Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju ul. Kraszewskiego 142, 33-380 Krynica-Zdrój w terminie 12 miesięcy (w przypadku pakietu nr 2,3,4,5,6), 24 miesięcy (w przypadku pozostałych pakietów nr 7,8,9,10 ) oraz 36 m-cy w przypadku pakietu nr 1 od daty podpisania umowy.

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-08-22
Adres specyfikacji:
Części:
TAK
Adres strony www:
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
130233
Numer ogłoszenia wyników:
185439
Data składania ofert:
2016-07-20 12:00
Data ogłoszenia wyników:
2016-08-22
Rodzaj procedury:
Przetarg Nieograniczony
Rodzaj przetargu:
Dostawy
Rodzaj zamawiającego:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Data ogłoszenia wyników:
2016-08-22
Możliwość udzielenia przetargu uzupełniającego:
NIE
Zamawiający

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Kraszewskiego 142
33 -380 Krynica.
Województwo małopolskie.

REGON: 30058700000

Telefon: 18 4712807
Fax: 0184712338
E-mail: ******@szpital-krynica.pl

Treść przetargu:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do Centralnego Laboratorium Analitycznego SPZOZ - Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy - Zdroju według 10 pakietów zgodnie z asortymentem i ilościami opisanymi w załączniku nr 3 do niniejszej specyfikacji oraz zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. 

Zamówienie składa się z 10 części (pakietów).

Pakiet nr 1 -  na dzierżawę dwóch analizatorów hematologicznych: 5 diff z możliwością oznaczania retikulocytów oraz płynów z jam ciała, oraz drugiego analizatora stanowiącego back-up . Czas trwania umowy 36 m-cy

Pakiet nr 2 - na sukcesywna dostawę odczynników do dzierżawionego analizatora Cobas e411 firmy Roche. Czas trwania umowy 12 miesięcy  

Pakiet nr 3 -  na sukcesywna dostawę odczynników do dzierżawionego analizatora VIDAS III firmy Biomerieux .Czas trwania umowy 12 miesięcy

Pakiet nr 4 - na sukcesywna dostawę odczynników do dzierżawionego analizatoraIntegra 400+ firmy Roche. Czas trwania umowy 12 miesięcy

Pakiet nr 5 -na sukcesywna dostawę systemu służącego do zagęszczania kału (modyfikacja metody sedymentacyjnej) . Czas trwania umowy 12 miesięcy

Pakiet nr 6 -  na sukcesywna dostawę zestawek próbek kontrolnych do codziennej kontroli odczynników diagnostycznych i krwinek wzorcowych do układu ABO i RhD . Czas trwania umowy 12 miesięcy

Pakiet nr 7 - na sukcesywna dostawę podłóż do hodowli  - czas trwania umowy 24 miesiące

Pakiet nr 8 -  na sukcesywna krążków do wykonywania antybiogramów - czas trwania umowy 24 miesiące

Pakiet nr 9 - na sukcesywna dostawę pasków do oznaczania lekooporności i wartości MIC - czas trwania umowy 24 miesiące
Tabela nr 1

Pakiet nr 10 - na sukcesywna dostawę szczepów wzorcowych - czas trwania umowy 24 miesiące
Wyniki

Część przetargu: 1 - Pakiet nr 1

Wykonawca: SYSMEX POLSKA SP. Z O.O.
Cena: 202 845,60 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 202 845,60 zł do 202 845,60 zł (od 101.26% do 101.26% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 200 330,00 zł

Część przetargu: 2 - PAKIET NR 2

Wykonawca: ROCHE DIAGNOSTICS POLSKA SP. Z O.O.
Cena: 8 615,16 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 8 615,16 zł do 8 615,16 zł (od 92.26% do 92.26% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 9 338,00 zł

Część przetargu: 5 - PAKIET NR 5

Wykonawca: PZ CORMAY S.A.
Cena: 9 072,00 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 9 072,00 zł do 9 072,00 zł (od 56.7% do 56.7% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 16 000,00 zł

