Remonty dróg gruntowych - w granicach administracyjnych miasta Grudziądza na 2016 rok - zamówienie uzupełniające

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-09-05
Części:
NIE
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
140950
Numer ogłoszenia wyników:
140950
Data składania ofert:
2016-09-05
Data ogłoszenia wyników:
2016-09-05
Rodzaj procedury:
Z Wolnej Ręki
Rodzaj przetargu:
Roboty budowlane
Rodzaj zamawiającego:
Inny: jednostka budżetowa nieposiadająca osobowości prawnej
Data ogłoszenia wyników:
2016-09-05
Zamawiający

Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. gen. Józefa Hallera 79
86 -300 Grudziądz.
Województwo kujawsko-pomorskie.

REGON: 34053433300000

Telefon: 56 4510395
Fax: 0-564510395
E-mail: *.*****@zdm.grudziadz.pl

Treść przetargu:

Mechaniczne profilowanie nawierzchni dróg gruntowych równiarką wraz z zagęszczeniem, przygotowanie istniejącej nawierzchni gruntowej pod nawierzchnię z destruktu bitumicznego, gruzu betonowego przez mechaniczne odspojenie warstwy nawierzchni gruntowej grubości 15cm z przemieszczeniem urobku podłużnym i poprzecznym dla nadania spadków, ze zmagazynowaniem nadmiaru gruntu na hałdach i mechanicznym zagęszczeniem dna koryta, mechaniczne wykonanie warstwy odcinającej z piasku gr. 10 cm po zagęszczeniu, mechaniczne rozścielenie destruktu bitumicznego z wyprofilowaniem i zagęszczeniem nawierzchni - warstwa        o grubości 12 cm. (bez kosztów transportu), mechaniczne rozścielenie gruzu betonowego z jego wyprofilowaniem, zagęszczeniem, wywóz nadmiaru ziemi odspojonej kat. III z hałd samochodami samowyładowczymi z mechanicznym załadunkiem na odległość do 10 km, ulepszenie nawierzchni gruntowej poprzez rozścielenie i zagęszczenie na przygotowanym podłożu odsiewki z gruzu betonowego 0/10 mm warstwą średniej gr. 10 cm, wykonanie ręcznego żwirowania nawierzchni pospółką,          z zebraniem większych ziaren przez wygrabienie, remont istniejącej nawierzchni z tłucznia z gruzu poprzez odspojenie i wyprofilowanie do odpowiedniego spadku, uzupełnienie 5 cm warstwy górnej nawierzchni tłuczniem z gruzu, wyprofilowanie i zagęszczenie, ścinanie poboczy mechanicznie, grub. warstwy ścinanej 10 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład, regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych tj. kratki ściekowe uliczne, włazy kanałowe, zawory wodociągowe i gazowe, studnie telekomunikacyjne i energetyczne, transport destruktu bitumicznego, gruzu betonowego, samochodami samowyładowczymi z mechanicznym załadunkiem na odległość do 0,5 km. W związku    z koniecznością dokonania napraw awaryjnych nawierzchni dróg gruntowych w granicach administracyjnych miasta Grudziądza
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: Trade Company DELTA Sp. z o.o.
Cena: 75 913,00 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 75 913,00 zł do 75 913,00 zł (od 123% do 123% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 61 717,89 zł

Kryteria oceny wykonawców

Komentarze

comments powered by Disqus