Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2017-03-06
Części:
NIE
Adres strony www:
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
154969
Numer ogłoszenia wyników:
902
Data składania ofert:
2016-08-05 11:00
Data ogłoszenia wyników:
2017-03-06
Rodzaj procedury:
Przetarg Ograniczony
Rodzaj przetargu:
Roboty budowlane
Rodzaj zamawiającego:
Podmiot prawa publicznego
Data ogłoszenia wyników:
2017-03-06
Możliwość udzielenia przetargu uzupełniającego:
TAK
Zamawiający

Prowod Sp. z o.o. Czarnowąsy

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Kośnego 3
46 -020 Czarnowąsy.
Województwo opolskie.

REGON: 53094456400000

Telefon: 77 4691181
Fax: 774691184
E-mail: *****.*********@prowod.pl

CPV

45.25.21.27: Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

Szukaj przetargów 45.25.21.27 Wyszukaj przetargi 45.25.21.27 w mieście Czarnowąsy

45.10.00.00: Przygotowanie terenu pod budowę

Szukaj przetargów 45.10.00.00 Wyszukaj przetargi 45.10.00.00 w mieście Czarnowąsy

45.20.00.00: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Szukaj przetargów 45.20.00.00 Wyszukaj przetargi 45.20.00.00 w mieście Czarnowąsy

45.30.00.00: Roboty instalacyjne w budynkach

Szukaj przetargów 45.30.00.00 Wyszukaj przetargi 45.30.00.00 w mieście Czarnowąsy

45.40.00.00: Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Szukaj przetargów 45.40.00.00 Wyszukaj przetargi 45.40.00.00 w mieście Czarnowąsy

45.23.11.00: Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

Szukaj przetargów 45.23.11.00 Wyszukaj przetargi 45.23.11.00 w mieście Czarnowąsy

45.23.13.00: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Szukaj przetargów 45.23.13.00 Wyszukaj przetargi 45.23.13.00 w mieście Czarnowąsy

45.23.15.00: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów sprężonego powietrza

Szukaj przetargów 45.23.15.00 Wyszukaj przetargi 45.23.15.00 w mieście Czarnowąsy

45.32.10.00: Izolacja cieplna

Szukaj przetargów 45.32.10.00 Wyszukaj przetargi 45.32.10.00 w mieście Czarnowąsy

45.33.10.00: Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Szukaj przetargów 45.33.10.00 Wyszukaj przetargi 45.33.10.00 w mieście Czarnowąsy

45.34.32.00: Instalowanie sprzętu gaśniczego

Szukaj przetargów 45.34.32.00 Wyszukaj przetargi 45.34.32.00 w mieście Czarnowąsy

45.50.00.00: Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej

Szukaj przetargów 45.50.00.00 Wyszukaj przetargi 45.50.00.00 w mieście Czarnowąsy

39.00.00.00: Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące

Szukaj przetargów 39.00.00.00 Wyszukaj przetargi 39.00.00.00 w mieście Czarnowąsy

45.33.20.00: Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Szukaj przetargów 45.33.20.00 Wyszukaj przetargi 45.33.20.00 w mieście Czarnowąsy

45.33.12.00: Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Szukaj przetargów 45.33.12.00 Wyszukaj przetargi 45.33.12.00 w mieście Czarnowąsy

45.33.12.10: Instalowanie wentylacji

Szukaj przetargów 45.33.12.10 Wyszukaj przetargi 45.33.12.10 w mieście Czarnowąsy

45.23.00.00: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

Szukaj przetargów 45.23.00.00 Wyszukaj przetargi 45.23.00.00 w mieście Czarnowąsy

45.23.14.00: Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Szukaj przetargów 45.23.14.00 Wyszukaj przetargi 45.23.14.00 w mieście Czarnowąsy

45.31.57.00: Instalowanie stacji rozdzielczych

Szukaj przetargów 45.31.57.00 Wyszukaj przetargi 45.31.57.00 w mieście Czarnowąsy

