Remont 19 lokali mieszkalnych (6 lokali socjalnych, 11 lokali zamiennych, 1 pomieszczenia tymczasowego oraz 1 lokalu zasiedlonego), zlokalizowanych w Łodzi, administrowanych przez AZK Łódź - Polesie.

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-05-04
Adres specyfikacji:
Adres strony www:
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
26825
Numer ogłoszenia wyników:
110070
Data składania ofert:
2016-03-30 10:00
Data ogłoszenia wyników:
2016-05-04
Rodzaj procedury:
Przetarg Nieograniczony
Rodzaj przetargu:
Roboty budowlane
Rodzaj zamawiającego:
Administracja samorządowa
Data ogłoszenia wyników:
2016-05-04
Możliwość udzielenia przetargu uzupełniającego:
NIE
Zamawiający

Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Polesie Łódź

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

Pl. Barlickiego 11
90 -615 Łódź.
Województwo łódzkie.

REGON: 10161165900000

Telefon: 42 6331640
Fax: 426339607
E-mail: ***************@com3.pl

Treść przetargu:

Przedmiotem zamówienia jest remont 19 lokali mieszkalnych, zlokalizowanych w Łodzi, administrowanych przez AZK Łódź - Polesie, na które zostały wydane skierowania. Zamówienie zostało podzielone na 5 odrębnych części, tj.:

Część I obejmuje remont następujących lokali:
1	Gdańska 77 m 9a	zamienny
2	Lipowa 40 m 12	socjalny
3	Mielczarskiego 10 m 8	zamienny
4	1-Maja 41 m 36	zamienny
5	Zielona 16 m 1a	zamienny

Część II obejmuje remont następujących lokali:	
1	Pogonowskiego 37 m 6	zamienny
2	Gdańska 76 m 21	zamienny
3	Pogonowskiego 67 m 14	pom. tymczas
4	Pogonowskiego 41 m 34	socjalny
5	A. Struga 38 m 1	zamienny

Część III obejmuje remont następujących lokali:
1	Drewnowska 182 m 9	zamienny
2	Lipowa 44 m 1	zamienny
3	Siewna 2a m 12	socjalny

Część IV obejmuje remont następujących lokali:	
1	Radwańska 41 m 6	zamienny
2	Gdańska 152 m 15	socjalny
3	Radwańska 57 m 31	socjalny
4	28 Płk. Strzelców Kaniowskich 50 m 9	socjalny
5	Żwirki 7 m 4	zasiedlony - pilne

Część V obejmuje remont następujących lokali:	
1	Wólczańska 159 m 23	zamienny (lokal po pożarze)

Uwaga! Wykonawca może złożyć ofertę na maksymalnie dwie części zamówienia. Złożenie oferty na więcej niż dwie części zamówienia będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy ze wszystkich części na, które złoży ofertę.

      Remont lokali obejmuje swoim zakresem m.in.: 
wymianę instalacji wod-kan
wymianę instalacji elektrycznej oraz osprzętu
wymianę urządzeń sanitarnych
wykonanie nowych posadzek lub renowację istniejących
przygotowanie powierzchni pod malowanie
malowanie lokali
wymianę kuchni gazowych
montaż pieców lub kuchni przenośnych
wywóz gruzu
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej lub ich renowację
Szczegółowe zakresy remontu poszczególnych lokali określają przedmiary robót stanowiące załącznik nr 7 do SIWZ.
Wymieniana stolarka okienna (o ile nie wskazano inaczej): 
Winna być wykonana z profili PCW minimum trzykomorowych w kolorze białym.
Szyba zespolona niskoemisyjna poprawiająca komfort w mieszkaniu i przyczyniająca się w sposób istotny do oszczędności energii i emisji hałasu o współczynniku przenikania ciepła K<1,1;
Wszystkie skrzydła rozwieralne oraz jedno z funkcją uchylo - rozwieralną z mikrowentylacją; 
Okucia obwiedniowe;
Słupek w nowej stolarce powinien być zachowany jak w obecnie istniejącej stolarce (stały lub ruchomy);
Wykonaną nową stolarkę należy mocować w sposób trwały. Zamocowania ościeżnic należy dokonać za pomocą łączników typu zaczep. Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym poprzez wypełnienie szczelin między ościeżnicą a ościeżem materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania dla tego celu.
Do uszczelnienia stolarki w ościeżu przed przenikaniem wody opadowej i powietrza należy zastosować kity trwale plastyczne. 
Montowane okna należy wyposażyć w nawiewniki ciśnieniowe (w kolorze białym) zgodnie z § 155 ust 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690). 
Montowana nowa stolarka musi zachować istniejący kształt i podział skrzydeł oraz posiadać:
a) aktualny Atest Państwowego Zakładu Higieny dopuszczający oferowaną stolarkę do stosowania w
budownictwie.
b) aktualny Certyfikat Zgodności z Aprobatą Techniczną lub Krajową Deklarację Zgodności do Aprobaty Technicznej na stolarkę, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r (Dz. U z 2004r Nr 198 poz. 2041) lub Deklarację Zgodności do okresowego badania stolarki przeprowadzonego w notyfikowanym laboratorium zgodnie z normą PN-EN 14351-1.

