Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi nadzoru autorskiego oraz serwisu dla systemów RIS/PACS.

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-07-27
Adres specyfikacji:
Części:
NIE
Adres strony www:
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
109391
Numer ogłoszenia wyników:
163971
Data składania ofert:
2016-07-08 09:00
Data ogłoszenia wyników:
2016-07-27
Rodzaj procedury:
Przetarg Nieograniczony
Rodzaj przetargu:
Usługi
Rodzaj zamawiającego:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Data ogłoszenia wyników:
2016-07-27
Możliwość udzielenia przetargu uzupełniającego:
NIE
Zamawiający

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Kraszewskiego 142
33 -380 Krynica.
Województwo małopolskie.

REGON: 30058700000

Telefon: 18 4712807
Fax: 0184712338
E-mail: ******@szpital-krynica.pl

CPV

72.00.00.00: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

Szukaj przetargów 72.00.00.00 Wyszukaj przetargi 72.00.00.00 w mieście Krynica

72.50.00.00: Komputerowe usługi pokrewne

Szukaj przetargów 72.50.00.00 Wyszukaj przetargi 72.50.00.00 w mieście Krynica

Treść przetargu:

1. Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania jest zawarcie umowy nadzoru autorskiego i serwisu dla systemów RIS Orion PACS ASHVINS użytkowanych w SPZOZ Szpitalu im dr. J.Dietla w Krynicy-Zdroju.
2. W ramach nadzoru autorskiego i serwisu Wykonawca zobowiązuje się do:
2.1. Udostępniać aktualizacje aplikacji RIS-Orion w przypadku pojawienia się poprawek dla funkcjonalności zakupionych i wykorzystywanych przez Użytkownika, oraz udostępniać poprawki dostosowujące do ewentualnych zmian w przepisach (ustawy, rozporządzenia, zarządzenia NFZ). Dla systemu ASHVINS aktualizować użytkowaną wersję o dedykowane przez producenta poprawki, dla wersji i funkcjonalności zakupionych i wykorzystywanych przez Użytkownika
2.2. Przyjmować i rozpatrywać w czasie prac analitycznych przy rozwoju oprogramowania pisemnych zgłoszeń, uwag oraz propozycji Użytkownika dotyczących modyfikacji Oprogramowania Aplikacyjnego
2.3. Bezpłatnych instalacji aktualizacji oprogramowania w terminach uzgodnionych z Zamawiającym
2.4. Usuwania, udostępniania i instalacji korekt zgłoszonych błędów
2.5. Nadzoru nad działaniem aplikacji RIS PACS i ich baz danych - poprzez nadzór Zamawiający rozumie wszystkie działania opisane w pozostałych punktach załącznika nr 1 do SIWZ
2.6. Reinstalacji systemów operacyjnych i oprogramowania oraz odtwarzania baz danych w przypadku awarii.  Przez odtwarzanie baz danych należy rozumieć przywracanie baz danych RIS PACS z istniejących (ostatnich) kopii z przed awarii w sytuacjach kiedy takie przywracanie jest niezbędne do poprawnego funkcjonowania systemu. Reinstalacja systemu operacyjnego jest to działanie dla systemów RIS PACS w sytuacjach kiedy takie przywracanie jest niezbędne do poprawnego funkcjonowania sytemu po awarii.  
2.7. Konfiguracji i wykonywania kopii zapasowych baz danych nie rzadziej niż raz na 3 miesiące na udostępnionym przez Zamawiającego zasobie sieciowym lub zewnętrznym oraz weryfikacji poprawności ich zapisu przynajmniej poprzez sprawdzenie sumy kontrolnej
2.8. Zapewnienia komunikacji w zakresie odbioru zleceń z systemu zewnętrznego (HIS), przesłania zleceń do skanera CR, przekazania wyniku na opisową stację lekarską, odesłania wyniku na serwer PACS oraz do systemu zewnętrznego (HIS) jedynie po stronie systemów RIS PACS.
2.9. Wykonania minimum jednego przeglądu systemów RIS Orion oraz PACS Ashvins w ciągu roku uwzględniającego bieżące optymalizowanie konfiguracji Oprogramowania Aplikacyjnego.
2.10. Udzielać zdalnego wsparcia dla administratora, bezpośrednich bezpłatnych konsultacji telefonicznych w zakresie: czynności operatorskich, diagnostyki problemów, konfiguracji, analizy danych w dni robocze od 9:00 do 17:00
