REMONT OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI TROSZYN

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2015-05-11
Adres specyfikacji:
Części:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
76246
Numer ogłoszenia wyników:
109186
Data składania ofert:
2015-04-20 10:00
Data ogłoszenia wyników:
2015-05-11
Rodzaj procedury:
Przetarg Nieograniczony
Rodzaj przetargu:
Roboty budowlane
Rodzaj zamawiającego:
Inny: Gminna samorządowa jednostka organizacyjna
Data ogłoszenia wyników:
2015-05-11
Możliwość udzielenia przetargu uzupełniającego:
NIE
Zamawiający

Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Szkolna 7
07 -405 Troszyn.
Województwo mazowieckie.

REGON: 55045101800000

Telefon: 29 7671040
E-mail: **********@poczta.onet.pl

CPV

45.25.21.27: Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

Szukaj przetargów 45.25.21.27 Wyszukaj przetargi 45.25.21.27 w mieście Troszyn

45.25.22.10: Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania wody

Szukaj przetargów 45.25.22.10 Wyszukaj przetargi 45.25.22.10 w mieście Troszyn

45.23.24.00: Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

Szukaj przetargów 45.23.24.00 Wyszukaj przetargi 45.23.24.00 w mieście Troszyn

45.23.11.00: Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

Szukaj przetargów 45.23.11.00 Wyszukaj przetargi 45.23.11.00 w mieście Troszyn

45.25.21.24: Przepompowywanie

Szukaj przetargów 45.25.21.24 Wyszukaj przetargi 45.25.21.24 w mieście Troszyn

45.25.21.40: Roboty budowlane w zakresie zakładów odwadniania osadów

Szukaj przetargów 45.25.21.40 Wyszukaj przetargi 45.25.21.40 w mieście Troszyn

45.31.00.00: Roboty instalacyjne elektryczne

Szukaj przetargów 45.31.00.00 Wyszukaj przetargi 45.31.00.00 w mieście Troszyn

45.31.73.00: Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

Szukaj przetargów 45.31.73.00 Wyszukaj przetargi 45.31.73.00 w mieście Troszyn

45.23.24.21: Roboty w zakresie oczyszczania ścieków

Szukaj przetargów 45.23.24.21 Wyszukaj przetargi 45.23.24.21 w mieście Troszyn

45.22.35.00: Konstrukcje z betonu zbrojonego

Szukaj przetargów 45.22.35.00 Wyszukaj przetargi 45.22.35.00 w mieście Troszyn

Treść przetargu:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn REMONT OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI TROSZYN  Inwestycja ma na celu usprawnienie pracy oczyszczalni oraz poprawę jej funkcjonowania. Zakresem swoim opracowanie obejmuje rozwiązania technologiczno- inżynierskie remontu istniejącego obiektu oczyszczalni ścieków w celu skutecznej realizacji procesu oczyszczania ścieków. Na terenie oczyszczalni w ramach inwestycji przewiduje się:
- remontu istniejącego zbiornika ciągu technologicznego oczyszczalni ścieków 
- wyposażenie stacji dmuchaw i stacji odwodnienia osadu.
-roboty ogólnobudowlane polegające na naprawie i adaptacji istniejących zbiorników betonowych
Krótki opis procesu technologicznego 
Ścieki z terenu gminy Troszyn , dopływają kolektorem tłocznym do zbiornika buforowego .Pompy zainstalowane w zbiorniku buforowym zasilają kory reakcji SBR1 i SBR2. poziomy sterowania pomp wg schematu technologicznego . Osiągnięcie poziomu maksymalnego blokuje pracę pompy zasilająca komorę SBR. Układ sterowania musi zapewnić przejście pomp w ręcznie sterowany tryb usuwania części pływających tj. pracy jednej z pomp poniżej minimalnego poziomu sterowania .W komorach biologicznych SBR następuje cykliczny proces napowietrzania ścieków. Do napowietrzania wykorzystywane są odpowiednio dmuchawy D1, D2.Każda z dmuchaw zasila jedną komorę . Układ regulacji zawartości tlenu w ściekach opiera się na pomiarze rzeczywistej wartości stężenia tlenu rozpuszczonego w ściekach w komorze biologicznej za pomocą sondy tlenowej. Do stabilizacji tlenowej osadu w komorze KTSO wykorzystywana jest trzecia dmuchawa D3. Wydajność dmuchawy sterowana ręcznie przy pomocy przemiennika częstotliwośc
