Remont i przebudowa budynku hotelu pracowniczego usytuowanego w Łodzi przy ul. Objazdowej 17 na pomieszczenia tymczasowe przeznaczone dla osób eksmitowanych

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-03-25
Adres specyfikacji:
Części:
NIE
Adres strony www:
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
11349
Numer ogłoszenia wyników:
31137
Data składania ofert:
2016-02-26 12:00
Data ogłoszenia wyników:
2016-03-25
Rodzaj procedury:
Przetarg Nieograniczony
Rodzaj przetargu:
Roboty budowlane
Rodzaj zamawiającego:
Administracja samorządowa
Data ogłoszenia wyników:
2016-03-25
Możliwość udzielenia przetargu uzupełniającego:
NIE
Zamawiający

Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Polesie Łódź

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

Pl. Barlickiego 11
90 -615 Łódź.
Województwo łódzkie.

REGON: 10161165900000

Telefon: 42 6331640
Fax: 426339607
E-mail: ***************@com3.pl

CPV

45.00.00.00: Roboty budowlane

Szukaj przetargów 45.00.00.00 Wyszukaj przetargi 45.00.00.00 w mieście Łódź

45.32.00.00: Roboty izolacyjne

Szukaj przetargów 45.32.00.00 Wyszukaj przetargi 45.32.00.00 w mieście Łódź

45.45.30.00: Roboty remontowe i renowacyjne

Szukaj przetargów 45.45.30.00 Wyszukaj przetargi 45.45.30.00 w mieście Łódź

45.30.00.00: Roboty instalacyjne w budynkach

Szukaj przetargów 45.30.00.00 Wyszukaj przetargi 45.30.00.00 w mieście Łódź

45.33.00.00: Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Szukaj przetargów 45.33.00.00 Wyszukaj przetargi 45.33.00.00 w mieście Łódź

45.31.12.00: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Szukaj przetargów 45.31.12.00 Wyszukaj przetargi 45.31.12.00 w mieście Łódź

45.31.21.00: Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

Szukaj przetargów 45.31.21.00 Wyszukaj przetargi 45.31.21.00 w mieście Łódź

45.34.30.00: Roboty instalacyjne przeciwpożarowe

Szukaj przetargów 45.34.30.00 Wyszukaj przetargi 45.34.30.00 w mieście Łódź

45.42.00.00: Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

Szukaj przetargów 45.42.00.00 Wyszukaj przetargi 45.42.00.00 w mieście Łódź

45.44.21.00: Roboty malarskie

Szukaj przetargów 45.44.21.00 Wyszukaj przetargi 45.44.21.00 w mieście Łódź

42.52.10.00: Urządzenia do odprowadzania dymu

Szukaj przetargów 42.52.10.00 Wyszukaj przetargi 42.52.10.00 w mieście Łódź

45.11.12.20: Roboty w zakresie usuwania gruzu

Szukaj przetargów 45.11.12.20 Wyszukaj przetargi 45.11.12.20 w mieście Łódź

Treść przetargu:

1. Przedmiotem zamówienia jest remont, przebudowa i dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa pożarowego budynku hotelu pracowniczego zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Objazdowej 17 (budynek niezamieszkały), przeznaczonego na pomieszczenia tymczasowe dla osób eksmitowanych. 
2. Remont obejmuje swoim zakresem m.in. 
- wykonanie izolacji poziomej i pionowej,
- rozbiórkę części ścian działowych,
- wykonanie nowych ścian, 
- likwidację i poszerzenie części istniejących otworów drzwiowych, 
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 
- naprawę i wymianę posadzek, 
- rozbiórkę okładzin ścian i stropów, 
- wymianę tynków 
- malowanie, 
- wykonanie instalacji p-poż. (m.in. instalacja hydrantowa, instalacja oddymiająca, instalacja SAP)
- wymianę instalacji elektrycznej, 
- wymianę instalacji wod-kan,
- rozbiórkę schodów od strony południowo - wschodniej, 
- rozbiórkę i odtworzenie schodów od strony północno - zachodniej, 
- zamontowanie platformy dla niepełnosprawnych.
Szczegółowy zakres robót określają projekty: 
- Remont i przebudowa (dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa pożarowego) budynku hotelu pracowniczego przeznaczonego dla osób eksmitowanych przy ul. Objazdowej 17 w Łodzi (działka nr 70/63, obręb P-27) w zakresie architektonicznym, instalacji elektrycznej i instalacji wod-kan (załącznik nr 8a)
- Remont i przebudowa (dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa pożarowego) budynku hotelu pracowniczego przeznaczonego dla osób eksmitowanych przy ul. Objazdowej 17 w Łodzi (działka nr 70/63, obręb P-27) - etap II w zakresie architektonicznym, instalacji elektrycznej i instalacji wod-kan (załącznik nr 8b)
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (załącznik nr 8c) 
- przedmiary robót stanowiące załącznik nr 7 do SIWZ. 
3. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia, na minimalny okres 36 miesięcy (o czym mowa w rozdziale XIV pkt. 1 SIWZ) licząc od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.
4. Wykonawca musi się liczyć z poniesieniem kosztów za zużytą energię elektryczną i wodę. 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy przedłożenia atestów i certyfikatów od wbudowanych materiałów. 
6. Roboty objęte zamówieniem należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U z 2003 Nr 120 poz. 1126) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U z 2003 Nr 47 poz. 401). 
7. Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy ubiegający się o zamówienie przeprowadzili wizję lokalną celem szczegółowego zapoznania się, przed złożeniem oferty, z aktualnym stanem technicznym budynku oraz warunkami realizacji zamówienia. Zamawiający nie będzie respektował żadnych zarzutów wynikających z nieznajomości przez Wykonawców specyfiki i charakteru robót, jeśli okoliczności te możliwe były do ustalenia przy przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej.
8. Zakres świadczenia Wykonawcy obejmuje też urządzenie własnym kosztem i staraniem zaplecza budowy i ponoszenie kosztów jego utrzymania (w tym koszty zabezpieczenia (dozoru) oraz ochrony mienia znajdującego się na placu budowy).
9. Wykonawca na własny koszt zapewni składowanie powstałych w wyniku prowadzonych robót odpadów i gruzu oraz na własny koszt usunie je z miejsca prowadzonych robót.
10. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam, gdzie w treści wszelkiej dokumentacji projektowej, stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, zostały w opisie tego przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się, więc zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ.
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: FHU WarBud
Cena: 204 764 143,00 zł
Cena podejrzana, bardziej prawdopodobna: 2 047 641,43 zł
Otrzymano: 19 ofert, w tym 15 oceniano, 4 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 2 047 641,43 zł do 3 157 824,15 zł (od 92.43% do 142.55% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 2 215 282,00 zł