2.11. Bezpłatnie usuwać awarię Oprogramowania Aplikacyjnego objętego usługą nadzoru autorskiego serwisu, powstałej z winy Użytkownika lub zdarzeń losowych niezależnych od żadnej ze Stron, w czasie 5 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia. W przypadku stwierdzenia przez serwisanta konieczności przyjazdu Zamawiający pokrywa koszty dojazdu w kwocie 0,8358 zł brutto za km licząc od siedziby serwisu mieszczącej się w mieście  (na terenie RP) do siedziby Zamawiającego. Koszty delegacji ponosi Wykonawca
2.12. Informowania Zamawiającego o zmianach konfiguracji aplikacji i baz danych
2.13. Przeprowadzić bezpłatne szkolenia administratorów w przypadku zmian w aplikacji
2.14. Prowadzenia rejestru obejmującego w szczególności zmiany konfiguracji Oprogramowania Aplikacyjnego oraz wykonane czynności
2.15. Udostępniania rejestru Zamawiającemu na jego pisemny wniosek
2.16. Przekazania przedstawicielowi Zamawiającego wskazanemu w umowie haseł administracyjnych min. do systemów operacyjnych, baz danych i aplikacji niezwłocznie po ich zmianie
2.17. Zgłaszania z wyprzedzeniem Zamawiającemu potrzeb (wraz z uzasadnieniem) w zakresie rozbudowy sprzętu (serwery + macierz) użytkowanego na potrzeby aplikacji RIS PACS
2.18. Dostosowania oprogramowania RIS do zmieniających się przepisów prawa i wymogów NFZ oraz zgłaszanych potrzeb użytkownika
2.19. Niepobierania kopii baz danych oraz innych dokumentów zawierających dane osobowe o charakterze wrażliwym bez zgody Zamawiającego
2.20. Informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach po stronie Wykonawcy mogących mieć wpływ na realizację przedmiotu umowy
2.21. Posługiwania się osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje, odpowiednio przeszkolonymi i wyposażonymi w niezbędny sprzęt
2.22. Bezzwłocznego poinformowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach dla realizacji przedmiotu umowy, dotyczących zarówno terminów, jak i zakresu rzeczowego umowy
2.23. Przyjmowania zgłoszeń w formie elektronicznej, oraz telefonicznej 
email:  lub faksem na numer
wysłanie zgłoszenia nastąpić może po wcześniejszej konsultacji administratora systemu z serwisem - wzór zgłoszenia stanowi Załącznik nr 2
2.24. Zgłoszenie traktowane jest jako przyjęte:
w dni robocze do godziny 17:00 - danego dnia roboczego
w dni robocze po godzinie 17:00 - następnego dnia roboczego
w dniu ustawowo lub dodatkowo wolnym od pracy - o godz. 9:00 najbliższego dnia roboczego
2.25. Reakcji na zgłoszenie wady oprogramowania (od momentu zgłoszenia) w następującym czasie:
nie później niż 1 dzień roboczy dla błędu krytycznego
nie później niż 15 dni roboczych dla błędu zwykłego
2.26. Usunięcia wady oprogramowania (czas liczony od czasu reakcji określonego w pkt 2.25) w następującym czasie:
nie później niż 3 dni robocze w przypadku błędu krytycznego
nie później niż 30 dni roboczych w przypadku błędu zwykłego
3. Poprzez błąd krytyczny, o którym mowa w punktach 2.25 i 2.26 rozumie się takie wady oprogramowania, które uniemożliwią użytkownikowi korzystanie z jego podstawowych funkcji.
Poprzez błąd zwykły, o którym mowa w punktach 2.25 i 2.26 rozumie się takie wady oprogramowania, które utrudniają prawidłowe funkcjonowanie, ale nie uniemożliwiają korzystania z oprogramowania.
4. W przypadku wystąpienia (błędu krytycznego) Wykonawca może wprowadzić tzw. rozwiązanie tymczasowe, doraźnie rozwiązujące problem błędu krytycznego; w takim przypadku dalsza obsługa usunięcia dotychczasowego błędu krytycznego będzie traktowana jako błąd zwykły;
5. W wyjątkowych wypadkach, za zgodą Użytkownika, czas dokonania korekt będzie uzgodniony pomiędzy Wykonawcą i Użytkownikiem;
6. Zamawiający wymaga, aby serwis świadczący usługi serwisowe znajdował się na terenie Polski.
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: SOFTMED S. ZO.O.
Cena: 47 232,00 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 47 232,00 zł do 47 232,00 zł (od 123% do 123% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 38 400,00 zł

