Sporządzenie wyceny nieruchomości, w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, przysługującego: - PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym, - EKOLOGISTYKA Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym, - PCC CONSUMER PRODUCTS KOSMET Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym, - PCC AUTOCHEM Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym, - PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym, - PCC INTERMODAL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym, - PCC MCAA Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-09-15
Adres specyfikacji:
Części:
NIE
Adres strony www:
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
164743
Numer ogłoszenia wyników:
146382
Data składania ofert:
2016-08-09 12:00
Data ogłoszenia wyników:
2016-09-15
Rodzaj procedury:
Przetarg Nieograniczony
Rodzaj przetargu:
Usługi
Rodzaj zamawiającego:
Administracja samorządowa
Data ogłoszenia wyników:
2016-09-15
Możliwość udzielenia przetargu uzupełniającego:
NIE
Zamawiający

Starostwo Powiatowe w Wołowie Wołów

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

pl. Piastowski 2
56 -100 Wołów.
Województwo dolnośląskie.

REGON: 93195035300000

Telefon: 71 3805901
Fax: 0713805900
E-mail: **********@powiatwolowski.pl

CPV

Treść przetargu:

Sporządzenie wyceny nieruchomości, w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, przysługującego:
- PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym, 
- EKOLOGISTYKA Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym,
- PCC CONSUMER PRODUCTS KOSMET Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym,
- PCC AUTOCHEM Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym,
- PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym,
- PCC INTERMODAL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym,
- PCC MCAA Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym

Zakres prac:
W ramach niniejszego zamówienia:
1) Przed przystąpieniem do sporządzenia operatów szacunkowych Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia opinii w zakresie poniesionych nakładów przez użytkownika wieczystego stosownie do art. 77 ust.4-6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomości (tekst jednolity; Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) w rozbiciu na poszczególne nieruchomości z uwzględnieniem art. 49 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.).
Zamawiający dysponuje jedynie opisem poniesionych nakładów (załącznik nr 2) przez użytkownika wieczystego PCC Rokita S.A., które podlegają weryfikacji przez Wykonawcę. W przypadku pozostałych podmiotów Wykonawca pozyska informację o poniesionych nakładach i sporządzi stosowną opinię w tej sprawie. W sytuacji wniesienia wniosków przez użytkownika wieczystego o zaliczenie poniesionych nakładów w toku realizacji umowy Wykonawca będzie zobligowany do analizy i uwzględnienia wniosku w sporządzonej opinii.
2) Opinia, o której mowa w pkt 1 powinna uwzględniać opis nakładu poniesionego na nieruchomość gruntową oraz uzasadnienie dlaczego dany rodzaj nakładu powinien zostać uwzględniony lub odrzucony przez Starostę przy określaniu opłat z tytułu użyłkowania wieczystego gruntu. Potwierdzenie realizacji nakładu powinno być potwierdzone dokumentacją techniczną tj. pozwoleniem na budowę oraz decyzją (ew. pismo) zezwalającą na użytkowanie, dokumentacją finansową, protokołem odbioru końcowego + potwierdzeniem dokonania zapłaty oraz protokołem oględzin wraz z dokumentacją fotograficzną. 
3) Przed przystąpieniem do wyceny nieruchomości Wykonawca jest zobligowany do przedłożenia opinii w zakresie poniesionych nakładów Zamawiającemu celem zatwierdzenia.
4) Wykonawca uwzględni, iż przy sporządzeniu opinii wymagana jest specjalistyczna wiedza z zakresu budownictwa oraz specyfiki wykonywanych prac budowlanych na rzecz Inwestora.
5) W przypadku zmian w stanie prawnym nieruchomości tj. w księgach wiecznych (m. in. założenia nowych ksiąg wieczystych), w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz faktycznym tj. w bazie danych ewidencji gruntów i budynków w trakcie trwania umowy - Wykonawca jest zobligowany do uwzględniania powstałych zmian. 
7) Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia tj. sporządzania wyceny prawa własności nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym PCC Rokita S.A., dla której Sąd Rejonowy w Wołowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1L/00026180/4 tj. nie uwzględni w ww. wycenie działki nr 46/12 AM 1 o pow. 0,3392 ha, położonej w Brzegu Dolnym przy ul. H. Sienkiewicza, ponieważ stała się ona własnością Województwa Dolnośląskiego, które nie ujawniło dotychczas swojego prawa własności do ww. działki.
8) Wykonawca na swój koszt pozyskuje wszelkie niezbędne informacje oraz dokumenty do sporządzenia operatów szacunkowych.
 9) Zamawiający udostępni Wykonawcy do wglądu odpisy z ksiąg wieczystych oraz informację z rejestru gruntów według stanu na lipiec 2016 r., oraz dokumentację architektoniczno-budowlaną będącą w posiadaniu Starosty. 
10) Integralną częścią operatów szacunkowych jest protokół z przeprowadzonych oględzin nieruchomości podlegających wycenie wraz z dokumentacją fotograficzną.
11) Wykonawca zobowiązuje się do udzielania wyjaśnień w formie pisemnych odpowiedzi w zakresie wniesionych zastrzeżeń do sporządzonych wycen nieruchomości oraz opinii na każdym etapie postępowania aktualizującego, w terminie 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia przez Zamawiającego. 
12) Wykonawca zobowiązuje się składać ustne i pisemne wyjaśnienia, oraz występować w imieniu Zamawiającego, w ewentualnych postępowaniach związanych z przedmiotem zamówienia przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym, sądem powszechnym i innymi organami, po uprzednim pisemnym upoważnieniu udzielonym przez Zamawiającego.
13) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w myśl art. 156 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) po upływie 12 miesięcy od daty sporządzenia operatu szacunkowego oceny jego aktualności i umieszczenia stosownej klauzuli w operacie szacunkowym. Natomiast w przypadku braku możliwości potwierdzenia aktualności sporządzonego operatu szacunkowego Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania nowej wyceny nieruchomości.
14) W przypadku, gdy w toku postępowania odwoławczego oraz w trybach skargowych zostaną stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości w sporządzonym operacie szacunkowym, po upływie terminu, o którym mowa w art. 156 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity; Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) zobowiązuje się Wykonawcę do sporządzenia nowej wyceny nieruchomości z uwzględnieniem wskazanych uwag.
15) Wykonawca oświadczy, iż w przypadku, gdy Zamawiający wystąpi na podstawie art. 157 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) do organizacji zawodowej rzeczoznawców majątkowych o dokonanie oceny prawidłowości sporządzonych operatów szacunkowych i uzyska negatywną opinię, wówczas koszty sporządzenia ww. opinii ponosił będzie Wykonawca. 

