Remont 5 lokali mieszkalnych (3 lokali socjalnych, 2 lokali zamiennych bez skierowań), zlokalizowanych w Łodzi, administrowanych przez AZK Łódź - Polesie.

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-03-09
Adres specyfikacji:
Części:
TAK
Adres strony www:
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
10737
Numer ogłoszenia wyników:
24453
Data składania ofert:
2016-02-16 12:00
Data ogłoszenia wyników:
2016-03-09
Rodzaj procedury:
Przetarg Nieograniczony
Rodzaj przetargu:
Roboty budowlane
Rodzaj zamawiającego:
Administracja samorządowa
Data ogłoszenia wyników:
2016-03-09
Możliwość udzielenia przetargu uzupełniającego:
NIE
Zamawiający

Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Polesie Łódź

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

Pl. Barlickiego 11
90 -615 Łódź.
Województwo łódzkie.

REGON: 10161165900000

Telefon: 42 6331640
Fax: 426339607
E-mail: ***************@com3.pl

Treść przetargu:

Przedmiotem zamówienia jest remont 5 lokali mieszkalnych, zlokalizowanych w Łodzi, administrowanych przez AZK Łódź - Polesie. Zamówienie zostało podzielone na 2 odrębne części. Część I obejmuje remont następujących lokali: Mielczarskiego 10 m.12a, Legionów 70 m.26, Żeromskiego 13 m.36. Część II obejmuje remont następujących lokali:1 Maja 36 m.1a, A. Struga 46 m. 6a.Remont lokali obejmuje swoim zakresem m.in.: wymianę instalacji wod-kan, wymianę instalacji elektrycznej oraz osprzętu, wymianę urządzeń sanitarnych, wykonanie nowych posadzek lub renowację istniejących, przygotowanie powierzchni pod malowanie, malowanie lokali, wymianę kuchni gazowych, montaż pieców lub kuchni przenośnych, wywóz gruzu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej lub ich renowację. Szczegółowe zakresy remontu poszczególnych lokali określają przedmiary robót stanowiące załącznik nr 7 do SIWZ.
Wyniki

Część przetargu: 1 - Remont lokali: Mielczarskiego 10 m.12a, Legionów 70 m.26, Żeromskiego 13 m.36

Wykonawca: MONAX Monika Suska
Cena: 37 650,83 zł
Otrzymano: 8 ofert, w tym 7 oceniano, 1 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 37 650,83 zł do 55 403,23 zł (od 80% do 117.73% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 47 060,69 zł

Część przetargu: 2 - Remont lokali:1 Maja 36 m.1a, A. Struga 46 m. 6a

Wykonawca: MONAX Monika Suska
Cena: 26 571,59 zł
Otrzymano: 8 ofert, w tym 7 oceniano, 1 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 26 571,59 zł do 43 565,52 zł (od 72.25% do 118.46% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 36 777,49 zł

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Rodzaj kryterium: Cena
Wartość procentowa kryterium: 95%
Rodzaj kryterium: Gwarancja
Wartość procentowa kryterium: 5%
 

Wadium:

Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium. 1. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: CZĘŚĆ I -1 500,00 zł, CZĘŚĆ II 1 000,00 zł 2. Wadium
może być wniesione w: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest
zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Getin Bank SA nr rachunku 16 1560 0013 2376 1415 9000 0005, z dopiskiem na przelewie: 3/PN/2016 Remont lokali Część.. 4. Zamawiający wymaga, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: a) pieniężnej - dokument potwierdzający wniesienie wadium został załączony do oferty,
b) innej niż pieniądz - do oferty należy załączyć kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem, natomiast oryginał należy załączyć do oferty w sposób
uniemożliwiający jego zaginięcie, pozwalający jednak na jego zwrot bez dekompletowania oferty - oryginał nie może być na trwałe zespolony z ofertą. W przypadku niezastosowania się do powyższego zwrot oryginału będzie niemożliwy. UWAGA! W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia i zabezpieczaniu oferty w formie innej niż pieniądz, Wadium należy wnosić osobno dla każdej części zamówienia. (Niezastosowanie się do powyższego wymogu będzie skutkowało odrzuceniem oferty) 5. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy PZP. 6. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 7. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.

Adres www specyfikacji przetargu:

http://www.polesie.azk.lodz.pl

Specyfikacja istotnych warunków przetargu znajduje się pod adresem:

Administracja Zasobów Komunalnych Łódź - Polesie, Pl. Barlickiego 11, 90-615 Łódź,
pok.3/Ip

Warunki możliwej zmiany umowy

Zamawiający na podstawie art. 144 dopuści zmianę umowy w następujących przypadkach:
1. Wykonawca ma prawo do wystąpienia o przedłużenie terminu zakończenia robót w przypadku, gdy niedotrzymanie terminu określonego w SIWZ byłoby wynikiem wystąpienia następujących okoliczności:
a) wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych, których wykonanie stało się konieczne i jest niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, jeżeli mają one wpływ na termin wykonania umowy;
b) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem
możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia;
c) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego.
2. Warunkiem zmiany zawartej umowy jest:
uzasadniony wniosek wykonawcy, złożony nie później niż 7 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniającej zmiany, pod rygorem utraty prawa do zmiany umowy.
3. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany umowy w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy, który nie był wcześniej wykazany w ofercie.
4. Zamawiający zastrzega także możliwość zmiany stawki podatku VAT z chwilą wejście w życie stosownych przepisów, dotyczących zmian wysokości podatku od towarów i usług, oraz związanej z tym faktem zmiany wartości umowy.
5. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
6. Zamawiający przewiduje również możliwość wprowadzenia zmian do umowy w szczególności w zakresie odstąpienia od przeznaczonego do remontu lokalu, gdy zaistnieje inna niemożliwa do przewidzenia okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności w przypadku anulowania skierowania na remont lokalu.

Wymagane zezwolenia

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań. Wykonawca spełni warunek poprzez złożenia oświadczenia w zakresie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

Wymagana wiedza

Wykonawca spełni warunek w sytuacji kiedy wykaże, że w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie  remonty lokali o łącznej wartości co najmniej: 
- składając ofertę na jedną część zamówienia: 50 000,00 zł (pięćdziesiąt  tys. złotych),
- składając ofertę na dwie części zamówienia: 100 000,00 zł (sto tys. złotych)

Wymagany potencjał

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań. Wykonawca spełni warunek poprzez złożenia oświadczenia w zakresie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

Wymagana umiejętności

Wykonawca spełni warunek w sytuacji kiedy wykaże, że dysponuje (niezależnie od ilości części na jakie składa ofertę):
a) w szczególności osobą, która będzie kierować robotą budowlaną stanowiącą przedmiot zamówienia i posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010, Nr 243, poz. 1623 z późn. zm./, w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej oraz legitymuje się aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego;
b) 1 osobą posiadającą ważne świadectwo kwalifikacyjne (typ D) uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, montażu urządzeń i instalacji elektroenergetycznej;
c) 1 osobą posiadającą ważne świadectwo kwalifikacyjne (typ E) uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, montażu urządzeń i instalacji elektroenergetycznej;
d) 1 osobą posiadającą ważne świadectwo kwalifikacyjne (typ D) uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, montażu urządzeń i instalacji gazowej;
e) 1 osobą posiadającą ważne świadectwo kwalifikacyjne (typ E) uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, montażu urządzeń i instalacji gazowej

Wymagana sytuacja ekonomiczna

Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż: 
- składając ofertę na jedną lub dwie części zamówienia: 100 000,00 zł (sto  tys. złotych)

Komentarze

comments powered by Disqus