: 22 8103984
Fax: 0228190412,022323111
E-mail: **********@warszawa.gddkia.gov.pl

Treść przetargu:

Świadczenie na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie wraz z podległymi Rejonami, kompleksowych usług telefonicznych z telefonów stacjonarnych w zakresie abonamentów i połączeń telefonicznych w naliczaniu sekundowym oraz instalacji cyfrowych central abonenckich w podziale na 3 zadania
Zadanie nr 1- Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Warszawa, ul. Mińska 25,   03-808 Warszawa 
Zadanie nr 2- Rejony GDDKiA Oddział Warszawa
Zadanie nr 3- Wydział Technologii GDDKiA Oddziału w Warszawie ul. Środkowa 35, 	05-816 Opacz Kolonia
Wyniki

Część przetargu: 1 - Zadanie nr 1- Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Warszawa, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa

Wykonawca: T-MOBILE S.A.
Cena: 83 451,23 zł
Otrzymano: 6 ofert, w tym 5 oceniano, 1 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 83 451,23 zł do 251 320,45 zł (od 54.67% do 164.64% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 152 652,09 zł

Numer części: 1
Tytuł części: Zadanie nr 1- Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Warszawa, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
Treść części:

Zadanie nr 1- Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Warszawa, ul. Mińska 25,   03-808 Warszawa

Kryteria oceny wykonawców dla części: 1

Kryteria oceny wykonawców dla części: 1

Rodzaj kryterium: Cena
Wartość procentowa kryterium: 80%
Rodzaj kryterium: Czas reakcji i usunięcia awarii
Wartość procentowa kryterium: 20%
 

Część przetargu: 2 - Zadanie nr 2- Rejony GDDKiA Oddział Warszawa

Wykonawca: Telestrada S.A.
Cena: 91 826,39 zł
Otrzymano: 4 ofert, w tym 3 oceniano, 1 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 73 081,31 zł do 103 444,91 zł (od 80.21% do 113.53% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 91 117,20 zł

Numer części: 2
Tytuł części: Zadanie nr 2- Rejony GDDKiA Oddział Warszawa
Treść części:

Zadanie nr 2- Rejony GDDKiA Oddział Warszawa

Kryteria oceny wykonawców dla części: 2

Kryteria oceny wykonawców dla części: 2

Rodzaj kryterium: Cena
Wartość procentowa kryterium: 80%
Rodzaj kryterium: Czas reakcji i usunięcia awarii
Wartość procentowa kryterium: 20%
 

Część przetargu: 3 - Zadanie nr 3- Wydział Technologii GDDKiA Oddziału w Warszawie ul. Środkowa 35, 05-816 Opacz Kolonia.

Wykonawca: DID Sp. z o.o.
Cena: 29 058,34 zł
Otrzymano: 3 ofert, w tym 2 oceniano, 1 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 21 573,70 zł do 55 016,12 zł (od 57.09% do 145.59% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 37 788,70 zł

Numer części: 3
Tytuł części: Zadanie nr 3- Wydział Technologii GDDKiA Oddziału w Warszawie ul. Środkowa 35, 05-816 Opacz Kolonia.
Treść części:

Zadanie nr 3- Wydział Technologii GDDKiA Oddziału w Warszawie ul. Środkowa 35, 	05-816 Opacz Kolonia.

Kryteria oceny wykonawców dla części: 3

Kryteria oceny wykonawców dla części: 3

Rodzaj kryterium: Cena
Wartość procentowa kryterium: 80%
Rodzaj kryterium: Czas reakcji i usunięcia awarii
Wartość procentowa kryterium: 20%
 

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Rodzaj kryterium: Cena
Wartość procentowa kryterium: 80%
Rodzaj kryterium: Czas reakcji i usunięcia awarii
Wartość procentowa kryterium: 20%
 

Wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Adres www specyfikacji przetargu:

http://www.gddkia.gov.pl

Specyfikacja istotnych warunków przetargu znajduje się pod adresem:

Dostępna bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego

Warunki możliwej zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy zawartej z Wykonawcą. Zmiana umowy jest możliwa jedynie w szczególnie uzasadnionych okolicznościach i na warunkach określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wymagane zezwolenia

Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, która zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004r., Nr 171, poz.1800 ze zm.) jako działalność telekomunikacyjna będąca działalnością gospodarcza jest działalnością regulowaną i podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych

Wymagana wiedza

Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem, w wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch usług polegających na świadczeniu usługi dostępu do sieci telekomunikacyjnej oraz połączeń telefonicznych z telefonów stacjonarnych  o ilości połączeń:
- dla zadania nr  1 - minimum 5 000 minut miesięcznie każda usługa;
- dla zadania nr  2 - minimum 3 000 minut miesięcznie każda usługa
- dla zadania nr  3 - minimum 300 minut miesięcznie każda usługa;

Wymagany potencjał

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt III.4.1 niniejszego Ogłoszenia.

Wymagana umiejętności

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt III.4.1 niniejszego Ogłoszenia.

Wymagana sytuacja ekonomiczna

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt III.4.1 niniejszego Ogłoszenia.

Zmiany w przetargu:

Gdzie Data zmiany Stara treść Nowa treść
IV.4.4) 2016-08-05
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.08.2016 godzina 11:30, miejsce: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, VII piętro, pok. 713.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.08.2016 godzina 11:30, miejsce: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, VII piętro, pok. 713.
Cz.1 IV.5 2016-10-17
Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 152652,09 PLN.
Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 124107,39 PLN.
Cz.2 IV.5) 2016-10-17
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 91117,20 PLN.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 74079,02 PLN.
Cz.3 IV.5) 2016-10-17
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 37788,70 PLN.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 30722,52 PLN.

Podobne przetargi

Tytuł Data Zakończony Rozstrzygnięty Kwota Ilość ofert
świadczenie usług medycznych dla pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
2009-10-05 TAK TAK 0,00 zł 1
Dostawa sprzętu komputerowego, oraz urządzeń wielofunkcyjnych dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie w podziale na części I i II, w tym: CZĘŚĆ I - dostawa komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem (PC) 45 szt., oraz komputerów przenośnych (notebook) z oprogramowaniem 6 szt; CZĘŚĆ II - dostawa cyfrowych laserowych sieciowych urządzeń wielofunkcyjnych (kserokopiarka, drukarka, skaner, telefaks) 1 szt.
2010-09-02 TAK TAK 247 818,60 zł 3
DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie w podziale na części I i II: CZĘŚĆ I dostawa komputerów przenośnych (notebook) z oprogramowaniem. CZĘŚĆ II dostawa cyfrowych laserowych sieciowych urządzeń wielofunkcyjnych (kserokopiarka, drukarka, skaner, telefaks).
2010-11-25 TAK TAK 92 844,44 zł 3
Świadczenie usług w zakresie wzorcowania i sprawdzenia sprzętu laboratoryjnego, który jest eksploatowany w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie w Wydziale Technologii - Laboratorium Drogowym, z siedzibą w miejscowości Opacz Kolonia przy ul. Środkowej 35C - w podziale na 15 zadań.
2013-06-25 TAK TAK 34 101,75 zł 15
Świadczenie usług archiwizacyjnych dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie w podziale na 3 zadania: - Zadanie I Sukcesywna kwalifikacja i klasyfikacja dokumentacji niearchiwalnej, oraz jej przekazanie do archiwum zakładowego w siedzibie GDDKiA Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 i Opacz Kolonia ul. Środkowa 35c. - Zadanie II Sukcesywna kwalifikacja i klasyfikacja dokumentacji niearchiwalnej w siedzibach 14 Rejonów. - Zadanie III Sukcesywne niszczenie dokumentacji niearchiwalnej.
2013-12-12 TAK TAK 119 025,00 zł 7

Komentarze

comments powered by Disqus