Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi nadzoru autorskiego oraz serwisu oprogramowania aplikacyjnego wdrożonego w ramach projektu E-szpital w Krynicy Zdroju - stworzenie cyfrowego systemu informacji medycznej

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-08-16
Adres specyfikacji:
Części:
NIE
Adres strony www:
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
104969
Numer ogłoszenia wyników:
181217
Data składania ofert:
2016-07-11 09:00
Data ogłoszenia wyników:
2016-08-16
Rodzaj procedury:
Przetarg Nieograniczony
Rodzaj przetargu:
Usługi
Rodzaj zamawiającego:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Data ogłoszenia wyników:
2016-08-16
Możliwość udzielenia przetargu uzupełniającego:
NIE
Zamawiający

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Kraszewskiego 142
33 -380 Krynica.
Województwo małopolskie.

REGON: 30058700000

Telefon: 18 4712807
Fax: 0184712338
E-mail: ******@szpital-krynica.pl

CPV

72.00.00.00: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

Szukaj przetargów 72.00.00.00 Wyszukaj przetargi 72.00.00.00 w mieście Krynica

72.50.00.00: Komputerowe usługi pokrewne

Szukaj przetargów 72.50.00.00 Wyszukaj przetargi 72.50.00.00 w mieście Krynica

Treść przetargu:

1. Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania jest zawarcie umowy nadzoru autorskiego i opieki serwisowej dla Oprogramowania Aplikacyjnego wdrożonego w ramach projektu MRPO E-Szpital w Krynicy-Zdroju - stworzenie cyfrowego systemu informacji medycznej. w skład którego wchodzą
a) Pakiet InfoMedica firmy ASSECO dla części administracyjnej 
b) Pakiet InfoMedica firmy ASSECO dla części medycznej dla modułów które nie zostały zmigrowane do systemu AMMS
c) System AMMS firmy ASSECO 
d) Szpitalny Portal Informacyjny MPI firmy ASSECO 
e) Archiwum Dokumentacji Medycznej firmy ASSECO 

Administrator
2
[AMMS] Apteczka Oddziałowa
OPEN
[AMMS] Apteka Szpitalna
5
[AMMS] Ruch Chorych - Izba Przyjęć, Oddział, Statystyka, Rozliczenia, Gruper JGP, Punkt Pobrań
OPEN
[AMMS] Symulator JGP
OPEN
[AMMS] Pracownia
OPEN
[AMMS] Lecznictwo Otwarte - Rejestracja, Gabinet, Statystyka, Rozliczenia
OPEN
Blok Operacyjny JBLO
OPEN
Dokumentacja Medyczna (Formularze)
OPEN
Elektroniczna Inwentaryzacja
Funkcjonalność
Finansowo-Księgowy
4
Obsługa kasy gotówkowej
2
Koszty
2
Księgowość - Fakturowanie  Rejestr Sprzedaży
OPEN
Wycena Kosztów Normatywnych
2
Gospodarka Materiałowa
5
Rejestr Zakupu
4
Grafik
OPEN
Kadry
2
Płace
2
Laboratorium
1 - integracja z LIS MARCEL
Integracja z systemami zewnętrznymi
2
Obsługa Sprzedaży
1
Medyczny Portal Informacyjny
OPEN
Środki Trwałe
2
Wyposażenie
2
Zakażenia Szpitalne
OPEN
Zlecenia
OPEN
System Ewidencji Zamówień Publicznych 
i Przetargów
OPEN
Archiwum Dokumentacji Medycznej
OPEN
Wykazane powyżej ilości licencji rozumiane są jako wykaz modułów które Zamawiający chce objąć nadzorem autorskim oraz serwisem. Licencje na pozostałe moduły (np. KKL, budżetowanie) nie ulegają zmianie i pozostają jako licencje bezterminowe z których Zamawiający będzie nadal korzystał jednakże przy braku wsparcia ze strony Wykonawcy.
2. Poprzez nadzór autorski rozumie się:
2.1. Udostępnianie poprawek do Oprogramowania Aplikacyjnego mających na celu naprawę stwierdzonych przez Zamawiającego błędów w Oprogramowaniu Aplikacyjnym.
2.1.1. W przypadku tzw. błędu krytycznego, tj. takiego, który uniemożliwia użytkowanie Oprogramowania Aplikacyjnego w zakresie jego podstawowej funkcjonalności, a w szczególności nieprawidłowe działanie Oprogramowania Aplikacyjnego, które prowadzi do zatrzymania jego eksploatacji, utraty danych lub naruszenia ich spójności, w wyniku których niemożliwe jest prowadzenie działalności z użyciem Oprogramowania Aplikacyjnego:
a) czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego (tj. czas od otrzymania zgłoszenia do chwili podjęcia przez Wykonawcę czynności zmierzających do naprawy zgłoszonego (błędu krytycznego) wynosi 4 godziny;
b) czas dokonania naprawy bądź udostępnienia Zamawiającemu odpowiednich korekt Oprogramowania Aplikacyjnego wyniesie do 3 dni roboczych od chwili rozpoczęcia czynności serwisowych;
c) w przypadku wystąpienia (błędu krytycznego) Wykonawca może wprowadzić 
tzw. rozwiązanie tymczasowe, doraźnie rozwiązujące problem błędu krytycznego; 
w takim przypadku dalsza obsługa usunięcia dotychczasowego błędu krytycznego będzie traktowana jako błąd zwykły
2.1.2. W przypadku tzw. błędu zwykłego, tj. takiego, który prowadzi do utrudnienia pracy Oprogramowania Aplikacyjnego, nie powodując jednak utraty danych , w wyniku którego prowadzenie bieżącej działalności Zamawiającego przy użyciu Oprogramowania jest utrudnione:
a) czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego (tj. czas od otrzymania zgłoszenia do chwili podjęcia przez Wykonawcę czynności zmierzających do naprawy zgłoszonego (błędu zwykłego) wynosi do 10 dni roboczych;
b) czas dokonania naprawy bądź udostępnienia Zamawiającemu odpowiednich korekt Oprogramowania Aplikacyjnego wyniesie do 60 dni roboczych od chwili rozpoczęcia czynności serwisowych
c) w wyjątkowych wypadkach, za zgodą Zamawiającego, czas dokonania korekt będzie uzgodniony pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym
2.1.3. W przypadkach zgłoszonych przez Zamawiającego modyfikacjach Oprogramowania Aplikacyjnego:
a) czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego wynosi do 15 dni roboczych;
2.2. Zgłoszenie błędu przez Zamawiającego odbywać się będzie poprzez witrynę internetową Centralnego Help-Desku Wykonawcy; w razie trudności z rejestracją zgłoszenia na w/w witrynie internetowej, Zamawiający może dokonać zgłoszenia telefonicznie lub pisemnie na formularzu przesyłanym za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy podany w ofercie lub opcjonalnie faksem, wzór formularza stanowi Załącznik nr 2 do Umowy; wypełnienie jednego formularza może dotyczyć tylko jednego rodzaju problemu występującego w konkretnym module.
W przypadku, gdy formularz zgłoszenia błędu zostanie przyjęty przez Wykonawcę:
2.2.1. w godzinach pomiędzy 16.00 a 24.00 dnia roboczego - traktowany jest jak przyjęty o godz. 8.00 następnego dnia roboczego
2.2.2. w godzinach pomiędzy 0.00 a 8.00 dnia roboczego - traktowany jest jak przyjęty o godz. 8.00 danego dnia roboczego
2.2.3. w dniu ustawowo lub dodatkowo wolnym od pracy - traktowany jest jak przyjęty o godz. 8.00 najbliższego dnia roboczego

