Sukcesywna dostawa oleju napędowego dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2015-05-26
Adres specyfikacji:
Części:
NIE
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
105152
Numer ogłoszenia wyników:
124026
Data składania ofert:
2015-05-14 10:00
Data ogłoszenia wyników:
2015-05-26
Rodzaj procedury:
Przetarg Nieograniczony
Rodzaj przetargu:
Dostawy
Rodzaj zamawiającego:
Inny: Gminna samorządowa jednostka organizacyjna
Data ogłoszenia wyników:
2015-05-26
Możliwość udzielenia przetargu uzupełniającego:
NIE
Zamawiający

Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Szkolna 7
07 -405 Troszyn.
Województwo mazowieckie.

REGON: 55045101800000

Telefon: 29 7671040
E-mail: **********@poczta.onet.pl

Treść przetargu:

Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywna dostawa oleju napędowego dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie

Zamawiający szacuje ,że w okresie 12 miesięcy sukcesywnie zakupi wymienione w poniższej tabeli ilości paliw.


Lp    	Asortyment
	                    j.m     ilość
1	Olej napędowy PNEN-590   litr	 50 000
			

Podane w tabeli ilości , są to ilości maksymalne jakie zamawiający przewiduje ,że zakupi. Ilości te mogą ulec zmniejszeniu w stosunku do wielkości całego zamówienia Ewentualne zmiany ilości mogą być uwzględnione w szczególności od ilości faktycznych potrzeb.
Wobec powyższego żadnej ze stron nie przysługują roszczenia wynikłe w trakcie realizacji umowy spowodowane zmniejszeniem ilości w/w paliw
Dostawa oleju napędowego do zbiornika 5.000 l znajdującego się na terenie Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie przy ul Polnej 15.Wymaga się aby do każdej dostawy został dołączony atest jakościowy producenta charakteryzujący dostarczone paliwo, zgodnie z obowiązującymi przepisami . Za jednostkę rozliczeniową przyjmuje się litr w temperaturze + 15º C
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: PROGRESS Sp zo.o
Cena: 220 662,00 zł
Otrzymano: 3 ofert, w tym 3 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 220 662,00 zł do 224 352,00 zł (od 111.16% do 113.02% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 198 500,00 zł

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Rodzaj kryterium: Cena
Wartość procentowa kryterium: 95%
Rodzaj kryterium: Termin płatności faktur
Wartość procentowa kryterium: 5%
 

Adres www specyfikacji przetargu:

http://www.bip.troszyn.pl.

Specyfikacja istotnych warunków przetargu znajduje się pod adresem:

Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie ul Polna 15; 07-405 Troszyn

Warunki możliwej zmiany umowy

Zgodnie z art.144 ust 1 Pzp niedopuszczalne są zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, za wyjątkiem zmian przewidzianych przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na określonych tam warunkach .W związku z powyższym Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy .W szczególności dopuszczalne są zmiany- korzystne dla Zamawiającego 
 a) wysokości wynagrodzenia ,związana ze zmianą wysokości stawki podatku VAT
 b) oznaczenia danych Zamawiającego i/lub Wykonawcy
 Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy ,wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności

Wymagane zezwolenia

Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu  odbywać się będzie w/g zasady spełnia nie spełnia na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń

Wymagana wiedza

Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu  odbywać się będzie w/g zasady spełnia nie spełnia na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń

Wymagany potencjał

Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu  odbywać się będzie w/g zasady spełnia nie spełnia na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń

Wymagana umiejętności

Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu  odbywać się będzie w/g zasady spełnia nie spełnia na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń

Wymagana sytuacja ekonomiczna

Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu  odbywać się będzie w/g zasady spełnia nie spełnia na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń

Inne wymagane dokumenty

Zaświadczenie o zgodności jakości paliwa z normą Ministerstwa Gospodarki dla oleju napędowego PN-EN 590

Podobne przetargi

Tytuł Data Zakończony Rozstrzygnięty Kwota Ilość ofert
Sukcesywna dostawa oleju napędowego dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie
2014-03-18 TAK TAK 245 292,75 zł 4
Dostawa oleju napędowego dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie
2012-01-20 TAK TAK 323 982,00 zł 2
Dostawa oleju napędowego dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie
2013-02-12 TAK TAK 322 137,00 zł 5
Sukcesywna dostawa oleju napędowego dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie
2016-04-14 TAK TAK 178 215,32 zł 4
Dostawa oleju napędowego dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie
2010-03-26 TAK TAK 309 782,40 zł 4

Komentarze

comments powered by Disqus