Rozbudowa Żłobka Samorządowego w Troszynie

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2015-10-02
Adres specyfikacji:
Części:
NIE
Adres strony www:
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
232246
Numer ogłoszenia wyników:
259414
Data składania ofert:
2015-09-22 10:00
Data ogłoszenia wyników:
2015-10-02
Rodzaj procedury:
Przetarg Nieograniczony
Rodzaj przetargu:
Roboty budowlane
Rodzaj zamawiającego:
Administracja samorządowa
Data ogłoszenia wyników:
2015-10-02
Możliwość udzielenia przetargu uzupełniającego:
NIE
Zamawiający

Urząd Gminy w Troszynie

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Słowackiego 13
07 -405 Troszyn.
Województwo mazowieckie.

REGON: 55054500000

Telefon: 29 7671053
Fax: 0297671053
E-mail: ************@interia.pl

Treść przetargu:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa Żłobka Samorządowego w Troszynie. Zakres zamówienia: W ramach zadania zostaną w szczególności wykonane następujące prace budowlane: 1)Roboty rozbiórkowe i uzupełniające w istniejącym budynku, 2)Roboty ziemne, 3)Roboty betonowe w tym: -wykonanie deskowania dla elementów żelbetowych i betonowych, -ławy, stopy, podkłady, schody, wieńce, podciągi, stropy, nadproża i słupy żelbetowe, 4)Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali, 5)Murowanie ścian działowych, zewnętrznych i wewnętrznych konstrukcyjnych, 6)Murowanie kominów i przewodów wentylacyjnych, 7)Izolacje przeciwwilgociowe i cieplne, 8)Posadzki, 9)Tynki i okładziny wewnętrzne i zewnętrzne, 10)Roboty malarskie, 11)Dach, poprzez wykonanie: -konstrukcji drewnianej, -izolacji dachu, -pokrycia z blachodachówki powlekanej, -obróbek blacharskich kominów, kołnierzy dachowych, włazu, parapetów okiennych zewnętrznych oraz rynny i rury spustowe, blachą stalową ocynkowaną, -podbitki, 12)Roboty wykończeniowe zewnętrzne obejmujące wykonanie: -izolację ław i stóp fundamentowych, -ocieplenie ścian fundamentowych, -ocieplenie ścian zewnętrznych, -okładziny, -obróbki blacharskie, 13)Montaż balustrad wewnętrznych i zewnętrznych, 14)Montaż stolarki okiennej oraz podokienników zewnętrznych i wewnętrznych, 15)Montaż drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, 16)Instalacje elektryczne, 17)Instalacje sanitarne i grzewcze (c.o.)
18)Inne istotne informacje 
 UWAGA: 
Załączona dokumentacja projektowa zawiera wykonanie zagospodarowania terenu pkt I.2. oraz dostawę i montaż wyposażenia pkt II.7 , które nie są objęte przedmiotem niniejszego zamówienia i nie należy ich wyceniać. Wyłączenie nie obejmuje punktu I.2.9) dokumentacji projektowej .
Zamawiający zmienia rodzaj nawierzchni w pomieszczeniach, w których w dokumentacji występuje podłoga z deszczułek na elastyczną wykładzinę obiektową wielowarstwową z przezroczystą warstwą użytkową, odporną na działanie mikroorganizmów (bakterii i grzybów), antypoślizgowość klasy R10, klasa ścieralności T, zabezpieczona poliuretanem PUR, trudnopalność Bfl-s1, grubość całkowita 2mm, typu Novoflor Extra lub równoważna. Kolor ciepły - do uzgodnienia z Inwestorem. Przed ułożeniem wykładziny należy wykonać masę samopoziomującą gr. 3 mm. Zastosowana nawierzchnia musi spełniać wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klubik dziecięcy( Dz. U. 2014 poz. 925), oraz posiadać atest lub certyfikat zgodności. Wyżej wymienione zmiany są nieistotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego. 
Szczegółowy zakres robót do wykonania ujęty jest w:
1)Rozdziale III niniejszej SIWZ,
2)Dokumentacji projektowej [z wyłączeniem zagospodarowania terenu pkt I.2 dokumentacji projektowej oraz dostawy i montażu wyposażenia - pkt II.7 dokumentacji projektowej. Wyłączenie nie obejmuje punktu I.2.9) dokumentacji projektowej. Ponadto należy  uwzględnić zmianę rodzaju nawierzchni w pomieszczeniach zgodnie z zapisem zawartym w  pkt 3.1.1.18) SIWZ] (Załącznik Nr 9 do SIWZ);   
3)Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (Załącznik Nr 10 do SIWZ)  
4)Przedmiarze robót (Załącznik Nr 11 do SIWZ), który ma charakter poglądowy          i pomocniczy, zawiera zakres rzeczowy niezbędny do sporządzenia kosztorysu ofertowego.
Wykonawca winien uwzględnić w wycenie wszystkie elementy zawarte w dokumentacji projektowej [z uwzględnieniem zmiany rodzaju nawierzchni w pomieszczeniach zgodnie z zapisem zawartym w  pkt 3.1.1.18) SIWZ, z wyłączeniem: zagospodarowania terenu - pkt I.2 dokumentacji projektowej oraz dostawy i montażu wyposażenia- pkt II.7 dokumentacji projektowej. Wyłączenie nie obejmuje punktu I.2.9) dokumentacji projektowej.] - w przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją, a dokumentami pomocniczymi (tj. przedmiarem robót) - przesądzają zapisy dokumentacji projektowej.
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: KOLBUD Spółka jawna Waldemar i Bogumiła Skrodzcy
Cena: 1 174 892,08 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 1 174 892,08 zł do 1 174 892,08 zł (od 152.12% do 152.12% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 772 357,72 zł

