Rekonstrukcja odwiertu wody mineralnej Nr 8 w Krynicy-Zdroju wraz z projektem geologiczno-technicznym wiercenia

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-07-26
Części:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
105291
Numer ogłoszenia wyników:
156313
Data składania ofert:
2016-07-14 11:00
Data ogłoszenia wyników:
2016-07-26
Rodzaj procedury:
Przetarg Nieograniczony
Rodzaj przetargu:
Roboty budowlane
Rodzaj zamawiającego:
Inny: Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa
Data ogłoszenia wyników:
2016-07-26
Możliwość udzielenia przetargu uzupełniającego:
NIE
Zamawiający

Uzdrowisko Krynica - Żegiestów S.A.

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Nowotarskiego 9/4
33 -380 Krynica.
Województwo małopolskie.

REGON: 49190027500000

Telefon: 18 4712395
Fax: 0184715081
E-mail: ********@kryniczanka.pl

CPV

Treść przetargu:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rekonstrukcji ujęcia obejmujące prace:
a) Opracowanie Projektu geologiczno - technicznego wiercenia (rekonstrukcji ujęcia) oraz harmonogramu prac.
b) Prace rekonstrukcyjne
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: Mariusz Liber Karpackie Przedsiębiorstwo Wiertniczo-Geologiczne
Cena: 214 389,00 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 214 389,00 zł do 214 389,00 zł (od 125.37% do 125.37% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 171 000,00 zł

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Rodzaj kryterium: Cena
Wartość procentowa kryterium: 95%
Rodzaj kryterium: okres gwarancji i rękojmi
Wartość procentowa kryterium: 5%
 

Wadium:

Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 5.000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych)

Adres www specyfikacji przetargu:

http://www.uzdrowisko-krynica-zegiestow.pl

Specyfikacja istotnych warunków przetargu znajduje się pod adresem:

Uzdrowisko Krynica - Żegiestów S.A. adres: ul. Nowotarskiego 9/4 33-380 Krynica-Zdrój

Warunki możliwej zmiany umowy

Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo.
1 Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane musi zawierać postanowienia dotyczące:
1.1 Szczegółowego określenia zakresu zlecanych podwykonawcy robót budowlanych wraz z oświadczeniem podwykonawcy, iż zapoznał się on z dokumentacją techniczną oraz warunkami realizacji zamówienia i nie wnosi do nich żadnych uwag.
1.2 Terminu płatności za wykonane roboty budowlane, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenie wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzającego wykonanie zleconej podwykonawcy roboty budowlanej.
1.3 Obowiązku przedłożenia Zamawiającemu przez podwykonawcę zamierzającego zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo zgodnej z projektem umowy lub jej zmiany.
1.4 Obowiązku przedłożenia Zamawiającemu przez podwykonawcę poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie do 7 dni od jej zawarcia z wyłączeniem umów o podwykonawstwo, o których mowa w punkcie 5.2 niniejszej specyfikacji.
1.5 Terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub jej zmiany - termin ten nie może być krótszy niż 14 dni od daty przedłożenia Zamawiającemu odpowiednio: projektu umowy, projektu zmiany umowy, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy lub jej zmiany.
1.6 Zastrzeżenia, że podwykonawca bez zgody Zamawiającego nie ma prawa dokonywania cesji wierzytelności wynikającej z zawartej umowy o podwykonawstwo.
1.7 Jeżeli przedłożony Zamawiającemu projekt umowy lub jej zmiany lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiana, której przedmiotem są roboty budowlane nie będzie spełniała warunków, o których mowa w punktach 1.1 - 1.6 niniejszej specyfikacji Zamawiający w terminie 14 dni od przedłożenia mu odpowiednio projektu lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy lub jej zmiany:
1.7.1 zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu umowy lub jej zmiany,
1.7.2 zgłosi pisemny sprzeciw do zawartej umowy lub jej zmiany.
1.8 Postanowienia zawarte w punktach 1.1.1 - 1.1.7 mają zastosowanie również do umów o podwykonawstwo zawieranych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców.

Informacja o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, nie podlegające obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu:
5.1. umowy na dostawę mediów (energia elektryczna, woda, gaz), wywóz i utylizację odpadów, obsługę geodezyjną.
5.2. umowy o wartości niższej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego ale nie wyższych niż 50 000 zł brutto.

Wymagane zezwolenia

w tym zakresie Zamawiający nie formułuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy oraz w pkt IV SIWZ

Wymagana wiedza

w zakresie doświadczenia Wykonawca musi wykazać, że zrealizował lub realizuje w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z należytą starannością w zakresie prac wykonywanych w Karpatach co najmniej 1 zamówienie polegające na wykonaniu bądź przeprowadzeniu rekonstrukcji otworu, ujmującego wodę mineralną - zgazowaną, solankę lub termalną, o głębokości nie mniejszej niż 300 m oraz wykonaniu lub przeprowadzeniu rekonstrukcji minimum dwóch otworów ujmujących wodę o podwyższonej mineralizacji (powyżej 1000 mg/dm3), o głębokości nie mniejszej niż 200 m; wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których te usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie

Wymagany potencjał

Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował minimum dwoma z wymienionych w tabeli urządzeń wiertniczych. Zamawiający wymaga przedłożenia wykazu tych urządzeń wraz z oświadczeniem o posiadaniu wszelkich potrzebnych dokumentacji techniczno-ruchowych wymaganych do pracy tych urządzeń w ruchu zakładu górniczego.

Wymagana umiejętności

w tym zakresie Wykonawca przedłoży wykaz osób, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, a szczególności osób odpowiedzialnych kierowanie robotami wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego dla wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez poszczególne osoby czynności oraz informacja o podstawie dysponowania tymi osobami zgodnie z art. 53 i 54 ustawy PGiG oraz towarzyszących rozporządzeń. Zał. nr 7
	a) Kierownika ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne metodą otworową posiadającego uprawnienia zgodnie z art. 53 ustawy PGiG
	b) min. 1 osoba dozoru wyższego oraz pozostali pracownicy jako osoby dozoru do obsługi maszyn i urządzeń wiertniczych

Wymagana sytuacja ekonomiczna

w tym zakresie Zamawiający nie formułuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca przedłoży jedynie oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,            o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy

Zmiany w przetargu:

Gdzie Data zmiany Stara treść Nowa treść
III.3.3.3 2016-06-29
Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował minimum dwoma z wymienionych w tabeli urządzeń wiertniczych. Zamawiający wymaga przedłożenia wykazu tych urządzeń wraz z oświadczeniem o posiadaniu wszelkich potrzebnych dokumentacji techniczno-ruchowych wymaganych do pracy tych urządzeń w ruchu zakładu górniczego
Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował urządzaniem wiertniczym na podwoziu samojezdnym o udźwigu minimum 13 ton umożliwiającymi wykonywanie otworów wiertniczych metodą obrotową z prawym lub lewym obiegiem płuczki, do głębokości 300 metrów. Zamawiający wymaga przedłożenia wykazu z urządzeniem (lub urządzeniami) zgodnie z załącznikiem Nr 8 wraz z oświadczeniem o posiadaniu wszelkich potrzebnych dokumentacji techniczno-ruchowych wymaganych do prac tych urządzeń w ruchu zakładu górniczego
IV.4.4. 2016-06-29
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert : 12.07.2016 roku do godz. 11:00.
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert : 14.07.2016 roku do godz. 11:00.

Komentarze

comments powered by Disqus