2.3. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego błędów lub modyfikacji systemu , Wykonawca nie może samodzielnie zmieniać kategorii zgłoszenia bez uprzedniej zgody Zamawiającego.
2.4. Rozwój Oprogramowania objętego niniejszym zamówieniem zgodnie ze zmieniającymi się powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub przepisami prawa wewnętrznie obowiązującymi wydanymi na podstawie delegacji ustawowej, z zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązany jest do:
2.4.1. przekazania Zamawiającemu informacji o nowych wersjach Oprogramowania Aplikacyjnego, ukazujących się średnio cztery (4) razy w roku, co odbywać się będzie poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego wskazany w Załączniku nr 3 do niniejszej umowy (Informacje o Zamawiającym);
2.4.2. udostępniania uaktualnień Oprogramowania Aplikacyjnego (nowych wersji Oprogramowania Aplikacyjnego) poprzez serwer  FTP przy czym na pisemne życzenie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się przygotować i wysłać na adres Zamawiającego nośnik CD-ROM DVD zawierający nową wersję Oprogramowanie Aplikacyjnego
2.5. Możliwość pisemnego zgłoszenia uwag i propozycji modyfikacji Oprogramowania Aplikacyjnego, na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy; zgłoszenia takie wynikają z zobowiązania Wykonawcy do dokonywania rozwoju Oprogramowania Aplikacyjnego, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, będą one rozpatrywane w czasie prac analitycznych przy rozwoju Oprogramowania Aplikacyjnego
2.6. Dostarczanie nieodpłatnie nowych, zgodnych technologicznie wersji elementów systemu informatycznego, które powstają w związku ze zmianami w przepisach i normach, które system wykorzystuje lub na których opiera swoje założenia funkcjonalne (w tym wszystkich licencji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu zgodnie ze zmianami w przepisach)
2.7. Korzystanie z bezpłatnych konsultacji telefonicznych w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy w nielimitowanym zakresie
2.8. Jeżeli w trakcie trwania okresu Nadzoru Autorskiego Producent Oprogramowania Aplikacyjnego wprowadzi do oferty kolejne moduły systemu AMMS, to Wykonawca zapewni bezpłatnie na życzenie Zamawiającego migrację oraz prawa do licencji AMMS, przy założeniu że moduły systemu AMMS będą odpowiadać funkcjonalnie systemowi bieżącemu (Infomedica) bez usług wdrożeniowych.
2.9. Jeżeli w trakcie trwania okresu nadzoru Autorskiego Producent Oprogramowania Aplikacyjnego zaprzestanie wsparcia i rozwoju tego oprogramowania lub poszczególnych jego modułów na rzecz Systemu Informatycznego nowej generacji  to Wykonawca zapewni bezpłatnie Zamawiającemu migrację oraz prawo do licencji na System Informatyczny nowej generacji. Moduły Systemu Informatycznego nowej generacji muszą zapewniać zakres funkcjonalny nie mniejszy niż moduły dla których zaprzestane zostanie wsparcie i rozwój.
3. Poprzez opiekę serwisową rozumie się następujące nieodpłatne działania Wykonawcy:
3.1. Instalowanie i wdrażanie aktualnych wersji oprogramowania w terminach ustalonych z Zamawiającym
3.2. Usuwanie awarii Oprogramowania Aplikacyjnego i bazodanowego objętego niniejszą umową,  powstałej z winy Zamawiającego lub wskutek wypadków losowych.
Awarie lub usterki będą usuwane nie później niż w terminie 2 dni roboczych od momentu otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia.
Zgłoszenia przyjmowane są poprzez stronę www (HelpDesk),  telefonicznie, na drukach zgłoszenia serwisowego w dni robocze od godziny 8:00 do godziny 16:00, pocztą elektroniczną lub faksem. Wykonawca poda numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz faks pod który będą wysyłane zgłoszenia.
Zgłoszenia krytyczne (tj. takiego błędu, który uniemożliwia użytkowanie Oprogramowania Aplikacyjnego w zakresie jego podstawowej funkcjonalności, a w szczególności nieprawidłowe działanie Oprogramowania Aplikacyjnego, które prowadzi do zatrzymania jego eksploatacji, utraty danych lub naruszenia ich spójności, w wyniku których niemożliwe jest prowadzenie działalności z użyciem Oprogramowania Aplikacyjnego) przyjmowane będą przez 24 godziny na dobę
3.3. Usługa serwisu w zakresie modułów Oprogramowania Aplikacyjnego InfoMedica AMMS tzw. części medycznej  świadczona będzie przez Wykonawcę lub Autoryzowanego Przedstawiciela Wykonawcy 24h na dobę w dni robocze, wolne od pracy oraz świąteczne w następujących przypadkach:
awarii krytycznych, tj. takich, w których awaria uniemożliwia pracę użytkowników systemu
Wszelkie pozostałe przypadki są traktowane jako zwykłe zgłoszenia serwisowe i obsługiwane zgodnie z warunkami pracy serwisu Wykonawcy  Autoryzowanego Przedstawiciela Wykonawcy, w dni robocze tj. dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i sobót, w godzinach od 8.00 do 16.00
3.4. Wizyty serwisowe w zakresie nieprzekraczającym 18 roboczodni (roboczodzień to minimum 6 godzin pracy pracownika Wykonawcy) na wezwanie Zamawiającego. Limit przysługuje wyłącznie na czas obowiązywania umowy. O wyczerpaniu limitu Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo informować Zamawiającego
3.5. W przypadku wykorzystania wizyt serwisowych, każda kolejna wizyta serwisowa będzie traktowana jako wizyta płatna. Koszt takiej wizyty to 1.000 zł netto.(jeden tysiąc złotych 00 100).
3.6. Bezpłatne korzystanie z konsultacji telefonicznych w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy w nielimitowanym zakresie. Wykonawca wskaże osoby odpowiedzialne za udzielanie konsultacji telefonicznych wraz z podaniem nr telefonu osób realizujących (konsultacje telefoniczne z serwisantami nie są tożsame z konsultacjami z CHD w ramach nadzoru autorskiego).
3.7. Optymalizowanie konfiguracji Oprogramowania Aplikacyjnego i baz danych wraz z konfiguracją systemów operacyjnych na których oparte są bazy danych, uwzględniające wymagania Oprogramowania Aplikacyjnego
3.8. Pomoc w awaryjnym odtwarzaniu, na wniosek Zamawiającego, stanu Oprogramowania i zgromadzonych danych archiwalnych
3.9. Wsparcie w zakresie przygotowania danych przekazywanych przez Zamawiającego do jednostek nadrzędnych i współpracujących (np. do Narodowego Funduszu Zdrowia, Wydziału Zdrowia odpowiedniego Urzędu, banków itp.) w formie elektronicznej
3.10. Wsparcie Sekcji Informatyki Zamawiającego w zakresie bieżących potrzeb związanych z oprogramowaniem Aplikacyjnym, takich jak m.in. konfiguracja szablonów wydruków, wykazów, eksportów, importów, import słowników do bazy danych na podstawie danych przygotowanych i przekazanych w formie elektronicznej przez Zamawiającego
3.11. Konfiguracji kopii zapasowych baz danych oraz testowania poprawności ich zapisu raz na 3 miesiące
3.12. Wsparcie w zakresie komunikacji pomiędzy systemami, tj. w zakresie wysyłania zleceń do systemów zewnętrznych LIS RIS (Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za czas reakcji naprawy - po stronie systemów zewnętrznych)
3.13. Kontroli prawidłowości składowania i zabezpieczenia danych gromadzonych za pomocą Oprogramowania Aplikacyjnego
3.14. Prowadzenie rejestru kontaktów z Zamawiającym, obejmującego działania serwisowe, wykonane czynności, w tym zmiany konfiguracji oprogramowania 
3.15. Udostępniania rejestru Zamawiającemu na jego pisemny wniosek
3.16. Doradztwo w zakresie rozbudowy środków informatycznych, dokonywanie ponownych instalacji Oprogramowania Aplikacyjnego objętego niniejszą Umową w przypadkach rozbudowy infrastruktury informatycznej Zamawiającego
3.17. Doradztwo i udzielanie konsultacji w zakresie podejmowania przez Zamawiającego kolejnych przedsięwzięć informatycznych.
4. Wykonawca nie może bez zawiadomienia i zgody Zamawiającego dokonywać zmian haseł administracyjnych, konfiguracji baz danych, systemu operacyjnego, zdefiniowanych użytkowników, w tym zwiększać uprawnień użytkowników bez uzgodnień z przedstawicielem Zamawiającego wskazanym w umowie, mogących mieć wpływ na poprawne działanie pozostałych baz danych i aplikacji współużytkowanych w tych samych środowiskach software owo hardwareowych oraz naruszeniami praw wynikającymi z przepisów prawa.
5. W przypadku zmiany haseł serwisowych, Wykonawca przekaże Zamawiającemu nowe hasła niezwłocznie po ich zmianie
6. Zamawiający wymaga aby serwis świadczony był przez producenta oprogramowania lub certyfikowanego partnera producenta posiadającego jego autoryzacje potwierdzone aktualnym oświadczeniem producenta, którą należy dołączyć do oferty. 
7. Wykonawca będzie posługiwał się osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje, odpowiednio przeszkolonymi i wyposażonymi w niezbędny sprzęt
8. Zamawiający wymaga, aby serwis świadczący usługi serwisowe znajdował się na terenie Polski.
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: ASSECO POLAND S.A.
Cena: 383 760,00 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 383 760,00 zł do 383 760,00 zł (od 123% do 123% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 312 000,00 zł

