Przetarg nieograniczony na usługę wykonania 10 operatów szacunkowych nieruchomości położonych w Radomiu

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-08-11
Adres specyfikacji:
Części:
NIE
Adres strony www:
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
165539
Numer ogłoszenia wyników:
179049
Data składania ofert:
2016-08-04 12:00
Data ogłoszenia wyników:
2016-08-11
Rodzaj procedury:
Przetarg Nieograniczony
Rodzaj przetargu:
Usługi
Rodzaj zamawiającego:
Administracja samorządowa
Data ogłoszenia wyników:
2016-08-11
Możliwość udzielenia przetargu uzupełniającego:
NIE
Zamawiający

Gmina Miasta Radomia

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Jana Kilińskiego 30
26 -600 Radom.
Województwo mazowieckie.

REGON: 67022345100000

Telefon: 48 3620471
Fax: 0-483620282
E-mail: ******@umradom.pl

CPV

70.30.00.00: Obsługa nieruchomości realizowana na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy

Szukaj przetargów 70.30.00.00 Wyszukaj przetargi 70.30.00.00 w mieście Radom

Treść przetargu:

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania 10 operatów szacunkowych, określających wartość rynkową nieruchomości celem aktualizacji opłaty rocznej z tyt. użytkowania wieczystego gruntów Gminy Miasta Radomia zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, przy ulicy: Olsztyńskiej, Zientarskiego, Skorupki, Sobieskiego, 11-go Listopada, Chełmońskiego, Brandta, Śniadeckich, Mochnackiego. Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej w/w gruntów w związku z aktualizacją opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zakres zamówienia - poniżej 209.000 EUR
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: Wycena Nieruchomości Diana Kaczmarczyk
Cena: 4 000,00 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 4 000,00 zł do 4 000,00 zł (od 86.96% do 86.96% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 4 600,00 zł

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Rodzaj kryterium: Cena
Wartość procentowa kryterium: 93%
Rodzaj kryterium: Termin wykonania zamówienia
Wartość procentowa kryterium: 7%
 

Wadium:

nie dotyczy

Adres www specyfikacji przetargu:

http://www.bip.radom.pl

Specyfikacja istotnych warunków przetargu znajduje się pod adresem:

Urząd Miejski w Radomiu Biuro Zamówień Publicznych ul. Jana Kilińskiego 30 (wejście od ul. Żeromskiego 53, pokój nr 189 - I piętro) 26-610 Radom, 
w  godzinach od 7.30 do 15.30

Wymagane zezwolenia

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Oceny spełniania w/w warunku zamawiający dokona metodą SPEŁNIA - NIE SPEŁNIA na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wymienionego w pkt III.4.1) - na druku, którego wzór został dołączony do materiałów przetargowych.
Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż wykonawca spełnia w/w warunek. Wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub ich nie uzupełnienie we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp

Wymagana wiedza

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Oceny spełniania w/w warunku zamawiający dokona metodą SPEŁNIA - NIE SPEŁNIA na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wymienionego w pkt III.4.1) - na druku, którego wzór został dołączony do materiałów przetargowych.
Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż wykonawca spełnia w/w warunek. Wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub ich nie uzupełnienie we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp

Wymagany potencjał

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Oceny spełniania w/w warunku zamawiający dokona metodą SPEŁNIA - NIE SPEŁNIA na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wymienionego w pkt III.4.1) - na druku, którego wzór został dołączony do materiałów przetargowych.
Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż wykonawca spełnia w/w warunek. Wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub ich nie uzupełnienie we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp

Wymagana umiejętności

Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, że dysponuje minimum jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia 
w zakresie określonym w art. 193 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z późn. zm.).
Oceny spełniania w/w warunku zamawiający dokona metodą SPEŁNIA - NIE SPEŁNIA na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wymienionego w pkt III.4.1) - na druku, którego wzór został dołączony do materiałów przetargowych oraz dokumentów wymienionych w pkt III.4.1.1 i III.4.1.2.
Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż wykonawca spełnia w/w warunek. Wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub ich nie uzupełnienie we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp

Wymagana sytuacja ekonomiczna

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Oceny spełniania w/w warunku zamawiający dokona metodą SPEŁNIA - NIE SPEŁNIA na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wymienionego w pkt III.4.1) - na druku, którego wzór został dołączony do materiałów przetargowych.
Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż wykonawca spełnia w/w warunek. Wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub ich nie uzupełnienie we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp

Komentarze

comments powered by Disqus