Roboty dodatkowe dotyczące zadania Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej relacji Pikutkowo - Popowiczki

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-09-06
Części:
NIE
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
141976
Numer ogłoszenia wyników:
141976
Data składania ofert:
2016-09-06
Data ogłoszenia wyników:
2016-09-06
Rodzaj procedury:
Z Wolnej Ręki
Rodzaj przetargu:
Roboty budowlane
Rodzaj zamawiającego:
Administracja samorządowa
Data ogłoszenia wyników:
2016-09-06
Zamawiający

Gmina Brześć Kujawski

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

pl. Władysława Łokietka 1
87 -880 Brześć Kujawski.
Województwo kujawsko-pomorskie.

REGON: 91086681500000

Telefon: 54 2316310
Fax: 542316324
E-mail: **********@brzesckujawski.pl

Treść przetargu:

Roboty dodatkowe wystąpiły w następującym stanie faktycznym. Podczas wykonywania robót ziemnych na odcinku w km 1+600 do 1+814,46 wykonywane próby zagęszczenia gruntu rodzimego nie prowadziły do uzyskania właściwego wskaźnika zagęszczenia, co zasygnalizowało możliwość występowania na tym odcinku gruntów wysadzinowych nienośnych. W celu sprawdzenia nośności podłoża nawierzchni zlecono przeprowadzenie laboratoryjnych badań zagęszczenia. Orzeczenie laboratoryjne wykazało, że grunt poddany analizie to mieszanina gliny piaszczystej z torfem i czarnoziem, tj. grunt wysadzinowy nienośny, nie spełniający wymagań mrozoodporności.
Na podstawie uzyskanych wyników w celu osiągnięcia właściwego wskaźnika zagęszczenia gruntu przejęto następujące rozwiązanie projektowe na odcinku w km 1+600 do 1+814,46:
- dokonać wymiany gruntu na głębokości 1,5m,
- wykonać warstwę odsączającą o grubości 1,25m po zagęszczeniu,
- wykonać warstwę podbudowy z kruszywa o grubości 0,25m po zagęszczeniu.
Wykonanie w/w dodatkowych robót budowlanych stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia a wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od ich wykonania.
Realizacja dodatkowych robót budowlanych wynika z praktycznych rozwiązań technicznych i nie narusza przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2031) i wydanych na ich podstawie decyzji właściwych organów oraz nie wpływa na cel i przeznaczenie zadania.
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: Firma Inżynieryjno-Drogowa DROGTOM Sp. z o.o.
Cena: 101 195,20 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 101 195,20 zł do 101 195,20 zł (od 123% do 123% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 82 272,52 zł

Kryteria oceny wykonawców

Komentarze

comments powered by Disqus