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Rodzaj kryterium: Cena
Wartość procentowa kryterium: 97%
Rodzaj kryterium: Czas dokonania i udostępnienia Zamawiającemu odpowiednich korekt oprogramowania aplikacyjnego (dotyczy błędu krytycznego)
Wartość procentowa kryterium: 3%
 

Wadium:

Nie dotyczy.

Adres www specyfikacji przetargu:

http://www.szpital-krynica.pl

Specyfikacja istotnych warunków przetargu znajduje się pod adresem:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - 
Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju 
33-380 Krynica-Zdrój, ul. Kraszewskiego 142 
budynek administracji, pokój 108

Warunki możliwej zmiany umowy

1. zmiany przepisów dot. stawki podatku VAT lub innych przepisów ogólnie obowiązujących, które mają wpływ na realizacje umowy
2. zmianie osób wykonujących usługi serwisowe
3. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art.2 ust.3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
4. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

Wymagane zezwolenia

W zakresie tego warunku zamawiający nie precyzuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku Wykonawca przedłoży jedynie oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia

Wymagana wiedza

W zakresie tego warunku zamawiający nie precyzuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku Wykonawca przedłoży jedynie oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia

Wymagany potencjał

W zakresie tego warunku zamawiający nie precyzuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku Wykonawca przedłoży jedynie oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia

Wymagana umiejętności

W zakresie tego warunku zamawiający nie precyzuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku Wykonawca przedłoży jedynie oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia

