Przetarg nieograniczony na usługę wykonania operatu szacunkowego w stosunku do nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Radomia, położonej przy ul. Młodzianowskiej 69.

Informacje o przetargu

Termin upłynął 2016-08-04, Brak wyników!
Adres specyfikacji:
Części:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
164647
Data składania ofert:
2016-08-04 09:00
Rodzaj procedury:
Przetarg Nieograniczony
Rodzaj przetargu:
Usługi
Rodzaj zamawiającego:
Administracja samorządowa
Możliwość udzielenia przetargu uzupełniającego:
NIE
Zamawiający

Gmina Miasta Radomia

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Jana Kilińskiego 30
26 -600 Radom.
Województwo mazowieckie.

REGON: 67022345100000

Telefon: 48 3620471
Fax: 0-483620282
E-mail: ******@umradom.pl

CPV

70.30.00.00: Obsługa nieruchomości realizowana na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy

Szukaj przetargów 70.30.00.00 Wyszukaj przetargi 70.30.00.00 w mieście Radom

Treść przetargu:

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania operatu szacunkowego w stosunku do nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Radomia, położonej przy ul. Młodzianowskiej 69. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zakres zamówienia - poniżej 209.000 EUR

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Rodzaj kryterium: Cena
Wartość procentowa kryterium: 93%
Rodzaj kryterium: Termin wykonania zamówienia
Wartość procentowa kryterium: 7%
 

Wadium:

nie dotyczy

Adres www specyfikacji przetargu:

http://www.bip.radom.pl

Specyfikacja istotnych warunków przetargu znajduje się pod adresem:

Urząd Miejski w Radomiu Biuro Zamówień Publicznych ul. Jana Kilińskiego 30 (wejście od ul. Żeromskiego 53, pokój nr 189 - I piętro) 26-610 Radom, w  godzinach od 7.30 do 15.30

Wymagane zezwolenia

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Oceny spełniania w/w warunku zamawiający dokona metodą SPEŁNIA - NIE SPEŁNIA na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wymienionego w pkt III.4.1) - na druku, którego wzór został dołączony do materiałów przetargowych. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż wykonawca spełnia w/w warunki. Wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub ich nie uzupełnienie we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

Wymagana wiedza

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Oceny spełniania w/w warunku zamawiający dokona metodą SPEŁNIA - NIE SPEŁNIA na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wymienionego w pkt III.4.1) - na druku, którego wzór został dołączony do materiałów przetargowych. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż wykonawca spełnia w/w warunki. Wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub ich nie uzupełnienie we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

Wymagany potencjał

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Oceny spełniania w/w warunku zamawiający dokona metodą SPEŁNIA - NIE SPEŁNIA na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wymienionego w pkt III.4.1) - na druku, którego wzór został dołączony do materiałów przetargowych. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż wykonawca spełnia w/w warunki. Wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub ich nie uzupełnienie we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

Wymagana umiejętności

Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, że dysponuje minimum jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia 
w zakresie określonym w art. 193 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z późn. zm.).
Oceny spełniania w/w warunku zamawiający dokona metodą SPEŁNIA - NIE SPEŁNIA na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wymienionego w pkt III.4.1) - na druku, którego wzór został dołączony do materiałów przetargowych oraz dokumentów wymienionych w pkt III.4.1.1 i III.4.1.2. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż wykonawca spełnia w/w warunki. Wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub ich nie uzupełnienie we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

Wymagana sytuacja ekonomiczna

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Oceny spełniania w/w warunku zamawiający dokona metodą SPEŁNIA - NIE SPEŁNIA na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wymienionego w pkt III.4.1) - na druku, którego wzór został dołączony do materiałów przetargowych.
Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż wykonawca spełnia w/w warunki. Wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub ich nie uzupełnienie we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp

Komentarze

comments powered by Disqus