45.23.16.00: Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

Szukaj przetargów 45.23.16.00 Wyszukaj przetargi 45.23.16.00 w mieście Czarnowąsy

45.31.00.00: Roboty instalacyjne elektryczne

Szukaj przetargów 45.31.00.00 Wyszukaj przetargi 45.31.00.00 w mieście Czarnowąsy

Treść przetargu:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 
Przedmiotowe postępowanie obejmuje zamówienie na roboty budowlane w ramach przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim, realizowane w formule prawnej WARUNKÓW KONTRAKTOWYCH DLA BUDOWY dla Robót Inżynieryjno-Budowlanych Projektowanych przez Zamawiającego (tzw. czerwona książka), przygotowanych i opublikowanych przez: Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria oraz czwarte wydanie angielsko-polskie z 2006r., przygotowane i opublikowane przez: Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców - SIDIR, 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4, lok. 334, III p., budynek Krajowej Izby Gospodarczej, tel./faks: +48 22 826 16 72 i +48 22 826 56 49, e-mail: biuro@sidir.pl. 
ZAŁOŻENIA.
Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach funkcjonującej oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim.
ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje realizacje robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim. W związku z licznymi problemami eksploatacyjnymi, a także w celu osiągnięcia założonej przepustowości oczyszczalni oraz wymaganego efektu ekologicznego (jakości ścieków czyszczonych odprowadzanych do odbiornika) konieczna jest gruntowna zmiana istniejącego układu technologicznego obejmująca:
- likwidację większości istniejących obiektów technologicznych,
- modernizację i/lub przebudowę pozostałych istniejących obiektów technologicznych,
- budowę nowych obiektów technologicznych i towarzyszących wraz ze związaną z nimi infrastrukturą podziemną (fragmenty sieci wodociągowej, rurociągi technologiczne kable elektryczne, sterownicze, itd.),
- modernizację i rozbudowę istniejącego systemu AKPiA,
- dostosowanie istniejącej infrastruktury podziemnej (likwidacja potencjalnych kolizji) do nowego zagospodarowania terenu oczyszczalni.
Ponadto niezbędne będzie:
- przeprowadzenie kompleksowego remontu istniejącego budynku socjalnego z zapleczem technicznym mające na celu dostosowanie go do obowiązujących przepisów prawnych oraz potrzeb oczyszczalni po rozbudowie i przebudowie,
- przeprowadzenie modernizacji i przebudowy istniejącej stacji transformatorowej,
- wykonanie nowego rezerwowego źródła zasilania w postaci agregatu prądotwórczego wyposażonego w układ samoczynnego załączania rezerwy (SZR), o mocy zapewniającej podtrzymanie pracy wszystkich urządzeń technologicznych i instalacji (oświetlenie i ogrzewanie) niezbędnych do zachowania ciągłości procesu oczyszczania ścieków,
- wykonanie nowego ogrodzenia,
- przebudowanie istniejącego wjazdu,
- wybudowanie dodatkowej drogi dojazdowej zakończonej wjazdem na teren oczyszczalni biegnącej wzdłuż zachodniej granicy terenu oczyszczalni (nowego ogrodzenia),
-zagospodarowania terenu oczyszczalni (wykonanie dodatkowych lamp oświetleniowych, dróg wewnętrznych, placów manewrowych oraz ciągów pieszych),
- wykonanie systemu monitoringu terenu oczyszczalni opartego na kamerach przemysłowych z centralną rejestracją zbieranych danych.
W trakcie trwania rozbudowy i przebudowy oczyszczalni istniejący układ technologiczny będzie traktowany jako ciąg rezerwowy eksploatowany do momentu uruchomienia nowych obiektów technologicznych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w SIWZ:
1) DZIALE II: Kontrakcie;
2) DZIALE III: STWiORB;
3) DZIALE IV: Przedmiarze Robót;
4) DZIALE V: Dokumentacji Projektowej
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: Konsorcjum firm: INŻYNIERIA RZESZÓW S.A. oraz Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Sp. z o. o.
Cena: 20 020 710,00 zł
Cena podejrzana, bardziej prawdopodobna: 200 207,10 zł
Otrzymano: 4 ofert, w tym 2 oceniano, 2 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 19 378 251,12 zł do 21 525 000,00 zł (od 90.28% do 100.28% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 21 465 317,86 zł

