Remont posadzki przemysłowej w magazynie Rozlewni Wody Mineralnej w Krynicy-Zdroju

Informacje o przetargu

Termin upłynął 2016-08-11, Brak wyników!
Części:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
162703
Data składania ofert:
2016-08-11 11:00
Rodzaj procedury:
Przetarg Nieograniczony
Rodzaj przetargu:
Roboty budowlane
Rodzaj zamawiającego:
Inny: Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa
Możliwość udzielenia przetargu uzupełniającego:
TAK
Zamawiający

Uzdrowisko Krynica - Żegiestów S.A.

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Nowotarskiego 9/4
33 -380 Krynica.
Województwo małopolskie.

REGON: 49190027500000

Telefon: 18 4712395
Fax: 0184715081
E-mail: ********@kryniczanka.pl

Treść przetargu:

Przedmiotem zamówienia jest remont posadzki przemysłowej w magazynie Rozlewni Wody Mineralnej w Krynicy-Zdroju przy ul. Nowotarskiego o pow. ok. 650 m2.
Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na terenie strefy A ochrony uzdrowiskowej. 
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową pn. Remont posadzki przemysłowej w Magazynie Rozlewni Wody Mineralnej opracowaną przez Firmę STARBUD mgr inż. arch. Ziemomysł Starkiewicz, ul. Kraszewskiego 163, 33-380 Krynica -Zdrój, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, prawem budowlanym, sztuką inżynierską, przepisami bhp i p.poż.

Przedmiary robót stanowią element pomocniczy dla określenia sposobu i technologii wykonania robót budowlanych, a zakres rzeczowy w nich określony nie jest wiążący dla określenia przedmiotu zamówienia, Wykonawca dokona weryfikacji przedmiarów we własnym zakresie. 
Dodatkowo w wycenie należy uwzględnić montaż na dwóch wjazdach do hali magazynowej wycieraczek systemowych korytkowych o długości nie mniejszej jak szerokość wjazdu.

Prace będą realizowane etapami w/g uzgodnionego harmonogramu z Inwestorem, stanowiącego załącznik do umowy, przy czym Zamawiający zastrzega, że ok. 3/4 zakresu robót Wykonawca musi wykonać w terminie 7 tygodni od przekazania placu budowy. 

Przekazanie poszczególnych etapów objętych zakresem robót będzie następowało w terminach uzgodnionych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. W trakcie etapowania należy wydzielić część remontowaną od pozostałej części magazynu.

Uwaga:
Prace będą wykonywane w obiekcie czynnym i na Wykonawcy ciąży obowiązek uzgadniania z Zamawiającym wszelkich działań podejmowanych na terenie jego Zakładu.

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Rodzaj kryterium: Cena
Wartość procentowa kryterium: 95%
Rodzaj kryterium: okres gwarancji
Wartość procentowa kryterium: 5%
 

Wadium:

Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

Adres www specyfikacji przetargu:

http://www.uzdrowisko-krynica-zegiestow.pl

Specyfikacja istotnych warunków przetargu znajduje się pod adresem:

Uzdrowisko Krynica - Żegiestów S.A. ul. Nowotarskiego 9/4; 33-380 Krynica-Zdrój

Warunki możliwej zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w zakresie:
1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy - z przyczyn niemożliwych do przewidzenia przy podpisywaniu umowy lub, jeżeli zmiany są korzystne dla Zamawiającego,
2) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy - z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego związanych z koniecznością korzystania przez Zamawiajacego z pomieszczeń Zakładu Produkcji Wód,
3) zmiany zakresu przedmiotowego umowy - z powodu rezygnacji z wykonywania części (elementów) przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy oraz z powodu wykorzystania materiałów pochodzących z rozbiórki do ponownego wykorzystania,
4) zmiany: jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu, technologii, materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej, zmiany personelu wykonawcy lub zamawiającego, zmiany podwykonawców, zmiany podatków i opłat- z przyczyn niemożliwych do przewidzenia przy podpisywaniu umowy, nie wynikających z winy Wykonawcy, o ile zmiany są korzystne dla Zamawiającego,
5) zmiany zakresu przedmiotowego umowy polegającej na wykonaniu robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy,
6) zmiany wynagrodzenia - w przypadku zlecenia robót wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji projektowej opisującej przedmiot zamówienia , jeżeli są one niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego i ich wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia.

Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w § 14 ust.2 umowy jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego:
1) opis propozycji zmiany ,
2) uzasadnienie zmiany, 
3) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie wykonawcy, 
4) opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy 
  Zmiany muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego w porozumieniu z projektantem.

Wymagane zezwolenia

w tym zakresie Zamawiający nie formułuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy oraz w pkt IV SIWZ

Zamówienia dodatkowe

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 Prawa zamówień publicznych w wysokości 20 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień

Wymagana wiedza

w zakresie doświadczenia wymaga się od Wykonawcy, żeby w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie; wykonał co najmniej dwa zamówienia, których przedmiotem było wykonanie posadzki przemysłowej o wartości 100 tys. zł brutto każde zamówienie. Wykonawca winien podać rodzaj i wartość, datę i miejsce wykonania zamówienia oraz załączyć dokument potwierdzający, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Przy czym w/w dowodem może być poświadczenie lub inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. Wykonawca może w miejsce poświadczenia przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych (na przykład referencje)o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2013, poz. 231).
W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie, o którym mowa w punkcie IV.1.1 zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej

Wymagany potencjał

w tym zakresie Zamawiający nie formułuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca przedłoży jedynie oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy

Wymagana umiejętności

Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane.

Uwaga :
Kierownik budowy i kierownicy robót budowlanych powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2013r., poz. 1409 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (tekst jedn. Dz.U.2006 Nr 83, poz.578 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

Wymagana sytuacja ekonomiczna

w tym zakresie Zamawiający nie formułuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca przedłoży jedynie oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy

Podobne przetargi

Tytuł Data Zakończony Rozstrzygnięty Kwota Ilość ofert
Wykonanie remontu - wymiany pokrycia dachu z przebudową kominów wentylacyjnych w budynku Nowy Dom Zdrojowy w Krynicy- Zdroju, ul. Nowotarskiego 7
2012-06-13 TAK TAK 130 472,20 zł 6
Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi pn: WYKONANIE REMONTU ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH, REMONTU TARASU NA I PIĘTRZE ORAZ REMONTU TARASU NA IV PIĘTRZE SANATORIUM NOWY DOM ZDROJOWYW KRYNICY- ZDROJU oraz WYKONANIE REMONTU - WYMIANY POKRYCIA DACHU Z PRZEBUDOWĄ KOMINÓW WENTYLACYJNYCH W BUDYNKU NOWY DOM ZDROJOWY W KRYNICY- ZDROJU UL. NOWOTARSKIEGO 7. realizowany w ramach zadania MODERNIZACJA SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO W NOWYM DOMU ZDROJOWYM
2012-07-24 TAK TAK 49 999,50 zł 2
Usługi drukowania i dostawy: - etykiet na butelki szklane o poj. 0,33 l - etykiet na butelki PET o poj. 1,5 l i 0,5 l - pasków do mocowania uchwytów na zgrzewki butelek PET i kartonów 5l z wodą leczniczą - oraz materiałów reklamowych i druków dla Spółki Akcyjnej Uzdrowisko Krynica-Żegiestów w Krynicy-Zdroju, ul. Nowotarskiego 9/4
2011-11-08 TAK TAK 289 982,34 zł 2
Wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Stare Łazienki Mineralne ul. Nowotarskiego 9/4; 33-380 Krynica-Zdrój
2011-11-29 TAK TAK 158 937,28 zł 18
Przebudowa pomieszczeń kotłowni na lokalną kotłownię gazową wraz z przebudową i rozbudową wewnętrznych instalacji dla budynku sanatorium Nowy Dom Zdrojowy w Krynicy-Zdroju realizowanej w ramach zadania MODERNIZACJA SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO W NOWYM DOMU ZDROJOWYM
2013-07-31 TAK TAK 927 692,57 zł 7

Komentarze

comments powered by Disqus