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Rodzaj kryterium: Cena
Wartość procentowa kryterium: 95%
Rodzaj kryterium: Gwarancja
Wartość procentowa kryterium: 5%
 

Wadium:

Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium. 
1. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych).
2. Wadium może być wniesione w:
- pieniądzu,
- poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Getin Bank SA nr rachunku  
16 1560 0013 2376 1415 9000 0005, z dopiskiem na przelewie: Objazdowa 17 - 4/PN/2016.
4. Zamawiający wymaga, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:
a) pieniężnej - dokument potwierdzający wniesienie wadium został załączony do oferty,
b) innej niż pieniądz - do oferty należy załączyć kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem, natomiast oryginał należy załączyć do oferty w sposób uniemożliwiający jego zaginięcie, pozwalający jednak na jego zwrot bez dekompletowania oferty - oryginał nie może być na trwałe zespolony z ofertą. W przypadku niezastosowania się do powyższego zwrot oryginału będzie niemożliwy.
5. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy PZP.
6. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
7. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.

Adres www specyfikacji przetargu:

http://www.polesie.azk.lodz.pl

Specyfikacja istotnych warunków przetargu znajduje się pod adresem:

Administracja Zasobów Komunalnych Łódź - Polesie, Pl. Barlickiego 11, 90-615 Łódź, pok.3/Ip