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Rodzaj kryterium: Cena
Wartość procentowa kryterium: 97%
Rodzaj kryterium: Czas dokonania i udostępnienia Zamawiającemu odpowiednich korekt oprogramowania aplikacyjnego (dotyczy błędu krytycznego)
Wartość procentowa kryterium: 3%
 

Wadium:

Nie dotyczy.

Adres www specyfikacji przetargu:

http://www.szpital-krynica.pl

Specyfikacja istotnych warunków przetargu znajduje się pod adresem:

Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju 
33-380 Krynica-Zdrój, ul. Kraszewskiego 142 
budynek administracji, pokój 108

Warunki możliwej zmiany umowy

Dopuszcza się zmiany umowy polegające na: 1. zmianie wysokości podatku VAT z dniem wejścia w życie aktów prawnych zmieniających tę stawkę 2. zmianie osób wykonujących usługi serwisowe.

Wymagane zezwolenia

W zakresie tego warunku zamawiający nie precyzuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku Wykonawca przedłoży jedynie oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia

Wymagana wiedza

W zakresie tego warunku zamawiający nie precyzuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku Wykonawca przedłoży jedynie oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia

Wymagany potencjał

W zakresie tego warunku zamawiający nie precyzuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku Wykonawca przedłoży jedynie oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia

Wymagana umiejętności

W zakresie tego warunku zamawiający nie precyzuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku Wykonawca przedłoży jedynie oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia

Wymagana sytuacja ekonomiczna

W zakresie tego warunku zamawiający nie precyzuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku Wykonawca przedłoży jedynie oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia

Podobne przetargi

Tytuł Data Zakończony Rozstrzygnięty Kwota Ilość ofert
Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi nadzoru autorskiego oraz serwisu dla systemów RIS/PACS.
2014-07-17 TAK TAK 94 464,00 zł 1
Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi nadzoru autorskiego oraz serwisu oprogramowania aplikacyjnego wdrożonego w ramach projektu E-szpital w Krynicy Zdroju - stworzenie cyfrowego systemu informacji medycznej.
2014-07-04 TAK TAK 319 800,00 zł 1
Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi nadzoru autorskiego oraz serwisu oprogramowania aplikacyjnego wdrożonego w ramach projektu E-szpital w Krynicy Zdroju - stworzenie cyfrowego systemu informacji medycznej
2016-06-27 TAK TAK 383 760,00 zł 1
Przetarg nieograniczony na usługę wykonania dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej- Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy-Zdroju
2014-01-10 TAK TAK 257 685,00 zł 7
Przetarg nieograniczony na usługę pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacja robót budowlanych w zakresie zadania pod nazwą: Poprawa jakości leczenia poprzez rozbudowę i modernizację Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy-Zdroju w ramach: Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 6. Spójność wewnątrzregionalna, Działanie 6.3 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego, Schemat A Ochrona Zdrowia, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 60% dla SP ZOZ Szpitala im. dr J. Dietla w
2010-06-08 TAK TAK 116 876,00 zł 1

Komentarze

comments powered by Disqus