Wymagana sytuacja ekonomiczna

W zakresie tego warunku zamawiający nie precyzuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku Wykonawca przedłoży jedynie oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia

Zmiany w przetargu:

Gdzie Data zmiany Stara treść Nowa treść
II.1.4) 2016-06-29
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania jest zawarcie umowy nadzoru autorskiego i opieki serwisowej dla Oprogramowania Aplikacyjnego wdrożonego w ramach projektu MRPO E-Szpital w Krynicy-Zdroju - stworzenie cyfrowego systemu informacji medycznej. w skład którego wchodzą a) Pakiet InfoMedica firmy ASSECO dla części administracyjnej b) Pakiet InfoMedica firmy ASSECO dla części medycznej dla modułów które nie zostały zmigrowane do systemu AMMS c) System AMMS firmy ASSECO d) Szpitalny Portal Informacyjny MPI firmy ASSECO e) Archiwum Dokumentacji Medycznej firmy ASSECO Administrator 2 [AMMS] Apteczka Oddziałowa OPEN [AMMS] Apteka Szpitalna 5 [AMMS] Ruch Chorych - Izba Przyjęć, Oddział, Statystyka, Rozliczenia, Gruper JGP, Punkt Pobrań OPEN [AMMS] Symulator JGP OPEN [AMMS] Pracownia OPEN [AMMS] Lecznictwo Otwarte - Rejestracja, Gabinet, Statystyka, Rozliczenia OPEN Blok Operacyjny JBLO OPEN Dokumentacja Medyczna (Formularze) OPEN Elektroniczna Inwentaryzacja Funkcjonalność Finansowo-Księgowy 4 Obsługa kasy gotówkowej 2 Koszty 2 Księgowość - Fakturowanie Rejestr Sprzedaży OPEN Wycena Kosztów Normatywnych 2 Gospodarka Materiałowa 5 Rejestr Zakupu 4 Grafik OPEN Kadry 2 Płace 2 Laboratorium 1 - integracja z LIS MARCEL Integracja z systemami zewnętrznymi 2 Obsługa Sprzedaży 1 Medyczny Portal Informacyjny OPEN Środki Trwałe 2 Wyposażenie 2 Zakażenia Szpitalne OPEN Zlecenia OPEN System Ewidencji Zamówień Publicznych i Przetargów OPEN Archiwum Dokumentacji Medycznej OPEN Wykazane powyżej ilości licencji rozumiane są jako wykaz modułów które Zamawiający chce objąć nadzorem autorskim oraz serwisem. Licencje na pozostałe moduły (np. KKL, budżetowanie) nie ulegają zmianie i pozostają jako licencje bezterminowe z których Zamawiający będzie nadal korzystał jednakże przy braku wsparcia ze strony Wykonawcy. 2. Poprzez nadzór autorski rozumie się: 2.1. Udostępnianie poprawek do Oprogramowania Aplikacyjnego mających na celu naprawę stwierdzonych przez Zamawiającego błędów w Oprogramowaniu Aplikacyjnym. 2.1.1. W przypadku tzw. błędu krytycznego, tj. takiego, który uniemożliwia użytkowanie Oprogramowania Aplikacyjnego w zakresie jego podstawowej funkcjonalności, a w szczególności nieprawidłowe działanie Oprogramowania Aplikacyjnego, które prowadzi do zatrzymania jego eksploatacji, utraty danych lub naruszenia ich spójności, w wyniku których niemożliwe jest prowadzenie działalności z użyciem Oprogramowania Aplikacyjnego: a) czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego (tj. czas od otrzymania zgłoszenia do chwili podjęcia przez Wykonawcę czynności zmierzających do naprawy zgłoszonego (błędu krytycznego) wynosi 4 godziny; b) czas dokonania naprawy bądź udostępnienia Zamawiającemu odpowiednich korekt Oprogramowania Aplikacyjnego wyniesie do 3 dni roboczych od chwili rozpoczęcia czynności serwisowych; c) w przypadku wystąpienia (błędu krytycznego) Wykonawca może wprowadzić tzw. rozwiązanie tymczasowe, doraźnie rozwiązujące problem błędu krytycznego; w takim przypadku dalsza obsługa usunięcia dotychczasowego błędu krytycznego będzie traktowana jako błąd zwykły 2.1.2. W przypadku tzw. błędu zwykłego, tj. takiego, który prowadzi do utrudnienia pracy Oprogramowania Aplikacyjnego, nie powodując jednak utraty danych , w wyniku którego prowadzenie bieżącej działalności Zamawiającego przy użyciu Oprogramowania jest utrudnione: a) czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego (tj. czas od otrzymania zgłoszenia do chwili podjęcia przez Wykonawcę czynności zmierzających do naprawy zgłoszonego (błędu zwykłego) wynosi do 10 dni roboczych; b) czas dokonania naprawy bądź udostępnienia Zamawiającemu odpowiednich korekt Oprogramowania Aplikacyjnego wyniesie do 60 dni roboczych od chwili rozpoczęcia czynności serwisowych c) w wyjątkowych wypadkach, za zgodą Zamawiającego, czas dokonania korekt będzie uzgodniony pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym 2.1.3. W przypadkach zgłoszonych przez Zamawiającego modyfikacjach Oprogramowania Aplikacyjnego: a) czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego wynosi do 15 dni roboczych; 2.2. Zgłoszenie błędu przez Zamawiającego odbywać się będzie poprzez witrynę internetową Centralnego Help-Desku Wykonawcy; w razie trudności z rejestracją zgłoszenia na w/w witrynie internetowej, Zamawiający może dokonać zgłoszenia telefonicznie lub pisemnie na formularzu przesyłanym za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy podany w ofercie lub opcjonalnie faksem, wzór formularza stanowi Załącznik nr 2 do Umowy; wypełnienie jednego formularza może dotyczyć tylko jednego rodzaju problemu występującego w konkretnym module. W przypadku, gdy formularz zgłoszenia błędu zostanie przyjęty przez Wykonawcę: 2.2.1. w godzinach pomiędzy 16.00 a 24.00 dnia roboczego - traktowany jest jak przyjęty o godz. 8.00 następnego dnia roboczego 2.2.2. w godzinach pomiędzy 0.00 a 8.00 dnia roboczego - traktowany jest jak przyjęty o godz. 8.00 danego dnia roboczego 2.2.3. w dniu ustawowo lub dodatkowo wolnym od pracy - traktowany jest jak przyjęty o godz. 8.00 najbliższego dnia roboczego 2.3. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego błędów lub modyfikacji systemu , Wykonawca nie może samodzielnie zmieniać kategorii zgłoszenia bez uprzedniej zgody Zamawiającego. 