Powstały w reaktorach osad , odprowadzany odpowiednio przez pompy P5 i P6, trafia do zbiornika osadu gdzie następuje jego stabilizacja. Zagęszczony osad może być wypompowany jest za pomocą pompy P7 powiązanej z pracą do stacji mechanicznego odwadniania osadu z prasą śrubową. Pompa P7 posiada funkcję ręcznego odprowadzania osadów ma poletka osadowe.
Ścieki oczyszczone trafiają do pompowni ścieków oczyszczonych , skąd pompy P8,P9 odprowadzają ścieki do odbiornika. Poziomy sterowania pomp wg schematu technologicznego .osiągnięcie poziomu maksymalnego powoduje sygnał zamknięcia zasuw ZS1 i ZS3
Wykonawca od dnia przejęcia placu budowy do dnia odbioru robót przejmuje odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie oczyszczalni ścieków w tym stały odbiór ścieków z kanalizacji bez pogorszenia stopnia oczyszczania.
W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany również do:
* prowadzenia robót zgodnie z Dokumentacją Budowy i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru robót Budowlanych ,
* wykonania na własny koszt wytyczenia trasy sieci ,oraz obsługi geodezyjnej,
* Wykonania na własny koszt inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w 3 egzemplarzach,
  * przedstawienia aprobat technicznych , certyfikatów, świadectw dopuszczalności na wbudowane urządzenia i materiały budowlane-na dzień podpisania umowy
* przedstawienia protokółów badań i sprawdzeń urządzeń z rozruchu dopuszczających do eksploatacji,.
 * dokonania napraw wszelkich zniszczeń powstałych w trakcie realizacji zamówienia na własny koszt ,swoim staraniem i w ramach niniejszego zamówienia 
 * odtworzenie uszkodzonych lub zniszczonych punktów geodezyjnych na własny koszt,
 * zamówienie powinno być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi, z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę odpowiadających wymogom wyrobów dopuszczających do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w ustawie Prawo budowlane tj. posiadających certyfikat,
 * Zamawiający nie dopuszcza odstępstw od rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej i technologii,
 * zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót poza placem budowy, a w szczególności : zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób nieupoważnionych zapewniając bezpieczne dojścia i dojazdy do istniejących posesji,
* Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowej lub w przedmiarze robót zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie urządzeń, materiałów lub wyposażenia należy je traktować jako propozycje projektanta. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów, urządzeń i wyposażenia w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych lub lepszych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. Ponadto zamienne materiały, urządzenia i wyposażenie przyjęte do wyceny : winny spełniać funkcję, jakiej mają służyć, Zgodnie z art. 30 ust.5 ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia , wyposażenie i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego
* zamawiający zaleca Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej i zebranie niezbędnych informacji do sporządzenia oferty.
* Obowiązkiem Wykonawcy jest szczegółowe zapoznanie się z dokumentacją techniczną i proponowanym procesem technologicznym oczyszczania ścieków , gdyż warunkiem odbioru końcowego będzie osiągnięcie pozytywnych wyników oczyszczania. Zastosowane urządzenia powinny posiadać parametry określone jak w dokumentacji technicznej.
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ZIEJA Ryszard Zieja 18-400 Łomża
Cena: 1 122 620,63 zł
Otrzymano: 2 ofert, w tym 2 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 1 122 620,63 zł do 1 278 585,00 zł (od 114.45% do 130.35% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 980 895,59 zł

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Rodzaj kryterium: Cena
Wartość procentowa kryterium: 95%
Rodzaj kryterium: okres gwarancji
Wartość procentowa kryterium: 5%
 

Wadium:

Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść Wadium w wysokości 20.000,00zł słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 
a) Wadium może być wniesione jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust 6 ustawy Pzp,tj;
-pieniądzu,
- poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym ,że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U Nr 109,poz.1158 oraz z 2002r Nr 25, poz 253,Nr 66,poz.596 i Nr 216, poz.1824)
b) Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto zamawiającego: Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Goworowie Oddział w Troszynie  nr rachunku 80 8915 0003 0012 1880 2000 0010 z dopiskiem Remont oczyszczalni ścieków w miejscowości Troszyn Za termin wniesienia wadium uznaje się datę  wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy zamawiającego. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający przelew ( wniesienie ) środków na rachunek Zamawiającego.
c) W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz- oryginał dokumentu potwierdzenie wniesienia wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie ul Polna 15, 07-405 Troszyn a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty.
d) Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty wymagana formą wadium zostanie wykluczony z postępowania a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
e) Okoliczności i zasady zwrotu wadium , jego przypadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa Pzp

Adres www specyfikacji przetargu:

http://www.bip.troszyn.pl

Specyfikacja istotnych warunków przetargu znajduje się pod adresem:

Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie ul Polna 15 07-405 Troszyn

Warunki możliwej zmiany umowy

9.	Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treść oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy i określa następujące warunki takich zmian:
1) Termin realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia.
b) zaistniałych warunków geologicznych, terenowych, archeologicznych, wodnych, np. niewypałów, niewybuchów, wykopalisk archeologicznych, utrudniających wykonanie umowy,
c) nie przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentów budowy, do których przekazania Zamawiający był zobowiązany.
d) wstrzymania przez Zamawiającego robót nie wynikających z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy. Nie dotyczy to okoliczności wstrzymania robót przez inspektora nadzoru Zamawiającego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę.
e) konieczność wykonania przez Zamawiającego korekty projektu dla usunięcia wad dostarczonej dokumentacji,
f) nadzwyczajne i niesprzyjające warunki atmosferyczne.
g)konieczności wykonania robót zamiennych ,dodatkowych , których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego .
W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, wymienionego w literach a-g), termin ten może ulec przedłużeniu nie dłużej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności.
2) Wysokość ceny ryczałtowej brutto w przypadku:
a) zmiany stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem zamówienia.
3) Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy-zgodnie z art. 149, ust. 1 Pzp.
4) Rozszerzenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi oraz przedłużenia terminu udzielonej gwarancji w przypadku zaproponowania takiego rozwiązania przez Wykonawcę.
5) Zmiana sposobu rozliczania za wykonane roboty w przypadku zmiany umowy w zakresie terminu realizacji przedmiotu zamówienia
6) Zmiana kierownika, kierownika budowy, kierowników robót bądź inspektorów nadzoru w przypadku śmierci, choroby, rezygnacji, zwolnienia pracownika lub innych zdarzeń losowych, dotyczących w/w osób. W przypadku zmiany nowych kierowników budowy bądź robót osoba ta musi spełnić wymagania określone w SIWZ dla tych osób.
      7) Oznaczenia danych Zamawiającego i/lub Wykonawcy
8) Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, jednocześnie nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego na ich wprowadzenie.

Wymagane zezwolenia

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów wg metody spełnia nie spełnia

Wymagana wiedza

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże ,że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej prawidłowo ukończył co najmniej 1 robotę budowlaną, polegającą na budowie, ,przebudowie remoncie lub modernizacji oczyszczalni ścieków o wartości co najmniej 1.000.000,00zł

Wymagany potencjał

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów wg metody spełnia nie spełnia

Wymagana umiejętności

jedną osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, który posiada uprawnienia budowlane o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych wraz z opłaconymi składkami ubezpieczeniowymi we właściwej Izbie Samorządu Zawodowego , ze wskazaniem tej osoby,
- jedna osobę pełniącą funkcję kierownika robót elektrycznych, która posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci ,instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych  zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych wraz z opłaconymi składkami ubezpieczeniowymi we właściwej Izbie Samorządu Zawodowego , ze wskazaniem tej osoby,
Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień sanitarnych i elektrycznych  dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, sanitarne i elektryczne, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im kwalifikacje zawodowe uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, stosownie do przepisu art. 12 a Prawo budowlane oraz przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( Dz. U. z 2008 r., Nr 63 poz. 394).

Wymagana sytuacja ekonomiczna

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów wg metody spełnia nie spełnia

Komentarze

comments powered by Disqus