3.	Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia, na minimalny okres 24 miesięcy (o czym mowa w rozdziale XIV pkt 1 SIWZ) licząc od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego; 
4.	Wykonawca musi się liczyć z poniesieniem kosztów za zużytą energię elektryczną. Wykonawca ma obowiązek wystąpić do zakładu energetycznego z wnioskiem o podpisanie ryczałtowej umowy na świadczenie usługi dystrybucji i sprzedaży energii (niezbędnej dla wykonania remontu lokali).
5.	Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy przedłożenia atestów i certyfikatów od wbudowanych materiałów. 
6.	Roboty objęte zamówieniem należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U z 2003 Nr 120 poz. 1126) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U z 2003 Nr 47 poz. 401).
Wyniki

Część przetargu: 1 - Remont lokali: Gdańska 77 m 9a, Lipowa 40 m 12, Mielczarskiego 10 m 8, 1-Maja 41 m 36, Zielona 16 m 1a

Wykonawca: MARWIS Mariusz Wiśniewski
Cena: 95 224,80 zł
Otrzymano: 4 ofert, w tym 3 oceniano, 1 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 79 680,50 zł do 134 645,04 zł (od 66.66% do 112.65% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 119 525,46 zł

Numer części: 1
Tytuł części: Remont lokali: Gdańska 77 m 9a, Lipowa 40 m 12, Mielczarskiego 10 m 8, 1-Maja 41 m 36, Zielona 16 m 1a
Treść części:

Remont następujących lokali: Gdańska 77 m 9a; Lipowa 40 m 12; Mielczarskiego 10 m 8; 1-Maja 41 m 36; Zielona 16 m 1a

Kryteria oceny wykonawców dla części: 1

Kryteria oceny wykonawców dla części: 1

Rodzaj kryterium: Cena
Wartość procentowa kryterium: 95%
Rodzaj kryterium: Gwarancja
Wartość procentowa kryterium: 5%
 

Część przetargu: 2 - Remont lokali: Pogonowskiego 37 m 6, Gdańska 76 m 21, Pogonowskiego 67 m 14, Pogonowskiego 41 m 34, A. Struga 38 m 1

Wykonawca: P.I.B. HESBUD Irena Sobczyk
Cena: 108 643,41 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 108 643,41 zł do 108 643,41 zł (od 108.29% do 108.29% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 100 329,41 zł

Numer części: 2
Tytuł części: Remont lokali: Pogonowskiego 37 m 6, Gdańska 76 m 21, Pogonowskiego 67 m 14, Pogonowskiego 41 m 34, A. Struga 38 m 1
Treść części:

Remont następujących lokali: Pogonowskiego 37 m 6; Gdańska 76 m 21; Pogonowskiego 67 m 14; Pogonowskiego 41 m 34; A. Struga 38 m 1

Kryteria oceny wykonawców dla części: 2

Kryteria oceny wykonawców dla części: 2

Rodzaj kryterium: Cena
Wartość procentowa kryterium: 95%
Rodzaj kryterium: Gwarancja
Wartość procentowa kryterium: 5%
 

Część przetargu: 3 - Remont lokali: Drewnowska 182 m 9, Lipowa 44 m 1, Siewna 2a m 12

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe DESDIM s.c. Leszek Bączek, Teresa Ostoja-Świerczyńska
Cena: 69 979,45 zł
Otrzymano: 2 ofert, w tym 1 oceniano, 1 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 47 406,05 zł do 69 979,45 zł (od 71.98% do 106.26% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 65 859,88 zł

Numer części: 3
Tytuł części: Remont lokali: Drewnowska 182 m 9, Lipowa 44 m 1, Siewna 2a m 12
Treść części:

Remont następujących lokali: Drewnowska 182 m 9; Lipowa 44 m 1; Siewna 2a m 12

Kryteria oceny wykonawców dla części: 3

Kryteria oceny wykonawców dla części: 3

Rodzaj kryterium: Cena
Wartość procentowa kryterium: 95%
Rodzaj kryterium: Gwarancja
Wartość procentowa kryterium: 5%
 

Część przetargu: 5 - Remont lokalu Wólczańska 159 m 23

Wykonawca: DUR-BUD Tadeusz Durka
Cena: 28 260,50 zł
Otrzymano: 5 ofert, w tym 5 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 28 260,50 zł do 48 103,82 zł (od 69.01% do 117.47% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 40 949,35 zł

Numer części: 5
Tytuł części: Remont lokalu Wólczańska 159 m 23
Treść części:

Remont następującego lokalu: Wólczańska 159 m 23

Kryteria oceny wykonawców dla części: 5

Kryteria oceny wykonawców dla części: 5

Rodzaj kryterium: Cena
Wartość procentowa kryterium: 95%
Rodzaj kryterium: Gwarancja
Wartość procentowa kryterium: 5%
 