2.4. Rozwój Oprogramowania objętego niniejszym zamówieniem zgodnie ze zmieniającymi się powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub przepisami prawa wewnętrznie obowiązującymi wydanymi na podstawie delegacji ustawowej, z zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązany jest do: 2.4.1. przekazania Zamawiającemu informacji o nowych wersjach Oprogramowania Aplikacyjnego, ukazujących się średnio cztery (4) razy w roku, co odbywać się będzie poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego wskazany w Załączniku nr 3 do niniejszej umowy (Informacje o Zamawiającym); 2.4.2. udostępniania uaktualnień Oprogramowania Aplikacyjnego (nowych wersji Oprogramowania Aplikacyjnego) poprzez serwer FTP przy czym na pisemne życzenie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się przygotować i wysłać na adres Zamawiającego nośnik CD-ROM DVD zawierający nową wersję Oprogramowanie Aplikacyjnego 2.5. Możliwość pisemnego zgłoszenia uwag i propozycji modyfikacji Oprogramowania Aplikacyjnego, na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy; zgłoszenia takie wynikają z zobowiązania Wykonawcy do dokonywania rozwoju Oprogramowania Aplikacyjnego, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, będą one rozpatrywane w czasie prac analitycznych przy rozwoju Oprogramowania Aplikacyjnego 2.6. Dostarczanie nieodpłatnie nowych, zgodnych technologicznie wersji elementów systemu informatycznego, które powstają w związku ze zmianami w przepisach i normach, które system wykorzystuje lub na których opiera swoje założenia funkcjonalne (w tym wszystkich licencji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu zgodnie ze zmianami w przepisach) 2.7. Korzystanie z bezpłatnych konsultacji telefonicznych w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy w nielimitowanym zakresie 2.8. Jeżeli w trakcie trwania okresu Nadzoru Autorskiego Producent Oprogramowania Aplikacyjnego wprowadzi do oferty kolejne moduły systemu AMMS, to Wykonawca zapewni bezpłatnie na życzenie Zamawiającego migrację oraz prawa do licencji AMMS, przy założeniu że moduły systemu AMMS będą odpowiadać funkcjonalnie systemowi bieżącemu (Infomedica) bez usług wdrożeniowych. 2.9. Jeżeli w trakcie trwania okresu nadzoru Autorskiego Producent Oprogramowania Aplikacyjnego zaprzestanie wsparcia i rozwoju tego oprogramowania lub poszczególnych jego modułów na rzecz Systemu Informatycznego nowej generacji to Wykonawca zapewni bezpłatnie Zamawiającemu migrację oraz prawo do licencji na System Informatyczny nowej generacji. Moduły Systemu Informatycznego nowej generacji muszą zapewniać zakres funkcjonalny nie mniejszy niż moduły dla których zaprzestane zostanie wsparcie i rozwój. 3. Poprzez opiekę serwisową rozumie się następujące nieodpłatne działania Wykonawcy: 3.1. Instalowanie i wdrażanie aktualnych wersji oprogramowania w terminach ustalonych z Zamawiającym 3.2. Usuwanie awarii Oprogramowania Aplikacyjnego i bazodanowego objętego niniejszą umową, powstałej z winy Zamawiającego lub wskutek wypadków losowych. Awarie lub usterki będą usuwane nie później niż w terminie 2 dni roboczych od momentu otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez stronę www (HelpDesk), telefonicznie, na drukach zgłoszenia serwisowego w dni robocze od godziny 8:00 do godziny 16:00, pocztą elektroniczną lub faksem. Wykonawca poda numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz faks pod który będą wysyłane zgłoszenia. Zgłoszenia krytyczne (tj. takiego błędu, który uniemożliwia użytkowanie Oprogramowania Aplikacyjnego w zakresie jego podstawowej funkcjonalności, a w szczególności nieprawidłowe działanie Oprogramowania Aplikacyjnego, które prowadzi do zatrzymania jego eksploatacji, utraty danych lub naruszenia ich spójności, w wyniku których niemożliwe jest prowadzenie działalności z użyciem Oprogramowania Aplikacyjnego) przyjmowane będą przez 24 godziny na dobę 3.3. Usługa serwisu w zakresie modułów Oprogramowania Aplikacyjnego InfoMedica AMMS tzw. części medycznej świadczona będzie przez Wykonawcę lub Autoryzowanego Przedstawiciela Wykonawcy 24h na dobę w dni robocze, wolne od pracy oraz świąteczne w następujących przypadkach: awarii krytycznych, tj. takich, w których awaria uniemożliwia pracę użytkowników systemu Wszelkie pozostałe przypadki są traktowane jako zwykłe zgłoszenia serwisowe i obsługiwane zgodnie z warunkami pracy serwisu Wykonawcy Autoryzowanego Przedstawiciela Wykonawcy, w dni robocze tj. dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i sobót, w godzinach od 8.00 do 16.00 3.4. Wizyty serwisowe w zakresie nieprzekraczającym 18 roboczodni (roboczodzień to minimum 6 godzin pracy pracownika Wykonawcy) na wezwanie Zamawiającego. Limit przysługuje wyłącznie na czas obowiązywania umowy. O wyczerpaniu limitu Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo informować Zamawiającego 3.5. W przypadku wykorzystania wizyt serwisowych, każda kolejna wizyta serwisowa będzie traktowana jako wizyta płatna. Koszt takiej wizyty to 1.000 zł netto.(jeden tysiąc złotych 00 100). 3.6. Bezpłatne korzystanie z konsultacji telefonicznych w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy w nielimitowanym zakresie. Wykonawca wskaże osoby odpowiedzialne za udzielanie konsultacji telefonicznych wraz z podaniem nr telefonu osób realizujących (konsultacje telefoniczne z serwisantami nie są tożsame z konsultacjami z CHD w ramach nadzoru autorskiego). 