SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNO-PRAWNEJ

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-08-10
Adres specyfikacji:
Części:
NIE
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
160019
Numer ogłoszenia wyników:
178013
Data składania ofert:
2016-08-04 10:30
Data ogłoszenia wyników:
2016-08-10
Rodzaj procedury:
Przetarg Nieograniczony
Rodzaj przetargu:
Usługi
Rodzaj zamawiającego:
Administracja samorządowa
Data ogłoszenia wyników:
2016-08-10
Możliwość udzielenia przetargu uzupełniającego:
NIE
Zamawiający

Powiat Lubelski

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Spokojna 9
20 -074 Lublin.
Województwo lubelskie.

REGON: 43102929200000

Telefon: 81 5326009
Fax: 0815347373
E-mail: *.******@powiat.lublin.pl

CPV

Treść przetargu:

Przedmiot zamówienia:	sporządzenie, z uwzględnieniem istniejącej ewidencji gruntów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z późn. zm.), dokumentacji geodezyjno-prawnej obejmującej aktualizację ewidencji gruntów obrębu Matczyn polegającą           na wykazaniu w części opisowej i graficznej operatu ewidencji gruntów działki (bez oznaczenia) sąsiadującej z działkami nr 418/2, 419/2, 420/2 i 421/2.
	Wykonanie powyższej dokumentacji niezbędne jest do ujawnienia w operacie ewidencji gruntów i budynków brakującej działki. 
	Niniejszą dokumentację geodezyjno-prawną należy opracować w dwóch egzemplarzach.
Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
a) zgłoszenie pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej              i Kartograficznej w Lublinie,
b) zebranie i analiza materiałów źródłowych,
c) badanie ksiąg wieczystych działek przyległych do działki będącej przedmiotem zamówienia,
d) protokólarne ustalenie granic nowopowstałej działki, obliczenie jej powierzchni, sporządzenie wykazu zmian danych ewidencyjnych,
e) zaewidencjonowanie w PODGiK w Lublinie powstałych dokumentów w postaci operatu.

Termin wykonania zamówienia: w przedziale od 30 dni do 60 dni od dnia podpisania umowy
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: Usługi geodezyjne Eryk Sidor,
Cena: 3 500,00 zł
Otrzymano: 2 ofert, w tym 2 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 3 490,00 zł do 3 500,00 zł (od 99.71% do 100% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 3 500,00 zł

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Rodzaj kryterium: Cena
Wartość procentowa kryterium: 90%
Rodzaj kryterium: Termin wykonania zamówienia wyrażony w dniach (nie może być krótszy niż 30 dni i dłuższy niż 60 dni licząc od daty podpisania umowy)
Wartość procentowa kryterium: 10%
 

Adres www specyfikacji przetargu:

http://splublin.bip.lubelskie.pl.

Specyfikacja istotnych warunków przetargu znajduje się pod adresem:

Starostwo Powiatowe w Lublinie ul. Spokojna 9 budynek A, 20-074 Lublin

Warunki możliwej zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień umowy w zakresie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia z uwagi na wynikłą w trakcie realizacji zamówienia konieczność uzyskania decyzji administracyjnych bądź innych dokumentów wymaganych prawem, której nie można było przewidzieć w dacie podpisania umowy.

Wymagane zezwolenia

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełniania Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia ww. warunek winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców lub wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na zasadzie spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy opisanego w punkcie III.4.1) niniejszego ogłoszenia.

Wymagana wiedza

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełniania Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia ww. warunek winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców lub wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na zasadzie spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy opisanego w punkcie III.4.1) niniejszego ogłoszenia.

Wymagany potencjał

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełniania Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia ww. warunek winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców lub wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na zasadzie spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy opisanego w punkcie III.4.1) niniejszego ogłoszenia.

Wymagana umiejętności

Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca winien wykazać dysponowanie osobą posiadającą uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii wydane zgodnie z odnośnymi przepisami obowiązującymi w miejscu zamieszkania lub siedziby (w Polsce: nadane przez Głównego Geodetę Kraju w zakresie określonym w art. 43 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. -Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. z 2015 r., nr 193, poz. 520 ze zm.), tj. rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia ww. warunek winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców lub wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na zasadzie spełnia-nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach opisanych w punkcie III.4.1) niniejszego ogłoszenia.

Wymagana sytuacja ekonomiczna

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełniania Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia ww. warunek winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców lub wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na zasadzie spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy opisanego w punkcie III.4.1) niniejszego ogłoszenia.

Komentarze

comments powered by Disqus