 Szczegółowy opis:
został zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: Grupa Konsultingowa DEFIN Sp. z o.o.
Cena: 98 400,00 zł
Otrzymano: 2 ofert, w tym 1 oceniano, 1 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 61 500,00 zł do 98 400,00 zł (od 75.65% do 121.03% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 81 300,81 zł

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Rodzaj kryterium: Cena
Wartość procentowa kryterium: 96%
Rodzaj kryterium: Termin wykonania
Wartość procentowa kryterium: 4%
 

Wadium:

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Adres www specyfikacji przetargu:

http://bip.powiatwolowski.pl/

Specyfikacja istotnych warunków przetargu znajduje się pod adresem:

Starostwo Powiatowe w Wołowie pl. Piastowski 2 56 - 100 Wołów.

Warunki możliwej zmiany umowy

Postanowienia umowy zawarto w: 
- wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 8 do SIWZ

Wymagane zezwolenia

- działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. 
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 Prawo zamówień publicznych (złożonego przez Wykonawcę zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do SIWZ),

Wymagana wiedza

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie sporządził co najmniej jeden operat szacunkowy wyceny nieruchomości, z uwzględnieniem nakładów, o których mowa w art. 77 ust. 4-6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, dla których ustalona wartość przekracza 50 tysięcy zł netto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). 
Dowodami, o których mowa jest oświadczenie Wykonawcy potwierdzone wyciągiem z operatu szacunkowego.

Wymagany potencjał

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 Prawo zamówień publicznych (złożonego przez Wykonawcę zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do SIWZ),

Wymagana umiejętności

Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę osób zdolnych do wykonania zamówienia, z których co najmniej jedna posiada uprawnienia z zakresu szacowania nieruchomości.
W tym celu Wykonawca złoży wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ.

Wymagana sytuacja ekonomiczna

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 Prawo zamówień publicznych (złożonego przez Wykonawcę zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do SIWZ).

Podobne przetargi

Tytuł Data Zakończony Rozstrzygnięty Kwota Ilość ofert
Sporządzenie wyceny nieruchomości, w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, przysługującego: - PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym, - EKOLOGISTYKA Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym, - PCC CONSUMER PRODUCTS KOSMET Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym, - PCC AUTOCHEM Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym, - PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym, - PCC INTERMODAL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym, - PCC MCAA Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym
2016-07-15 TAK NIE 0,00 zł 0
Sporządzenie wyceny nieruchomości w celu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego przysługującego: - PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym, - EKOLOGISTYCE Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym
2016-04-11 TAK NIE 0,00 zł 0
Wykonywanie 26 operatów szacunkowych na potrzeby aktualizacji opłat rocznych w 2011 roku z tytułu użytkowania wieczystego gruntów położonych na obszarze powiatu wołowskiego stanowiących własność Skarbu Państwa
2011-07-29 TAK NIE 0,00 zł 0
Wykonanie na rzecz zamawiającego wyceny wartości nieruchomości i sporządzenie operatów szacunkowych w celu realizacji zadań Starosty z zakresu zadań administracji rządowej
2009-03-20 TAK TAK 2 798,00 zł 1
Wykonanie na rzecz zamawiającego wyceny wartości nieruchomości i sporządzenie operatów szacunkowych w celu realizacji zadań Zarządu Powiatu Wołowskiego z zakresu zadań administracji samorządowej
2009-03-20 TAK NIE 0,00 zł 0

Komentarze

comments powered by Disqus