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Rodzaj kryterium: Cena
Wartość procentowa kryterium: 95%
Rodzaj kryterium: Okres gwarancji
Wartość procentowa kryterium: 5%
 

Wadium:

Informacje ogólne. 1) Zamawiający żąda wniesienia wadium. 2) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3) Okres ważności wadium winien obejmować cały okres związania ofertą. Wysokość wadium wynosi: 20 000,00 zł słownie: dwadzieścia tysięcy złotych, Forma wadium: 1) Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: a) pieniądzu; b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, ze zm.). 2) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: 42 8915 0003 0010 0003 2000 0250. Na poleceniu przelewu należy zaznaczyć, jakiego przetargu dotyczy wadium. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. Zaleca się załączyć do oferty kserokopię dowodu przelewu potwierdzającego wniesienie wadium 3) W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy w Troszynie, ul. Słowackiego 13, 07-405 Troszyn w sekretariacie, a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty. 4) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na rachunku bankowym. 5) W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń, gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych, poręczenie lub gwarancja powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji, d) termin ważności gwarancji, e) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca nie wywiązał się ze zobowiązań wynikających z warunków określonych w art. 46 ust. 4a, oraz z art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.). Zwrot wadium: 1) Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania. 2)Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 4) Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Ponowne wniesienie wadium: Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8.4.1), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wówczas wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Zatrzymanie wadium: 1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 u.p.z.p. z przyczyn leżących po jego stronie , nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5, lub informacji o tym , że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej b) Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Adres www specyfikacji przetargu:

http://www.bip.troszyn.pl

Specyfikacja istotnych warunków przetargu znajduje się pod adresem:

Urząd Gminy w Troszynie
ul. Słowackiego 13
07-405 Troszyn

Warunki możliwej zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy i określa następujące warunki takich zmian : 1) terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku: a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, których nie mógł przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia, b) konieczności wykonania robót zamiennych, dodatkowych, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego, c) okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunki atmosferyczne, kolizje utrudniające lub uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy. d) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót nie wynikającego z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy. Nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez inspektora nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę, e) konieczności wykonania przez Zamawiającego korekty projektu dla usunięcia wad dostarczonej dokumentacji. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, wymienionych w literach a-e, termin ten może ulec przedłużeniu nie dłużej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności. 2) wysokości ceny brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla robót lub dostaw objętych przedmiotem zamówienia W trakcie realizacji przedmiotu umowy, strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego- dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano. 3) zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zamówienia w przypadku wystąpienia obiektywnych okoliczności skutkujących koniecznością zmiany w trakcie realizacji umowy zakresu rzeczowo-finansowego robót , 4) formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy- zgodnie z art. 149 ust 1 u.p.z.p. 5) oznaczenia danych Zamawiającego i /lub Wykonawcy, 6) zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej; 7) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 2. Zmiana może być dokonana przed upływem terminu realizacji niniejszego zamówienia na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, złożony w terminie 7 dni od daty wystąpienia lub powzięcia wiadomości o zaistniałych okolicznościach wymienionych w ust.1. Wniosek winien zawierać szczegółowe uzasadnienie. 3.Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności

Wymagane zezwolenia

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Wymagana wiedza

Zamawiający uzna, ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej 1 robotę budowlaną, polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie obiektu budowlanego o wartości co najmniej 500 000,00 zł brutto każda

Wymagany potencjał

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Wymagana umiejętności

Zamawiający wymaga dysponowania: a) jedną osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, która posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych wraz z opłaconymi składkami ubezpieczenia we właściwej Izbie Samorządu Zawodowego, ze wskazaniem tej osoby. b) jedną osobą pełniącą funkcję kierownika robót, która posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych wraz z opłaconymi składkami ubezpieczenia we właściwej Izbie Samorządu Zawodowego, ze wskazaniem tej osoby. c) jedną osobą pełniącą funkcję kierownika robót elektrycznych, która posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych wraz z opłaconymi składkami ubezpieczenia we właściwej Izbie Samorządu Zawodowego, ze wskazaniem tej osoby. Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im kwalifikacje zawodowe uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, stosownie do przepisu art. 12 a Prawo budowlane oraz przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( Dz. U. z 2008 r., Nr 63 poz. 394).

Wymagana sytuacja ekonomiczna

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Podobne przetargi

Tytuł Data Zakończony Rozstrzygnięty Kwota Ilość ofert
Rozbudowa Żłobka Samorządowego w Troszynie.
2015-08-17 TAK NIE 0,00 zł 0
BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO W TROSZYNIE.
2013-04-26 TAK TAK 107 200,00 zł 7
Budowa drogi na działce nr 157/9 w miejscowości Troszyn
2016-07-15 TAK TAK 37 072,40 zł 1
Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Troszynie
2010-06-07 TAK TAK 207 355,33 zł 6
Utworzenie szklonych placów zabaw w ramach Programu Radosna Szkoła przy Szkołach Podstawowych w Troszynie, Kleczkowie i Łączynie
2011-06-17 TAK TAK 347 109,55 zł 4

Komentarze

comments powered by Disqus