Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę leków dla SPZOZ - Szpitala im. dr. J. Dietla w Krynicy - Zdroju .

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-08-30
Adres specyfikacji:
Części:
NIE
Adres strony www:
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
113863
Numer ogłoszenia wyników:
191633
Data składania ofert:
2016-07-13 09:00
Data ogłoszenia wyników:
2016-08-30
Rodzaj procedury:
Przetarg Nieograniczony
Rodzaj przetargu:
Dostawy
Rodzaj zamawiającego:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Data ogłoszenia wyników:
2016-08-30
Możliwość udzielenia przetargu uzupełniającego:
NIE
Zamawiający

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Kraszewskiego 142
33 -380 Krynica.
Województwo małopolskie.

REGON: 30058700000

Telefon: 18 4712807
Fax: 0184712338
E-mail: ******@szpital-krynica.pl

Treść przetargu:

Przedmiotem postępowania jest: sukcesywna dostawa leków (albumin) dla SPZOZ - Szpitala im. dr. J. Dietla w Krynicy - Zdroju w terminie 5 miesięcy od daty podpisania umowy.
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: BAXTER POLSKA SP. Z O.O.
Cena: 72 846,00 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 72 846,00 zł do 72 846,00 zł (od 114% do 114% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 63 900,00 zł

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Rodzaj kryterium: Cena
Wartość procentowa kryterium: 98%
Rodzaj kryterium: Termin dostawy
Wartość procentowa kryterium: 2%
 

Wadium:

Nie dotyczy.

Adres www specyfikacji przetargu:

http://www.szpital-krynica.pl

Specyfikacja istotnych warunków przetargu znajduje się pod adresem:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - 
Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju 
33-380 Krynica-Zdrój, ul. Kraszewskiego 142 
budynek administracji, pokój 108

Warunki możliwej zmiany umowy

Dopuszcza się wprowadzania zmian do niniejszej umowy, jeżeli zachodzą okoliczności:
a) Zmiany numeru katalogowego produktu
b) Zmiany nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów
c) Zmiany przedmiotowe - produkt zamienny, równoważny
d) Zmiany sposobu konfekcjonowania
e) Zmiany liczby opakowań
f) w przypadku zmiany obowiązujących przepisów, które mają wpływ na realizacje umowy
g) przedłużenia terminu obowiązywania umowy jeśli nie zostanie wykupiony cały asortyment objęty tą umową przy nie zmienionych cenach
Warunki wprowadzenia w/w zmian są następujące:
a) wprowadzony zostanie do sprzedaży przez wykonawcę produkt zmodyfikowany/ udoskonalony
b) wystąpi przejściowy brak produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową przy nie zmienionej cenie jednostkowej netto
c) nastąpi zmiana organizacji pracy Zamawiającego
d) zaistnieje konieczność wymiany/ uzupełnienia w związku z postępem technologicznym
Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej, wartości umowy i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.

Wymagane zezwolenia

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada ważne  Zezwolenie na obrót produktami leczniczymi na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne Dz.U. 2001 nr 126 poz. 1381 ze zm. -tj.:
a) ważne zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) w zakresie prowadzenia hurtowni farmaceutycznej, a w przypadku składania oferty na leki psychotropowe i odurzające - odpowiednio wymagane zezwolenie;
b) ważne zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) na wytwarzanie produktów leczniczych jeżeli Wykonawca jest wytwórcą
c) w przypadku Wykonawcy prowadzącego skład konsygnacyjny - zezwolenie na prowadzenie składu konsygnacyjnego zawierające uprawnienie przyznane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego w zakresie obrotu produktami leczniczymi

Na poczet oceny spełnienia tego warunku Zamawiający wymaga złożenia ww. dokumentów.
Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana w oparciu w ww. dokumenty na zasadzie spełnia/nie spełnia

Wymagana wiedza

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, Wykonawca wykonał co najmniej jedną dostawę odpowiadającą swoich charakterem przedmiotowi zamówienia wraz z dowodem* potwierdzającym, że dostawy te zostały wykonane należycie.(zał. Nr 5 do SIWZ)
* Dowodami, o których mowa powyżej, są:
1) poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania oferty 
2) oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnych charakterze wykonawca nie jset w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt. 1).      
Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na podstawie ww. dokumentów na zasadzie spełnia/nie spełnia

Wymagany potencjał

W zakresie tego warunku zamawiający nie precyzuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca przedłoży jedynie oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia

Wymagana umiejętności

W zakresie tego warunku zamawiający nie precyzuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca przedłoży jedynie oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia

Wymagana sytuacja ekonomiczna

W zakresie tego warunku zamawiający nie precyzuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca przedłoży jedynie oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia

Komentarze

comments powered by Disqus