3.7. Optymalizowanie konfiguracji Oprogramowania Aplikacyjnego i baz danych wraz z konfiguracją systemów operacyjnych na których oparte są bazy danych, uwzględniające wymagania Oprogramowania Aplikacyjnego 3.8. Pomoc w awaryjnym odtwarzaniu, na wniosek Zamawiającego, stanu Oprogramowania i zgromadzonych danych archiwalnych 3.9. Wsparcie w zakresie przygotowania danych przekazywanych przez Zamawiającego do jednostek nadrzędnych i współpracujących (np. do Narodowego Funduszu Zdrowia, Wydziału Zdrowia odpowiedniego Urzędu, banków itp.) w formie elektronicznej 3.10. Wsparcie Sekcji Informatyki Zamawiającego w zakresie bieżących potrzeb związanych z oprogramowaniem Aplikacyjnym, takich jak m.in. konfiguracja szablonów wydruków, wykazów, eksportów, importów, import słowników do bazy danych na podstawie danych przygotowanych i przekazanych w formie elektronicznej przez Zamawiającego 3.11. Konfiguracji kopii zapasowych baz danych oraz testowania poprawności ich zapisu raz na 3 miesiące 3.12. Wsparcie w zakresie komunikacji pomiędzy systemami, tj. w zakresie wysyłania zleceń do systemów zewnętrznych LIS RIS (Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za czas reakcji naprawy - po stronie systemów zewnętrznych) 3.13. Kontroli prawidłowości składowania i zabezpieczenia danych gromadzonych za pomocą Oprogramowania Aplikacyjnego 3.14. Prowadzenie rejestru kontaktów z Zamawiającym, obejmującego działania serwisowe, wykonane czynności, w tym zmiany konfiguracji oprogramowania 3.15. Udostępniania rejestru Zamawiającemu na jego pisemny wniosek 3.16. Doradztwo w zakresie rozbudowy środków informatycznych, dokonywanie ponownych instalacji Oprogramowania Aplikacyjnego objętego niniejszą Umową w przypadkach rozbudowy infrastruktury informatycznej Zamawiającego 3.17. Doradztwo i udzielanie konsultacji w zakresie podejmowania przez Zamawiającego kolejnych przedsięwzięć informatycznych. 4. Wykonawca nie może bez zawiadomienia i zgody Zamawiającego dokonywać zmian haseł administracyjnych, konfiguracji baz danych, systemu operacyjnego, zdefiniowanych użytkowników, w tym zwiększać uprawnień użytkowników bez uzgodnień z przedstawicielem Zamawiającego wskazanym w umowie, mogących mieć wpływ na poprawne działanie pozostałych baz danych i aplikacji współużytkowanych w tych samych środowiskach software owo hardwareowych oraz naruszeniami praw wynikającymi z przepisów prawa. 5. W przypadku zmiany haseł serwisowych, Wykonawca przekaże Zamawiającemu nowe hasła niezwłocznie po ich zmianie 6. Zamawiający wymaga aby serwis świadczony był przez producenta oprogramowania lub certyfikowanego partnera producenta posiadającego jego autoryzacje potwierdzone aktualnym oświadczeniem producenta, którą należy dołączyć do oferty. 7. Wykonawca będzie posługiwał się osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje, odpowiednio przeszkolonymi i wyposażonymi w niezbędny sprzęt 8. Zamawiający wymaga, aby serwis świadczący usługi serwisowe znajdował się na terenie Polski.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania jest zawarcie umowy nadzoru autorskiego i opieki serwisowej dla Oprogramowania Aplikacyjnego wdrożonego w ramach projektu MRPO E-Szpital w Krynicy-Zdroju - stworzenie cyfrowego systemu informacji medycznej. w skład którego wchodzą a) Pakiet InfoMedica firmy ASSECO dla części administracyjnej b) Pakiet InfoMedica firmy ASSECO dla części medycznej dla modułów które nie zostały zmigrowane do systemu AMMS c) System AMMS firmy ASSECO d) Szpitalny Portal Informacyjny MPI firmy ASSECO e) Archiwum Dokumentacji Medycznej firmy ASSECO Administrator 2 [AMMS] Apteczka Oddziałowa OPEN [AMMS] Apteka Szpitalna 5 [AMMS] Ruch Chorych - Izba Przyjęć, Oddział, Statystyka, Rozliczenia, Gruper JGP, Punkt Pobrań OPEN [AMMS] Symulator JGP OPEN [AMMS] Pracownia OPEN [AMMS] Lecznictwo Otwarte - Rejestracja, Gabinet, Statystyka, Rozliczenia OPEN Blok Operacyjny JBLO OPEN Dokumentacja Medyczna (Formularze) OPEN Elektroniczna Inwentaryzacja Funkcjonalność Finansowo-Księgowy 4 Obsługa kasy gotówkowej 2 Koszty 2 Księgowość - Fakturowanie Rejestr Sprzedaży OPEN Wycena Kosztów Normatywnych 2 Gospodarka Materiałowa 5 Rejestr Zakupu 4 Grafik OPEN Kadry 2 Płace 2 Laboratorium 1 - integracja z LIS MARCEL Integracja z systemami zewnętrznymi 2 Obsługa Sprzedaży 1 Medyczny Portal Informacyjny OPEN Środki Trwałe 2 Wyposażenie 2 Zakażenia Szpitalne OPEN Zlecenia OPEN System Ewidencji Zamówień Publicznych i Przetargów OPEN Archiwum Dokumentacji Medycznej OPEN Wykazane powyżej ilości licencji rozumiane są jako wykaz modułów które Zamawiający chce objąć nadzorem autorskim oraz serwisem. Licencje na pozostałe moduły (np. KKL, budżetowanie) nie ulegają zmianie i pozostają jako licencje bezterminowe z których Zamawiający będzie nadal korzystał jednakże przy braku wsparcia ze strony Wykonawcy. 2. Poprzez nadzór autorski rozumie się: 2.1. Udostępnianie poprawek do Oprogramowania Aplikacyjnego mających na celu naprawę stwierdzonych przez Zamawiającego błędów w Oprogramowaniu Aplikacyjnym. 