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Rodzaj kryterium: Cena
Wartość procentowa kryterium: 95%
Rodzaj kryterium: Okres udzielonej Gwarancji Jakości i Rękojmi
Wartość procentowa kryterium: 5%
 

Wadium:

1. WYSOKOŚĆ WADIUM.
Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 600.000,00 PLN (słownie: sześćset tysięcy złotych 00/100).
2. FORMA WADIUM
2.1. Wadium może być wniesione w następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy oszczędnościowo-kredytowej jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 42 z 2007 roku, poz. 275 z późn. zm.).
2.2. Gwarancja bankowa i gwarancja ubezpieczeniowa powinny być sporządzone zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa i muszą zawierać w swej treści następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej) oraz wskazanie ich siedzib;
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją;
3) kwotę gwarancji;
4) termin ważności gwarancji;
5) zobowiązanie gwaranta do bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające jego oświadczenie, iż:
a) Wykonawca, którego ofertę wybrano odmówił podpisania Kontraktu na warunkach określonych w ofercie, lub
b) Wykonawca, którego ofertę wybrano nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu, 
lub
c) zawarcie Kontraktu stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
lub
d) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
2.3. Postanowienia pkt 2.2. ppkt 5 stosuje się również do poręczeń, o których mowa w pkt 2.1. ppkt 2 i 5.
3. SPOSÓB I TERMIN WNIESIENIA WADIUM. 
Wadium winno być wniesione do dnia terminu składania ofert. 
Gdy wadium wnoszone będzie w pieniądzu, termin ten będzie uważany za zachowany, jeżeli przelew Wykonawcy zostanie uznany na rachunku bankowym Zamawiającego w banku BGŻ o/Opole o numerze: 65 2030 0045 1110 0000 0043 3010 przed upływem terminu składania ofert. 
Do oferty należy dołączyć potwierdzenie dokonania przelewu.
Gdy wadium wnoszone będzie w formie niepieniężnej należy dołączyć do oferty stosowny dokument. Jeżeli gwarancja lub poręczenie nie będą spełniać warunków określonych w pkt 2.2. i 2.3., to oznaczać to będzie, że oferta Wykonawcy nie została zabezpieczona wymaganym wadium.
Wykonawca, którego oferta nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości i formie oraz w wymaganym terminie, zostanie wykluczony z postępowania.
4. ZWROT WADIUM.
Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie, według zasad określonych przepisami Prawa zamówień publicznych (art. 46).
Wadium Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana będzie zwrócone wówczas, kiedy Wykonawca podpisze Kontrakt i dostarczy wymagane zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu

Specyfikacja istotnych warunków przetargu znajduje się pod adresem:

Zamawiający przekaże Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z zaproszeniem do składania ofert

Wymagane zezwolenia

Zamawiający nie wyznacza szczególnych warunków w tym zakresie.

Zamówienia dodatkowe

Zamawiający przewiduje ewentualne udzielenie zamówień uzupełniających w zgodzie z przepisami Prawa Zamówień Publicznych.

Wymagana wiedza

a) Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia na roboty budowlane, o wartości każdego nie mniejszej niż 15.000.000,00 PLN netto, których przedmiotem była:
- budowa nowej oczyszczalni ścieków o przepustowości nie mniejszej niż Q dśr = 2000 m3/d,
i/lub
- rozbudowa lub przebudowa lub modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków o przepustowości nie mniejszej niż Q dśr= 2000 m3/d.
b) W sytuacji składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przez dwa lub więcej podmioty (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia), a także w sytuacji gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach podmiotu trzeciego Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek określony w niniejszym podpunkcie tylko w sytuacji, gdy co najmniej jeden podmiot wykaże doświadczenie w wykonaniu wymaganej w tym punkcie ilości wykonanych robót budowlanych.
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana według formuły spełnia - nie spełnia.

