Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości gruntowych nr: 2664/362 (KW KA1M/00071229/3), 2628/360 (KW KA1M/00077405/3), 2666/183 (KWKA1M/00077678/7) zajętych przez powierzchniowe wody płynące cieku Ornontowickiego - wł. Gmina Ornontowice

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-08-30
Adres specyfikacji:
Części:
NIE
Adres strony www:
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
163961
Numer ogłoszenia wyników:
191041
Data składania ofert:
2016-08-08 10:00
Data ogłoszenia wyników:
2016-08-30
Rodzaj procedury:
Przetarg Nieograniczony
Rodzaj przetargu:
Usługi
Rodzaj zamawiającego:
Inny: samorządowa jednostka organizacyjna
Data ogłoszenia wyników:
2016-08-30
Możliwość udzielenia przetargu uzupełniającego:
NIE
Zamawiający

Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Katowice

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Sokolska 65
40 -087 Katowice.
Województwo śląskie.


Telefon: 32 2583076
Fax: 322582743
E-mail: ***********@szmiuw.pl

Treść przetargu:

Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości gruntowych nr: 2664/362 (KW KA1M/00071229/3), 2628/360 (KW KA1M/00077405/3), 2666/183 (KWKA1M/00077678/7) zajętych przez powierzchniowe wody płynące cieku Ornontowickiego - wł. Gmina Ornontowice
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: Budoserwis Z.U.H. Sp. z o.o.
Cena: 1 353,00 zł
Otrzymano: 2 ofert, w tym 2 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 1 353,00 zł do 1 845,00 zł (od 112.75% do 153.75% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 1 200,00 zł

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Rodzaj kryterium: Cena
Wartość procentowa kryterium: 90%
Rodzaj kryterium: termin wykonania
Wartość procentowa kryterium: 10%
 

Adres www specyfikacji przetargu:

http://www.szmiuw.pl

Specyfikacja istotnych warunków przetargu znajduje się pod adresem:

Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
40-087 Katowice, ul. Sokolska 65

Warunki możliwej zmiany umowy

- cena ryczałtowa określona w ofercie zostaje ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianie, nie dotyczy to ustawowej zmiany podatku VAT.
- Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie wykonania całości zamówienia innemu Wykonawcy; natomiast powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy wymaga uzyskania jego zgody na piśmie,
- Wykonawca jaką część (zakres) zamówienia powierza podwykonawcy musi wskazać w składanej ofercie w formularzu ofertowym;

Wymagana wiedza

Zamawiający uzna warunek za spełniony o ile wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, opracował:
- min. 1 zadanie polegające na opracowaniu operatów szacunkowych określających wartość 1m2 nieruchomości zajętych pod korytem cieku lub obwałowaniami
     
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączy dowody czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Wymagana umiejętności

Zamawiający  dokona oceny spełnienia ww. warunku formułą  spełnia / nie spełnia na podstawie oświadczenia wykonawcy zgodnie z art. 22.ust.1 pkt.3 ustawy Pzp oraz dokumentów wymienionych w pkt. VI. A) ppkt. 2 i 3 siwz załączonych do oferty.	

Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje, niezbędne do wykonania prac objętych zamówieniem

Podobne przetargi

Tytuł Data Zakończony Rozstrzygnięty Kwota Ilość ofert
Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości gruntowych nr: 1274/1; 1307/6; 1393/1; 1390/1; 1389/1; 1275/1; 1391; 1407/2; 1406/3; 1296; 1390/2; 1406/4; 1273/4; 2708/1; 2647/173 obr. Zabrzeg, gm. Czechowice-Dziedzice zajęte pod wał przeciwpowodziowy rzeki Wisły w Zabrzegu
2016-04-26 TAK TAK 2 269,35 zł 4
Budowa, nadbudowa i przebudowa obustronnych obwałowań przeciwpowodziowych wraz z odbudową cieku Goławieckiego, od ujścia (do rz. Wisły) do ul. Wawelskiej w m. Bieruń, Nowy, gm. Bieruń sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości gruntowych
2016-07-25 TAK TAK 2 177,10 zł 3
Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości gruntowych zajętych przez wody powierzchniowe wody płynące na terenie Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach - BT Gliwice przeznaczonych do wykupu na rzecz Skarbu Państwa
2014-10-17 TAK TAK 5 658,00 zł 3
Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości gruntowych zajętych przez wody powierzchniowe płynące, zbiornik przeciwpowodziowy oraz przez wały przeciwpowodziowe na terenie działania Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach Biuro Terenowe Racibórz.
2015-03-05 TAK TAK 9 832,62 zł 25
Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości gruntowych zajętych przez wody powierzchniowe płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe na terenie działania Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach Biuro Terenowe Pszczyna
2015-03-16 TAK TAK 2 337,00 zł 9

Komentarze

comments powered by Disqus