2.1.1. W przypadku tzw. błędu krytycznego, tj. takiego, który uniemożliwia użytkowanie Oprogramowania Aplikacyjnego w zakresie jego podstawowej funkcjonalności, a w szczególności nieprawidłowe działanie Oprogramowania Aplikacyjnego, które prowadzi do zatrzymania jego eksploatacji, utraty danych lub naruszenia ich spójności, w wyniku których niemożliwe jest prowadzenie działalności z użyciem Oprogramowania Aplikacyjnego: a) czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego (tj. czas od otrzymania zgłoszenia do chwili podjęcia przez Wykonawcę czynności zmierzających do naprawy zgłoszonego (błędu krytycznego) wynosi 4 godziny; b) czas dokonania naprawy bądź udostępnienia Zamawiającemu odpowiednich korekt Oprogramowania Aplikacyjnego wyniesie do 3 dni roboczych od chwili rozpoczęcia czynności serwisowych; c) w przypadku wystąpienia (błędu krytycznego) Wykonawca może wprowadzić tzw. rozwiązanie tymczasowe, doraźnie rozwiązujące problem błędu krytycznego; w takim przypadku dalsza obsługa usunięcia dotychczasowego błędu krytycznego będzie traktowana jako błąd zwykły 2.1.2. W przypadku tzw. błędu zwykłego, tj. takiego, który prowadzi do utrudnienia pracy Oprogramowania Aplikacyjnego, nie powodując jednak utraty danych , w wyniku którego prowadzenie bieżącej działalności Zamawiającego przy użyciu Oprogramowania jest utrudnione: a) czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego (tj. czas od otrzymania zgłoszenia do chwili podjęcia przez Wykonawcę czynności zmierzających do naprawy zgłoszonego (błędu zwykłego) wynosi do 10 dni roboczych; b) czas dokonania naprawy bądź udostępnienia Zamawiającemu odpowiednich korekt Oprogramowania Aplikacyjnego wyniesie do 60 dni roboczych od chwili rozpoczęcia czynności serwisowych c) w wyjątkowych wypadkach, za zgodą Zamawiającego, czas dokonania korekt będzie uzgodniony pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym 2.1.3. W przypadkach zgłoszonych przez Zamawiającego modyfikacjach Oprogramowania Aplikacyjnego: a) czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego wynosi do 15 dni roboczych; 2.2. Zgłoszenie błędu przez Zamawiającego odbywać się będzie poprzez witrynę internetową Centralnego Help-Desku Wykonawcy; w razie trudności z rejestracją zgłoszenia na w/w witrynie internetowej, Zamawiający może dokonać zgłoszenia telefonicznie lub pisemnie na formularzu przesyłanym za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy podany w ofercie lub opcjonalnie faksem, wzór formularza stanowi Załącznik nr 2 do Umowy; wypełnienie jednego formularza może dotyczyć tylko jednego rodzaju problemu występującego w konkretnym module. W przypadku, gdy formularz zgłoszenia błędu zostanie przyjęty przez Wykonawcę: 2.2.1. w godzinach pomiędzy 16.00 a 24.00 dnia roboczego - traktowany jest jak przyjęty o godz. 8.00 następnego dnia roboczego 2.2.2. w godzinach pomiędzy 0.00 a 8.00 dnia roboczego - traktowany jest jak przyjęty o godz. 8.00 danego dnia roboczego 2.2.3. w dniu ustawowo lub dodatkowo wolnym od pracy - traktowany jest jak przyjęty o godz. 8.00 najbliższego dnia roboczego 2.3. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego błędów lub modyfikacji systemu , Wykonawca nie może samodzielnie zmieniać kategorii zgłoszenia bez uprzedniej zgody Zamawiającego. 2.4. Rozwój Oprogramowania objętego niniejszym zamówieniem zgodnie ze zmieniającymi się powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub przepisami prawa wewnętrznie obowiązującymi wydanymi na podstawie delegacji ustawowej, z zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązany jest do: 2.4.1. przekazania Zamawiającemu informacji o nowych wersjach Oprogramowania Aplikacyjnego, ukazujących się średnio cztery (4) razy w roku, co odbywać się będzie poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego wskazany w Załączniku nr 3 do niniejszej umowy (Informacje o Zamawiającym); 2.4.2. udostępniania uaktualnień Oprogramowania Aplikacyjnego (nowych wersji Oprogramowania Aplikacyjnego) poprzez serwer FTP przy czym na pisemne życzenie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się przygotować i wysłać na adres Zamawiającego nośnik CD-ROM DVD zawierający nową wersję Oprogramowanie Aplikacyjnego 2.5. Możliwość pisemnego zgłoszenia uwag i propozycji modyfikacji Oprogramowania Aplikacyjnego, na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy; zgłoszenia takie wynikają z zobowiązania Wykonawcy do dokonywania rozwoju Oprogramowania Aplikacyjnego, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, będą one rozpatrywane w czasie prac analitycznych przy rozwoju Oprogramowania Aplikacyjnego 2.6. Dostarczanie nieodpłatnie nowych, zgodnych technologicznie wersji elementów systemu informatycznego, które powstają w związku ze zmianami w przepisach i normach, które system wykorzystuje lub na których opiera swoje założenia funkcjonalne (w tym wszystkich licencji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu zgodnie ze zmianami w przepisach) 2.7. Korzystanie z bezpłatnych konsultacji telefonicznych w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy w nielimitowanym zakresie 2.8. Jeżeli w trakcie trwania okresu Nadzoru Autorskiego Producent Oprogramowania Aplikacyjnego wprowadzi do oferty kolejne moduły systemu AMMS, to Wykonawca zapewni bezpłatnie na życzenie Zamawiającego migrację oraz prawa do licencji AMMS, przy założeniu że moduły systemu AMMS będą odpowiadać funkcjonalnie systemowi bieżącemu (Infomedica) bez usług wdrożeniowych. 2.9. Jeżeli w trakcie trwania okresu nadzoru Autorskiego Producent Oprogramowania Aplikacyjnego zaprzestanie wsparcia i rozwoju tego oprogramowania lub poszczególnych jego modułów na rzecz Systemu Informatycznego nowej generacji to Wykonawca zapewni bezpłatnie Zamawiającemu migrację oraz prawo do licencji na System Informatyczny nowej generacji. Moduły Systemu Informatycznego nowej generacji muszą zapewniać zakres funkcjonalny nie mniejszy niż moduły dla których zaprzestane zostanie wsparcie i rozwój. 