Część przetargu: 7 - PAKIET NR 7

Wykonawca: BIOCORP POLSKA SP. Z O.O.
Cena: 40 008,06 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 40 008,06 zł do 40 008,06 zł (od 121.41% do 121.41% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 32 954,00 zł

Część przetargu: 8 - PAKIET NR 8

Wykonawca: BIOMAXIMA S.A.
Cena: 6 684,77 zł
Otrzymano: 2 ofert, w tym 2 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 6 684,77 zł do 7 560,44 zł (od 102.14% do 115.52% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 6 544,80 zł

Część przetargu: 9 - PAKIET NR 9

Wykonawca: BIOMAXIMA S.A.
Cena: 1 782,00 zł
Otrzymano: 2 ofert, w tym 2 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 1 782,00 zł do 2 138,40 zł (od 93.1% do 111.72% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 1 914,00 zł

Część przetargu: 10 - PAKIET NR 10

Wykonawca: DIAG-MED
Cena: 1 952,97 zł
Otrzymano: 2 ofert, w tym 2 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 1 952,97 zł do 2 138,40 zł (od 101.09% do 110.68% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 1 932,00 zł

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Rodzaj kryterium: Cena
Wartość procentowa kryterium: 97%
Rodzaj kryterium: Termin dostawy w trybie pilnym
Wartość procentowa kryterium: 3%
 

Wadium:

Nie dotyczy.

Adres www specyfikacji przetargu:

http://www.szpital-krynica.pl

Specyfikacja istotnych warunków przetargu znajduje się pod adresem:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - 
Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy - Zdroju 
33-380 Krynica, ul. Kraszewskiego 142 
budynek administracji, pokój 108

Warunki możliwej zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany umowy jeżeli zachodzą okoliczności:
a) zmiany numeru katalogowego produktu.
b) zmiany nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów.
c) zmiany przedmiotowe - produkt zamienny, równoważny.
d) zmiany liczby opakowań.
e) wymiany/ uzupełnienia elementów składowych aparatury.
f) w przypadku zmiany przepisów dot. stawki podatku VAT .
g) przedłużenia terminu obowiązywania umowy jeśli nie zostanie wykupiony cały asortyment objęty tą umową przy nie zmienionych cenach jednostkowych.

Warunki zmian określonych w powyższym punkcie są następujące:
a) wprowadzony zostanie do sprzedaży przez wykonawcę produkt zmodyfikowany/ udoskonalony.
b) wystąpi przejściowy brak produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową przy nie zmienionej cenie jednostkowej netto.
c) zmieni się liczba badań objętych zapotrzebowaniem Zamawiającego.
d) nastąpi zmiana organizacji pracy Laboratorium Zamawiającego.
e) zaistnieje konieczność wymiany/ uzupełnienia elementów składowych aparatury w związku z postępem technologicznym.
Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.
Ponadto Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w umowie w przypadku:
a) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art.2 ust.3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
b) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki    składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

Wymagane zezwolenia

W zakresie tego warunku zamawiający nie precyzuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku Wykonawca przedłoży jedynie oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia

Wymagana wiedza

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, Wykonawca wykonał co najmniej jedną dostawę odpowiadającą swoich charakterem przedmiotowi zamówienia wraz z dowodem* potwierdzającym, że dostawy te zostały wykonane należycie.(zał. Nr 6 do SIWZ)
* Dowodami, o których mowa powyżej,  są:
1) poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania oferty 
2) oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnych charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt. 1).

Wymagany potencjał

W zakresie tego warunku zamawiający nie precyzuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku Wykonawca przedłoży jedynie oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia

Wymagana umiejętności

W zakresie tego warunku zamawiający nie precyzuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku Wykonawca przedłoży jedynie oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia

Wymagana sytuacja ekonomiczna

W zakresie tego warunku zamawiający nie precyzuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku Wykonawca przedłoży jedynie oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia

Komentarze

comments powered by Disqus