Wymagana umiejętności

a) Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, odpowiedzialnymi za kierowanie robotami, legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca przedstawi wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu osoby, na każdą funkcję wymienioną poniżej, które spełniają następujące wymagania:
- Ekspert nr 1, Kierownik budowy - posiadający:
- co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe (po uzyskaniu uprawnień budowlanych) w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy realizacji inwestycji dla robót wodociągowo-kanalizacyjnych polegających na budowie nowej oczyszczalni ścieków o przepustowości nie mniejszej niż Q dśr = 2000 m3/d; i/lub rozbudowie lub przebudowie lub modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków o przepustowości nie mniejszej niż Q dśr = 2000 m3/d, 
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.) lub  odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a Prawa budowlanego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a w tym przepisów ustawy z dnia z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2015r. poz. 65).
- Ekspert nr 2, Kierownik robót - branża budowlana - posiadający:
- co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe (po uzyskaniu uprawnień budowlanych) w pełnieniu funkcji kierownika robót branży budowlanej przy realizacji inwestycji dla robót konstrukcyjno-budowlanych polegających na budowie nowej oczyszczalni ścieków o przepustowości nie mniejszej niż Q dśr = 2000 m3/d, i/lub rozbudowie lub przebudowie lub modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków o przepustowości nie mniejszej niż Q dśr = 2000 m3/d, 
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń zgodnie z przepisami      ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a Prawa budowlanego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a w tym przepisów ustawy z dnia z dnia 22 grudnia 2015r.o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2015r. poz. 65).
- Ekspert nr 3, Kierownik robót - branża elektryczna oraz robót ds. automatyki, sterowania i AKPiA - posiadający:
- co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe (po uzyskaniu uprawnień budowlanych) w pełnieniu funkcji kierownika robót branży elektrycznej oraz kierownika robót branży ds. automatyki i sterowania przy realizacji inwestycji dla robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych polegających na budowie nowej oczyszczalni ścieków o przepustowości nie mniejszej niż Q dśr = 2000 m3/d, i/lub rozbudowie lub przebudowie lub modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków o przepustowości nie mniejszej niż Q dśr = 2000 m3/d, 
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a Prawa budowlanego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a w tym przepisów ustawy z dnia z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2015r. poz. 65).
- Ekspert nr 4, Kierownik robót - branża drogowa- posiadający:
- co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe (po uzyskaniu uprawnień budowlanych) w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych (Kierownik Budowy lub Kierownik Robót lub Inspektor Nadzoru) przy realizacji robót drogowych, 
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a Prawa budowlanego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a w tym przepisów ustawy z dnia z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2015r. poz. 65).
b) Wymieniony powyżej skład Zespołu Ekspertów należy traktować jako minimalne wymaganie Zamawiającego i nie wyczerpuje całości personelu niezbędnego do prawidłowego wypełnienia zobowiązań Wykonawcy. 
c) Zamawiający informuje, że jedna osoba nie może pełnić więcej niż jednej funkcji w Zespole Ekspertów.
d) Każdy z wymienionych powyżej ekspertów musi posiadać dobrą znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie lub Wykonawca musi zapewnić tłumacza (lub odpowiednią liczbę tłumaczy).
e) Wymagane okresy doświadczenia zawodowego, należy liczyć do dnia składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
f) W sytuacji składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przez dwa lub więcej podmioty (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia), a także w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach podmiotu trzeciego ocena spełnienia warunku, o którym mowa w niniejszym punkcie odbędzie się łącznie dla wszystkich podmiotów.
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana według formuły spełnia - nie spełnia.