3. Poprzez opiekę serwisową rozumie się następujące nieodpłatne działania Wykonawcy: 3.1. Instalowanie i wdrażanie aktualnych wersji oprogramowania w terminach ustalonych z Zamawiającym 3.2. Usuwanie awarii Oprogramowania Aplikacyjnego i bazodanowego objętego niniejszą umową, powstałej z winy Zamawiającego lub wskutek wypadków losowych. Awarie lub usterki będą usuwane nie później niż w terminie 2 dni roboczych od momentu otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez stronę www (HelpDesk), telefonicznie, na drukach zgłoszenia serwisowego w dni robocze od godziny 8:00 do godziny 16:00, pocztą elektroniczną lub faksem. Wykonawca poda numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz faks pod który będą wysyłane zgłoszenia. Zgłoszenia krytyczne (tj. takiego błędu, który uniemożliwia użytkowanie Oprogramowania Aplikacyjnego w zakresie jego podstawowej funkcjonalności, a w szczególności nieprawidłowe działanie Oprogramowania Aplikacyjnego, które prowadzi do zatrzymania jego eksploatacji, utraty danych lub naruszenia ich spójności, w wyniku których niemożliwe jest prowadzenie działalności z użyciem Oprogramowania Aplikacyjnego) przyjmowane będą przez 24 godziny na dobę 3.3. Wizyty serwisowe w zakresie nieprzekraczającym 18 roboczodni (roboczodzień to minimum 6 godzin pracy pracownika Wykonawcy) na wezwanie Zamawiającego. Limit przysługuje wyłącznie na czas obowiązywania umowy. O wyczerpaniu limitu Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo informować Zamawiającego 3.4. W przypadku wykorzystania wizyt serwisowych, każda kolejna wizyta serwisowa będzie traktowana jako wizyta płatna. Koszt takiej wizyty to 1.000 zł netto.(jeden tysiąc złotych 00 100). 3.5. Bezpłatne korzystanie z konsultacji telefonicznych w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy w nielimitowanym zakresie. Wykonawca wskaże osoby odpowiedzialne za udzielanie konsultacji telefonicznych wraz z podaniem nr telefonu osób realizujących (konsultacje telefoniczne z serwisantami nie są tożsame z konsultacjami z CHD w ramach nadzoru autorskiego). 3.6. Optymalizowanie konfiguracji Oprogramowania Aplikacyjnego i baz danych wraz z konfiguracją systemów operacyjnych na których oparte są bazy danych, uwzględniające wymagania Oprogramowania Aplikacyjnego 3.7. Pomoc w awaryjnym odtwarzaniu, na wniosek Zamawiającego, stanu Oprogramowania i zgromadzonych danych archiwalnych 3.8. Wsparcie w zakresie przygotowania danych przekazywanych przez Zamawiającego do jednostek nadrzędnych i współpracujących (np. do Narodowego Funduszu Zdrowia, Wydziału Zdrowia odpowiedniego Urzędu, banków itp.) w formie elektronicznej 3.9. Wsparcie Sekcji Informatyki Zamawiającego w zakresie bieżących potrzeb związanych z oprogramowaniem Aplikacyjnym, takich jak m.in. konfiguracja szablonów wydruków, wykazów, eksportów, importów, import słowników do bazy danych na podstawie danych przygotowanych i przekazanych w formie elektronicznej przez Zamawiającego 3.10. Konfiguracji kopii zapasowych baz danych oraz testowania poprawności ich zapisu raz na 3 miesiące 3.11. Wsparcie w zakresie komunikacji pomiędzy systemami, tj. w zakresie wysyłania zleceń do systemów zewnętrznych LIS RIS (Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za czas reakcji naprawy - po stronie systemów zewnętrznych) 3.12. Kontroli prawidłowości składowania i zabezpieczenia danych gromadzonych za pomocą Oprogramowania Aplikacyjnego 3.13. Prowadzenie rejestru kontaktów z Zamawiającym, obejmującego działania serwisowe, wykonane czynności, w tym zmiany konfiguracji oprogramowania 3.14. Udostępniania rejestru Zamawiającemu na jego pisemny wniosek 3.15. Doradztwo w zakresie rozbudowy środków informatycznych, dokonywanie ponownych instalacji Oprogramowania Aplikacyjnego objętego niniejszą Umową w przypadkach rozbudowy infrastruktury informatycznej Zamawiającego 3.16. Doradztwo i udzielanie konsultacji w zakresie podejmowania przez Zamawiającego kolejnych przedsięwzięć informatycznych. 4. Wykonawca nie może bez zawiadomienia i zgody Zamawiającego dokonywać zmian haseł administracyjnych, konfiguracji baz danych, systemu operacyjnego, zdefiniowanych użytkowników, w tym zwiększać uprawnień użytkowników bez uzgodnień z przedstawicielem Zamawiającego wskazanym w umowie, mogących mieć wpływ na poprawne działanie pozostałych baz danych i aplikacji współużytkowanych w tych samych środowiskach software owo hardwareowych oraz naruszeniami praw wynikającymi z przepisów prawa. 5. W przypadku zmiany haseł serwisowych, Wykonawca przekaże Zamawiającemu nowe hasła niezwłocznie po ich zmianie 6. Zamawiający wymaga aby serwis świadczony był przez producenta oprogramowania lub certyfikowanego partnera producenta posiadającego jego autoryzacje potwierdzone aktualnym oświadczeniem producenta, którą należy dołączyć do oferty. 7. Wykonawca będzie posługiwał się osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje, odpowiednio przeszkolonymi i wyposażonymi w niezbędny sprzęt 8. Zamawiający wymaga, aby serwis świadczący usługi serwisowe znajdował się na terenie Polski.
IV.4.4) 2016-06-29
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.07.2016 godzina 09:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju 33-380 Krynica-Zdrój, ul. Kraszewskiego 142 budynek administracji, sekretariat dyrekcji.
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.07.2016 godzina 10:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju 33-380 Krynica-Zdrój, ul. Kraszewskiego 142 budynek administracji, sekretariat dyrekcji.

Komentarze

comments powered by Disqus