Warunki możliwej zmiany umowy

Zamawiający na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuści zmianę umowy,
1. W zakresie terminu wykonania umowy lub sposobu wykonania umowy, z następujących powodów:
a) z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, powodujących konieczność wykonania dokumentacji zamiennej;
b) wystąpienia robót  dodatkowych lub zamiennych, jeżeli  maja  one  wpływ na  termin wykonania umowy;
c) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających zachowanie technologii wykonania robót;
d) przedłużających się procedur administracyjnych mających wpływ na termin realizacji przedmiotowego zamówienia;
e) odmowy z przyczyn niezależnych od stron umowy wydania przez uprawnione organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień;
f) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi;
g) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność  prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia;
h) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego.
2. W zakresie zmiany wynagrodzenia - w przypadkach:
a)  zmiany stawki podatku VAT, jeżeli zmienią się przepisy w tym zakresie;
b) wykonania robót zamiennych w stosunku do rozwiązań przewidzianych w projekcie, skutkujących zwiększeniem bezpieczeństwa obiektu, podniesieniem funkcjonalności obiektu i efektywności rozwiązań projektowych, jeżeli rozwiązania zamienne nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu. Dokonując zmiany świadczenia strony wyodrębnią: roboty zamienne tj. roboty, które Wykonawca wykona w zamian robót zawartych w dokumentacji projektowej oraz roboty zaniechane przez które rozumie się roboty ujęte w dokumentacji projektowej, a których wykonanie stało się zbędne.
  Podstawą określenia wynagrodzenia za roboty zaniechane lub zamienne będzie protokół konieczności uzgodniony przez strony oraz kosztorys sporządzony przez Wykonawcę metodą szczegółową przy uwzględnieniu stawek kosztorysowych oraz cen materiałów przyjętych w kosztorysie ofertowym dla robót niewykonanych, a w przypadku wykonania robót według nowej technologii cena robót zostanie obliczona w następujący sposób: 
  - stawka r-g, wskaźnik kosztów pośrednich i zysku - będą tożsame z wielkością tych składników cenowych zawartych w kosztorysie ofertowym;
  - ceny materiałów i sprzętu - będą tożsame z cenami materiałów i sprzętu zawartymi w kosztorysie ofertowym; Ceny materiałów i najmu sprzętu, które nie występują w ofercie podstawowej nie będą wyższe niż średnie według wydawnictwa Sekocenbud z okresu realizacji zamówienia. Ceny materiałów i najmu sprzętu, które nie występują w ofercie podstawowej i nie są wykazane w wydawnictwie Sekocenbud należy uzgodnić z Zamawiającym i udokumentować odpowiednimi rachunkami.
c/ wystąpienia robót objętych projektem budowlanym, a nie ujętych w przedmiarze robót. Podstawą określenia wynagrodzenia za te roboty będzie protokół konieczności uzgodniony przez strony oraz kosztorys sporządzony przez Wykonawcę metodą szczegółową liczony w następujący sposób: 
  - stawka r-g, wskaźnik kosztów pośrednich i zysku - będą tożsame z wielkością tych składników cenowych zawartych w kosztorysie ofertowym;
  - ceny materiałów i sprzętu - będą tożsame z cenami materiałów i sprzętu zawartymi w kosztorysie ofertowym; Ceny materiałów i najmu sprzętu, które nie występują w ofercie podstawowej nie będą wyższe niż średnie według wydawnictwa Sekocenbud z okresu realizacji zamówienia. Ceny materiałów i najmu sprzętu, które nie występują w ofercie podstawowej i nie są wykazane w wydawnictwie Sekocenbud należy uzgodnić z Zamawiającym i udokumentować odpowiednimi rachunkami. 
Tak sporządzony kosztorys, po akceptacji przez Zamawiającego, będzie stanowił podstawę zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.
3. W zakresie zmiany ilości transz wynagrodzenia w przypadku wykonania przez Wykonawcę robót, o których mowa w ust. 2 lit b i c. Zamawiający zastrzega jednak, iż wartość każdej kolejnej transzy nie może być niższa 10% pierwotnej wartości umowy. 
4. Warunkiem zmiany zawartej umowy jest:
1) uzasadniony wniosek Wykonawcy o przedłużenie terminu wykonania robót, złożony nie później niż 7 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniającej zmiany, pod rygorem utraty prawa do zmiany umowy,
2) protokół konieczności określający przyczyny zmiany i potwierdzający wystąpienie okoliczności, o których mowa powyżej, sporządzony i podpisany przez strony umowy. Protokół konieczności stanowić będzie załącznik do aneksu, zmieniającego niniejszą umowę w zakresie przedłużenia terminu wykonania robót.
3) posiadanie aktualnego ubezpieczenia odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej oraz zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia.
5. Zamawiający zastrzega również możliwość zmiany umowy w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy, który nie był wcześniej wykazany w ofercie. 
6. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

Wymagane zezwolenia

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań. Wykonawca spełni warunek poprzez złożenia oświadczenia w zakresie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

Wymagana wiedza

Wykonawca spełni warunek w sytuacji kiedy wykaże, że w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie roboty budowlane zbliżone rodzajem do przedmiotu zamówienia polegające na remoncie i przebudowie budynku/ów mieszkalnych lub użytkowych o łącznej wartości co najmniej 2 500 000,00 zł brutto (dwa miliony pięćset tysięcy złotych) obejmujących swoim zakresem m.in. wykonanie izolacji budynku

Wymagany potencjał

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań. Wykonawca spełni warunek poprzez złożenia oświadczenia w zakresie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

Wymagana umiejętności

Wykonawca spełni warunek w sytuacji kiedy wykaże, że dysponuje w szczególności:
a) 1 osobą, która posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010, Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej oraz legitymuje się aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego;
b) 1 osobą, która posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej (sanitarnej) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz legitymuje się aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego;
c) 1 osobą, która posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz legitymuje się aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego;
d) 1 osobą posiadającą ważne świadectwo kwalifikacyjne (typ D) uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, montażu urządzeń i instalacji elektroenergetycznej;
e) 1 osobą posiadającą ważne świadectwo kwalifikacyjne (typ E) uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, montażu urządzeń i instalacji elektroenergetycznej

Wymagana sytuacja ekonomiczna

Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł (dwa miliony złotych)

Zmiany w przetargu:

Gdzie Data zmiany Stara treść Nowa treść
II. pkt 2 2016-02-12
CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 12.08.2016.
CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 180 dni od daty podpisania umowy
IV.4.4 2016-02-12
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.02.2016 godzina 12:00, miejsce: Administracja Zasobów Komunalnych Łódź - Polesie, Pl. Barlickiego 11, 90-615 Łódź, Ip. pok. nr 14 (sekretariat).
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.02.2016 godzina 12:00, miejsce: Administracja Zasobów Komunalnych Łódź - Polesie, Pl. Barlickiego 11, 90-615 Łódź, Ip. pok. nr 14 (sekretariat).

Komentarze

comments powered by Disqus