Sukcesywna dostawa oleju napędowego dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-05-31
Adres specyfikacji:
Części:
NIE
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
89356
Numer ogłoszenia wyników:
60533
Data składania ofert:
2016-04-26 10:00
Data ogłoszenia wyników:
2016-05-31
Rodzaj procedury:
Przetarg Nieograniczony
Rodzaj przetargu:
Dostawy
Rodzaj zamawiającego:
Inny: Gminna samorządowa jednostka organizacyjna
Data ogłoszenia wyników:
2016-05-31
Możliwość udzielenia przetargu uzupełniającego:
NIE
Zamawiający

Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Szkolna 7
07 -405 Troszyn.
Województwo mazowieckie.

REGON: 55045101800000

Telefon: 29 7671040
E-mail: **********@poczta.onet.pl

Treść przetargu:

Zamawiający szacuje ,że w okresie 12 miesięcy sukcesywnie zakupi wymienione w poniższej tabeli ilości paliw.
Olej napędowy PNEN-590 litr	50 000
Podane w tabeli ilości , są to ilości maksymalne jakie zamawiający przewiduje ,że zakupi. Ilości te mogą ulec zmniejszeniu w stosunku do wielkości całego zamówienia Ewentualne zmiany ilości mogą być uwzględnione w szczególności od ilości faktycznych potrzeb.
Wobec powyższego żadnej ze stron nie przysługują roszczenia wynikłe w trakcie realizacji umowy spowodowane zmniejszeniem ilości w/w paliw
Dostawa oleju napędowego do zbiornika 5.000 l znajdującego się na terenie Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie przy ul Polnej 15.Wymaga się aby do każdej dostawy został dołączony atest jakościowy producenta charakteryzujący dostarczone paliwo, zgodnie z obowiązującymi przepisami . Za jednostkę rozliczeniową przyjmuje się litr w temperaturze + 15º C
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe Z Niziński
Cena: 178 215,32 zł
Otrzymano: 4 ofert, w tym 4 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 178 215,32 zł do 182 716,50 zł (od 104.22% do 106.85% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 171 000,00 zł

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Rodzaj kryterium: Cena
Wartość procentowa kryterium: 95%
Rodzaj kryterium: Termin płatności faktur
Wartość procentowa kryterium: 5%
 

Adres www specyfikacji przetargu:

http://www.bip.troszyn.pl

Specyfikacja istotnych warunków przetargu znajduje się pod adresem:

Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie ul.Polna 15 ,07-405 Troszyn

Warunki możliwej zmiany umowy

Zgodnie z art.144 ust 1 Pzp niedopuszczalne są zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, za wyjątkiem zmian przewidzianych przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na określonych tam warunkach .W związku z powyższym Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy .W szczególności dopuszczalne są zmiany- korzystne dla Zamawiającego 
 a) wysokości wynagrodzenia ,związana ze zmianą wysokości stawki podatku VAT
 b) oznaczenia danych Zamawiającego i/lub Wykonawcy
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy ,wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności

Wymagane zezwolenia

Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu  odbywać się będzie w/g zasady spełnia nie spełnia na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń.

Wymagana wiedza

Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu  odbywać się będzie w/g zasady spełnia nie spełnia na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń.

Wymagany potencjał

Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu  odbywać się będzie w/g zasady spełnia nie spełnia na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń.

Wymagana umiejętności

Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu  odbywać się będzie w/g zasady spełnia nie spełnia na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń.

Wymagana sytuacja ekonomiczna

Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu  odbywać się będzie w/g zasady spełnia nie spełnia na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń.

Inne wymagane dokumenty

Zaświadczenie o zgodności jakości paliwa z normą Ministerstawa Gospodarki dla oleju napędowego PN-EN 590

Podobne przetargi

Tytuł Data Zakończony Rozstrzygnięty Kwota Ilość ofert
Sukcesywna dostawa oleju napędowego dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie
2014-03-18 TAK TAK 245 292,75 zł 4
Sukcesywna dostawa oleju napędowego dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie
2015-05-06 TAK TAK 220 662,00 zł 3
Dostawa oleju napędowego dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie
2012-01-20 TAK TAK 323 982,00 zł 2
Dostawa oleju napędowego dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie
2013-02-12 TAK TAK 322 137,00 zł 5
Dostawa oleju napędowego dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie
2010-03-26 TAK TAK 309 782,40 zł 4

Komentarze

comments powered by Disqus