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Rodzaj kryterium: Cena
Wartość procentowa kryterium: 95%
Rodzaj kryterium: Gwarancja
Wartość procentowa kryterium: 5%
 

Wadium:

Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium. 
1. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: CZĘŚĆ I 	3 500,00 zł 
CZĘŚĆ II 	3 000,00 zł
CZĘŚĆ III 	1 900,00 zł
CZĘŚĆ IV 	2 400,00 zł 
CZĘŚĆ V 	1 200,00 zł
2. Wadium może być wniesione w:
- pieniądzu,
- poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Getin Bank SA 
nr rachunku 16 1560 0013 2376 1415 9000 0005, z dopiskiem na przelewie: Remont lokali Część..
4. Zamawiający wymaga, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:
a) pieniężnej - dokument potwierdzający wniesienie wadium został załączony do oferty,
b) innej niż pieniądz - do oferty należy załączyć kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem, natomiast oryginał należy załączyć do oferty w sposób uniemożliwiający jego zaginięcie, pozwalający jednak na jego zwrot bez dekompletowania oferty - oryginał nie może być na trwałe zespolony z ofertą. W przypadku niezastosowania się do powyższego zwrot oryginału będzie niemożliwy.
UWAGA! W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia i zabezpieczaniu oferty w formie innej niż pieniądz, Wadium należy wnosić osobno dla każdej części zamówienia. (Niezastosowanie się do powyższego wymogu będzie skutkowało odrzuceniem oferty)
5. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy PZP.
6. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
7. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.

Adres www specyfikacji przetargu:

http://www.polesie.azk.lodz.pl

Specyfikacja istotnych warunków przetargu znajduje się pod adresem:

Administracja Zasobów Komunalnych Łódź - Polesie, Pl. Barlickiego 11, 90-615 Łódź,
pok.3/Ip

Warunki możliwej zmiany umowy

Zamawiający na podstawie art. 144 dopuści zmianę umowy w następujących przypadkach:
1. Wykonawca ma prawo do wystąpienia o przedłużenie terminu zakończenia robót w przypadku, gdy niedotrzymanie terminu określonego w SIWZ byłoby wynikiem wystąpienia następujących okoliczności:
a) wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych, których wykonanie stało się konieczne i jest niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, jeżeli mają one wpływ na termin wykonania umowy;
b) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem
możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia;
c) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego.
2. Warunkiem zmiany zawartej umowy jest:
uzasadniony wniosek wykonawcy, złożony nie później niż 7 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniającej zmiany, pod rygorem utraty prawa do zmiany umowy.
3. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany umowy w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy, który nie był wcześniej wykazany w ofercie.
4. Zamawiający zastrzega także możliwość zmiany stawki podatku VAT z chwilą wejście w życie stosownych przepisów, dotyczących zmian wysokości podatku od towarów i usług, oraz związanej z tym faktem zmiany wartości umowy.
5. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
6. Zamawiający przewiduje również możliwość wprowadzenia zmian do umowy w szczególności w zakresie odstąpienia od przeznaczonego do remontu lokalu, gdy zaistnieje inna niemożliwa do przewidzenia okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności w przypadku anulowania skierowania na remont lokalu.

Wymagane zezwolenia

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań. Wykonawca spełni warunek poprzez złożenia oświadczenia w zakresie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

Wymagana wiedza

Wykonawca spełni warunek w sytuacji kiedy wykaże, że w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie remonty lokali o łącznej wartości co najmniej: 
- składając ofertę na jedną część zamówienia: 100 000,00 zł (sto tys. złotych),
- składając ofertę na dwie części zamówienia: 200 000,00 zł (dwieście tys. złotych),

Wymagana umiejętności

Wykonawca spełni warunek w sytuacji kiedy wykaże, że dysponuje (niezależnie od ilości części na jakie składa ofertę):
a) w szczególności osobą, która będzie kierować robotą budowlaną stanowiącą przedmiot zamówienia i posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010, Nr 243, poz. 1623 z późn. zm./, w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej oraz legitymuje się aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego;
b) 1 osobą posiadającą ważne świadectwo kwalifikacyjne (typ D) uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, montażu urządzeń i instalacji elektroenergetycznej;
c) 1 osobą posiadającą ważne świadectwo kwalifikacyjne (typ E) uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, montażu urządzeń i instalacji elektroenergetycznej;
d) 1 osobą posiadającą ważne świadectwo kwalifikacyjne (typ D) uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, montażu urządzeń i instalacji gazowej;
e) 1 osobą posiadającą ważne świadectwo kwalifikacyjne (typ E) uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, montażu urządzeń i instalacji gazowej;

Wymagana sytuacja ekonomiczna

Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż: 
- składając ofertę na jedną część zamówienia: 100 000,00 zł (sto tys. złotych),
- składając ofertę na dwie części zamówienia: 200 000,00 zł (dwieście tys. złotych),

Komentarze

comments powered by Disqus