Wymagana sytuacja ekonomiczna

a) Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że uzyskał średni obrót, rozumiany jako przychód netto ze sprzedaży, za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, w wysokości nie mniejszej niż równowartość 50.000.000,00PLN.
b) Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową wystarczającą do zapewnienia wymaganej płynności finansowej w okresie trwania Kontraktu, w wysokości co najmniej 4.500.000,00PLN.
c) Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na wartość co najmniej 3.000.000,00PLN w postaci opłaconej polisy ubezpieczeniowej.
d) Wykonawca musi spełniać łącznie warunki określone w lit. a - c.
e) W sytuacji składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przez dwa lub więcej podmioty (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia), a także w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach podmiotu trzeciego, ocena spełnienia warunku, o którym mowa w niniejszym punkcie odbędzie się łącznie dla wszystkich podmiotów.
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana według formuły spełnia - nie spełnia.

Metoda wyboru wykonawcy

Zamawiający zastosuje jedno kryterium oceny właściwości Wykonawców, to jest kryterium wiedzy i doświadczenia (W).
Znaczenie procentowe kryterium: (W) = 100,00%.
Wykonawca otrzyma punkty za każde wykonane zamówienie powyżej wymaganego minimum, o którym mowa w pkt III.3.2) niniejszego Ogłoszenia. Za wykazanie wyłącznie spełnienia warunku określonego w pkt III.3.2) niniejszego Ogłoszenia, bez wykazania dodatkowego doświadczenia, Wykonawca otrzyma zero punktów.
Wykonawca otrzyma punkty zgodnie z następującą formułą:
1) za każdą dodatkową budowę nowej oczyszczalni ścieków o przepustowości nie mniejszej niż Q dśr = 2000 m3/d, o której mowa w pkt. III.3.2) lit. a tiret 1 niniejszego Ogłoszenia - 10 punktów - maksymalnie 80 punktów;
2) za każdą dodatkową rozbudowę lub przebudowę lub modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków o przepustowości nie mniejszej niż 
Q dśr = 2000 m3/d, o której mowa w pkt III.3.2) lit. a tiret 2 niniejszego Ogłoszenia - 5 punktów - maksymalnie 20 punktów.
W przypadku, gdy kilku Wykonawców otrzyma taką samą ilość punktów kwalifikującą Wykonawcę na 5 miejsce, wówczas Zamawiający zaprosi do złożenia oferty Wykonawcę, który otrzymał większą ilość punktów w ramach zamówień wykazanych dla spełnienia warunku określonego w pkt. III.3.2) lit. a tiret 1 niniejszego Ogłoszenia.
W przypadku, gdy Wykonawcy będą mieli taką samą ilość punktów dla doświadczenia wskazanego w Warunkach udziału w pkt. III.3.2) lit. a tiret 1 niniejszego Ogłoszenia, o wyższej lokacie decyduje łączna suma wykonanych oczyszczalni ścieków o przepustowości nie mniejszej niż Q dśr = 2000 m3/d.
W przypadku, gdy Wykonawcy będą mieli taką samą ilość punktów dla doświadczenia wskazanego w Warunkach udziału w pkt. III.3.2) lit. a tiret 1 niniejszego Ogłoszenia oraz równą łączną sumę wykonanych oczyszczalni ścieków o przepustowości nie mniejszej niż Q dśr = 2000 m3/d, Zamawiający zaprosi wówczas do złożenia ofert wszystkich tych Wykonawców

Zmiany w przetargu:

Gdzie Data zmiany Stara treść Nowa treść
IV.4.4) 2016-07-29
02.08.2016 godzina 11:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego Prowod Sp. z o. o., 46-020 Czarnowąsy, ul. Kośnego 3
05.08.2016 godzina 11:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego Prowod Sp. z o. o., 46-020 Czarnowąsy, ul. Kośnego 3.

Podobne przetargi

Komentarze

comments powered by Disqus