Rzeka Śląska Ochla w km 24+300 - 40+145, gm. Świdnica, m. Zielona Góra

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-09-16
Części:
NIE
Adres strony www:
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
154265
Numer ogłoszenia wyników:
146414
Data składania ofert:
2016-08-03 10:00
Data ogłoszenia wyników:
2016-09-16
Rodzaj procedury:
Przetarg Nieograniczony
Rodzaj przetargu:
Usługi
Rodzaj zamawiającego:
Inny: Jednostka samorządowa nieposiadająca osobowości prawnej
Data ogłoszenia wyników:
2016-09-16
Możliwość udzielenia przetargu uzupełniającego:
NIE
Zamawiający

Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze Oddział w Gorzowie Wielkopolskim

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Myśliborska 52
66 -400 Gorzów Wielkopolski.
Województwo lubuskie.

REGON: 97077954100000

Telefon: 95 7285931
Fax: 0957285931
E-mail: **********.***@lzmiuw.i.win.pl

CPV

77.31.00.00: Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Szukaj przetargów 77.31.00.00 Wyszukaj przetargi 77.31.00.00 w mieście Gorzów Wielkopolski

Treść przetargu:

Przedmiotem zamówienia jest konserwacja cieku naturalnego o nazwie Rzeka Śląska Ochla w km 24+300 - 40+145, gm. Świdnica, m. Zielona Góra. Roboty będą polegały w szczególności na: wykoszeniu z wygrabieniem porostów gęstych twardych ze skarp, ścinaniu krzaków gęstych wraz ze zrębkowaniem pozostałości, częściowym wydobyciu roślin korzeniących się w dnie, częściowym mechanicznym odmuleniu, usuwaniu zatorów. Szczegółowe określenie zakresu i ilości robót zawarte jest w przedmiarze robót
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: Zakład Gospodarczy GKS FADOM
Cena: 87 341,94 zł
Otrzymano: 4 ofert, w tym 4 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 87 341,94 zł do 156 609,29 zł (od 67.89% do 121.73% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 128 652,92 zł

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Rodzaj kryterium: Cena
Wartość procentowa kryterium: 90%
Rodzaj kryterium: Gwarancja
Wartość procentowa kryterium: 10%
 

Wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Adres www specyfikacji przetargu:

http://bip.wrota.lubuskie.pl/lzmiuw/

Specyfikacja istotnych warunków przetargu znajduje się pod adresem:

Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze, ul. Ptasia 2B, 65-514 Zielona Góra

Warunki możliwej zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie: a) terminu realizacji całości lub części zamówienia - w przypadku: - udzielenia w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych, związanych z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jego realizacji (powodujących konieczność jego wydłużenia): - wystąpienia zdarzeń lub okoliczności uniemożliwiających wykonanie robót bądź w znaczny sposób je spowalniających, tj.: klęski żywiołowe (np. powódź, pożar, huragan), niesprzyjające warunki atmosferyczne (np. długotrwałe opady deszczu lub śniegu, mróz), nieprzewidywalne pogorszenie warunków terenowych (np. uwodnienie gruntu, zalegające w gruncie przeszkody); - zmiany planu finansowego Zamawiającego dotyczącego środków finansowych, przeznaczonych na realizację przedmiotu umowy; - konieczności wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz; - konieczności wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych (np. nadzoru budowlanego); - wykonania przewidzianych umową robót przed terminem umownym; - wystąpienia innych zdarzeń obiektywnie niezależnych od stron umowy, które zasadniczo utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których strony przy dołożeniu należytej staranności nie mogły przewidzieć, zapobiec im ani ich przezwyciężyć; b) ograniczenia zakresu prac wynikającego z braku środków finansowych Zamawiającego; c) zmiany zakresu robót realizowanego przez podwykonawców; d) zmiany danych podmiotowych Zamawiającego lub Wykonawcy; e) zmiany osób sprawujących bezpośredni nadzór nad realizacją przedmiotu zamówienia ze strony Wykonawcy lub Zamawiającego

Wymagana wiedza

Wykonawcy spełnią warunek jeżeli wykażą, że zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -    w tym okresie - roboty konserwacyjno-remontowe na rzekach lub kanałach o łącznej długości minimum 50 km

Podobne przetargi

Tytuł Data Zakończony Rozstrzygnięty Kwota Ilość ofert
Rzeka Śląska Ochla w km 1+000- 4+800, gm. Otyń
2013-09-16 TAK TAK 55 056,65 zł 4
Rzeka Czarna Struga w km 24+300 - 33+000, gm. Nowogród Bobrzański
2015-07-10 TAK TAK 58 210,39 zł 4
Rzeka Śląska Ochla w km 16+440 - 28+000, m. Zielona Góra
2015-09-17 TAK TAK 46 852,31 zł 1
Rz. Śląska Ochla w km 4+800 - 10+800, 11+170- 16+440 tj. 11,580 km
2012-09-25 TAK TAK 110 659,30 zł 5
Śląska Ochla w km 1+000- 16+440, gm. Otyń
2014-08-19 TAK TAK 130 805,97 zł 5

Komentarze

comments powered by Disqus